Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej


1) art. 3 ust. 1 pkt 4, 5, 12, 17, 21, 23-25, 29, 32, 44 i 48 oraz ust. 6 i 7, art. 44, art. 374-377, art. 387, art. 390, art. 395, art. 397, art. 398, art. 404, art. 405, art. 416-418, art. 464 pkt 1 lit. a - w zakresie art. 3 pkt 2a lit. c, oraz art. 500 wchodzą w życie z dniem 25 listopada 2015 r.; 2) art. 18, art. 19 i art. 21, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.; 3) art. 4 ust. 11 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.; 4) art. 291, art. 335 ust. 7 i 8, art. 410 ust. 5 i 6 oraz art. 412 ust. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 01:01:20) Dz.U. 2015 poz. 184426

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170002284

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:03)
2017-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000231

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:05)
2017-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002121

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:10)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002068

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, wynagrodzenia osób wchodzących w jej skład oraz opłat egzaminacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:14)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002182

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:04)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001754

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:46)
2016-11-25
2016-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160001772

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji lub o zamiarze stania się jednostką dominującą takiego zakładu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:44)
2016-11-12
2016-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160001693

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:52)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000789

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:46)
2016-06-07
2016-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000634

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 00:51:02)
2016-05-07
2016-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000378

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w zakresie statystyki ubezpieczeniowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:28)
2016-03-23
2016-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000236

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:43)
2016-02-26
2016-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000167

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:08)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000126

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:13)
2016-02-02
2016-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002321

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:34)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002189

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:46)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170002284

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:11:03)
2017-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000231

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-22 00:31:05)
2017-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002121

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:10)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002068

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, wynagrodzenia osób wchodzących w jej skład oraz opłat egzaminacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:14)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002027

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-22 00:40:19)
2016-12-23
2016-12-23
---- -- --
2017-12-22
WDU20160002182

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:04)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001754

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:46)
2016-11-25
2016-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160001772

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji lub o zamiarze stania się jednostką dominującą takiego zakładu

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:44)
2016-11-12
2016-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160001693

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:40:52)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000789

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:50:46)
2016-06-07
2016-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000634

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-22 00:51:02)
2016-05-07
2016-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000378

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w zakresie statystyki ubezpieczeniowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:28)
2016-03-23
2016-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000236

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru

obowiązujący (spr: 2018-07-22 00:51:43)
2016-02-26
2016-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000167

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:08)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000126

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:13)
2016-02-02
2016-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002321

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:34)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002189

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń

obowiązujący (spr: 2018-07-22 01:00:46)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Książki

helion

Cena: 49.00

Cena: 179.00

Cena: 67.00

Cena: 69.00

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 79.00

Cena: 129.00

Cena: 129.00

Cena: 149.00

Cena: 59.00

Cena: 59.00

Cena: 54.90

Cena: 129.00

Cena: 99.00

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 7.90

Cena: 39.90

Cena: 79.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu