Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:01:07) Dz.U. 2015 poz. 199440

_

WDU20170002155

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:29)
2017-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001429

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz trybu postępowania w sprawach zawieszania albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:20:48)
2017-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001346

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:03)
2017-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001312

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:08)
2017-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001224

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:21)
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000749

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:37)
2017-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000756

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty"

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:36)
2017-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000537

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:30)
2017-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000490

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:38)
2017-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002155

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:29)
2017-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001429

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz trybu postępowania w sprawach zawieszania albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:20:48)
2017-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001346

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:03)
2017-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001312

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:08)
2017-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001224

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:21)
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000749

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:37)
2017-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000756

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty"

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:36)
2017-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000537

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:30)
2017-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000490

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:38)
2017-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 44.90

Cena: 17.90

Cena: 39.90

Cena: 19.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 14.90

Cena: 14.90

Cena: 17.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu