zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych


akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-11-07 07:30:20) Dz.U. 2016 poz. 904
38
WDU20160000904
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania do służby lub pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym

oczekujący na wejście w życie
2021-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania do służby lub pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym

obowiązujący
2019-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym

obowiązujący
2019-02-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu przedsięwzięć wykonywanych przez kierowników placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych stopniach alarmowych lub stopniach alarmowych CRP

obowiązujący
2016-10-05
2016-10-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP

obowiązujący
2016-07-25
2016-07-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie pobierania i przekazywania obrazów linii papilarnych i materiału biologicznego oraz utrwalania i przekazywania wizerunku twarzy osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2016-07-25
2016-07-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym

akt posiada tekst jednolity
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego

obowiązujący
2016-07-22
2016-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie oddelegowania do służby lub pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym

obowiązujący
2016-07-22
2016-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności podejmowanych wobec osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do której istnieje obawa co do możliwości prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej

obowiązujący
2016-07-20
2016-07-20
---- -- --
---- -- --
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania do służby lub pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym

oczekujący na wejście w życie
2021-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania do służby lub pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym

obowiązujący
2019-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym

obowiązujący
2019-02-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu przedsięwzięć wykonywanych przez kierowników placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych stopniach alarmowych lub stopniach alarmowych CRP

obowiązujący
2016-10-05
2016-10-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP

obowiązujący
2016-07-25
2016-07-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie pobierania i przekazywania obrazów linii papilarnych i materiału biologicznego oraz utrwalania i przekazywania wizerunku twarzy osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2016-07-25
2016-07-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym

akt posiada tekst jednolity
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego

obowiązujący
2016-07-22
2016-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie oddelegowania do służby lub pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym

obowiązujący
2016-07-22
2016-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności podejmowanych wobec osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do której istnieje obawa co do możliwości prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej

obowiązujący
2016-07-20
2016-07-20
---- -- --
---- -- --

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu