Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej


art. 13 i art. 15 weszły w życie z dniem 2 grudnia 2016 r. art. 36 ust. 1 pkt 7 oraz dział III rozdziału 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-22 00:31:09) Dz.U. 2016 poz. 194760

_

WDU20180000748

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia środków budżetowych i mienia państwowego oraz oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:02)
2018-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000634

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo Straży Granicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:12)
2018-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000637

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:12)
2018-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000662

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:10)
2018-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000446

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:32)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000451

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:32)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000462

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:31)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000437

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:34)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000439

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wysokości oraz warunków przyznawania i wypłacania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:34)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000440

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyznawania świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:33)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000449

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:32)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000429

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:35)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000434

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zamknięć urzędowych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:34)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000444

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:33)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000413

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:37)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000409

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:37)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000348

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:44)
2018-02-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000358

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie kandydatów na przewodników psów służbowych oraz psów służbowych w Służbie Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:43)
2018-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000349

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:44)
2018-02-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000356

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:43)
2018-02-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000334

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:45)
2018-02-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000161

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:01:03)
2018-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002470

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:01:25)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002489

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:01:22)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002450

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:01:26)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002340

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:01:39)
2017-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000115

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:01:08)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002308

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:01:42)
2017-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002288

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:01:44)
2017-12-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001827

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:10:46)
2017-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001850

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:10:44)
2017-10-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001618

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej"

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:11:07)
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001514

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:11:18)
2017-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001435

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:11:25)
2017-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001396

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:11:31)
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001240

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:04)
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001047

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz przepisów z zakresu refundacji wywozowych, a także osób obowiązanych do przechowywania tych dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:23)
2017-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001106

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celno-Skarbowej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:17)
2017-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001004

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:28)
2017-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000989

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:29)
2017-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000926

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia dla funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do uzyskania dostępu do informacji oraz zakresu, warunków i trybu ich przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:36)
2017-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000863

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:41)
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000868

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:41)
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000903

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:38)
2017-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000916

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:37)
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000889

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:39)
2017-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000828

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:45)
2017-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000831

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:44)
2017-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000790

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:48)
2017-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000801

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wydobycia niektórych kopalin

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:47)
2017-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000984

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:29)
2017-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000778

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:49)
2017-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000661

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wzoru formularza skierowania kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza tej Służby do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:01)
2017-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000641

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:03)
2017-03-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000721

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:54)
2017-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000574

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie niektórych danych przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Służbę Celno-Skarbową

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:09)
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000533

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie użycia pojazdów niepozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej do celów służbowych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:13)
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000508

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie współdziałania Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki pływające Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:15)
2017-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000444

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:21)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000448

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:21)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000393

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:26)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000412

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:24)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000414

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:24)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000418

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:24)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000423

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:23)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000427

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uzbrojenia, wyposażenia oraz środków przymusu bezpośredniego w Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:23)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000431

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:22)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000437

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:22)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000438

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:22)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000400

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:25)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000381

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:27)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000386

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz współpracy Służby Celno-Skarbowej z Policją i Strażą Graniczną

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:26)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000387

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:26)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000397

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:25)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000368

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:28)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000305

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie znaku graficznego Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:35)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000306

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie sztandaru Krajowej Administracji Skarbowej oraz sztandaru izb administracji skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:35)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000302

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:35)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000239

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:30:07)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000926

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia dla funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do uzyskania dostępu do informacji oraz zakresu, warunków i trybu ich przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:36)
2017-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000916

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:37)
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000661

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wzoru formularza skierowania kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza tej Służby do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:01)
2017-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000721

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:54)
2017-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000418

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:24)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000239

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:30:07)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000448

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-22 00:00:32)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
2018-03-30
WDU20170002124

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-22 00:10:15)
2017-12-02
0000-00-00
---- -- --
2018-03-01
WDU20170001736

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia środków budżetowych i mienia państwowego oraz oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele

uznany za uchylony (spr: 2018-04-22 00:10:56)
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
2018-02-01
WDU20170000805

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-22 00:20:47)
2017-04-21
0000-00-00
---- -- --
2018-03-30
WDU20170000403

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli wyrobów akcyzowych, które zostały przeznaczone na cele specjalne

uznany za uchylony (spr: 2018-04-22 00:21:25)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2018-02-01
WDU20170000342

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-22 00:21:31)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2018-03-30
WDU20180000748

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia środków budżetowych i mienia państwowego oraz oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:02)
2018-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000634

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo Straży Granicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:12)
2018-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000637

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:12)
2018-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000662

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:10)
2018-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000446

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:32)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000451

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:32)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000462

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:31)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000437

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:34)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000439

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wysokości oraz warunków przyznawania i wypłacania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:34)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000440

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyznawania świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:33)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000449

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:32)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000429

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:35)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000434

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zamknięć urzędowych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:34)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000444

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:33)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000448

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-22 00:00:32)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
2018-03-30
WDU20180000413

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:37)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000409

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:37)
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000348

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:44)
2018-02-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000358

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie kandydatów na przewodników psów służbowych oraz psów służbowych w Służbie Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:43)
2018-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000349

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:44)
2018-02-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000356

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:43)
2018-02-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000334

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:00:45)
2018-02-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000161

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:01:03)
2018-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002470

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:01:25)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002489

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:01:22)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002450

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:01:26)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002340

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:01:39)
2017-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000115

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:01:08)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002308

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:01:42)
2017-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002288

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:01:44)
2017-12-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002124

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-22 00:10:15)
2017-12-02
0000-00-00
---- -- --
2018-03-01
WDU20170001827

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:10:46)
2017-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001850

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:10:44)
2017-10-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001736

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia środków budżetowych i mienia państwowego oraz oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele

uznany za uchylony (spr: 2018-04-22 00:10:56)
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
2018-02-01
WDU20170001618

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej"

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:11:07)
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001514

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:11:18)
2017-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001435

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:11:25)
2017-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001396

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:11:31)
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001240

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:04)
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001047

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz przepisów z zakresu refundacji wywozowych, a także osób obowiązanych do przechowywania tych dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:23)
2017-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001106

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celno-Skarbowej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:17)
2017-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001004

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:28)
2017-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000989

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:29)
2017-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000926

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia dla funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do uzyskania dostępu do informacji oraz zakresu, warunków i trybu ich przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:36)
2017-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000863

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:41)
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000868

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:41)
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000903

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:38)
2017-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000916

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:37)
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000889

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:39)
2017-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000828

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:45)
2017-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000831

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:44)
2017-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000790

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:48)
2017-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000801

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wydobycia niektórych kopalin

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:47)
2017-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000805

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-22 00:20:47)
2017-04-21
0000-00-00
---- -- --
2018-03-30
WDU20170000984

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:29)
2017-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000778

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:49)
2017-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000661

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wzoru formularza skierowania kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza tej Służby do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:01)
2017-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000641

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:03)
2017-03-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000721

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:20:54)
2017-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000574

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie niektórych danych przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Służbę Celno-Skarbową

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:09)
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000533

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie użycia pojazdów niepozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej do celów służbowych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:13)
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000508

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie współdziałania Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki pływające Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:15)
2017-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000444

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:21)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000448

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:21)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000393

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:26)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000412

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:24)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000414

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:24)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000418

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:24)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000423

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:23)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000427

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uzbrojenia, wyposażenia oraz środków przymusu bezpośredniego w Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:23)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000431

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:22)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000437

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:22)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000438

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:22)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000400

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:25)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000381

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:27)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000386

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz współpracy Służby Celno-Skarbowej z Policją i Strażą Graniczną

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:26)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000387

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:26)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000397

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:25)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000403

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli wyrobów akcyzowych, które zostały przeznaczone na cele specjalne

uznany za uchylony (spr: 2018-04-22 00:21:25)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2018-02-01
WDU20170000368

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:28)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000342

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-22 00:21:31)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2018-03-30
WDU20170000305

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie znaku graficznego Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:35)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000306

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie sztandaru Krajowej Administracji Skarbowej oraz sztandaru izb administracji skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:35)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000302

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:21:35)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000239

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej

obowiązujący (spr: 2018-04-22 00:30:07)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Książki

onepress

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 29.00

Cena: 39.90

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 39.00

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 77.00

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 29.90

Cena: 44.90

Cena: 34.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu