Ekoinfonet - serwis aktualnoÂści prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe


art. 18 ust. 4, art. 47 ust. 3 pkt 2 oraz rozdział 6 wchodzą w życie z dniem 26 stycznia 2017 r.art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4 wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:46:02 Dz.U. 2017 poz. 5924
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001743

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:10
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001763

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:05
2017-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001657

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:33
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001642

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:37
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001646

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:36
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001658

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:33
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001635

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:39
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001644

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:36
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001654

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:34
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001655

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:34
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001599

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:49
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001625

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:41
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001632

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:39
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001648

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:35
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001587

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:53
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001597

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:50
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001603

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:48
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001606

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:47
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001611

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:45
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001569

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:58
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001578

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:55
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001591

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:52
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001616

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:44
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001546

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:04
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001562

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:00
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001451

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:31
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001322

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:09
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001125

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:45
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001042

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:10
2017-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000860

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:11
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000703

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:19
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000671

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:29
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000649

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:36
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000610

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:48
2017-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000622

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:44
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000356

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:04
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001743

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:10
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001763

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:05
2017-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001657

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:33
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001642

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:37
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001646

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:36
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001658

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:33
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001635

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:39
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001644

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:36
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001654

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:34
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001655

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:34
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001599

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:49
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001625

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:41
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001632

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:39
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001648

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:35
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001587

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:53
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001597

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:50
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001603

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:48
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001606

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:47
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001611

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:45
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001569

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:58
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001578

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:55
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001591

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:52
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001616

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:44
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001546

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:04
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001562

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:00
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001451

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:31
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001322

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:02:09
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001125

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:15:45
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001042

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:10
2017-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000860

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:17:11
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000703

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:19
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000671

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:29
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000649

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:36
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000610

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:48
2017-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000622

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:30:44
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000356

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:32:04
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Audytor wymagań prawnych Audytor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z póżn. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o żródle pochodzenia materiałów. Żródłem tym jest System Informacyjny Sejmu