Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


1) art. 102-112, art. 494, art. 502, art. 506, art. 515, art. 525 ust. 3-6 oraz 8 i 9, art. 539 ust. 3-5 i 7, art. 540 ust. 1-4, 6 i 7, art. 541, art. 542, art. 544 ust. 1, art. 554 oraz art. 570 wchodzą w życie z dniem 24 sierpnia 2017 r.; 2) art. 532 ust. 5 i 6 wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.; 3) art. 524 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; 4) art. 274 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 5) art. 36 ust. 1-3 oraz 6 i 7 oraz art. 303 ust. 1 i 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. ustawa w opracowaniu Akty zmienione:
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu gruntów.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:37) Dz.U. 2017 poz. 156640

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001138

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:25)
2018-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000654

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:08)
2018-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002506

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:38)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002496

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:39)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002505

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:38)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002492

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:39)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:38)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002509

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:38)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002464

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:42)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002502

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:38)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001339

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu"

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:05)
2018-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001138

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:25)
2018-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000654

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:08)
2018-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002506

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:38)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002496

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:39)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002505

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:38)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002492

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:39)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:38)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002509

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:38)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002464

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:42)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002502

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:38)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Książki

onepress

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 47.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu