Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne
obowiązujący (spr: 2018-03-18 00:00:59) Dz.U. 2017 poz. 23618

_

WDU20180000518

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

obowiązujący (spr: 2018-03-18 00:00:05)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002465

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

obowiązujący (spr: 2018-03-18 00:00:51)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002497

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych

obowiązujący (spr: 2018-03-18 00:00:48)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002507

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

obowiązujący (spr: 2018-03-18 00:00:47)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002508

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

obowiązujący (spr: 2018-03-18 00:00:47)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000518

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

obowiązujący (spr: 2018-03-18 00:00:05)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002465

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

obowiązujący (spr: 2018-03-18 00:00:51)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002497

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych

obowiązujący (spr: 2018-03-18 00:00:48)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002507

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

obowiązujący (spr: 2018-03-18 00:00:47)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002508

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

obowiązujący (spr: 2018-03-18 00:00:47)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Książki

bezdroza

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Cena: 18.99

Cena: 79.00

Cena: 39.90

Cena: 20.90

Cena: 34.90

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.90

Cena: 24.90

Cena: 49.00

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu