Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego


1) art. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 3 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.; 2) art. 1 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.; 3) art. 2 wchodzi w życie z dniem 14 maja 2018 r.; 4) art. 3 pkt 4-7 wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.(brak w ustawie pkt 7) Akty zmienione:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:20:31) Dz.U. 2018 poz. 69611

_

Książki

sensus

Cena: 29.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 32.90

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 37.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 32.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 27.00

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Cena: 39.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu