Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej


1) art. 18 wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2018 r.; 2) art. 56 wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2020 r. obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:20:21) Dz.U. 2018 poz. 7294

_

WDU20180001304

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:00:18)
2018-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001305

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:00:18)
2018-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001170

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:00)
2018-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001180

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:00:57)
2018-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001070

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:30)
2018-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001073

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:29)
2018-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001080

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:27)
2018-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001127

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:13)
2018-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001136

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej ustala tożsamość osoby legitymowanej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:10)
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001147

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stopni policyjnych, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego odpowiadających stopniom Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:07)
2018-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000983

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:55)
2018-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001304

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:00:18)
2018-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001305

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:00:18)
2018-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001170

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:00)
2018-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001180

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:00:57)
2018-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001070

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:30)
2018-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001073

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:29)
2018-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001080

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:27)
2018-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001127

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:13)
2018-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001136

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej ustala tożsamość osoby legitymowanej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:10)
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001147

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stopni policyjnych, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego odpowiadających stopniom Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:07)
2018-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000983

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:55)
2018-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Książki

onepress

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 69.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 47.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 39.90

Cena: 29.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu