zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015


_

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019


podstawa: Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

obowiązujący (spr: 2019-04-26 01:00:12) Dz.U. 2018 poz. 210318
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

32015L1513

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2015-09-09
32013D0114

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1082) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/114/UE)

2013-03-01
32012L0027

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012-10-25
32012L0027R(01)

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315 z dnia 14 listopada 2012 r.)

2012-10-25
32012D0186

DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/186/UE)

2012-02-03
32011L0085

DYREKTYWA RADY 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich

2011-11-08
32010D0216

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/216/UE)

2010-04-14
32010D0196

DECYZJA RADY z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europejskiej i jej zasobów własnych (2010/196/UE, Euratom)

2010-03-16
32009L0128

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-10-21
32009L0128R(01)

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów ( Dz.U. L 309 z 24.11.2009 )

2009-10-21
32009L0119

DYREKTYWA RADY 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych

2009-09-14
32009L0042

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (wersja przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-05-06
32009L0028

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-04-23
32009D0252

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2009 r. dotycząca odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1568) (Jedynie teksty w językach angielskim, duńskim, estońskim, francuskim, greckim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim i słowackim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2009/252/WE)

2009-03-11
32008D0952

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania i stosowania przepisów załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7294) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/952/WE)

2008-11-19
32007D0436

DECYZJA RADY z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (2007/436/WE, Euratom)

2007-06-07
32003D1608

DECYZJA NR 1608/2003/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2003-07-22
32002D0990

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 grudnia 2002 r. wyjaśniająca ponownie zalącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów w rachunkach narodowych (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 5054) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2002/990/WE)

2002-12-17
32002D0038

Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2001 r. określająca parametry dla przeglądów oraz ustanawiająca zasady kodów i standardów dla transkrypcji, w formie do odczytu maszynowego danych odnoszących się do przeglądów plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 4626)

2001-12-27
32001L0081

Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza

2001-10-23
31998D0715

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 1998 r. wyjaśniająca zalącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów (notyfikowana jako dokument nr C(1998) 3685) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (98/715/WE)

1998-11-30
31998D0527

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie postępowania w przypadkach nadużyć finansowych w zakresie podatku VAT (rozbieżności między teoretycznymi wpływami z podatku VAT i rzeczywistymi wpływami z podatku VAT) dla celów zbiorczej rachunkowości narodowo-gospodarczej (notyfikowana jako dokument nr C(1998) 2202) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (98/527/WE, Euratom)

1998-07-24
31996L0016

DYREKTYWA RADY 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

1996-03-19
31995D0309

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 lipca 1995 r. określająca zasady szacowania usług mieszkaniowych do celów wykonania art. 1 dyrektywy Rady nr 89/130 EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (95/309/WE, Euratom)

1995-07-18
31993D0570

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 października 1993 r. definiująca różnicę między "innymi podatkami związanymi z produkcją" a "konsumpcją pośrednią" w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (93/570/EWG, Euratom)

1993-10-04
31993D0454

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lipca 1993 r. określająca podatki związane z produkcją i przywozem w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (93/454/EWG, Euratom)

1993-07-22
31993D0475

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lipca 1993 r. definiująca subsydia produkcyjne i przywozowe do celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (93/475/EWG, Euratom)

1993-07-22
31991D0450

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 lipca 1991 r. określająca terytorium Państw Członkowskich w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (91/450/EWG, Euratom)

1991-07-26
31989L0130

Dyrektywa Rady 89/130/EWG, Euratom z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych

1989-02-13

Box

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu