zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz


1) art. 95, art. 96 pkt 3, 5, 9?11, pkt 14 lit. c, pkt 21 lit. a, pkt 25, 26 i 39, art. 111 ust. 2, art. 128 i art. 130 wchodzą w życie z dniem 22 marca 2019 r.; 2) art. 39, art. 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 pkt 1, art. 74 i art. 84 pkt 1 lit. c tiret drugie wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązujący (spr: 2019-11-07 01:20:19) Dz.U. 2019 poz. 534
17
WDU20190000534
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie trybu łączenia, podziału i likwidacji instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

obowiązujący
2019-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie trybu pracy Kolegium Doradców i wysokości wynagrodzenia jego członków

obowiązujący
2019-10-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie dotacji celowych przyznawanych instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

obowiązujący
2019-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom rady instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

obowiązujący
2019-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania

obowiązujący
2019-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz

obowiązujący
2019-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej
Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie trybu łączenia, podziału i likwidacji instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

obowiązujący
2019-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie trybu pracy Kolegium Doradców i wysokości wynagrodzenia jego członków

obowiązujący
2019-10-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie dotacji celowych przyznawanych instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

obowiązujący
2019-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom rady instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

obowiązujący
2019-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania

obowiązujący
2019-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz

obowiązujący
2019-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu