zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych


1) pkt 1 lit. h wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2022 r., z mocą od dnia 12 stycznia 2022 r.;
2) pkt 2 lit. e, g, h, lit. n w zakresie paragrafów 638 i 639, lit. o oraz pkt 3 lit. h, j, l, p, r-t, v, lit. y w zakresie paragrafów 638 i 639, lit. z i zb wchodzą w życie z dniem 28 lipca2022 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.;
3) pkt 1 lit. g tiret drugie, pkt 3 lit. za oraz pkt 4 lit. a i b wchodzą w życie z dniem 28 lipca 2022 r. , z mocą od dnia 23 kwietnia 2022 r.;
4) pkt 4 lit. d w zakresie pozycji 430021 wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2022 r.;
5) pkt 1 lit. b w zakresie nazwy rozdziału, lit. f tiret drugie, lit. g tiret pierwsze i lit. j tiret pierwsze, pkt 3 lit. u, pkt 4 lit. c oraz lit. d w zakresie pozycji 430020 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Więcej... obowiązujący (spr: 2022-07-28 14:25:10) Dz.U. 2022 poz. 1571
4
podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
WDU20220001571
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu