Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


podstawa: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia maksymalnych stawek opłat obowiązujących w 2018 r. za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu


(spr: 2018-02-23 00:11:34) 0

_

Książki

sensus

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 24.90

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 29.90

Cena: 29.90

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu