Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |


Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
opis
hasloBHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Powietrze
Ppoż
Woda i ścieki
UE ?


50 najnowszych
Moze sie zdarzyc ze w najnowszych aktach jest brak pliku PDF z textem ustawy - nalezy zachowac spokoj i cierpliwosc...
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0954 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135
0953 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0952 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych

Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926
0951 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

0950 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2018 r. sygn. akt SK 18/17

0949 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2018 r. sygn. akt U 1/16

Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
0948 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0947 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0946 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0945 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568
0944 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lidzbark Warmiński ? zamek biskupów warmińskich"

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568
0943 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ujazd ? ruiny zamku Krzyżtopór"

0942 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2018 r. sygn. akt K 12/15

Dz.U. 2017 poz. 1845
0941 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462
0940 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0939 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0938 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0937 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458
0936 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Dz.U. 2009 nr 26 poz. 157
0935 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego

Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44
0934 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych

0933 Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej

0932 Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0931 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku polskim

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568
0930 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kwidzyn - zespół katedralno-zamkowy"

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568
0929 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem"

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0928 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych

0927 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0926 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach kapitałowych

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0925 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Dz.U. 2009 nr 26 poz. 157
0924 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu prokuratorskiego, uiszczanej przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
0923 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przedborska (PLH260004)

Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365
0922 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625
0921 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019

Dz.U. 2015 poz. 349
0920 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
0919 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047)

Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462
0918 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0917 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0916 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

0915 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

0914 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0913 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa

0912 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

0911 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0910 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego "Niepodległa"

Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381
0909 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0908 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

0907 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
0906 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048)

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
0905 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026)

Książki

sensus

Cena: 24.90

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 29.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 29.90

Cena: 37.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 19.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu