zaloguj facebukiem
Szukaj


Dz.U. 2019 poz. 1780

Ogloszony: 2019-09-18

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków


Dz.U. 2019 poz. 1779

Ogloszony: 2019-09-18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

podstawa: Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Dz.U. 2019 poz. 1778

Ogloszony: 2019-09-18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

podstawa: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


Dz.U. 2019 poz. 1777

Ogloszony: 2019-09-18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

podstawa: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości


Dz.U. 2019 poz. 1776

Ogloszony: 2019-09-18

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.


Dz.U. 2019 poz. 1775

Ogloszony: 2019-09-18

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.Dz.U. 2019 poz. 1774

Ogloszony: 2019-09-18

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Dz.U. 2019 poz. 1773

Ogloszony: 2019-09-18

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2019 poz. 1772

Ogloszony: 2019-09-18

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa


Dz.U. 2019 poz. 1771

Ogloszony: 2019-09-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów


Dz.U. 2019 poz. 1770

Ogloszony: 2019-09-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju


Dz.U. 2019 poz. 1769

Ogloszony: 2019-09-17

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Straż Marszałkowską przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.


Dz.U. 2019 poz. 1768

Ogloszony: 2019-09-16

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów


Dz.U. 2019 poz. 1767

Ogloszony: 2019-09-16

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy


Dz.U. 2019 poz. 1766

Ogloszony: 2019-09-16

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie

podstawa: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie


Dz.U. 2019 poz. 1765

Ogloszony: 2019-09-16

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych

podstawa: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych


Dz.U. 2019 poz. 1764

Ogloszony: 2019-09-16

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie metodyki rozstrzygania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników uwzględnianych przy naborze

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji


Dz.U. 2019 poz. 1763

Ogloszony: 2019-09-16

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów

podstawa: Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze


Dz.U. 2019 poz. 1762

Ogloszony: 2019-09-16

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2019

podstawa: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności


Dz.U. 2019 poz. 1761

Ogloszony: 2019-09-16

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie dotacji celowych przyznawanych instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

podstawa: Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz


Dz.U. 2019 poz. 1760

Ogloszony: 2019-09-16

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych

podstawa: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych


Dz.U. 2019 poz. 1759

Ogloszony: 2019-09-16

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych

podstawa: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych


Dz.U. 2019 poz. 1758

Ogloszony: 2019-09-16

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych

podstawa: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych


Dz.U. 2019 poz. 1757

Ogloszony: 2019-09-16

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego

podstawa: Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych


Dz.U. 2019 poz. 1756

Ogloszony: 2019-09-16

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty


Dz.U. 2019 poz. 1755

Ogloszony: 2019-09-16

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach


Dz.U. 2019 poz. 1754

Ogloszony: 2019-09-16

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego


Dz.U. 2019 poz. 1753

Ogloszony: 2019-09-16

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu


Dz.U. 2019 poz. 1752

Ogloszony: 2019-09-13

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2019 poz. 1751

Ogloszony: 2019-09-13

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw


Dz.U. 2019 poz. 1750

Ogloszony: 2019-09-13

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Pols

podstawa: Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.


Dz.U. 2019 poz. 1749

Ogloszony: 2019-09-13

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

podstawa: Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty


Dz.U. 2019 poz. 1748

Ogloszony: 2019-09-13

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym

podstawa: Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym


Dz.U. 2019 poz. 1747

Ogloszony: 2019-09-13

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2019 poz. 1745

Ogloszony: 2019-09-12

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

podstawa: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych


Dz.U. 2019 poz. 1744

Ogloszony: 2019-09-12

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych


Dz.U. 2019 poz. 1743

Ogloszony: 2019-09-12

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

podstawa: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Dz.U. 2019 poz. 1742

Ogloszony: 2019-09-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa

podstawa: Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych


Dz.U. 2019 poz. 1741

Ogloszony: 2019-09-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie dokumentów, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze bezpośredniego lub pośredniego nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji płatniczej

podstawa: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych


Dz.U. 2019 poz. 1740

Ogloszony: 2019-09-12

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Stubno w województwie podkarpackim

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy


Dz.U. 2019 poz. 1739

Ogloszony: 2019-09-12

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy


Dz.U. 2019 poz. 1738

Ogloszony: 2019-09-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Dz.U. 2019 poz. 1737

Ogloszony: 2019-09-11

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

podstawa: Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw


Dz.U. 2019 poz. 1736

Ogloszony: 2019-09-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

podstawa: Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus


Dz.U. 2019 poz. 1735

Ogloszony: 2019-09-11

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym

podstawa: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym


Dz.U. 2019 poz. 1734

Ogloszony: 2019-09-11

Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

podstawa: Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r.


Dz.U. 2019 poz. 1733

Ogloszony: 2019-09-11

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 sierpnia 2019 r. o sprostowaniu błędu

podstawa: Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych.
Akty zmienioneKategoria
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r.


Dz.U. 2019 poz. 1732

Ogloszony: 2019-09-10

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2019 poz. 1731

Ogloszony: 2019-09-10

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Dz.U. 2019 poz. 1730

Ogloszony: 2019-09-10

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich

podstawa: Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich


Dz.U. 2019 poz. 1729

Ogloszony: 2019-09-10

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2019

podstawa: Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej


Dz.U. 2019 poz. 1728

Ogloszony: 2019-09-10

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.Dz.U. 2019 poz. 1727

Ogloszony: 2019-09-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej


Dz.U. 2019 poz. 1726

Ogloszony: 2019-09-10

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej


Dz.U. 2019 poz. 1725

Ogloszony: 2019-09-10

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2019 poz. 1724

Ogloszony: 2019-09-10

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu


Dz.U. 2019 poz. 1723

Ogloszony: 2019-09-09

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób

podstawa: Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób


Dz.U. 2019 poz. 1722

Ogloszony: 2019-09-09

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych


Dz.U. 2019 poz. 1721

Ogloszony: 2019-09-09

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków

podstawa: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków


Dz.U. 2019 poz. 1720

Ogloszony: 2019-09-09

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych

podstawa: Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.


Dz.U. 2019 poz. 1719

Ogloszony: 2019-09-09

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

podstawa: Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Dz.U. 2019 poz. 1718

Ogloszony: 2019-09-09

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych


Dz.U. 2019 poz. 1717

Ogloszony: 2019-09-09

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Dz.U. 2019 poz. 1716

Ogloszony: 2019-09-09

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych


Dz.U. 2019 poz. 1715

Ogloszony: 2019-09-09

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach


Dz.U. 2019 poz. 1714

Ogloszony: 2019-09-09

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej

podstawa: Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego


Dz.U. 2019 poz. 1713

Ogloszony: 2019-09-09

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym


Dz.U. 2019 poz. 1712

Ogloszony: 2019-09-09

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Dz.U. 2019 poz. 1711

Ogloszony: 2019-09-06

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej


Dz.U. 2019 poz. 1710

Ogloszony: 2019-09-06

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wysokości kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej

podstawa: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej


Dz.U. 2019 poz. 1709

Ogloszony: 2019-09-06

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

podstawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy


Dz.U. 2019 poz. 1708

Ogloszony: 2019-09-06

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności


Dz.U. 2019 poz. 1707

Ogloszony: 2019-09-06

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Dz.U. 2019 poz. 1706

Ogloszony: 2019-09-06

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

podstawa: Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych


Dz.U. 2019 poz. 1705

Ogloszony: 2019-09-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego


Dz.U. 2019 poz. 1704

Ogloszony: 2019-09-06

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2019 poz. 1703

Ogloszony: 2019-09-05

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego

podstawa: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym


Dz.U. 2019 poz. 1702

Ogloszony: 2019-09-05

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim


Dz.U. 2019 poz. 1701

Ogloszony: 2019-09-05

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

podstawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim


Dz.U. 2019 poz. 1700

Ogloszony: 2019-09-05

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Dz.U. 2019 poz. 1699

Ogloszony: 2019-09-05

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody


Dz.U. 2019 poz. 1698

Ogloszony: 2019-09-05

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2019 poz. 1697

Ogloszony: 2019-09-05

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

podstawa: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe


Dz.U. 2019 poz. 1696

Ogloszony: 2019-09-05

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


Dz.U. 2019 poz. 1695

Ogloszony: 2019-09-05

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych


Dz.U. 2019 poz. 1694

Ogloszony: 2019-09-04

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Dz.U. 2019 poz. 1693

Ogloszony: 2019-09-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

podstawa: Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych


Dz.U. 2019 poz. 1692

Ogloszony: 2019-09-04

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe


Dz.U. 2019 poz. 1691

Ogloszony: 2019-09-04

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2019 poz. 1690

Ogloszony: 2019-09-03

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej


Dz.U. 2019 poz. 1689

Ogloszony: 2019-09-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone


Dz.U. 2019 poz. 1688

Ogloszony: 2019-09-03

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty


Dz.U. 2019 poz. 1687

Ogloszony: 2019-09-03

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo konsularne

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne


Dz.U. 2019 poz. 1686

Ogloszony: 2019-09-03

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej

podstawa: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.


Dz.U. 2019 poz. 1685

Ogloszony: 2019-09-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

podstawa: Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne


Dz.U. 2019 poz. 1684

Ogloszony: 2019-09-03

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.


Dz.U. 2019 poz. 1683

Ogloszony: 2019-09-03

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.


Dz.U. 2019 poz. 1682

Ogloszony: 2019-09-03

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

podstawa: Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych


Dz.U. 2019 poz. 1681

Ogloszony: 2019-09-03

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych


Dz.U. 2019 poz. 1680

Ogloszony: 2019-09-03

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. upamiętniająca ofiary zbrodni pomorskiej z 1939 r.

0000-00-00 WMP20190000852

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 161/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000851

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 160/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000850

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 138/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000849

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 211/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000848

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uczczenia 40. rocznicy powstania Konfederacji Polski Niepodległej

0000-00-00 WMP20190000847

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

0000-00-00 WMP20190000846

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.22.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000845

-

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2019 r. 2019-09-16

0000-00-00 WMP20190000844

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.25.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000843

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.24.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000842

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.23.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000841

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Anny Marii Anders

0000-00-00 WMP20190000840

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. nr 110.21.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000839

-o Narodowym Banku Polskim

Zarządzenie nr 24/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 140-lecie Muzeum Narodowego w Krakowie

0000-00-00 WMP20190000838

-

Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

0000-00-00 WMP20190000837

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 120/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000836

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia pomocy udzielonej Polakom przez Węgrów w czasie II wojny światowej

0000-00-00 WMP20190000835

-o ubezpieczeniu społecznym rolników

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000834

-Prawo o prokuraturze

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 września 2019 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

0000-00-00 WMP20190000833

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 85/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000832

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 84/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora

0000-00-00 WMP20190000831

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000830

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczenia

0000-00-00 WMP20190000829

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000828

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000827

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000826

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000825

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000824

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000823

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000822

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000821

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000820

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000819

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000818

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000817

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000816

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000815

-o zasadach realizacji programów

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

0000-00-00 WMP20190000814

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 139/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000813

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000812

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000811

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000810

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000809

-o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Uchwała nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022"

0000-00-00 WMP20190000808

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20190000807

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000806

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000805

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000804

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000803

2019-09-19
Dz.U. 2015 poz. 349

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2019-09-19
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych

2019-09-19
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

2019-09-20
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego

2019-09-21
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240

Ustawa o finansach publicznych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

2019-09-24
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 943

Ustawa o działach administracji rządowej.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych

2019-09-24
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków

2019-09-25
Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa Prawo wodne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą

2019-09-25
Dz.U. 2016 poz. 1947

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

2019-09-25
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 921

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich

2019-09-26
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634

Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2019-09-27
Dz.U. 2018 poz. 1668

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

2019-09-27
Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175

Ustawa o usługach płatniczych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie dokumentów, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze bezpośredniego lub pośredniego nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji płatniczej

2019-09-27
Dz.U. 2018 poz. 2215

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa

2019-09-27
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

2019-09-28
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250

Ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym

2019-09-28
Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa Prawo wodne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej

2019-10-01
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

2019-10-01
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

2019-10-01
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

2019-10-01
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152

Ustawa o zawodzie lekarza

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

2019-10-01
Dz.U. 2018 poz. 317

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego

2019-10-01
Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych

2019-10-01
Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych

2019-10-01
Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych

2019-10-01
Dz.U. 2019 poz. 42

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie metodyki rozstrzygania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników uwzględnianych przy naborze

2019-10-02
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681

Ustawa o publicznej służbie krwi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

2019-10-02
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296

Ustawa Kodeks postępowania cywilnego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Straż Marszałkowską przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

2019-10-03
Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800

Ustawa Prawo telekomunikacyjne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

2019-10-13
Dz.U. 2018 poz. 723

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji
Ekoinfonet udostępnia dane o aktualnych aktach wykonawczych do Ustaw.
Na stronach zbudowanych na bazie popularnych CMSow nie ma problemu z odczytem.
Na stronach opartych na języku PHP do odczytu kanalu RSS wykorzystujemy funkcję
simplexml_load_file();
podając jako parametr ścieżkę dostępu:
http://monitor.ekoinfonet.pl/rozporzadzenia.php?do="numer_aktu_prawnego"
W ramce, przykład pobrania rozprządzeń do Ustawy o podatku akcyzowym.

Zmienna limit okresla ilość wyświetlonych pozycji.

Efekt działania:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 +0000


 • o RSS -źródło - wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:

Wiadomości RSS można przeglądać w:

Czytniki kanałów RSS


Funkcjonowanie czytnika kanałów

Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednym interfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu Ÿródeł jednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnika interesujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW z pełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagają uruchamiania przeglądarki internetowej.

Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarki Firefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarki Opera i Avant Browser oraz w programy pocztowe Thunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte w programie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox od wersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formie zakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSS wbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0) dla systemu MacOS X.

Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jak np.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniej wtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadu jest wykorzystywany przez bota nagadu.info. Podobne możliwości wysyłania wiadomości o nowych elementach kanału istnieją w protokole Jabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lub bota.

Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.

Z wolno dostępnych (głównie dla systemów Unix) czytników RSS można wymienić Liferea, akregator, straw, Blam!, RSSOwl. Istnieją również wtyczki do klientów pocztowych, takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail.

Wyróżnia się również czytniki w postaci strony WWW, dedykowanej do przeglądania i organizowania (najczęściej po założeniu konta) publicznie dostępnych kanałów. Z czytników takich można korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Jednym z popularnych darmowych 'czytników' tego typu był Czytnik Google (Google Reader), wyłączony 1 lipca 2013..

Wybrane funkcje czytników kanałów

 • Obsługiwanie formatów(standardy) kanałów (Atom, RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93)
 • Sposoby subskrybowania kanałów
 • Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej
 • Import i eksport danych o kanałach (OPML)
 • Wyszukiwarka kanałów w Internecie
 • Kategoryzacja kanałów w czytniku
 • Wbudowany podgląd wiadomości
 • Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych
 • Aktualizacja kanałów
 • Usuwanie starych wiadomości

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu