zaloguj facebukiem
Szukaj
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne TJ 36
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 1
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody akt objęty tekstem jednolitym 0
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych TJ 28
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu obowiązujący 0
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach TJ 41
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) obowiązujący 2
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji TJ 11
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko TJ 51
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych TJ 6
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów TJ 16
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie TJ 6
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody TJ 260
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. TJ 13
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. TJ 215
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. TJ 20
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. TJ 15
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska TJ 28
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Srodowisko - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20190001931

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:00:06
2019-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001878

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:05:01
2019-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001839

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:05:04
2019-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001747

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:04
2019-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001752

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:04
2019-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001725

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:06
2019-09-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001699

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:08
2019-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001665

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:15:05
2019-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001645

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:15:07
2019-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001383

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:30:03
2019-07-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001308

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz państwowej służby hydrogeologicznej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:03
2019-08-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001311

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:30:08
2019-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001300

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:03
2019-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001220

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:10
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001215

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:10
2019-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001217

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:10
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001208

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:40:00
2019-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001209

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:40:00
2019-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001159

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:40:04
2019-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001052

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia, w tym częstotliwości dokonywania wpisów, oraz wzoru dziennika gospodarowania wodą

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:45:05
2019-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001989

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodysko (PLH060060)

akt jednorazowy na dzień 2019-10-22 12:05:00
2019-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001990

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łabunie (PLH060080)

akt jednorazowy na dzień 2019-10-22 12:05:00
2019-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001994

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Orłowski (PLH060061)

akt jednorazowy na dzień 2019-10-22 12:30:07
2019-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001973

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gościeradów (PLH060007)

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:00:03
2019-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001931

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:00:06
2019-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001878

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:05:01
2019-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001839

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:05:04
2019-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001755

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:04
2019-12-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001747

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:04
2019-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001752

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:04
2019-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001725

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:06
2019-09-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001699

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:08
2019-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001665

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:15:05
2019-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001645

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:15:07
2019-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001383

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:30:03
2019-07-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001308

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz państwowej służby hydrogeologicznej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:03
2019-08-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001311

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:30:08
2019-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001300

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:03
2019-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001220

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:10
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001215

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:10
2019-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001217

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:10
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001208

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:40:00
2019-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001209

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:40:00
2019-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001159

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:40:04
2019-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001052

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia, w tym częstotliwości dokonywania wpisów, oraz wzoru dziennika gospodarowania wodą

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:45:05
2019-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32010L0075

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) Tekst mający znaczenie dla EOG

2010-11-24
32012L0019

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012-07-04
32009R1069

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)

2009-10-21
32008L0098

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-11-19
32006L0066

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG Tekst mający znaczenie dla EOG.

2006-09-06
32006L0021

Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE - Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

2006-03-15
32002R1774

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

2002-10-03
32002L0096

Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE)

2003-01-27
32000L0076

Dyrektywa Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów

2000-12-04
32000L0053

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wyeksploatowanych pojazdów

2000-07-25
31999L0031

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów

1999-04-26
31998L0034

Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych

1998-06-22
31996L0059

DYREKTYWA RADY 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT)

1996-09-16
31994L0062

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

1994-12-20
31991L0271

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych

1991-05-21
31986L0278

Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie

1986-06-12
31978L0176

DYREKTYWA RADY z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu

1978-02-20
32009R1221

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

2009-11-25
32001R0761

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 761/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskowego i audytu we Wspólnocie (EMAS)

2001-03-19
32006R1013

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1013/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów

2006-06-14
32006L0013

Dyrektywa Komisji 2006/13/WE z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB Tekst mający znaczenie dla EOG.

2006-02-03
32006L0012

Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2006-04-05
32008L0001

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG )

2008-01-15
32003L0035

Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE

2003-05-26
32003L0004

Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG

2003-01-28
PN-EN 16831:2016-09 - wersja angielskaCigniki i maszyny rolnicze i lene
-Bezpieczestwo
-Formularz do sprawozdania z wypadkw
PN-EN 1317-5+A2:2012 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 16072:2011 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-E Bezpieczestwo
-Paneuropejskie wymagania operacyjne eCall
PN-EN 1317-2:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 2: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada barier ochronnych i balustrad
PN-EN 1317-3:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 1317-5+A1:2009 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 15178:2009 - wersja polskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PN-EN 1317-5+A1:2008 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polskaOperacje sieciocentryczne
-Architektura zorientowana usugowo w ramach zarzdzania kryzysowego cywilno-wojskowego
PN-EN 15178:2007 - wersja angielskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielskaNetwork Enabled Abilities
-Service-Oriented Architecture for civilian and military crisis management
PN-EN 1317-5:2007 - wersja angielskaSystemy ograniczajace drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PN-EN 1317-3:2003 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-N-01257:2002 - wersja polskaZnaki graficzne
-Znaki graficzne i tablice informacyjne dotyczce klsk ywioowych
PN-EN 1317-3:2002 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 282:2001 - wersja polskaBoje lawinowe
-Systemy nadawczo-odbiorcze
-Wymagania bezpieczestwa i badania

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu