zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj

Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący 0
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne TJ 61
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 1
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody akt objęty tekstem jednolitym 0
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych TJ 28
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu obowiązujący 0
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach TJ 49
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) obowiązujący 2
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji TJ 12
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko TJ 53
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych TJ 6
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów TJ 17
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie TJ 6
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody TJ 364
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. TJ 15
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. TJ 240
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. TJ 20
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. TJ 17
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska TJ 31
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Srodowisko - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20210001792

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Bardzkie (PLH020062)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-04 14:25:03
2021-10-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001766

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska (PLH260003)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-30 14:25:01
2021-10-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001751

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu wody w kąpielisku

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-29 14:25:03
2021-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001752

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Chełmskie (PLH060023)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-29 14:25:03
2021-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001758

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Osy (PLH040033)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-29 14:25:02
2021-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001748

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krasnej (PLH260001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-28 14:25:03
2021-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001742

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Masyw Ślęży (PLH020040)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-24 14:25:04
2021-10-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001735

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-23 14:25:02
2021-10-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001736

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Poleska (PLH060013)

akt jednorazowy na dzień 2021-09-23 14:25:02
2021-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001711

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kiełczyńskie (PLH020021)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:02
2021-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001712

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pasmo Krowiarki (PLH020019)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:02
2021-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001716

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Równina Szubińsko-Łabiszyńska (PLH040029)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:02
2021-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001717

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Orlickie (PLH020060)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:02
2021-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001720

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Włocławska Dolina Wisły (PLH040039)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:01
2021-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001702

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lisi Kąt (PLH040026)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-17 14:25:04
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001705

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Trzęślicowe w Foluszu (PLH040027)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-17 14:25:03
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001706

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żwirownie w Starej Olesznej (PLH020049)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-17 14:25:03
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001710

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-17 14:25:03
2021-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001692

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Muszkowicki Las Bukowy (PLH020068)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-16 14:25:01
2021-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001685

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlewni

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-15 14:25:02
2021-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001687

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mszar Płociczno (PLH040035)

na dzień 2021-09-15 14:25:02
2021-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001677

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krośnieńska Dolina Odry (PLH080028)

na dzień 2021-09-14 14:25:03
2021-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001669

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej za udział w pracach rady

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-13 14:25:01
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001662

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Gościmskie (PLH080036)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-10 14:25:02
2021-09-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001645

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierkowskie Wydmy (PLH080039)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-09 14:25:02
2021-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001615

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-06 14:25:06
2021-09-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001620

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi nad Nysą Łużycką (PLH080038)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-06 14:25:05
2021-09-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001606

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Borowina (PLH080030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-02 14:25:01
2021-09-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001600

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stara Dąbrowa w Korytach (PLH080042)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-02 04:50:59
2021-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001584

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach (PLH080035)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-31 14:25:04
2021-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001589

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Sułowskie (PLH080029)

akt jednorazowy na dzień 2021-08-31 14:25:03
2021-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001576

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych

obowiązujący na dzień 2021-08-30 14:25:02
2021-08-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001580

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka (PLH080007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-30 14:25:02
2021-09-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001530

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-23 14:25:02
2021-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001475

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

obowiązujący na dzień 2021-08-16 14:25:04
2021-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001462

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-13 12:41:34
2021-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001432

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-10 14:25:04
2021-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001410

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Wisła (PLH220033)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-05 14:25:01
2021-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001411

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białogóra (PLH220003)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-05 14:25:01
2021-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001418

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wejherowo (PLH220084)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-05 14:25:01
2021-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001409

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-04 14:25:03
2021-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001396

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przywidz (PLH220025)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-03 14:25:05
2021-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001397

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Augustowska (PLH200005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-03 14:25:04
2021-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001399

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Łeby (PLH220006)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-03 14:25:04
2021-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001400

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Staniszewskie Błoto (PLH220027)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-03 14:25:04
2021-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001402

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzy Młyny (PLH220029)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-03 14:25:04
2021-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001378

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wierzycy (PLH220094)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-30 14:25:09
2021-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001361

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Słowińska (PLH220023)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-28 14:25:08
2021-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001367

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klify i Rafy Kamienne Orłowa (PLH220105)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-28 14:25:05
2021-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001369

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-28 14:25:03
2021-08-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001356

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jasiołka (PLH180011)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-27 14:25:02
2021-08-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001348

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wieprzy i Studnicy (PLH220038)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-26 14:25:01
2021-08-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001333

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-22 14:25:03
2021-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001323

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łukawiec (PLH180024)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-21 14:25:04
2021-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001325

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-21 14:25:03
2021-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001314

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-20 14:25:01
2021-08-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001315

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Lubie i Dolina Drawy (PLH320023)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-20 14:25:01
2021-08-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001318

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dziczy Las (PLH320060)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-20 14:25:01
2021-08-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001306

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Wdzydzkie (PLH220034)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-19 12:10:33
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001290

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bytowskie Jeziora Lobeliowe (PLH220005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-16 14:25:03
2021-07-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001276

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Teklusia (PLH160017)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-14 14:25:03
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001279

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Woszczelskie (PLH280034)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-14 14:25:02
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001264

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Dydni (PLH180034)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-13 14:25:06
2021-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001267

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Barłożnia Wolsztyńska (PLH300028)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-13 14:25:05
2021-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001270

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Izbicki Przełom Wieprza (PLH060030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-13 14:25:05
2021-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001271

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Ujściu Wisły (PLH220044)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-13 14:25:05
2021-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001258

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu przekazywania oraz wzorów informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-12 14:25:03
2021-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001260

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w Komborni (PLH180042)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-12 14:25:02
2021-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001261

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęg Zdzieszowicki (PLH160011)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-12 14:25:02
2021-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000906

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-18 09:31:18
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000896

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie określenia gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszarów przeznaczonych do ochrony tych gatunków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-17 14:25:03
2021-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000882

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-12 14:25:01
2021-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000840

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-06 14:25:01
2021-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000808

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

obowiązujący na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000673

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-13 14:25:01
2021-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000597

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska

obowiązujący na dzień 2021-04-01 14:25:01
2021-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000568

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-30 14:25:01
2021-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000569

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-30 14:25:01
2021-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000520

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-23 14:25:01
2021-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000473

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Knyszyńska (PLH200006)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-17 14:25:01
2021-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000477

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Choczewskie (PLH220096)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-17 14:25:01
2021-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000459

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Czernik (PLH140037)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-16 14:25:01
2021-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000467

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opalińskie Buczyny (PLH220099)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-16 14:25:01
2021-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000437

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Słupi (PLH220052)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-12 13:11:00
2021-03-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000404

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Prokowo (PLH220080)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-05 14:25:02
2021-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000394

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Doliny Brdy i Chociny (PLH220058)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-04 14:25:01
2021-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000397

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Huta Dolna (PLH220089)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-04 14:25:01
2021-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000400

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego (PLH220095)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-04 14:25:01
2021-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000382

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stary Bukowiec (PLH220082)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-03 14:25:01
2021-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000387

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowa Sikorska Huta (PLH220090

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-03 14:25:01
2021-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000388

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska Wzgórz Sokólskich (PLH200026)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-03 14:25:01
2021-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000375

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Borzyszkowska (PLH220079)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-02 14:25:01
2021-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000376

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wielki Klincz (PLH220083)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-02 14:25:01
2021-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000354

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Strzebla Błotna w Zielonce (PLH140040)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-01 14:25:01
2021-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000348

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Kazuńskie (PLH140048)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-26 13:32:18
2021-03-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000350

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Kistowskie (PLH220097)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-26 13:32:18
2021-03-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000352

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzwonecznik w Kisielanach (PLH140026)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-26 13:32:18
2021-03-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000344

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołobórz (PLH140028)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-25 14:25:02
2021-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000345

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Rekowskie (PLH220098)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-25 14:25:02
2021-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000339

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Celestynowskie (PLH140022)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-24 14:25:01
2021-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001792

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Bardzkie (PLH020062)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-04 14:25:03
2021-10-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001766

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska (PLH260003)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-30 14:25:01
2021-10-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001751

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu wody w kąpielisku

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-29 14:25:03
2021-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001752

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Chełmskie (PLH060023)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-29 14:25:03
2021-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001758

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Osy (PLH040033)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-29 14:25:02
2021-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001748

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krasnej (PLH260001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-28 14:25:03
2021-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001742

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Masyw Ślęży (PLH020040)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-24 14:25:04
2021-10-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001735

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-23 14:25:02
2021-10-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001736

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Poleska (PLH060013)

akt jednorazowy na dzień 2021-09-23 14:25:02
2021-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001711

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kiełczyńskie (PLH020021)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:02
2021-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001712

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pasmo Krowiarki (PLH020019)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:02
2021-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001716

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Równina Szubińsko-Łabiszyńska (PLH040029)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:02
2021-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001717

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Orlickie (PLH020060)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:02
2021-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001720

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Włocławska Dolina Wisły (PLH040039)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:01
2021-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001702

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lisi Kąt (PLH040026)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-17 14:25:04
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001705

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Trzęślicowe w Foluszu (PLH040027)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-17 14:25:03
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001706

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żwirownie w Starej Olesznej (PLH020049)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-17 14:25:03
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001710

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-17 14:25:03
2021-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001692

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Muszkowicki Las Bukowy (PLH020068)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-16 14:25:01
2021-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001685

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlewni

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-15 14:25:02
2021-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001687

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mszar Płociczno (PLH040035)

na dzień 2021-09-15 14:25:02
2021-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001677

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krośnieńska Dolina Odry (PLH080028)

na dzień 2021-09-14 14:25:03
2021-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001669

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej za udział w pracach rady

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-13 14:25:01
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001662

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Gościmskie (PLH080036)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-10 14:25:02
2021-09-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001645

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierkowskie Wydmy (PLH080039)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-09 14:25:02
2021-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001615

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-06 14:25:06
2021-09-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001620

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi nad Nysą Łużycką (PLH080038)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-06 14:25:05
2021-09-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001606

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Borowina (PLH080030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-02 14:25:01
2021-09-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001600

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stara Dąbrowa w Korytach (PLH080042)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-02 04:50:59
2021-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001584

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach (PLH080035)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-31 14:25:04
2021-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001589

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Sułowskie (PLH080029)

akt jednorazowy na dzień 2021-08-31 14:25:03
2021-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001576

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych

obowiązujący na dzień 2021-08-30 14:25:02
2021-08-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001580

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka (PLH080007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-30 14:25:02
2021-09-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001530

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-23 14:25:02
2021-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001475

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

obowiązujący na dzień 2021-08-16 14:25:04
2021-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001462

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-13 12:41:34
2021-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001432

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-10 14:25:04
2021-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001410

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Wisła (PLH220033)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-05 14:25:01
2021-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001411

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białogóra (PLH220003)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-05 14:25:01
2021-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001418

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wejherowo (PLH220084)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-05 14:25:01
2021-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001409

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-04 14:25:03
2021-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001396

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przywidz (PLH220025)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-03 14:25:05
2021-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001397

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Augustowska (PLH200005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-03 14:25:04
2021-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001399

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Łeby (PLH220006)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-03 14:25:04
2021-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001400

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Staniszewskie Błoto (PLH220027)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-03 14:25:04
2021-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001402

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzy Młyny (PLH220029)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-03 14:25:04
2021-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001378

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wierzycy (PLH220094)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-30 14:25:09
2021-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001361

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Słowińska (PLH220023)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-28 14:25:08
2021-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001367

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klify i Rafy Kamienne Orłowa (PLH220105)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-28 14:25:05
2021-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001369

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-28 14:25:03
2021-08-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001356

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jasiołka (PLH180011)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-27 14:25:02
2021-08-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001348

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wieprzy i Studnicy (PLH220038)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-26 14:25:01
2021-08-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001333

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-22 14:25:03
2021-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001323

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łukawiec (PLH180024)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-21 14:25:04
2021-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001325

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-21 14:25:03
2021-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001314

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-20 14:25:01
2021-08-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001315

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Lubie i Dolina Drawy (PLH320023)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-20 14:25:01
2021-08-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001318

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dziczy Las (PLH320060)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-20 14:25:01
2021-08-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001306

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Wdzydzkie (PLH220034)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-19 12:10:33
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001290

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bytowskie Jeziora Lobeliowe (PLH220005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-16 14:25:03
2021-07-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001276

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Teklusia (PLH160017)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-14 14:25:03
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001279

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Woszczelskie (PLH280034)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-14 14:25:02
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001264

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Dydni (PLH180034)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-13 14:25:06
2021-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001267

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Barłożnia Wolsztyńska (PLH300028)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-13 14:25:05
2021-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001270

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Izbicki Przełom Wieprza (PLH060030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-13 14:25:05
2021-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001271

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Ujściu Wisły (PLH220044)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-13 14:25:05
2021-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001258

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu przekazywania oraz wzorów informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-12 14:25:03
2021-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001260

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w Komborni (PLH180042)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-12 14:25:02
2021-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001261

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęg Zdzieszowicki (PLH160011)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-12 14:25:02
2021-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000906

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-18 09:31:18
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000896

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie określenia gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszarów przeznaczonych do ochrony tych gatunków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-17 14:25:03
2021-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000882

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-12 14:25:01
2021-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000840

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-06 14:25:01
2021-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000808

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

obowiązujący na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000673

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-13 14:25:01
2021-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000597

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska

obowiązujący na dzień 2021-04-01 14:25:01
2021-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000568

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-30 14:25:01
2021-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000569

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-30 14:25:01
2021-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000520

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-23 14:25:01
2021-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000473

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Knyszyńska (PLH200006)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-17 14:25:01
2021-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000477

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Choczewskie (PLH220096)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-17 14:25:01
2021-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000459

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Czernik (PLH140037)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-16 14:25:01
2021-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000467

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opalińskie Buczyny (PLH220099)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-16 14:25:01
2021-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000437

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Słupi (PLH220052)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-12 13:11:00
2021-03-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000404

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Prokowo (PLH220080)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-05 14:25:02
2021-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000394

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Doliny Brdy i Chociny (PLH220058)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-04 14:25:01
2021-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000397

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Huta Dolna (PLH220089)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-04 14:25:01
2021-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000400

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego (PLH220095)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-04 14:25:01
2021-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000382

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stary Bukowiec (PLH220082)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-03 14:25:01
2021-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000387

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowa Sikorska Huta (PLH220090

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-03 14:25:01
2021-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000388

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska Wzgórz Sokólskich (PLH200026)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-03 14:25:01
2021-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000375

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Borzyszkowska (PLH220079)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-02 14:25:01
2021-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000376

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wielki Klincz (PLH220083)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-02 14:25:01
2021-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000354

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Strzebla Błotna w Zielonce (PLH140040)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-01 14:25:01
2021-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000348

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Kazuńskie (PLH140048)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-26 13:32:18
2021-03-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000350

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Kistowskie (PLH220097)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-26 13:32:18
2021-03-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000352

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzwonecznik w Kisielanach (PLH140026)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-26 13:32:18
2021-03-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000344

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołobórz (PLH140028)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-25 14:25:02
2021-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000345

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Rekowskie (PLH220098)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-25 14:25:02
2021-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000339

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Celestynowskie (PLH140022)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-24 14:25:01
2021-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32010L0075

2010-11-24
32012L0019

2012-07-04
32009R1069

2009-10-21
32008L0098

2008-11-19
32006L0066

2006-09-06
32006L0021

2006-03-15
32002R1774

2002-10-03
32002L0096

2003-01-27
32000L0076

2000-12-04
32000L0053

2000-07-25
31999L0031

1999-04-26
31998L0034

1998-06-22
31996L0059

1996-09-16
31994L0062

1994-12-20
31991L0271

1991-05-21
31986L0278

1986-06-12
31978L0176

1978-02-20
32009R1221

2009-11-25
32001R0761

2001-03-19
32006R1013

2006-06-14
32006L0013

2006-02-03
32006L0012

2006-04-05
32008L0001

2008-01-15
32003L0035

2003-05-26
32003L0004

2003-01-28
32001L0042

2001-06-27
31999L0022

1999-03-29
32008L0056

2008-06-17
31997R0338

1996-12-09
31992L0043

1992-05-21
31985L0337

1985-06-27
31979L0409

1979-04-02
32002R1774

2002-10-03
32002L0096

2003-01-27
32001L0077

2001-09-27
32000L0076

2000-12-04
32000L0053

2000-07-25
31999L0031

1999-04-26
31994L0062

1994-12-20
31991L0689

1991-12-12
31991L0271

1991-05-21
31991L0157

1991-03-18
31986L0278

1986-06-12
31978L0176

1978-02-20
31975L0442

1975-07-15
31975L0439

1975-06-16
32015R1866

2015-10-13
32014R0511

2014-04-16
32010R0995

2010-10-20
32009R0401

2009-04-23
32006R1907R(02)

2006-12-18
32006R1907R(03)

2006-12-18
32008R1272

2008-12-16
32008R0689

2008-06-17
32006R1907

2006-12-18
32004R0648

2004-03-31
32008L0050

2008-05-21
32007D0589

2007-07-18
32006D0780

2006-11-13
32005D0166

2005-02-10
32004R2216

2004-12-21
32006R0166

2006-01-18
32003L0087

2003-10-13
32009D0406

2009-04-23
32013R0389

2013-05-02
32010R1031

2010-11-12
32012R0601

2012-06-21
32012R0601R(02)

2012-06-21
32013R0525

2013-05-21
32013D0162

2013-03-26
32004L0101

2004-10-27
32004D0280

2004-02-11
32004D0280(01)

2004-03-19
32001L0081

2001-10-23
32001L0080

2001-10-23
32008L0056

2008-06-17
32008L0001R(01)

2008-01-15
32008L0001

2008-01-15
32003L0035

2003-05-26
32003L0004

2003-01-28
32001L0042

2001-06-27
31997R0338

1996-12-09
31992L0043

1992-05-21
31985L0337

1985-06-27
32008L0098

2008-11-19
31999L0031

1999-04-26
31991L0271

1991-05-21
32004L0035

2004-04-21
32000L0060

2000-10-23
31998L0083

1998-03-11
31991L0271

1991-05-21
32012L0018

2012-07-04
32008L0050

2008-05-21
32008L0001

2008-01-15
32007D0589

2007-07-18
32006R0166

2006-01-18
32006L0066

2006-09-06
32006D0780

2006-11-13
32005D0166

2005-02-10
32004R2216

2004-12-21
PKN-CEN/TS 17363:2021-05 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-Opcjonalne dane dodatkowe eCall
-Koncepcja danych poczonego numeru telefonu komrkowego
PN-EN 16303:2021-02 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Walidacja i weryfikacja w wirtualnych testach zderzeniowych z systemem ograniczajcym pojazd
PN-EN 15722:2021-01 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-e-bezpieczestwo
-Minimalny zbir danych eCall
PN-EN 16831:2016-09 - wersja angielskaCigniki i maszyny rolnicze i lene
-Bezpieczestwo
-Formularz do sprawozdania z wypadkw
PN-EN 1317-5+A2:2012 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 16072:2011 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-E Bezpieczestwo
-Paneuropejskie wymagania operacyjne eCall
PN-EN 1317-2:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 2: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada barier ochronnych i balustrad
PN-EN 1317-3:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 1317-5+A1:2009 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 15178:2009 - wersja polskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PN-EN 1317-5+A1:2008 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polskaOperacje sieciocentryczne
-Architektura zorientowana usugowo w ramach zarzdzania kryzysowego cywilno-wojskowego
PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polskaOperacje sieciocentryczne
-Architektura zorientowana usugowo w ramach zarzdzania kryzysowego cywilno-wojskowego
PN-EN 15178:2007 - wersja angielskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielskaNetwork Enabled Abilities
-Service-Oriented Architecture for civilian and military crisis management
PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielskaNetwork Enabled Abilities
-Service-Oriented Architecture for civilian and military crisis management
PN-EN 1317-5:2007 - wersja angielskaSystemy ograniczajace drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PN-EN 1317-3:2003 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-N-01257:2002 - wersja polskaZnaki graficzne
-Znaki graficzne i tablice informacyjne dotyczce klsk ywioowych
PN-EN 1317-3:2002 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 282:2001 - wersja polskaBoje lawinowe
-Systemy nadawczo-odbiorcze
-Wymagania bezpieczestwa i badania

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu