zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Edukacja - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20230000107

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

obowiązujący na dzień 2023-01-16 14:25:02
2023-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000108

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

obowiązujący na dzień 2023-01-16 14:25:02
2023-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000003

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

obowiązujący na dzień 2023-01-03 14:25:03
2023-01-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000016

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej

obowiązujący na dzień 2023-01-03 14:25:02
2023-01-03
2023-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20220002801

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Medalu "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas"

obowiązujący na dzień 2022-12-29 14:25:08
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002806

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

obowiązujący na dzień 2022-12-29 14:25:08
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002811

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

obowiązujący na dzień 2022-12-30 14:25:09
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002767

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

obowiązujący na dzień 2022-12-28 14:25:08
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002719

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej

obowiązujący na dzień 2022-12-23 14:25:09
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002692

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą

obowiązujący na dzień 2022-12-22 14:25:09
2022-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002650

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji

obowiązujący na dzień 2022-12-19 14:25:07
2022-12-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002570

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-13 14:25:09
2022-12-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002532

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-09 14:25:08
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002549

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-09 14:25:07
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002431

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-28 14:25:07
2022-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002202

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-28 14:25:09
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002116

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych

obowiązujący na dzień 2022-10-17 14:25:17
2022-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002097

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

obowiązujący na dzień 2022-10-14 14:25:12
2022-10-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002076

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych

obowiązujący na dzień 2022-10-12 14:25:10
2022-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002049

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

obowiązujący na dzień 2022-10-06 14:25:12
2022-10-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002023

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

akt jednorazowy na dzień 2022-10-03 14:25:08
2022-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001996

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-28 14:25:23
2022-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001966

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-20 14:25:08
2022-10-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001942

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2022 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący na dzień 2022-09-15 14:25:10
2022-09-15
2022-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20220001927

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2022 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich

obowiązujący na dzień 2022-09-14 14:25:10
2022-09-14
2022-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20220001914

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

obowiązujący na dzień 2022-09-13 14:25:07
2022-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001903

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący na dzień 2022-09-12 14:25:17
2022-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001880

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący na dzień 2022-09-08 14:25:14
2022-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001869

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

obowiązujący na dzień 2022-09-07 14:25:16
2022-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001872

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

obowiązujący na dzień 2022-09-07 14:25:15
2022-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001859

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą 2022-09-05 Pobierz dokument D2022000185901.pdf

obowiązujący na dzień 2022-09-06 14:25:22
2022-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001840

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

obowiązujący na dzień 2022-09-01 14:25:16
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001821

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-31 14:25:12
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001822

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-31 14:25:12
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001805

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-30 14:25:07
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001810

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-30 14:25:06
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001798

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-29 14:25:07
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001780

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-27 14:25:09
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001782

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-27 14:25:08
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001769

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:05
2022-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001757

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:07
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001739

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:09
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001742

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:09
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001748

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:07
2022-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001735

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-19 14:25:10
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001717

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-18 14:25:09
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001705

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-17 14:25:09
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001701

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących

obowiązujący na dzień 2022-08-16 14:25:08
2022-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001644

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego

obowiązujący na dzień 2022-08-08 14:25:10
2022-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001655

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

akt jednorazowy na dzień 2022-08-08 14:25:09
2022-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001636

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

obowiązujący na dzień 2022-08-05 14:25:08
2022-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001625

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego

obowiązujący na dzień 2022-08-04 14:25:08
2022-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001628

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-04 14:25:08
2022-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001610

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-02 14:25:08
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001593

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-01 14:25:11
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001594

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-01 14:25:11
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001540

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji

obowiązujący na dzień 2022-07-25 14:25:08
2022-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001396

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-05 14:25:09
2022-07-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001325

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-06-27 14:25:16
2022-06-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001303

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

obowiązujący na dzień 2022-06-23 14:25:11
2022-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001236

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia

obowiązujący na dzień 2022-06-13 14:25:12
2022-06-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001217

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-09 14:25:10
2022-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001127

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2022

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-30 14:25:14
2022-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001109

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-27 14:25:25
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001068

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-23 14:25:13
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001069

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-23 14:25:12
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001063

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-20 14:25:22
2022-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001057

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

obowiązujący na dzień 2022-05-19 14:25:18
2022-05-19
2022-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20220001014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych

akt jednorazowy na dzień 2022-05-16 14:25:14
2022-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000954

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-06 14:25:11
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000900

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych

obowiązujący na dzień 2022-04-28 14:25:19
2022-04-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000885

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-04-26 14:25:11
2022-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000850

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024

akt jednorazowy na dzień 2022-04-21 14:25:16
2022-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000711

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-01 14:25:20
2022-04-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000716

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-04-01 14:25:19
2022-04-01
0000-00-00
2022-12-31
---- -- --
WDU20220000705

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2022 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-31 14:25:04
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000665

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie kredytów na studia medyczne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-30 09:10:02
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000656

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 14:25:01
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000658

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 14:25:01
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000644

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

obowiązujący na dzień 2022-03-29 14:25:03
2022-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000638

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 11:37:27
2022-04-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000622

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 11:37:30
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000609

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-17 14:25:04
2022-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000573

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

obowiązujący na dzień 2022-03-11 14:25:01
2022-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000563

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

obowiązujący na dzień 2022-03-10 14:25:02
2022-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000566

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

obowiązujący na dzień 2022-03-10 14:25:02
2022-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000476

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych

akt jednorazowy na dzień 2022-02-28 14:25:01
2022-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000477

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą

akt jednorazowy na dzień 2022-02-28 14:25:01
2022-02-26
0000-00-00
2022-04-30
---- -- --
WDU20220000421

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2022-02-21 14:25:03
2022-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000367

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2022-02-14 14:25:01
2022-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000335

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2022-02-10 14:25:01
2022-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000339

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2022-02-10 14:25:01
2022-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000310

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze handel

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-02-09 14:25:01
2022-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000266

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-02-07 14:25:01
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000276

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-02-07 14:25:01
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000204

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-31 14:25:03
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000213

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2022-01-31 14:25:01
2022-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000194

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-28 14:25:04
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000186

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2022-01-27 14:25:01
2022-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000183

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-27 14:25:03
2023-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000107

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

obowiązujący na dzień 2023-01-16 14:25:02
2023-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000108

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

obowiązujący na dzień 2023-01-16 14:25:02
2023-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000003

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

obowiązujący na dzień 2023-01-03 14:25:03
2023-01-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000016

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej

obowiązujący na dzień 2023-01-03 14:25:02
2023-01-03
2023-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20220002801

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Medalu "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas"

obowiązujący na dzień 2022-12-29 14:25:08
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002806

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

obowiązujący na dzień 2022-12-29 14:25:08
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002811

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

obowiązujący na dzień 2022-12-30 14:25:09
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002767

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

obowiązujący na dzień 2022-12-28 14:25:08
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002719

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej

obowiązujący na dzień 2022-12-23 14:25:09
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002692

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą

obowiązujący na dzień 2022-12-22 14:25:09
2022-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002650

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji

obowiązujący na dzień 2022-12-19 14:25:07
2022-12-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002570

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-13 14:25:09
2022-12-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002532

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-09 14:25:08
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002549

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-09 14:25:07
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002431

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-28 14:25:07
2022-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002202

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-28 14:25:09
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002116

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych

obowiązujący na dzień 2022-10-17 14:25:17
2022-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002097

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

obowiązujący na dzień 2022-10-14 14:25:12
2022-10-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002076

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych

obowiązujący na dzień 2022-10-12 14:25:10
2022-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002049

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

obowiązujący na dzień 2022-10-06 14:25:12
2022-10-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002023

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

akt jednorazowy na dzień 2022-10-03 14:25:08
2022-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001996

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-28 14:25:23
2022-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001966

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-20 14:25:08
2022-10-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001942

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2022 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący na dzień 2022-09-15 14:25:10
2022-09-15
2022-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20220001927

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2022 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich

obowiązujący na dzień 2022-09-14 14:25:10
2022-09-14
2022-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20220001914

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

obowiązujący na dzień 2022-09-13 14:25:07
2022-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001903

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

obowiązujący na dzień 2022-09-12 14:25:17
2022-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001880

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący na dzień 2022-09-08 14:25:14
2022-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001869

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

obowiązujący na dzień 2022-09-07 14:25:16
2022-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001872

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

obowiązujący na dzień 2022-09-07 14:25:15
2022-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001859

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą 2022-09-05 Pobierz dokument D2022000185901.pdf

obowiązujący na dzień 2022-09-06 14:25:22
2022-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001840

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

obowiązujący na dzień 2022-09-01 14:25:16
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001821

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-31 14:25:12
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001822

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-31 14:25:12
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001805

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-30 14:25:07
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001810

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-30 14:25:06
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001798

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-29 14:25:07
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001780

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-27 14:25:09
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001782

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-27 14:25:08
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001769

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:05
2022-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001757

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:07
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001739

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:09
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001742

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:09
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001748

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:07
2022-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001735

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-19 14:25:10
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001717

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-18 14:25:09
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001705

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-17 14:25:09
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001701

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących

obowiązujący na dzień 2022-08-16 14:25:08
2022-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001644

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego

obowiązujący na dzień 2022-08-08 14:25:10
2022-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001655

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

akt jednorazowy na dzień 2022-08-08 14:25:09
2022-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001636

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

obowiązujący na dzień 2022-08-05 14:25:08
2022-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001625

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego

obowiązujący na dzień 2022-08-04 14:25:08
2022-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001628

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-04 14:25:08
2022-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001610

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-02 14:25:08
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001593

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-01 14:25:11
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001594

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-01 14:25:11
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001540

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji

obowiązujący na dzień 2022-07-25 14:25:08
2022-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001396

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-05 14:25:09
2022-07-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001325

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-06-27 14:25:16
2022-06-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001303

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

obowiązujący na dzień 2022-06-23 14:25:11
2022-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001236

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia

obowiązujący na dzień 2022-06-13 14:25:12
2022-06-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001217

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-09 14:25:10
2022-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001127

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2022

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-30 14:25:14
2022-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001109

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-27 14:25:25
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001068

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-23 14:25:13
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001069

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-23 14:25:12
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001063

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-20 14:25:22
2022-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001057

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

obowiązujący na dzień 2022-05-19 14:25:18
2022-05-19
2022-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20220001014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych

akt jednorazowy na dzień 2022-05-16 14:25:14
2022-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000954

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-06 14:25:11
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000900

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych

obowiązujący na dzień 2022-04-28 14:25:19
2022-04-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000885

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-04-26 14:25:11
2022-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000850

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024

akt jednorazowy na dzień 2022-04-21 14:25:16
2022-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000711

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-01 14:25:20
2022-04-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000716

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-04-01 14:25:19
2022-04-01
0000-00-00
2022-12-31
---- -- --
WDU20220000705

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2022 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-31 14:25:04
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000665

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie kredytów na studia medyczne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-30 09:10:02
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000656

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 14:25:01
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000658

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 14:25:01
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000644

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

obowiązujący na dzień 2022-03-29 14:25:03
2022-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000638

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 11:37:27
2022-04-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000622

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 11:37:30
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000609

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-17 14:25:04
2022-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000573

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

obowiązujący na dzień 2022-03-11 14:25:01
2022-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000563

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

obowiązujący na dzień 2022-03-10 14:25:02
2022-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000566

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

obowiązujący na dzień 2022-03-10 14:25:02
2022-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000476

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych

akt jednorazowy na dzień 2022-02-28 14:25:01
2022-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000477

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą

akt jednorazowy na dzień 2022-02-28 14:25:01
2022-02-26
0000-00-00
2022-04-30
---- -- --
WDU20220000421

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2022-02-21 14:25:03
2022-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000367

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2022-02-14 14:25:01
2022-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000335

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2022-02-10 14:25:01
2022-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000339

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2022-02-10 14:25:01
2022-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000310

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze handel

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-02-09 14:25:01
2022-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000266

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-02-07 14:25:01
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000276

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-02-07 14:25:01
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000204

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-31 14:25:03
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000213

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2022-01-31 14:25:01
2022-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000194

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-28 14:25:04
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000186

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2022-01-27 14:25:01
2022-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32005L0085

2005-12-01
32005L0071

2005-10-12
32004L0114

2004-12-13
32004L0083

2004-04-29
32004L0081

2004-04-29
32004L0038

2004-04-29
32003L0110

2003-11-25
32003L0109

2003-11-25
32003L0086

2003-09-22
32003L0009

2003-01-27
32001L0055

2001-07-20
31993L0096

1993-10-29
31990L0365

1990-06-28
31990L0364

1990-06-28
31968L0360

1968-10-15
32005L0085

2005-12-01
32005L0071

2005-10-12
32004L0114

2004-12-13
32004L0083

2004-04-29
32004L0038

2004-04-29
32013R1408

2013-12-18
32013R1407

2013-12-18

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu