zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj

±¶¦¹œŒ
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie 0
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty oczekujący na wejście w życie 3
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 2
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej TJ 5
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący 0
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych TJ 0
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym 1
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia TJ 6
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty TJ 14
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym TJ 3
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej TJ 21
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych TJ 41
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia TJ 52
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej TJ 67
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych TJ 26
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich TJ 3
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi TJ 168
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia TJ 4
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta TJ 31
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia TJ 2
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym TJ 56
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii TJ 58
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów TJ 44
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej TJ 4
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych TJ 549
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. TJ 279
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. TJ 27
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. TJ 61
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty TJ 126
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. TJ 21
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. TJ 26
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. TJ 22
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. TJ 91
Ustawystatus RozpUE
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Zdrowie - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20220000151

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

obowiązujący na dzień 2022-01-25 14:25:02
2022-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000152

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

obowiązujący na dzień 2022-01-25 14:25:02
2022-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000153

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-25 14:25:02
2022-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000149

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2022-01-24 14:25:02
2022-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000121

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

obowiązujący na dzień 2022-01-19 14:25:02
2022-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000038

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

obowiązujący na dzień 2022-01-11 14:25:01
2022-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000023

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

obowiązujący na dzień 2022-01-10 14:25:01
2022-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000013

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

obowiązujący na dzień 2022-01-05 14:25:01
2022-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002487

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-01-03 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002488

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-01-03 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002491

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

obowiązujący na dzień 2022-01-03 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002470

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

obowiązujący na dzień 2021-12-31 14:25:03
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002477

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

obowiązujący na dzień 2021-12-31 14:25:02
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002482

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-31 14:25:01
2022-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002441

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

obowiązujący na dzień 2021-12-29 14:25:02
2021-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002412

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

obowiązujący na dzień 2021-12-28 14:25:03
2021-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002398

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-12-27 14:25:04
2021-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002400

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-27 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002374

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty

obowiązujący na dzień 2021-12-22 14:25:03
2021-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002378

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-12-22 14:25:02
2021-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002359

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-21 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002330

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-17 14:25:03
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002342

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-20 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002305

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

obowiązujący na dzień 2021-12-15 14:25:03
2021-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002306

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

obowiązujący na dzień 2021-12-15 14:25:03
2021-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002311

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-12-15 14:25:03
2021-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002278

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

obowiązujący na dzień 2021-12-13 14:25:02
2021-12-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002253

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

obowiązujący na dzień 2021-12-07 13:23:18
2021-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002240

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19

obowiązujący na dzień 2021-12-07 13:23:18
2021-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002175

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-11-30 14:25:02
2021-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002177

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-11-30 14:25:02
2021-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002144

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie priorytetów zdrowotnych

obowiązujący na dzień 2021-11-29 14:25:03
2021-11-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002131

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

obowiązujący na dzień 2021-11-26 14:25:02
2021-11-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002132

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej

obowiązujący na dzień 2021-11-26 14:25:02
2021-11-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002098

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

akt jednorazowy na dzień 2021-11-23 14:25:01
2021-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002062

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-18 14:25:02
2021-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002012

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-08 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002003

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-11-05 14:25:01
2021-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001976

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

obowiązujący na dzień 2021-11-02 14:25:03
2021-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001967

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-29 14:25:01
2021-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001922

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2021 r. w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty

obowiązujący na dzień 2021-10-27 14:25:03
2021-10-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001926

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-26 14:25:02
2021-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001914

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2021-10-25 14:25:05
2021-10-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001878

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-10-19 14:25:05
2021-10-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001866

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

obowiązujący na dzień 2021-10-18 14:25:01
2021-10-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001859

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta

obowiązujący na dzień 2021-10-14 14:25:02
2021-10-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001849

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ogólnopolskiego kardiologiczno-kardiochirurgicznego rejestru przezcewnikowego leczenia zastawek serca "POL-TaVALVE"

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-13 14:25:06
2021-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001825

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-07 14:25:03
2021-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001804

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

obowiązujący na dzień 2021-10-05 14:25:04
2021-10-05
2021-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20210001764

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

obowiązujący na dzień 2021-09-30 14:25:01
2021-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001765

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-09-30 14:25:01
2021-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001771

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2021-09-30 14:25:01
2021-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001754

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-29 14:25:03
2021-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001724

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-09-22 14:25:04
2021-09-21
2021-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20210001691

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-16 14:25:01
2021-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001688

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

akt jednorazowy na dzień 2021-09-15 14:25:02
2021-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001622

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR

obowiązujący na dzień 2021-09-06 14:25:05
2021-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001583

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-08-31 14:25:04
2021-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001592

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę

obowiązujący na dzień 2021-08-31 14:25:03
2021-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001581

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-30 14:25:02
2021-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001476

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-16 14:25:04
2021-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001468

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

obowiązujący na dzień 2021-08-13 12:41:33
2021-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001429

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-10 14:25:04
2021-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001398

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

akt jednorazowy na dzień 2021-08-03 14:25:04
2021-08-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001351

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

obowiązujący na dzień 2021-07-26 14:25:01
2021-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001352

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

obowiązujący na dzień 2021-07-26 14:25:01
2021-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001353

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-26 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001327

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-07-21 14:25:03
2021-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001328

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-07-21 14:25:03
2021-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001273

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

obowiązujący na dzień 2021-07-14 14:25:04
2021-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001254

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego

obowiązujący na dzień 2021-07-12 14:25:03
2021-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001262

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-07-12 14:25:02
2021-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001235

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-07-08 14:25:01
2021-07-08
2021-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20210001218

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

obowiązujący na dzień 2021-07-06 14:25:02
2021-07-06
2021-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20210001198

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

obowiązujący na dzień 2021-07-02 14:25:01
2021-07-02
2021-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20210001182

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym

obowiązujący na dzień 2021-07-01 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001145

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-06-28 14:25:01
2021-06-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001121

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-24 14:25:05
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001125

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-06-24 14:25:05
2021-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001114

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-23 13:42:50
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001115

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu

obowiązujący na dzień 2021-06-23 13:42:50
2021-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001116

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-06-23 13:42:50
2021-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001081

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

obowiązujący na dzień 2021-06-18 14:25:01
2021-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001068

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2021-06-16 14:25:02
2021-06-16
2021-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20210001054

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-06-14 14:25:03
2021-06-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001034

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2021-06-09 14:25:03
2021-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001035

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

obowiązujący na dzień 2021-06-09 14:25:02
2021-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001013

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-06-07 14:25:03
2021-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000991

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

obowiązujący na dzień 2021-06-01 14:25:01
2021-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000957

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-05-26 14:25:02
2021-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000920

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2021-05-20 14:25:22
2021-05-19
2021-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20210000916

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

obowiązujący na dzień 2021-05-19 14:25:03
2021-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000905

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-05-17 14:25:02
2021-05-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000902

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

obowiązujący na dzień 2021-05-17 14:25:02
2021-05-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000880

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-12 14:25:02
2021-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000883

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-12 14:25:01
2021-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000884

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym

obowiązujący na dzień 2021-05-12 14:25:01
2021-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000879

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-05-11 14:25:01
2021-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000855

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2021-05-07 12:15:15
2021-05-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000858

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-07 12:15:15
2021-05-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002477

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

obowiązujący na dzień 2021-12-31 14:25:02
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002374

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty

obowiązujący na dzień 2021-12-22 14:25:03
2021-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001825

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-07 14:25:03
2021-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001592

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę

obowiązujący na dzień 2021-08-31 14:25:03
2021-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001468

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

obowiązujący na dzień 2021-08-13 12:41:33
2021-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000916

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

obowiązujący na dzień 2021-05-19 14:25:03
2021-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000151

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

obowiązujący na dzień 2022-01-25 14:25:02
2022-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000152

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

obowiązujący na dzień 2022-01-25 14:25:02
2022-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000153

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-25 14:25:02
2022-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000149

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2022-01-24 14:25:02
2022-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000121

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

obowiązujący na dzień 2022-01-19 14:25:02
2022-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000038

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

obowiązujący na dzień 2022-01-11 14:25:01
2022-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000023

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

obowiązujący na dzień 2022-01-10 14:25:01
2022-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000013

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

obowiązujący na dzień 2022-01-05 14:25:01
2022-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002487

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-01-03 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002488

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-01-03 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002491

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

obowiązujący na dzień 2022-01-03 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002470

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

obowiązujący na dzień 2021-12-31 14:25:03
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002477

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

obowiązujący na dzień 2021-12-31 14:25:02
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002482

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-31 14:25:01
2022-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002441

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

obowiązujący na dzień 2021-12-29 14:25:02
2021-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002412

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

obowiązujący na dzień 2021-12-28 14:25:03
2021-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002398

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-12-27 14:25:04
2021-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002400

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-27 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002374

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty

obowiązujący na dzień 2021-12-22 14:25:03
2021-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002378

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-12-22 14:25:02
2021-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002359

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-21 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002330

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-17 14:25:03
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002342

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-20 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002305

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

obowiązujący na dzień 2021-12-15 14:25:03
2021-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002306

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

obowiązujący na dzień 2021-12-15 14:25:03
2021-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002311

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-12-15 14:25:03
2021-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002278

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

obowiązujący na dzień 2021-12-13 14:25:02
2021-12-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002253

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

obowiązujący na dzień 2021-12-07 13:23:18
2021-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002240

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19

obowiązujący na dzień 2021-12-07 13:23:18
2021-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002175

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-11-30 14:25:02
2021-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002177

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-11-30 14:25:02
2021-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002144

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie priorytetów zdrowotnych

obowiązujący na dzień 2021-11-29 14:25:03
2021-11-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002131

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

obowiązujący na dzień 2021-11-26 14:25:02
2021-11-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002132

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej

obowiązujący na dzień 2021-11-26 14:25:02
2021-11-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002098

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

akt jednorazowy na dzień 2021-11-23 14:25:01
2021-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002062

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-18 14:25:02
2021-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002012

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-08 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002003

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-11-05 14:25:01
2021-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001976

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

obowiązujący na dzień 2021-11-02 14:25:03
2021-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001967

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-29 14:25:01
2021-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001922

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2021 r. w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty

obowiązujący na dzień 2021-10-27 14:25:03
2021-10-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001926

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-26 14:25:02
2021-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001914

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2021-10-25 14:25:05
2021-10-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001878

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-10-19 14:25:05
2021-10-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001866

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

obowiązujący na dzień 2021-10-18 14:25:01
2021-10-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001859

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta

obowiązujący na dzień 2021-10-14 14:25:02
2021-10-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001849

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ogólnopolskiego kardiologiczno-kardiochirurgicznego rejestru przezcewnikowego leczenia zastawek serca "POL-TaVALVE"

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-13 14:25:06
2021-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001825

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-07 14:25:03
2021-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001804

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

obowiązujący na dzień 2021-10-05 14:25:04
2021-10-05
2021-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20210001764

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

obowiązujący na dzień 2021-09-30 14:25:01
2021-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001765

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-09-30 14:25:01
2021-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001771

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2021-09-30 14:25:01
2021-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001754

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-29 14:25:03
2021-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001724

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-09-22 14:25:04
2021-09-21
2021-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20210001691

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-16 14:25:01
2021-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001688

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

akt jednorazowy na dzień 2021-09-15 14:25:02
2021-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001622

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR

obowiązujący na dzień 2021-09-06 14:25:05
2021-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001583

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-08-31 14:25:04
2021-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001592

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę

obowiązujący na dzień 2021-08-31 14:25:03
2021-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001581

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-30 14:25:02
2021-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001476

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-16 14:25:04
2021-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001468

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

obowiązujący na dzień 2021-08-13 12:41:33
2021-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001429

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-10 14:25:04
2021-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001398

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

akt jednorazowy na dzień 2021-08-03 14:25:04
2021-08-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001351

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

obowiązujący na dzień 2021-07-26 14:25:01
2021-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001352

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

obowiązujący na dzień 2021-07-26 14:25:01
2021-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001353

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-26 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001327

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-07-21 14:25:03
2021-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001328

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-07-21 14:25:03
2021-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001273

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

obowiązujący na dzień 2021-07-14 14:25:04
2021-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001254

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego

obowiązujący na dzień 2021-07-12 14:25:03
2021-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001262

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-07-12 14:25:02
2021-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001235

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-07-08 14:25:01
2021-07-08
2021-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20210001218

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

obowiązujący na dzień 2021-07-06 14:25:02
2021-07-06
2021-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20210001198

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

obowiązujący na dzień 2021-07-02 14:25:01
2021-07-02
2021-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20210001182

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym

obowiązujący na dzień 2021-07-01 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001145

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-06-28 14:25:01
2021-06-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001121

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-24 14:25:05
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001125

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-06-24 14:25:05
2021-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001114

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-23 13:42:50
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001115

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu

obowiązujący na dzień 2021-06-23 13:42:50
2021-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001116

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-06-23 13:42:50
2021-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001081

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

obowiązujący na dzień 2021-06-18 14:25:01
2021-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001068

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2021-06-16 14:25:02
2021-06-16
2021-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20210001054

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-06-14 14:25:03
2021-06-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001034

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2021-06-09 14:25:03
2021-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001035

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

obowiązujący na dzień 2021-06-09 14:25:02
2021-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001013

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-06-07 14:25:03
2021-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000991

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

obowiązujący na dzień 2021-06-01 14:25:01
2021-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000957

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-05-26 14:25:02
2021-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000920

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2021-05-20 14:25:22
2021-05-19
2021-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20210000916

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

obowiązujący na dzień 2021-05-19 14:25:03
2021-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000905

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-05-17 14:25:02
2021-05-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000902

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

obowiązujący na dzień 2021-05-17 14:25:02
2021-05-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000880

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-12 14:25:02
2021-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000883

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-12 14:25:01
2021-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000884

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym

obowiązujący na dzień 2021-05-12 14:25:01
2021-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000879

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-05-11 14:25:01
2021-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000855

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2021-05-07 12:15:15
2021-05-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000858

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-07 12:15:15
2021-05-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32002R1030

2002-06-13
32012R1024

2012-10-25
32012R1024

2012-10-25
32005L0036R(02)

2005-09-07
32005L0036

2005-09-07
32005L0036R(03)

2005-09-07
32002R1030

2002-06-13
32003L0088

2003-11-04
32005R0111

2004-12-22
32005R1277

2005-07-27
32004L0023

2004-03-31
32006L0017

2006-02-08
32006L0086

2006-10-24
32015L0565

2015-04-08
32015L0566

2015-04-08
32004R0273

2004-02-11
32001R0070

2001-01-12
32001R0069

2001-01-12
32000R1673

2000-07-27
31998Y0310(01)

2009-01-10
32002R0178

2002-01-28
31989L0105

1988-12-21
32005L0085

2005-12-01
32004L0083

2004-04-29
32004L0081

2004-04-29
32003R0859

2003-05-14
32003L0110

2003-11-25
32003L0109

2003-11-25
32003L0086

2003-09-22
32003L0009

2003-01-27
32002R2195

2002-11-05
32001L0055

2001-07-20
31972R0574

1972-03-21
31971R1408

1971-06-14
31993L0096

1993-10-29
31990L0365

1990-06-28
31990L0364

1990-06-28
31968L0360

1968-10-15
32007L0047

2007-09-05
32008R0765

2008-07-09
32009R1223

2009-11-30
32010D0227

2010-04-19
32012R0722

2012-08-08
32013R0920

2013-09-24
32005L0050

2005-08-11
32003L0032

2003-04-23
32003L0012

2003-02-03
32001L0104

2001-12-07
32000L0070

2000-11-16
31998L0079

1998-10-27
32012R1024

2012-10-25
31993L0042

1993-06-14
31990L0385

1990-06-20
32003L0094

2003-10-08
32001L0083

2001-11-06
32001L0082

2001-11-06
32000R0141

1999-12-16
32004R0726

2004-03-31
32007R1394

2007-11-13
32008R1234

2008-11-24
32009L0009

2009-02-10
32009L0120

2009-09-14
32011L0024

2011-03-09
31999D0468

1999-06-28
31990R2377

1990-06-26
32005L0036

2005-09-07
32001L0019

2001-05-14
31993L0016

1993-04-05
31992L0051

1992-06-18
31989L0048

1988-12-21
31985L0433

1985-09-16
31985L0432

1985-09-16
31985L0384

1985-06-10
31980L0155

1980-01-21
31980L0154

1980-01-21
31978L1027

1978-12-18
31978L1026

1978-12-18
31978L0687

1978-07-25
31978L0686

1978-07-25
31977L0453

1977-06-27
31977L0452

1977-06-27
32006R1998

2006-12-15
32005L0036

2005-09-07
32001L0019

2001-05-14
31992L0051

1992-06-18
31989L0048

1988-12-21
31985L0433

1985-09-16
31985L0432

1985-09-16
31985L0384

1985-06-10
31980L0155

1980-01-21
31980L0154

1980-01-21
31978L1027

1978-12-18
31978L1026

1978-12-18
31978L0687

1978-07-25
31978L0686

1978-07-25
31977L0453

1977-06-27
31977L0452

1977-06-27
32006R1907R(02)

2006-12-18
32006R1907R(03)

2006-12-18
32008R1272

2008-12-16
PN-EN ISO 21388:2021-12 - wersja angielskaAkustyka
-Zarzdzanie dopasowaniem aparatu suchowego (HAFM)
PN-EN 17398:2020-11 - wersja angielskaWspdziaanie z pacjentem w opiece zdrowotnej
-Minimalne wymagania dotyczce opieki skoncentrowanej na osobie pacjenta
PN-EN 16844+A2:2019-10 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 16844+A2:2019-10 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 16844+A1:2018-11 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 16844+A1:2018-11 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 16844:2017-07 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 15224:2017-02 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-EN ISO 9001:2015 dla sektora ochrony zdrowia
PN-EN 16872:2016-12 - wersja angielskaUsugi lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii (MDQH)
-Wymagania dotyczce wiadczenia opieki zdrowotnej przez lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii
PN-EN 16686:2015-11 - wersja angielskawiadczenie opieki zdrowotnej w zakresie osteopatii
PN-EN 16372:2015-03 - wersja angielskaUsugi chirurgii estetycznej
PN-EN 16224+A1:2014-02 - wersja angielskaChiropraktyczna ochrona zdrowia
PN-EN 15224:2013-04 - wersja angielskaUsugi sektora ochrony zdrowia
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania oparte na EN ISO 9001:2008
PN-EN 16224:2012 - wersja angielskaChiropraktyczna ochrona zdrowia
PN-EN 12435:2008 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Wyraanie wynikw pomiarw w naukach o zdrowiu
PN-EN 14720:2007 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Komunikaty zlecenia usugi i raportu
-Cz 1: Podstawowe usugi obejmujce skierowania i wypisy
PKN-CEN/TR 15592:2007 - wersja angielskaHealth services
-Quality management systems
-Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement
PN-EN 1068:2007 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Rejestracja systemw kodowania
PN-EN 12435:2006 - wersja angielskaInformatyka medyczna
-Prezentacja wynikw pomiarw w naukach medycznych
PN-EN 540:2002 - wersja polskaBadanie kliniczne wyrobw medycznych przeznaczonych dla ludzi
PN-EN 540:2002 - wersja angielskaBadania kliniczne wyrobw medycznych przeznaczonych dla ludzi
PN-Z-11000:2001 - wersja polskaUzdrowiska
-Terminologia, klasyfikacja i wymagania oglne
PN-Z-11000:1991 - wersja polskaUzdrowiska
-Podzia, nazwy, okrelenia i wymagania oglne

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu