zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej TJ 5
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący 0
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych TJ 0
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym 1
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia TJ 5
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty TJ 14
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym TJ 2
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej TJ 21
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych TJ 34
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia TJ 48
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej TJ 60
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych TJ 25
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich TJ 3
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi TJ 97
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta TJ 24
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia TJ 2
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia TJ 4
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym TJ 50
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii TJ 56
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów TJ 42
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej TJ 4
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych TJ 478
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. TJ 269
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. TJ 26
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. TJ 57
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty TJ 121
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. TJ 21
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. TJ 26
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. TJ 90
Ustawystatus RozpUE
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Zdrowie - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20200002091

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-27 14:25:01
2020-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002093

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

obowiązujący na dzień 2020-11-27 14:25:01
2020-11-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002042

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

obowiązujący na dzień 2020-11-20 14:25:01
2020-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002043

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

obowiązujący na dzień 2020-11-20 14:25:01
2020-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002034

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

obowiązujący na dzień 2020-11-18 14:25:01
2020-11-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001989

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie dofinansowania kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-13 14:25:03
2020-11-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001993

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-13 14:25:02
2020-11-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001981

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

obowiązujący na dzień 2020-11-10 14:25:02
2020-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001972

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2020-11-09 14:25:02
2020-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001949

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

obowiązujący na dzień 2020-11-05 14:25:01
2020-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001950

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

obowiązujący na dzień 2020-11-05 14:25:01
2020-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001942

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

obowiązujący na dzień 2020-11-04 14:25:01
2020-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001943

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

obowiązujący na dzień 2020-11-04 14:25:01
2020-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001931

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2020-11-03 14:25:01
2020-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001917

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2020-11-02 14:25:02
2020-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001918

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

obowiązujący na dzień 2020-11-02 14:25:02
2020-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001897

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-29 13:44:16
2020-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001890

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

obowiązujący na dzień 2020-10-28 14:25:03
2020-10-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001872

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2020 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2020-10-27 14:25:02
2020-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001873

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

obowiązujący na dzień 2020-10-27 14:25:02
2020-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001868

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-26 14:25:01
2020-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001869

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2020-10-26 14:25:01
2020-10-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002045

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-20 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001964

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-09 14:25:03
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001941

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-04 14:25:01
2020-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002091

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-27 14:25:01
2020-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002093

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

obowiązujący na dzień 2020-11-27 14:25:01
2020-11-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002042

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

obowiązujący na dzień 2020-11-20 14:25:01
2020-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002043

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

obowiązujący na dzień 2020-11-20 14:25:01
2020-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002045

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-20 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002034

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

obowiązujący na dzień 2020-11-18 14:25:01
2020-11-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001989

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie dofinansowania kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-13 14:25:03
2020-11-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001993

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-13 14:25:02
2020-11-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001981

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

obowiązujący na dzień 2020-11-10 14:25:02
2020-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001964

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-09 14:25:03
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001972

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2020-11-09 14:25:02
2020-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001949

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

obowiązujący na dzień 2020-11-05 14:25:01
2020-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001950

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

obowiązujący na dzień 2020-11-05 14:25:01
2020-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001941

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-04 14:25:01
2020-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001942

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

obowiązujący na dzień 2020-11-04 14:25:01
2020-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001943

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

obowiązujący na dzień 2020-11-04 14:25:01
2020-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001931

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2020-11-03 14:25:01
2020-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001917

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2020-11-02 14:25:02
2020-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001918

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

obowiązujący na dzień 2020-11-02 14:25:02
2020-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001897

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-29 13:44:16
2020-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001890

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

obowiązujący na dzień 2020-10-28 14:25:03
2020-10-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001872

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2020 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2020-10-27 14:25:02
2020-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001873

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

obowiązujący na dzień 2020-10-27 14:25:02
2020-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001868

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-26 14:25:01
2020-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001869

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2020-10-26 14:25:01
2020-10-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32002R1030

2002-06-13
32012R1024

2012-10-25
32012R1024

2012-10-25
32005L0036R(02)

2005-09-07
32005L0036

2005-09-07
32005L0036R(03)

2005-09-07
32002R1030

2002-06-13
32003L0088

2003-11-04
32005R0111

2004-12-22
32005R1277

2005-07-27
32004L0023

2004-03-31
32006L0017

2006-02-08
32006L0086

2006-10-24
32015L0565

2015-04-08
32015L0566

2015-04-08
32004R0273

2004-02-11
32001R0070

2001-01-12
32001R0069

2001-01-12
32000R1673

2000-07-27
31998Y0310(01)

2009-01-10
32002R0178

2002-01-28
31989L0105

1988-12-21
32005L0085

2005-12-01
32004L0083

2004-04-29
32004L0081

2004-04-29
PN-EN 16844+A2:2019-10 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 16844+A2:2019-10 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 16844+A1:2018-11 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 16844+A1:2018-11 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 16844:2017-07 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 15224:2017-02 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-EN ISO 9001:2015 dla sektora ochrony zdrowia
PN-EN 16872:2016-12 - wersja angielskaUsugi lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii (MDQH)
-Wymagania dotyczce wiadczenia opieki zdrowotnej przez lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii
PN-EN 16686:2015-11 - wersja angielskawiadczenie opieki zdrowotnej w zakresie osteopatii
PN-EN 16372:2015-03 - wersja angielskaUsugi chirurgii estetycznej
PN-EN 16224+A1:2014-02 - wersja angielskaChiropraktyczna ochrona zdrowia
PN-EN 15224:2013-04 - wersja angielskaUsugi sektora ochrony zdrowia
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania oparte na EN ISO 9001:2008
PN-EN 16224:2012 - wersja angielskaChiropraktyczna ochrona zdrowia
PN-EN 12435:2008 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Wyraanie wynikw pomiarw w naukach o zdrowiu
PN-EN 14720:2007 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Komunikaty zlecenia usugi i raportu
-Cz 1: Podstawowe usugi obejmujce skierowania i wypisy
PKN-CEN/TR 15592:2007 - wersja angielskaHealth services
-Quality management systems
-Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement
PN-EN 1068:2007 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Rejestracja systemw kodowania
PN-EN 12435:2006 - wersja angielskaInformatyka medyczna
-Prezentacja wynikw pomiarw w naukach medycznych
PN-EN 540:2002 - wersja polskaBadanie kliniczne wyrobw medycznych przeznaczonych dla ludzi
PN-EN 540:2002 - wersja angielskaBadania kliniczne wyrobw medycznych przeznaczonych dla ludzi
PN-Z-11000:2001 - wersja polskaUzdrowiska
-Terminologia, klasyfikacja i wymagania oglne
PN-Z-11000:1991 - wersja polskaUzdrowiska
-Podzia, nazwy, okrelenia i wymagania oglne

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu