zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej oczekujący na wejście w życie 2
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oczekujący na wejście w życie 3
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie 0
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty oczekujący na wejście w życie 8
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 3
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej TJ 5
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący 0
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych TJ 0
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym 1
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia TJ 8
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty TJ 16
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym TJ 3
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej TJ 23
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych TJ 46
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia TJ 58
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej TJ 74
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych TJ 2
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych TJ 26
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich TJ 3
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi TJ 195
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia TJ 4
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta TJ 34
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia TJ 2
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym TJ 60
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii TJ 61
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów TJ 44
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej TJ 4
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych TJ 615
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. TJ 292
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. TJ 28
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. TJ 64
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty TJ 134
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. TJ 23
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. TJ 27
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. TJ 22
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. TJ 92
Ustawystatus RozpUE
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Zdrowie - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20230000398

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-03-03 14:25:04
2023-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000399

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-03-03 14:25:04
2023-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000372

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

obowiązujący na dzień 2023-03-02 14:25:02
2023-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000377

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

obowiązujący na dzień 2023-03-01 14:25:02
2023-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000359

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

obowiązujący na dzień 2023-02-28 14:25:03
2023-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000348

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

obowiązujący na dzień 2023-02-28 14:25:05
2023-02-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000354

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zakażeń wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV)

obowiązujący na dzień 2023-02-28 14:25:05
2023-02-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000304

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

obowiązujący na dzień 2023-02-17 14:25:03
2023-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000271

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-10 14:25:04
2023-02-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000218

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej

obowiązujący na dzień 2023-02-03 14:25:03
2023-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000198

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2023-02-01 14:25:04
2023-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000186

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2023-01-31 14:25:02
2023-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000118

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-17 14:25:04
2023-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000119

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

obowiązujący na dzień 2023-01-17 14:25:04
2023-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000080

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-12 14:25:04
2023-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000072

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zabezpieczenia upraw konopi innych niż włókniste oraz przechowywania zbiorów ziela lub żywicy tych konopi

obowiązujący na dzień 2023-01-11 14:25:03
2023-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000060

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego badania stóp dzieci i młodzieży

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-10 14:25:01
2023-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000038

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2023-01-09 14:25:02
2023-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

obowiązujący na dzień 2023-01-03 14:25:02
2023-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002860

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

obowiązujący na dzień 2023-01-02 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002813

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący na dzień 2022-12-30 14:25:09
2022-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002814

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

obowiązujący na dzień 2022-12-30 14:25:09
2022-12-30
2022-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20220002817

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2023 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-30 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002818

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-30 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002821

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

obowiązujący na dzień 2022-12-30 14:25:08
2022-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002833

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-30 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002835

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-30 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002841

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

obowiązujący na dzień 2022-12-31 14:25:08
2022-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002805

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

obowiązujący na dzień 2022-12-29 14:25:08
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002781

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

obowiązujący na dzień 2022-12-28 14:25:07
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002736

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:10
2022-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002710

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej, Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej

obowiązujący na dzień 2022-12-23 14:25:10
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002713

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-23 14:25:10
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002696

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-12-22 14:25:08
2022-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002676

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego"

obowiązujący na dzień 2022-12-21 14:25:10
2022-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002678

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-21 14:25:10
2023-01-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002682

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia poważnego incydentu

obowiązujący na dzień 2022-12-21 14:25:09
2022-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002658

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

obowiązujący na dzień 2022-12-20 14:25:09
2022-12-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002669

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie trybu przyznawania liczby dofinansowanych ze środków budżetu państwa miejsc szkoleniowych dla poszczególnych jednostek szkolących w dziedzinach medycyny laboratoryjnej

obowiązujący na dzień 2022-12-20 14:25:08
2022-12-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002641

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-19 14:25:08
2022-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002627

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

obowiązujący na dzień 2022-12-16 14:25:07
2022-12-15
2022-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20220002601

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności

obowiązujący na dzień 2022-12-16 14:25:10
2022-12-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002563

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia sponsora i badacza w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobu lub badania działania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro

obowiązujący na dzień 2022-12-13 14:25:10
2022-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002477

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-02 14:25:09
2022-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002363

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-21 14:25:08
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002327

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej

obowiązujący na dzień 2022-11-17 14:25:09
2022-11-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002319

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-16 14:25:10
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002325

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-16 14:25:09
2022-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002312

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-15 14:25:07
2022-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002293

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

obowiązujący na dzień 2022-11-14 14:25:08
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002261

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia osadzonego w areszcie śledczym lub zakładzie karnym o zaprzestaniu używania wyrobów tytoniowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-08 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002262

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

obowiązujący na dzień 2022-11-08 14:25:09
2022-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002225

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

obowiązujący na dzień 2022-11-02 14:25:09
2022-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002221

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

akt jednorazowy na dzień 2022-10-31 14:25:07
2022-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002184

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-27 14:25:09
2022-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002134

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie pozwolenia na dystrybucję hurtową weterynaryjnych produktów leczniczych

obowiązujący na dzień 2022-10-19 14:25:09
2022-10-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002079

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

obowiązujący na dzień 2022-10-12 14:25:10
2022-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002064

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

obowiązujący na dzień 2022-10-10 14:25:38
2022-10-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002027

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

obowiązujący na dzień 2022-10-03 14:25:08
2022-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

akt jednorazowy na dzień 2022-09-30 14:25:16
2022-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001990

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

obowiązujący na dzień 2022-09-26 14:25:18
2022-09-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001987

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

obowiązujący na dzień 2022-09-23 14:25:09
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001965

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-20 14:25:08
2022-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001904

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

obowiązujący na dzień 2022-09-12 14:25:17
2022-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001912

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-12 14:25:17
2022-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001860

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-06 14:25:20
2022-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001861

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami

obowiązujący na dzień 2022-09-06 14:25:18
2022-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001866

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-09-06 14:25:14
2022-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001845

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

obowiązujący na dzień 2022-09-02 14:25:11
2022-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001839

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości i urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty

obowiązujący na dzień 2022-09-01 14:25:17
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001831

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19

obowiązujący na dzień 2022-08-31 14:25:10
2022-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001817

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-30 14:25:06
2022-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001795

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-29 14:25:07
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001761

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:06
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001749

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:07
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001734

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej

obowiązujący na dzień 2022-08-19 14:25:10
2022-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001659

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-09 14:25:09
2022-08-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001654

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

obowiązujący na dzień 2022-08-08 14:25:09
2022-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001656

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:09
2022-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001596

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

obowiązujący na dzień 2022-08-01 14:25:10
2022-07-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001579

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

obowiązujący na dzień 2022-07-29 14:25:08
2022-07-29
2022-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20220001582

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat dotyczących wyrobów medycznych

obowiązujący na dzień 2022-07-29 14:25:08
2022-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001562

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-07-27 14:25:09
2022-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001554

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-26 14:25:08
2023-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001542

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący na dzień 2022-07-25 14:25:08
2022-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001545

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-07-25 14:25:08
2022-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001517

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR

obowiązujący na dzień 2022-07-21 14:25:08
2022-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001501

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-07-19 14:25:10
2022-07-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001497

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-18 14:25:09
2022-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001487

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-15 14:25:15
2022-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001460

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

obowiązujący na dzień 2022-07-12 14:25:10
2022-07-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001450

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów

obowiązujący na dzień 2022-07-11 14:25:13
2022-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001430

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-08 14:25:12
2022-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001433

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-08 14:25:12
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001421

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-07-07 14:25:12
2022-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001408

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

obowiązujący na dzień 2022-07-06 14:25:09
2022-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001372

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty"

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-01 14:25:11
2022-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001366

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

obowiązujący na dzień 2022-06-30 14:25:07
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001354

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

obowiązujący na dzień 2022-06-29 14:25:09
2022-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001355

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-29 14:25:09
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002835

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-30 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002710

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej, Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej

obowiązujący na dzień 2022-12-23 14:25:10
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002676

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego"

obowiązujący na dzień 2022-12-21 14:25:10
2022-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002682

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia poważnego incydentu

obowiązujący na dzień 2022-12-21 14:25:09
2022-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002261

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia osadzonego w areszcie śledczym lub zakładzie karnym o zaprzestaniu używania wyrobów tytoniowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-08 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001990

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

obowiązujący na dzień 2022-09-26 14:25:18
2022-09-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001501

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-07-19 14:25:10
2022-07-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001372

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty"

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-01 14:25:11
2022-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000398

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-03-03 14:25:04
2023-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000399

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-03-03 14:25:04
2023-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000372

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

obowiązujący na dzień 2023-03-02 14:25:02
2023-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000377

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

obowiązujący na dzień 2023-03-01 14:25:02
2023-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000359

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

obowiązujący na dzień 2023-02-28 14:25:03
2023-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000348

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

obowiązujący na dzień 2023-02-28 14:25:05
2023-02-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000354

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zakażeń wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV)

obowiązujący na dzień 2023-02-28 14:25:05
2023-02-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000304

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

obowiązujący na dzień 2023-02-17 14:25:03
2023-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000271

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-10 14:25:04
2023-02-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000218

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej

obowiązujący na dzień 2023-02-03 14:25:03
2023-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000198

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2023-02-01 14:25:04
2023-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000186

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2023-01-31 14:25:02
2023-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000118

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-17 14:25:04
2023-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000119

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

obowiązujący na dzień 2023-01-17 14:25:04
2023-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000080

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-12 14:25:04
2023-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000072

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zabezpieczenia upraw konopi innych niż włókniste oraz przechowywania zbiorów ziela lub żywicy tych konopi

obowiązujący na dzień 2023-01-11 14:25:03
2023-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000060

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego badania stóp dzieci i młodzieży

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-10 14:25:01
2023-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000038

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2023-01-09 14:25:02
2023-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

obowiązujący na dzień 2023-01-03 14:25:02
2023-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002860

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

obowiązujący na dzień 2023-01-02 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002813

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący na dzień 2022-12-30 14:25:09
2022-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002814

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

obowiązujący na dzień 2022-12-30 14:25:09
2022-12-30
2022-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20220002817

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2023 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-30 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002818

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-30 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002821

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

obowiązujący na dzień 2022-12-30 14:25:08
2022-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002833

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-30 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002835

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-30 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002841

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

obowiązujący na dzień 2022-12-31 14:25:08
2022-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002805

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

obowiązujący na dzień 2022-12-29 14:25:08
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002781

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

obowiązujący na dzień 2022-12-28 14:25:07
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002736

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:10
2022-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002710

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej, Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej

obowiązujący na dzień 2022-12-23 14:25:10
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002713

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-23 14:25:10
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002696

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-12-22 14:25:08
2022-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002676

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego"

obowiązujący na dzień 2022-12-21 14:25:10
2022-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002678

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-21 14:25:10
2023-01-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002682

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia poważnego incydentu

obowiązujący na dzień 2022-12-21 14:25:09
2022-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002658

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

obowiązujący na dzień 2022-12-20 14:25:09
2022-12-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002669

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie trybu przyznawania liczby dofinansowanych ze środków budżetu państwa miejsc szkoleniowych dla poszczególnych jednostek szkolących w dziedzinach medycyny laboratoryjnej

obowiązujący na dzień 2022-12-20 14:25:08
2022-12-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002641

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-19 14:25:08
2022-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002627

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

obowiązujący na dzień 2022-12-16 14:25:07
2022-12-15
2022-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20220002601

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności

obowiązujący na dzień 2022-12-16 14:25:10
2022-12-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002563

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia sponsora i badacza w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobu lub badania działania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro

obowiązujący na dzień 2022-12-13 14:25:10
2022-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002477

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-02 14:25:09
2022-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002363

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-21 14:25:08
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002327

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej

obowiązujący na dzień 2022-11-17 14:25:09
2022-11-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002319

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-16 14:25:10
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002325

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-16 14:25:09
2022-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002312

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-15 14:25:07
2022-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002293

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

obowiązujący na dzień 2022-11-14 14:25:08
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002261

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia osadzonego w areszcie śledczym lub zakładzie karnym o zaprzestaniu używania wyrobów tytoniowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-08 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002262

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

obowiązujący na dzień 2022-11-08 14:25:09
2022-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002225

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

obowiązujący na dzień 2022-11-02 14:25:09
2022-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002221

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

akt jednorazowy na dzień 2022-10-31 14:25:07
2022-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002184

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-27 14:25:09
2022-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002134

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie pozwolenia na dystrybucję hurtową weterynaryjnych produktów leczniczych

obowiązujący na dzień 2022-10-19 14:25:09
2022-10-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002079

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

obowiązujący na dzień 2022-10-12 14:25:10
2022-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002064

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

obowiązujący na dzień 2022-10-10 14:25:38
2022-10-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002027

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

obowiązujący na dzień 2022-10-03 14:25:08
2022-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

akt jednorazowy na dzień 2022-09-30 14:25:16
2022-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001990

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

obowiązujący na dzień 2022-09-26 14:25:18
2022-09-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001987

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

obowiązujący na dzień 2022-09-23 14:25:09
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001965

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-20 14:25:08
2022-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001904

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

obowiązujący na dzień 2022-09-12 14:25:17
2022-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001912

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-12 14:25:17
2022-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001860

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-06 14:25:20
2022-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001861

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami

obowiązujący na dzień 2022-09-06 14:25:18
2022-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001866

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-09-06 14:25:14
2022-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001845

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

obowiązujący na dzień 2022-09-02 14:25:11
2022-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001839

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości i urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty

obowiązujący na dzień 2022-09-01 14:25:17
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001831

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19

obowiązujący na dzień 2022-08-31 14:25:10
2022-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001817

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-30 14:25:06
2022-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001795

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-29 14:25:07
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001761

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:06
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001749

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:07
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001734

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej

obowiązujący na dzień 2022-08-19 14:25:10
2022-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001659

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-09 14:25:09
2022-08-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001654

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

obowiązujący na dzień 2022-08-08 14:25:09
2022-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001656

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:09
2022-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001596

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

obowiązujący na dzień 2022-08-01 14:25:10
2022-07-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001579

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

obowiązujący na dzień 2022-07-29 14:25:08
2022-07-29
2022-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20220001582

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat dotyczących wyrobów medycznych

obowiązujący na dzień 2022-07-29 14:25:08
2022-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001562

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-07-27 14:25:09
2022-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001554

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-26 14:25:08
2023-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001542

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

obowiązujący na dzień 2022-07-25 14:25:08
2022-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001545

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-07-25 14:25:08
2022-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001517

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR

obowiązujący na dzień 2022-07-21 14:25:08
2022-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001501

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-07-19 14:25:10
2022-07-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001497

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-18 14:25:09
2022-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001487

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-15 14:25:15
2022-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001460

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

obowiązujący na dzień 2022-07-12 14:25:10
2022-07-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001450

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów

obowiązujący na dzień 2022-07-11 14:25:13
2022-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001430

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-08 14:25:12
2022-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001433

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-08 14:25:12
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001421

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-07-07 14:25:12
2022-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001408

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

obowiązujący na dzień 2022-07-06 14:25:09
2022-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001372

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty"

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-01 14:25:11
2022-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001366

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

obowiązujący na dzień 2022-06-30 14:25:07
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001354

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

obowiązujący na dzień 2022-06-29 14:25:09
2022-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001355

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-29 14:25:09
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32002R1030

2002-06-13
32012R1024

2012-10-25
32012R1024

2012-10-25
32005L0036R(02)

2005-09-07
32005L0036

2005-09-07
32005L0036R(03)

2005-09-07
32002R1030

2002-06-13
32003L0088

2003-11-04
32004L0027

2004-03-31
32004R0726

2004-03-31
32005L0028

2005-04-08
32007R1394

2007-11-13
32009L0009

2009-02-10
32009L0053

2009-06-18
32009L0120

2009-09-14
32012R0528

2012-05-22
32005R0111

2004-12-22
32005R1277

2005-07-27
32004L0023

2004-03-31
32006L0017

2006-02-08
32006L0086

2006-10-24
32015L0565

2015-04-08
32015L0566

2015-04-08
32004R0273

2004-02-11
32001R0070

2001-01-12
32001R0069

2001-01-12
32000R1673

2000-07-27
31998Y0310(01)

2009-01-10
32002R0178

2002-01-28
31989L0105

1988-12-21
32005L0085

2005-12-01
32004L0083

2004-04-29
32004L0081

2004-04-29
32003R0859

2003-05-14
32003L0110

2003-11-25
32003L0109

2003-11-25
32003L0086

2003-09-22
32003L0009

2003-01-27
32002R2195

2002-11-05
32001L0055

2001-07-20
31972R0574

1972-03-21
31971R1408

1971-06-14
31993L0096

1993-10-29
31990L0365

1990-06-28
31990L0364

1990-06-28
31968L0360

1968-10-15
32007L0047

2007-09-05
32008R0765

2008-07-09
32009R1223

2009-11-30
32010D0227

2010-04-19
32012R0722

2012-08-08
32013R0920

2013-09-24
32005L0050

2005-08-11
32003L0032

2003-04-23
32003L0012

2003-02-03
32001L0104

2001-12-07
32000L0070

2000-11-16
31998L0079

1998-10-27
32012R1024

2012-10-25
31993L0042

1993-06-14
31990L0385

1990-06-20
32003L0094

2003-10-08
32001L0083

2001-11-06
32001L0082

2001-11-06
32000R0141

1999-12-16
32004R0726

2004-03-31
32007R1394

2007-11-13
32008R1234

2008-11-24
32009L0009

2009-02-10
32009L0120

2009-09-14
32011L0024

2011-03-09
31999D0468

1999-06-28
31990R2377

1990-06-26
32005L0036

2005-09-07
32001L0019

2001-05-14
31993L0016

1993-04-05
31992L0051

1992-06-18
31989L0048

1988-12-21
31985L0433

1985-09-16
31985L0432

1985-09-16
31985L0384

1985-06-10
31980L0155

1980-01-21
31980L0154

1980-01-21
31978L1027

1978-12-18
31978L1026

1978-12-18
31978L0687

1978-07-25
31978L0686

1978-07-25
31977L0453

1977-06-27
31977L0452

1977-06-27
32006R1998

2006-12-15
32005L0036

2005-09-07
32001L0019

2001-05-14
31992L0051

1992-06-18
31989L0048

1988-12-21
31985L0433

1985-09-16
31985L0432

1985-09-16
31985L0384

1985-06-10
31980L0155

1980-01-21
31980L0154

1980-01-21
31978L1027

1978-12-18
PN-EN ISO 21388:2021-12 - wersja angielskaAkustyka
-Zarzdzanie dopasowaniem aparatu suchowego (HAFM)
PN-EN 17398:2020-11 - wersja angielskaWspdziaanie z pacjentem w opiece zdrowotnej
-Minimalne wymagania dotyczce opieki skoncentrowanej na osobie pacjenta
PN-EN 16844+A2:2019-10 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 16844+A2:2019-10 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 16844+A1:2018-11 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 16844+A1:2018-11 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 16844:2017-07 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 15224:2017-02 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-EN ISO 9001:2015 dla sektora ochrony zdrowia
PN-EN 16872:2016-12 - wersja angielskaUsugi lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii (MDQH)
-Wymagania dotyczce wiadczenia opieki zdrowotnej przez lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii
PN-EN 16686:2015-11 - wersja angielskawiadczenie opieki zdrowotnej w zakresie osteopatii
PN-EN 16372:2015-03 - wersja angielskaUsugi chirurgii estetycznej
PN-EN 16224+A1:2014-02 - wersja angielskaChiropraktyczna ochrona zdrowia
PN-EN 15224:2013-04 - wersja angielskaUsugi sektora ochrony zdrowia
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania oparte na EN ISO 9001:2008
PN-EN 16224:2012 - wersja angielskaChiropraktyczna ochrona zdrowia
PN-EN 12435:2008 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Wyraanie wynikw pomiarw w naukach o zdrowiu
PN-EN 14720:2007 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Komunikaty zlecenia usugi i raportu
-Cz 1: Podstawowe usugi obejmujce skierowania i wypisy
PKN-CEN/TR 15592:2007 - wersja angielskaHealth services
-Quality management systems
-Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement
PN-EN 1068:2007 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Rejestracja systemw kodowania
PN-EN 12435:2006 - wersja angielskaInformatyka medyczna
-Prezentacja wynikw pomiarw w naukach medycznych
PN-EN 540:2002 - wersja polskaBadanie kliniczne wyrobw medycznych przeznaczonych dla ludzi
PN-EN 540:2002 - wersja angielskaBadania kliniczne wyrobw medycznych przeznaczonych dla ludzi
PN-Z-11000:2001 - wersja polskaUzdrowiska
-Terminologia, klasyfikacja i wymagania oglne
PN-Z-11000:1991 - wersja polskaUzdrowiska
-Podzia, nazwy, okrelenia i wymagania oglne

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu