zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego obowiązujący 0
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu TJ 14
Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej obowiązujący 0
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami obowiązujący 7
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji TJ 29
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym TJ 2
Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym TJ 1
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych TJ 38
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym TJ 3
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi TJ 93
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym TJ 16
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi TJ 63
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych TJ 0
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. TJ 25
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami. TJ 8
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. TJ 42
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. TJ 10
Ustawystatus RozpUE
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Finanse - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20220001760

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń przepisów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:06
2022-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001740

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:09
2022-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001673

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-10 14:25:07
2022-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001633

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-04 14:25:08
2022-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001605

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący na dzień 2022-08-01 14:25:09
2022-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001393

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-04 14:25:13
2022-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001319

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-24 14:25:12
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000776

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz fałszywych znaków pieniężnych

obowiązujący na dzień 2022-04-08 14:25:10
2022-04-08
2022-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20220000686

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-30 10:05:02
2022-04-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000687

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

obowiązujący na dzień 2022-03-30 10:05:01
2022-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000471

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-02-28 14:25:01
2022-03-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002486

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego

obowiązujący na dzień 2022-01-03 14:25:05
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002466

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-31 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002325

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-17 14:25:04
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002315

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-16 14:25:01
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002307

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-15 14:25:03
2022-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002267

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych, systemu zarządzania ryzykiem, badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim oraz małym domu maklerskim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-10 14:25:04
2021-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002255

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu osiągnięcia docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-07 14:25:02
2021-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002091

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-22 14:25:03
2021-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002024

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu wykonywania czynności kontrolnych w krajowych instytucjach płatniczych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-10 14:25:02
2021-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001968

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

obowiązujący na dzień 2021-11-02 14:25:04
2021-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001957

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-29 14:25:01
2021-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001964

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-29 14:25:01
2021-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001936

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-27 14:25:02
2021-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001507

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-19 14:25:01
2021-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001408

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przez bank przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego

obowiązujący na dzień 2021-08-04 14:25:03
2021-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001381

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-30 14:25:08
2021-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001330

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-22 14:25:03
2021-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001045

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach

obowiązujący na dzień 2021-06-11 14:25:01
2021-06-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000987

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach

obowiązujący na dzień 2021-06-01 14:25:01
2021-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000903

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

obowiązujący na dzień 2021-05-17 14:25:02
2021-05-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000271

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-12 14:25:01
2021-02-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000250

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-08 14:25:01
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002225

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-15 14:25:02
2020-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002100

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji

obowiązujący na dzień 2020-11-30 21:55:05
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002103

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący na dzień 2020-11-30 21:55:05
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001814

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

obowiązujący na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-10-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001136

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:03
2020-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001078

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 2017/1129

obowiązujący na dzień 2020-06-23 14:25:01
2020-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001052

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

obowiązujący na dzień 2020-06-23 13:45:07
2020-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000858

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

obowiązujący na dzień 2020-05-16 11:10:01
2020-05-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000767

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący na dzień 2020-04-29 14:25:05
2020-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000770

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący na dzień 2020-04-29 14:25:04
2020-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000518

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków

obowiązujący na dzień 2020-03-25 14:25:04
2020-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000487

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego

obowiązujący na dzień 2020-03-23 14:25:02
2020-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000473

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bufora ryzyka systemowego

obowiązujący na dzień 2020-03-19 14:25:04
2020-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000476

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych

obowiązujący na dzień 2020-03-19 14:25:03
2020-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002503

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wynagrodzeń i nagród dla Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego Zastępców

obowiązujący na dzień 2019-12-30 13:00:55
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002514

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

obowiązujący na dzień 2019-12-30 13:00:44
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002486

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

obowiązujący na dzień 2019-12-24 11:10:03
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002431

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej

obowiązujący na dzień 2019-12-19 13:00:11
2020-01-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002364

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego

obowiązujący na dzień 2019-12-09 13:00:10
2019-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002187

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący na dzień 2019-11-14 13:55:24
2019-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002110

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:07
2019-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002073

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:14
2019-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001960

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie poziomu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:05:18
2019-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001876

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:10:17
2019-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001741

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie dokumentów, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze bezpośredniego lub pośredniego nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji płatniczej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:04
2019-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001646

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:25:04
2019-08-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001614

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:25:11
2019-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001544

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:30:06
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001548

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:30:05
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001458

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 117a ust. 3 ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:35:04
2019-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001459

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 61b ust. 1 ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:35:03
2019-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001376

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:01
2019-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001329

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:11
2019-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001312

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:14
2019-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001299

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:17
2019-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001219

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:45:14
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000996

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:00:01
2019-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000874

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:07
2019-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000803

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:02
2019-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000734

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu lub zorganizowana platforma obrotu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:16
2019-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000726

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:18
2019-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000531

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:20:20
2019-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000389

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:30:09
2019-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000258

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:35:17
2019-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000231

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie świadczenia przez banki usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:40:02
2019-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000064

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:45:18
2019-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002380

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:00:07
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002064

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:15:13
2018-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001946

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:20:17
2018-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001583

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:40:17
2018-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001331

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:55:09
2018-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001262

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:00:02
2018-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001110

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:05:14
2018-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001111

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:05:14
2018-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001112

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:05:13
2018-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000959

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:15:06
2018-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000965

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:15:05
2019-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000968

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:15:04
2018-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000878

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w domach maklerskich

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:20:02
2018-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000883

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w bankach istotnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:20:01
2018-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000552

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej zarządzających ASI dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:35:11
2018-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000443

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:40:14
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000418

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:40:20
2018-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002498

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:05:12
2017-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002499

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:05:12
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002357

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między firmami audytorskimi funduszu podstawowego i funduszu powiązanego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:10:21
2017-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001961

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:35:03
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001760

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń przepisów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:06
2022-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001740

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:09
2022-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001673

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-10 14:25:07
2022-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001633

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-04 14:25:08
2022-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001605

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący na dzień 2022-08-01 14:25:09
2022-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001393

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-04 14:25:13
2022-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001319

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-24 14:25:12
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000776

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz fałszywych znaków pieniężnych

obowiązujący na dzień 2022-04-08 14:25:10
2022-04-08
2022-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20220000686

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-30 10:05:02
2022-04-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000687

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

obowiązujący na dzień 2022-03-30 10:05:01
2022-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000471

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-02-28 14:25:01
2022-03-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002486

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego

obowiązujący na dzień 2022-01-03 14:25:05
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002466

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-31 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002325

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-17 14:25:04
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002315

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-16 14:25:01
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002307

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-15 14:25:03
2022-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002267

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych, systemu zarządzania ryzykiem, badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim oraz małym domu maklerskim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-10 14:25:04
2021-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002255

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu osiągnięcia docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-07 14:25:02
2021-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002091

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-22 14:25:03
2021-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002024

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu wykonywania czynności kontrolnych w krajowych instytucjach płatniczych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-10 14:25:02
2021-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001968

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

obowiązujący na dzień 2021-11-02 14:25:04
2021-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001957

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-29 14:25:01
2021-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001964

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-29 14:25:01
2021-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001936

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-27 14:25:02
2021-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001507

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-19 14:25:01
2021-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001408

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przez bank przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego

obowiązujący na dzień 2021-08-04 14:25:03
2021-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001381

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-30 14:25:08
2021-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001330

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-22 14:25:03
2021-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001045

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach

obowiązujący na dzień 2021-06-11 14:25:01
2021-06-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000987

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach

obowiązujący na dzień 2021-06-01 14:25:01
2021-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000903

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

obowiązujący na dzień 2021-05-17 14:25:02
2021-05-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000271

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-12 14:25:01
2021-02-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000250

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-08 14:25:01
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002225

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-15 14:25:02
2020-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002100

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji

obowiązujący na dzień 2020-11-30 21:55:05
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002103

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący na dzień 2020-11-30 21:55:05
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001814

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

obowiązujący na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-10-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001136

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:03
2020-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001078

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 2017/1129

obowiązujący na dzień 2020-06-23 14:25:01
2020-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001052

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

obowiązujący na dzień 2020-06-23 13:45:07
2020-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000858

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

obowiązujący na dzień 2020-05-16 11:10:01
2020-05-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000767

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący na dzień 2020-04-29 14:25:05
2020-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000770

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący na dzień 2020-04-29 14:25:04
2020-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000518

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków

obowiązujący na dzień 2020-03-25 14:25:04
2020-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000487

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego

obowiązujący na dzień 2020-03-23 14:25:02
2020-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000473

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bufora ryzyka systemowego

obowiązujący na dzień 2020-03-19 14:25:04
2020-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000476

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych

obowiązujący na dzień 2020-03-19 14:25:03
2020-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002503

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wynagrodzeń i nagród dla Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego Zastępców

obowiązujący na dzień 2019-12-30 13:00:55
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002514

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

obowiązujący na dzień 2019-12-30 13:00:44
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002486

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

obowiązujący na dzień 2019-12-24 11:10:03
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002431

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej

obowiązujący na dzień 2019-12-19 13:00:11
2020-01-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002364

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego

obowiązujący na dzień 2019-12-09 13:00:10
2019-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002187

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący na dzień 2019-11-14 13:55:24
2019-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002110

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:07
2019-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002073

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:14
2019-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001960

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie poziomu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:05:18
2019-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001876

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:10:17
2019-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001741

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie dokumentów, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze bezpośredniego lub pośredniego nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji płatniczej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:04
2019-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001646

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:25:04
2019-08-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001614

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:25:11
2019-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001544

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:30:06
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001548

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:30:05
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001458

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 117a ust. 3 ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:35:04
2019-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001459

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 61b ust. 1 ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:35:03
2019-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001376

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:01
2019-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001329

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:11
2019-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001312

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:14
2019-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001299

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:17
2019-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001219

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:45:14
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000996

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:00:01
2019-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000874

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:07
2019-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000803

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:02
2019-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000734

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu lub zorganizowana platforma obrotu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:16
2019-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000726

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:18
2019-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000531

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:20:20
2019-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000389

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:30:09
2019-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000258

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:35:17
2019-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000231

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie świadczenia przez banki usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:40:02
2019-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000064

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:45:18
2019-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002380

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:00:07
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002064

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:15:13
2018-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001946

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:20:17
2018-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001583

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:40:17
2018-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001331

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:55:09
2018-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001262

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:00:02
2018-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001110

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:05:14
2018-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001111

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:05:14
2018-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001112

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:05:13
2018-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000959

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:15:06
2018-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000965

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:15:05
2019-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000968

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:15:04
2018-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000878

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w domach maklerskich

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:20:02
2018-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000883

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w bankach istotnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:20:01
2018-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000552

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej zarządzających ASI dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:35:11
2018-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000443

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:40:14
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000418

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:40:20
2018-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002498

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:05:12
2017-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002499

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:05:12
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002357

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między firmami audytorskimi funduszu podstawowego i funduszu powiązanego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:10:21
2017-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001961

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:35:03
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32014R1286

2014-11-26
31992R2913

1992-10-12
31997L0005

1997-01-27
31997L0007

1997-05-20
32001R2560

2001-12-19
32002L0065

2002-09-23
32005L0060

2005-10-26
32006L0048

2006-06-14
32007L0064

2007-11-13
32009R0924

2009-09-16
32003L0006

2003-01-28
32009R1060

2009-09-16
32011R1227

2011-10-25
32012R0648

2012-07-04
32013R0345

2013-04-17
32013R0346

2013-04-17
32013R0575

2013-06-26
32014R1286

2014-11-26
31993L0006

1993-03-15
31993L0022

1993-05-10
31997L0009

1997-03-03
31998L0078

1998-10-27
32003L0125

2003-12-22
32003R2273

2003-12-22
32004L0039

2004-04-21
32004L0072

2004-04-29
32006R1287

2006-08-10
32000L0012

2000-03-20
32001L0034

2001-05-28
32002L0087

2002-12-16
32003L0006

2003-01-28
32003L0124

2003-12-22
31973L0239

1973-07-24
31992L0049

1992-06-18
31992L0096

1992-10-11
32013R0575

2013-06-26
32014R0909

2014-07-23
32014R0596

2014-04-16
32014R0596R(03)

2016-10-21
32014R0600

2014-05-15
32014R0600R(03)

2015-10-15
32010R1095

2010-11-24
32016R1011

2016-06-08
32013R0149

2012-12-19
32013R0345

2013-04-17
32013R0346

2013-04-17
31993L0006

1993-03-15
31993L0022

1993-05-10
32000L0064

2000-11-07
32003L0006

2003-01-28
32002L0087

2002-12-16
32003L0071

2003-11-04
32004L0072

2004-04-29
32012R0236

2012-03-14
32012R0648

2012-07-04
32010R1031

2010-11-12
32015L0849

2015-05-20
32001R2580

2001-12-27
32002R0881

2002-05-27
32005R1889

2005-10-26
32011R0753

2011-08-01
32013R0389

2013-05-02
32015R0847

2015-05-20
32014R0910

2014-07-23
32016L2258

2016-12-06
32013R0575

2013-06-26
32009R1060

2009-09-16
32009R1060R(02)

2009-11-17
32013R0575

2013-06-26
32013L0036

2013-06-26
32012R0648

2012-07-04
32010R1093

2010-11-24
32010R1092

2010-11-24
32009R1060

2009-09-16
32015R0061

2014-10-10
32002L0047

2002-06-06
32004L0025

2004-04-21
32005L0056

2005-10-26
32005L0056R(01)

2005-09-07
32007L0036

2007-07-11
32008R0593

2008-06-17
31982L0891

1982-12-17
32001L0024

2001-04-04
32013R0575

2013-06-26
32014L0059

2014-05-15
32014L0059R(01)

2014-12-05
32013L0036R(01)

2013-06-26
32013L0036

2013-06-26
32012R0648

2012-07-04
32012L0030

2012-10-25
32011L0035

2011-04-05
32009D0078

2009-01-23
32009D0716

2009-09-16
32009R0479

2009-05-25
32010R1093

2010-11-24
32005L0068

2005-11-16
32004L0072

2004-04-29
32003L0125

2003-12-22
32003L0124

2003-12-22
32003L0006

2003-01-28
PN-EN 17419-1:2021-05 - wersja angielskaCyfrowa wymiana informacji w brany ubezpieczeniowej
-Przekazywanie dokumentw elektronicznych
-Cz 1: Model procesu i danych
PN-ISO 20022-1:2020-04 - wersja angielskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 1: Schemat modelu
PN-ISO 10383:2020-04 - wersja angielskaPapiery wartociowe i pokrewne instrumenty finansowe
-Kody identyfikacyjne gied i rynkw (MIC)
PN-ISO 9362:2018-02 - wersja polskaBankowo
-Bankowe komunikaty telekomunikacyjne
-Kod identyfikujcy instytucj (BIC)
PN-F-01101:2017-10 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Formularz wpaty gotwkowej/polecenia przelewu (WP)
PN-F-01102:2012 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Numer rachunku bankowego (NRB)
-Elementy i zasady tworzenia
PN-ISO 9362:2012 - wersja polskaBankowo
-Bankowe komunikaty telekomunikacyjne
-Kod identyfikujcy instytucj (BIC)
PN-ISO 19092:2010 - wersja polskaUsugi finansowe
-Biometria
-Podstawy bezpieczestwa
PN-ISO 7341:2009 - wersja polskaBankowo
-Uzgadnianie rachunkw nostro
PN-ISO 20022-2:2008 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 2: Role i obowizki organw rejestrujcych
PN-ISO 13616-2:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
-Cz 2: Rola i obowizki organu rejestrujcego
PN-ISO 13616-1:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
-Cz 1: Struktura IBAN
PKN-ISO/TS 20022-5:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 5: Inynieria odwrotna ISO 20022
PKN-ISO/TS 20022-3:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 3: Wytyczne modelowania ISO 20022
PKN-ISO/TS 20022-4:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 4: Zasady projektowania XML ISO 20022
PN-F-01101:2007 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzr formularza polecenia przelewu/wpaty gotwkowej (WP)
PN-ISO 20022-2:2006 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 2: Role i obowizki organw rejestrujcych
PN-EN 1143-1:2006 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Wymagania, klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Cz 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszcze
PN-ISO 20022-1:2006 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 1: Oglna metodologia i specyfikacje formatu dla wej i wyj z Repozytorium ISO 20022
PN-ISO 10383:2006 - wersja polskaPapiery wartociowe i pokrewne instrumenty finansowe
-Kody identyfikacyjne gied i rynkw (MIC)
PN-EN 1143-1:2006 - wersja angielskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-ISO 4217:2005 - wersja polskaKody oznaczania walut i rodkw pieninych
PN-ISO 13616:2004 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
PN-EN 1143-1:2000/A1:2004 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-EN 1143-1:2000/A2:2004 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-ISO 7341:2004 - wersja polskaBankowo
-Uzgadnianie rachunkw nostro
PN-F-01101:2004 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzr formularza polecenia przelewu/wpaty gotwkowej (WP)
PN-ISO 8532:2003 - wersja polskaPapiery wartociowe
-Format do transmisji numerw certyfikatw
PN-ISO 9019:2003 - wersja polskaPapiery wartociowe
-Numerowanie certyfikatw
PN-ISO 8109:2002 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Papiery wartociowe
-Format euroobligacji
PN-ISO 6166:2002 - wersja polskaPapiery wartociowe i pokrewne instrumenty finansowe
-Midzynarodowy system numerowania identyfikatorw papierw wartociowych (ISIN)
PN-F-01101:2001 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzory formularzy bankowych
-Wzr formularza polecenia przelewu/wpaty gotwkowej (WP)
PN-F-01103:2001 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzory formularzy bankowych
-Formularze czeku
PN-F-01102:2000 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Numer Rachunku Bankowego (NRB)
-Elementy i zasady tworzenia
PN-ISO 7982-1:2000 - wersja polskaTelekomunikacja bankowa
-Komunikaty dotyczce transferu rodkw pieninych
-Terminologia i uniwersalny zbir segmentw danych i elementw danych do stosowania w komunikatach elektronicznego transferu rodkw pieninych
PN-ISO 4217:2000 - wersja polskaKody oznaczania walut i rodkw pieninych
PN-EN 1143-1:2000 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-ISO 9362:1999 - wersja polskaBankowo
-Bankowe komunikaty telekomunikacyjne
-Kody identyfikujce bank
PN-ISO 8908:1999 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Terminologia i elementy danych
PN-ISO 13616:1998 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
PN-P-84538:1996 - wersja polskaOpakowania transportowe z tkanin
-Worki pocztowe i bankowe

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu