zaloguj facebukiem
Szukaj
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu TJ 6
Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej obowiązujący 0
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami obowiązujący 5
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji TJ 24
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym TJ 1
Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym TJ 1
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych TJ 31
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych TJ 212
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym TJ 2
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi TJ 84
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym TJ 11
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi TJ 57
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. TJ 23
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami. TJ 8
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. TJ 35
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. TJ 8
Ustawystatus RozpUE
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Finanse - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20190001996

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 12:30:05
2019-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001918

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:00:07
2019-10-10
2019-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20190001876

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:05:01
2019-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001741

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie dokumentów, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze bezpośredniego lub pośredniego nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji płatniczej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:05
2019-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001722

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:06
2019-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001705

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:08
2019-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001646

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:15:07
2019-08-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001614

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:15:10
2019-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001544

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:20:04
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001548

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:20:04
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001522

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:20:06
2019-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001458

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 117a ust. 3 ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:25:07
2019-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001459

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 61b ust. 1 ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:25:07
2019-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001376

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:30:03
2019-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:30:04
2019-07-23
2019-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20190001329

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:30:07
2019-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001312

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:30:08
2019-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001299

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:03
2019-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001260

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:06
2019-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001219

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:10
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001092

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:45:02
2019-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000996

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:02
2019-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001002

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:01
2019-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001996

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 12:30:05
2019-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001960

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie poziomu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:00:04
2019-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001918

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:00:07
2019-10-10
2019-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20190001903

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:00:08
2019-10-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001876

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:05:01
2019-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001741

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie dokumentów, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze bezpośredniego lub pośredniego nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji płatniczej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:05
2019-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001722

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:06
2019-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001705

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:08
2019-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001646

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:15:07
2019-08-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001614

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:15:10
2019-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001544

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:20:04
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001548

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:20:04
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001522

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:20:06
2019-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001458

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 117a ust. 3 ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:25:07
2019-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001459

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 61b ust. 1 ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:25:07
2019-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001376

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:30:03
2019-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:30:04
2019-07-23
2019-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20190001329

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:30:07
2019-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001312

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:30:08
2019-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001299

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:03
2019-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001260

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:06
2019-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001219

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:10
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001092

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:45:02
2019-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000996

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:02
2019-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001002

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:01
2019-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32014R1286

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2014-11-26
31992R2913

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez: 1) rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) Nr 82/97, z dnia 19 grudnia 1996 2) rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) Nr 955/99z dnia 13 kwietnia 1999 r. rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) Nr 2700/2000 z dnia26 listopada 2000r.

1992-10-12
31997L0005

Dyrektywa 97/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie transgranicznych przelewów bankowych

1997-01-27
31997L0007

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY nr 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 dotycząca ochrony konsumentów w umowach zawieranych na odleglosc

1997-05-20
32001R2560

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2560/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie płatności transgranicznych w euro

2001-12-19
32002L0065

DYREKTYWA 2002/65/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE

2002-09-23
32005L0060

wa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2005-10-26
32006L0048

Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana) Tekst mający znaczenie dla EOG.

2006-06-14
32007L0064

DYREKTYWA 2007/64/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2007-11-13
32009R0924

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-09-16
32003L0006

DYREKTYWA 2003/6/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku)

2003-01-28
32009R1060

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-09-16
32011R1227

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii Tekst mający znaczenie dla EOG

2011-10-25
32012R0648

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012-07-04
32013R0345

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2013-04-17
32013R0346

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2013-04-17
32013R0575

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Tekst mający znaczenie dla EOG

2013-06-26
32014R1286

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2014-11-26
31993L0006

Dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych

1993-03-15
31993L0022

Dyrektywa Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych

1993-05-10
31997L0009

Dyrektywa 97/9/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów

1997-03-03
31998L0078

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/78/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń w grupach ubezpieczeniowych

1998-10-27
32003L0125

Dyrektywa Komisji 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonująca dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesówTekst mający znaczenie dla EOG.

2003-12-22
32003R2273

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowychTekst mający znaczenie dla EOG.

2003-12-22
32004L0039

Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG

2004-04-21
PN-ISO 9362:2018-02 - wersja polskaBankowo
-Bankowe komunikaty telekomunikacyjne
-Kod identyfikujcy instytucj (BIC)
PN-F-01101:2017-10 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Formularz wpaty gotwkowej/polecenia przelewu (WP)
PN-F-01102:2012 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Numer rachunku bankowego (NRB)
-Elementy i zasady tworzenia
PN-ISO 9362:2012 - wersja polskaBankowo
-Bankowe komunikaty telekomunikacyjne
-Kod identyfikujcy instytucj (BIC)
PN-ISO 19092:2010 - wersja polskaUsugi finansowe
-Biometria
-Podstawy bezpieczestwa
PN-ISO 7341:2009 - wersja polskaBankowo
-Uzgadnianie rachunkw nostro
PN-ISO 20022-2:2008 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 2: Role i obowizki organw rejestrujcych
PN-ISO 13616-2:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
-Cz 2: Rola i obowizki organu rejestrujcego
PN-ISO 13616-1:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
-Cz 1: Struktura IBAN
PKN-ISO/TS 20022-5:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 5: Inynieria odwrotna ISO 20022
PKN-ISO/TS 20022-3:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 3: Wytyczne modelowania ISO 20022
PKN-ISO/TS 20022-4:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 4: Zasady projektowania XML ISO 20022
PN-F-01101:2007 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzr formularza polecenia przelewu/wpaty gotwkowej (WP)
PN-ISO 20022-2:2006 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 2: Role i obowizki organw rejestrujcych
PN-EN 1143-1:2006 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Wymagania, klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Cz 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszcze
PN-ISO 20022-1:2006 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 1: Oglna metodologia i specyfikacje formatu dla wej i wyj z Repozytorium ISO 20022
PN-ISO 10383:2006 - wersja polskaPapiery wartociowe i pokrewne instrumenty finansowe
-Kody identyfikacyjne gied i rynkw (MIC)
PN-EN 1143-1:2006 - wersja angielskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-ISO 4217:2005 - wersja polskaKody oznaczania walut i rodkw pieninych
PN-ISO 13616:2004 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
PN-EN 1143-1:2000/A1:2004 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-EN 1143-1:2000/A2:2004 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-ISO 7341:2004 - wersja polskaBankowo
-Uzgadnianie rachunkw nostro
PN-F-01101:2004 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzr formularza polecenia przelewu/wpaty gotwkowej (WP)
PN-ISO 8532:2003 - wersja polskaPapiery wartociowe
-Format do transmisji numerw certyfikatw
PN-ISO 9019:2003 - wersja polskaPapiery wartociowe
-Numerowanie certyfikatw
PN-ISO 8109:2002 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Papiery wartociowe
-Format euroobligacji
PN-ISO 6166:2002 - wersja polskaPapiery wartociowe i pokrewne instrumenty finansowe
-Midzynarodowy system numerowania identyfikatorw papierw wartociowych (ISIN)
PN-F-01101:2001 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzory formularzy bankowych
-Wzr formularza polecenia przelewu/wpaty gotwkowej (WP)
PN-F-01103:2001 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzory formularzy bankowych
-Formularze czeku
PN-F-01102:2000 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Numer Rachunku Bankowego (NRB)
-Elementy i zasady tworzenia
PN-ISO 7982-1:2000 - wersja polskaTelekomunikacja bankowa
-Komunikaty dotyczce transferu rodkw pieninych
-Terminologia i uniwersalny zbir segmentw danych i elementw danych do stosowania w komunikatach elektronicznego transferu rodkw pieninych
PN-ISO 4217:2000 - wersja polskaKody oznaczania walut i rodkw pieninych
PN-EN 1143-1:2000 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-ISO 9362:1999 - wersja polskaBankowo
-Bankowe komunikaty telekomunikacyjne
-Kody identyfikujce bank
PN-ISO 8908:1999 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Terminologia i elementy danych
PN-ISO 13616:1998 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
PN-P-84538:1996 - wersja polskaOpakowania transportowe z tkanin
-Worki pocztowe i bankowe

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu