zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj

Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący 19
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego TJ 19
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa TJ 44
Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej TJ 9
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa TJ 29
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego TJ 32
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego TJ 141
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych TJ 380
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową TJ 17
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. TJ 62
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. obowiązujący 12
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. TJ 1
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa TJ 87
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej. TJ 7
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. TJ 114
Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. TJ 8
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych TJ 96
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej TJ 682
Ustawystatus RozpUE
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Obronność - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20210001860

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

obowiązujący na dzień 2021-10-15 14:25:02
2021-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001733

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wzoru informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie, oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych części

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-23 14:25:02
2021-10-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001700

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-17 14:25:04
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001695

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-16 14:25:01
2021-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001674

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-14 14:25:03
2021-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001649

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-09 14:25:02
2021-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001563

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-26 14:25:04
2021-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001531

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-23 14:25:02
2021-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001515

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-20 14:25:05
2021-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001453

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-12 14:25:01
2021-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001405

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie świadectwa broni alarmowej i sygnałowej

obowiązujący na dzień 2021-08-04 14:25:04
2021-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001383

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie specyfikacji technicznych, jakie powinno spełnić urządzenie, aby zostało uznane za broń alarmową i sygnałową

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-30 14:25:04
2021-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001164

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2021-06-30 13:43:24
2021-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001063

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-15 14:25:04
2021-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001040

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-10 14:25:05
2021-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000967

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-28 14:25:03
2021-06-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000910

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy

obowiązujący na dzień 2021-05-19 14:25:03
2021-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000781

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu zwolnionych ze służby

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-29 14:25:02
2021-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000785

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-29 14:25:01
2021-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000776

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący na dzień 2021-04-27 14:25:02
2021-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000695

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-16 14:25:02
2021-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000551

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-29 14:25:01
2021-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000552

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-29 14:25:01
2021-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000557

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-29 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000462

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-16 14:25:01
2021-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000380

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-03 14:25:01
2021-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000385

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

obowiązujący na dzień 2021-03-03 14:25:01
2021-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000358

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-01 14:25:01
2021-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000164

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie instytucji upoważnionych do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący na dzień 2021-01-27 14:25:01
2021-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000094

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-18 14:25:03
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000099

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-18 14:25:02
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000104

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-18 14:25:01
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000105

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-18 14:25:01
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000070

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-14 14:25:03
2021-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000068

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Aktywów Państwowych z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-13 12:12:57
2021-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000047

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

akt jednorazowy na dzień 2021-01-11 14:25:01
2021-01-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002417

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-31 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002390

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-30 14:25:01
2021-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002341

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-28 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002321

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-23 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002331

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-23 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002298

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-22 14:25:01
2021-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002306

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-22 14:25:01
2021-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002272

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie pomocy psychologicznej dla weterana-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dla weterana-funkcjonariusza Agencji Wywiadu lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-18 14:25:02
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002256

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-17 14:25:03
2020-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002257

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu na pobyt w Domu Weterana

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-17 14:25:03
2020-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002259

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-17 14:25:02
2020-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002267

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-17 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002229

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-15 14:25:01
2020-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002192

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-10 14:25:01
2020-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002193

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-10 14:25:01
2020-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002178

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2021 r. na rzecz obrony Państwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-08 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002073

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przyznawania zapomóg weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-25 14:25:01
2020-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002060

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w związku z wydaniem nakazu lub zakazu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-24 14:25:02
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002066

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-24 14:25:01
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002036

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-19 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001994

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-13 14:25:02
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001987

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, umieszczanego na drzwiach mieszkania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-12 14:25:02
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001976

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-10 14:25:03
2020-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001851

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-22 14:25:01
2020-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001857

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-22 14:25:01
2020-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001818

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-19 14:25:04
2020-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001804

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001815

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001759

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-13 14:25:03
2020-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001755

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2020-10-12 14:25:02
2020-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001743

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-10 14:25:04
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001633

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2020 r. w sprawie dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-24 14:25:02
2020-10-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001617

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym

obowiązujący na dzień 2020-09-22 14:25:01
2020-10-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001605

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej

obowiązujący na dzień 2020-09-18 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001571

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia

obowiązujący na dzień 2020-09-15 14:25:03
2020-09-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001509

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy

obowiązujący na dzień 2020-09-05 14:25:03
2020-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001474

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

obowiązujący na dzień 2020-08-31 14:25:01
2020-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001480

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

obowiązujący na dzień 2020-08-29 07:09:59
2020-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001384

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący na dzień 2020-08-14 14:25:02
2020-08-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001217

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2020-07-11 14:25:02
2020-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001203

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:02
2020-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001186

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

obowiązujący na dzień 2020-07-06 14:25:03
2020-07-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001174

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi na pobyt w Domu Weterana

obowiązujący na dzień 2020-07-03 17:33:07
2020-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001104

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie

obowiązujący na dzień 2020-06-27 14:25:02
2020-06-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001105

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy

obowiązujący na dzień 2020-06-27 14:25:02
2020-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001074

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący na dzień 2020-06-23 14:25:01
2020-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001039

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący na dzień 2020-06-23 13:45:14
2020-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000958

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia niektórych garnizonów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

obowiązujący na dzień 2020-06-01 14:25:01
2020-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000901

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

obowiązujący na dzień 2020-05-22 14:25:01
2020-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000896

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej

obowiązujący na dzień 2020-05-21 14:25:01
2020-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000811

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2020-05-08 11:10:04
2020-05-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000806

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

obowiązujący na dzień 2020-05-07 11:10:02
2020-05-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000738

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

obowiązujący na dzień 2020-04-27 14:25:02
2020-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000601

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący na dzień 2020-04-07 14:25:05
2020-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000602

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

obowiązujący na dzień 2020-04-07 14:25:05
2020-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000594

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

obowiązujący na dzień 2020-04-06 14:25:04
2020-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000572

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2020-04-02 14:25:03
2020-04-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000423

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

akt jednorazowy na dzień 2020-03-14 11:10:04
2020-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000395

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie badań oraz turnusów dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego po zakończeniu służby poza granicami państwa

obowiązujący na dzień 2020-03-12 14:25:03
2020-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000388

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych-żołnierzy

obowiązujący na dzień 2020-03-11 14:25:03
2020-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000393

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy

obowiązujący na dzień 2020-03-11 14:25:02
2020-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001733

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wzoru informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie, oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych części

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-23 14:25:02
2021-10-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002060

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w związku z wydaniem nakazu lub zakazu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-24 14:25:02
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001994

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-13 14:25:02
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001987

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, umieszczanego na drzwiach mieszkania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-12 14:25:02
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000896

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej

obowiązujący na dzień 2020-05-21 14:25:01
2020-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001860

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

obowiązujący na dzień 2021-10-15 14:25:02
2021-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001789

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-04 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001733

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wzoru informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie, oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych części

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-23 14:25:02
2021-10-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001700

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-17 14:25:04
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001695

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-16 14:25:01
2021-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001674

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-14 14:25:03
2021-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001649

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-09 14:25:02
2021-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001609

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-03 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001610

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-03 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001563

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-26 14:25:04
2021-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001531

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-23 14:25:02
2021-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001515

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-20 14:25:05
2021-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001453

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-12 14:25:01
2021-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001405

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie świadectwa broni alarmowej i sygnałowej

obowiązujący na dzień 2021-08-04 14:25:04
2021-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001383

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie specyfikacji technicznych, jakie powinno spełnić urządzenie, aby zostało uznane za broń alarmową i sygnałową

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-30 14:25:04
2021-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001164

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2021-06-30 13:43:24
2021-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001063

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-15 14:25:04
2021-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001040

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-10 14:25:05
2021-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000967

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-28 14:25:03
2021-06-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000910

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy

obowiązujący na dzień 2021-05-19 14:25:03
2021-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000781

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu zwolnionych ze służby

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-29 14:25:02
2021-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000785

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-29 14:25:01
2021-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000776

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący na dzień 2021-04-27 14:25:02
2021-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000695

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-16 14:25:02
2021-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000551

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-29 14:25:01
2021-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000552

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-29 14:25:01
2021-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000557

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-29 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000462

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-16 14:25:01
2021-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000380

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-03 14:25:01
2021-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000385

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

obowiązujący na dzień 2021-03-03 14:25:01
2021-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000358

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-01 14:25:01
2021-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000164

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie instytucji upoważnionych do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący na dzień 2021-01-27 14:25:01
2021-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000094

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-18 14:25:03
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000099

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-18 14:25:02
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000104

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-18 14:25:01
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000105

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-18 14:25:01
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000070

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-14 14:25:03
2021-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000068

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Aktywów Państwowych z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-13 12:12:57
2021-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000047

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

akt jednorazowy na dzień 2021-01-11 14:25:01
2021-01-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002417

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-31 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002390

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-30 14:25:01
2021-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002341

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-28 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002321

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-23 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002331

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-23 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002298

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-22 14:25:01
2021-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002306

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-22 14:25:01
2021-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002272

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie pomocy psychologicznej dla weterana-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dla weterana-funkcjonariusza Agencji Wywiadu lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-18 14:25:02
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002256

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-17 14:25:03
2020-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002257

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu na pobyt w Domu Weterana

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-17 14:25:03
2020-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002259

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-17 14:25:02
2020-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002267

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-17 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002229

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-15 14:25:01
2020-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002192

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-10 14:25:01
2020-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002193

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-10 14:25:01
2020-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002178

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2021 r. na rzecz obrony Państwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-08 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002073

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przyznawania zapomóg weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-25 14:25:01
2020-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002060

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w związku z wydaniem nakazu lub zakazu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-24 14:25:02
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002066

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-24 14:25:01
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002036

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-19 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001994

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-13 14:25:02
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001987

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, umieszczanego na drzwiach mieszkania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-12 14:25:02
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001976

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-10 14:25:03
2020-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001851

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-22 14:25:01
2020-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001857

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-22 14:25:01
2020-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001818

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-19 14:25:04
2020-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001804

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001815

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001759

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-13 14:25:03
2020-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001755

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2020-10-12 14:25:02
2020-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001743

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-10 14:25:04
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001633

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2020 r. w sprawie dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-24 14:25:02
2020-10-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001617

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym

obowiązujący na dzień 2020-09-22 14:25:01
2020-10-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001605

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej

obowiązujący na dzień 2020-09-18 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001571

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia

obowiązujący na dzień 2020-09-15 14:25:03
2020-09-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001509

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy

obowiązujący na dzień 2020-09-05 14:25:03
2020-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001474

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

obowiązujący na dzień 2020-08-31 14:25:01
2020-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001480

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

obowiązujący na dzień 2020-08-29 07:09:59
2020-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001384

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

obowiązujący na dzień 2020-08-14 14:25:02
2020-08-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001217

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2020-07-11 14:25:02
2020-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001203

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:02
2020-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001186

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

obowiązujący na dzień 2020-07-06 14:25:03
2020-07-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001174

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi na pobyt w Domu Weterana

obowiązujący na dzień 2020-07-03 17:33:07
2020-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001104

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie

obowiązujący na dzień 2020-06-27 14:25:02
2020-06-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001105

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy

obowiązujący na dzień 2020-06-27 14:25:02
2020-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001074

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący na dzień 2020-06-23 14:25:01
2020-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001039

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący na dzień 2020-06-23 13:45:14
2020-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000958

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia niektórych garnizonów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

obowiązujący na dzień 2020-06-01 14:25:01
2020-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000901

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

obowiązujący na dzień 2020-05-22 14:25:01
2020-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000896

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej

obowiązujący na dzień 2020-05-21 14:25:01
2020-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000811

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2020-05-08 11:10:04
2020-05-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000806

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

obowiązujący na dzień 2020-05-07 11:10:02
2020-05-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000738

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

obowiązujący na dzień 2020-04-27 14:25:02
2020-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000601

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

obowiązujący na dzień 2020-04-07 14:25:05
2020-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000602

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

obowiązujący na dzień 2020-04-07 14:25:05
2020-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000594

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

obowiązujący na dzień 2020-04-06 14:25:04
2020-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000572

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2020-04-02 14:25:03
2020-04-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000423

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

akt jednorazowy na dzień 2020-03-14 11:10:04
2020-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000395

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie badań oraz turnusów dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego po zakończeniu służby poza granicami państwa

obowiązujący na dzień 2020-03-12 14:25:03
2020-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000388

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych-żołnierzy

obowiązujący na dzień 2020-03-11 14:25:03
2020-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000393

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy

obowiązujący na dzień 2020-03-11 14:25:02
2020-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
31991L0477

1991-06-18
32015R2403

2015-12-15
32014L0028

2014-02-26
32012R0258

2012-03-14
PN-EN 4689:2021-06 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Farby i lakiery
-Dwuskadnikowa poliuretanowa powoka wykaczajca utwardzana w temperaturze pokojowej
-Dua elastyczno i odporno na dziaanie czynnikw chemicznych, do zastosowa wojskowych
PN-EN ISO 17201-3:2019-05 - wersja angielskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 3: Obliczanie propagacji dwiku
PN-EN ISO 17201-3:2019-05 - wersja angielskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 3: Obliczanie propagacji dwiku
PN-EN ISO 17201-1:2019-03 - wersja angielskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy
PN-EN ISO 17201-1:2019-03 - wersja angielskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy
PN-V-02000:2015-11 - wersja polskaKodyfikacja wyrobw obronnych
-Zasady oglne
PN-EN 4687:2012 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Farby i lakiery
-Nie zawierajce chromianw nie hamujce korozji dwuskadnikowe utwardzane na zimno powoki podkadowe do zastosowa wojskowych
PN-EN 4688:2012 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Farby i lakiery
-Hamujce korozj dwuskadnikowe utwardzane na zimno powoki podkadowe do zastosowa wojskowych
PN-EN 4689:2012 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Farby I lakiery
-Dwuskadnikowe utwardzane na zimno poliuretanowe powoki wykaczajce
-Powoki o duej elastycznoci i odporne na dziaanie czynnikw chemicznych do zastosowa wojskowych
PN-EN 4687:2012 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Farby i lakiery
-Nie zawierajce chromianw nie hamujce korozji dwuskadnikowe utwardzane na zimno powoki podkadowe do zastosowa wojskowych
PN-EN 4688:2012 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Farby i lakiery
-Hamujce korozj dwuskadnikowe utwardzane na zimno powoki podkadowe do zastosowa wojskowych
PN-EN 4689:2012 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Farby I lakiery
-Dwuskadnikowe utwardzane na zimno poliuretanowe powoki wykaczajce
-Powoki o duej elastycznoci i odporne na dziaanie czynnikw chemicznych do zastosowa wojskowych
PN-V-87000:2011 - wersja polskaOsony balistyczne lekkie
-Kamizelki kulo- i odamkoodporne
-Wymagania i badania
PN-V-87001:2011 - wersja polskaOsony balistyczne lekkie
-Hemy ochronne odamko- i kuloodporne
-Wymagania i badania
PN-EN ISO 17201-3:2010 - wersja angielskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 3: Wytyczne do oblicze dotyczcych rozchodzenia si dwiku
PN-EN ISO 17201-5:2010 - wersja angielskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 5: Kontrolowanie haasu w otoczeniu
PN-V-01024:2010 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Zaadunek i wyadunek rodkw i materiaw
-Terminologia
PN-EN ISO 17201-2:2010 - wersja polskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 2: Obliczeniowe szacowanie parametrw dwiku wytwarzanego przez podmuch wylotowy oraz przez pocisk
PN-V-04066:2009 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Kompatybilno elektromagnetyczna
-Wytyczne bada odpornoci systemw uzbrojenia na zagroenie promieniowaniem elektromagnetycznym (HERO)
PN-V-01023:2009 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Opakowania
-Terminologia
PN-EN ISO 17201-1:2008 - wersja polskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy
PN-V-74033:2008 - wersja polskaSpecjalne koncentraty kompotw
PN-V-82078:2008 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wymagania oglne dotyczce kompensowania dewiacji kompasw
PN-V-82079:2007 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Kryteria rodowiskowe i wytyczne dla uzbrojenia lotniczego
PN-V-82080:2007 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Zbir definicji, podstawowe zasady i profile zada stosowane do okrelania moliwoci eksploatacyjnych statku powietrznego
PN-V-04061:2007 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Inynieria rodowiskowa
-Badania laboratoryjne
PN-V-82077:2007 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Urzdzenia sterujce i wywietlacze na stanowiskach zaogi staopatw
-Lokalizacja, rozmieszczenie i uruchamianie
PN-V-82081:2006 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Systemy alarmowe na stanowiskach zag
PN-V-04022:2000/Az1:2006 - wersja polskaZaopatrywanie wojsk w wod
-Wojskowe zestawy uzdatniania wody
-Metody bada
PN-V-65000:1998/Az1:2006 - wersja polskaZaopatrywanie wojsk w wod
-Wojskowe stacje uzdatniania wody
-Oglne wymagania
PN-V-02000:2002/Az1:2006 - wersja polskaKodyfikacja wyrobw obronnych
-Zasady oglne
PN-V-65001:1999/Az1:2006 - wersja polskaZaopatrywanie wojsk w wod
-Wojskowe zestawy uzdatniania wody
-Wymagania oglne
PN-V-74032:2006 - wersja polskaKoncentraty zup instant specjalne
PN-V-74029:2006 - wersja polskaKawa zboowa specjalna
PN-V-74030:2006 - wersja polskaPieczywo chrupkie specjalne
PN-V-74031:2006 - wersja polskaMieszanki niadaniowe musli specjalne
PN-EN ISO 17201-2:2006 - wersja angielskaAkustyka
-Haas z obiektw strzelajcych
-Cz 2: Obliczeniowe szacowanie parametrw dwiku wytwarzanego przez podmuch wylotowy oraz przez pocisk
PN-EN ISO 17201-4:2006 - wersja angielskaAkustyka
-Haas z obiektw strzelajcych
-Cz 4: Prognozowanie haasu batalistycznego
PN-EN ISO 17201-1:2005 - wersja angielskaHaas
-Haas z obiektw strzelajcych
-Cz 1: Wyznaczanie parametrw dla wystrzaw z lufy za pomoc pomiarw
PN-V-74002:2005 - wersja polskaMka ytnia typ 720 specjalna
PN-V-90008:2005 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Zakcenia elektromagnetyczne i odporno na naraenia elektromagnetyczne
-Wymagania i badania
PN-V-04062:2005 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Warunki klimatyczne w procesie rozwoju sprztu wojskowego
PN-V-74028:2005 - wersja polskaKiebasy specjalne
PN-V-82071:2005 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Badania dowodowe migowcw
-Wymagania oglne
PN-V-82072:2005 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Badania dowodowe samolotw i ich uzbrojenia
-Wymagania oglne
PN-V-90010:2005 - wersja polskaUzbrojenie i sprzt marynarki wojennej
-Pomiary skutecznoci ekranowania i filtrowania kabli, zczy i korpusw uzbrojenia przed promieniowaniem elektromagnetycznym
PN-V-80011:2004 - wersja polskaPojazdy wojskowe
-Akumulatory oowiowe rozruchowe
-Wymagania i metody bada
PN-V-74007:2004 - wersja polskaKoncentraty spoywcze
-Koncentraty obiadowe specjalne
PN-V-74003:2004 - wersja polskaKasza jczmienna specjalna
PN-V-74004:2004 - wersja polskaKasza gryczana specjalna
PN-V-74005:2004 - wersja polskaMakaron specjalny
PN-V-82043:2004 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Ukady sterowania lotem zaogowych statkw powietrznych
-Wymagania oglne dotyczce projektowania, montau i badania
PN-V-82046:2004 - wersja polskaUzbrojenie i wojskowy sprzt techniczny
-Wymagania dotyczce wpywu rodowiska elektromagnetycznego
PN-V-01016:2004 - wersja polskaBro strzelecka
-Terminologia
PN-V-82068:2004 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Prdnice i prdnico-rozruszniki prdu staego o napiciu znamionowym 30 V
-Warunki techniczne
PN-V-82069:2004 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Przetwornice
-Wymagania
PN-V-82070:2004 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Powoki ochronne i szczeliwa
PN-V-80009:2003 - wersja polskaPojazdy wojskowe
-Przyczepy i naczepy wielozadaniowe
-Wymagania oglne
PN-V-80010:2003 - wersja polskaPojazdy wojskowe
-Przyczepy i naczepy oglnego przeznaczenia
-Wymagania
PN-V-92001:2003 - wersja polskaMaszyny gsienicowe do wykopw
-Wymagania oglne i metody bada
PN-V-74022:2003 - wersja polskaSoki zagszczone specjalne w opakowaniach hermetycznych
PN-V-74025:2003 - wersja polskaCzekolada specjalna
PN-V-74026:2003 - wersja polskaBatony owocowo-zboowe, specjalne
PN-V-01015:2003 - wersja polskaObiekty fortyfikacyjne
-Terminologia
PN-V-82065:2003 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Instalacje hydrauliczne i awaryjne pneumatyczne
-Wymagania i metody badania
PN-V-74019:2003 - wersja polskaDemy specjalne w opakowaniach hermetycznych
PN-V-82064:2003 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Liniowe siowniki hydrauliczne
-Wymagania oglne
PN-V-82066:2003 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Ciga sterowania sztywne i gitkie
PN-V-82067:2003 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Chomtka lin
PN-V-82048:2002 - wersja polskaUzbrojenie i wojskowy sprzt techniczny
-Multipleksowa magistrala danych systemu rozkaz/odpowied z cyfrowym podziaem czasu
PN-V-82044:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Charakterystyki zasilania elektrycznego
PN-V-82045:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Dobr i monta wyposaenia elektrycznego
PN-V-74021:2002 - wersja polskaMleko zagszczone, specjalne
PN-V-01012:2002 - wersja polskarodki inicjujce
-Terminologia
PN-V-82041:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Program zapewnienia odpornoci konstrukcji lotniczych na uszkodzenia
-Wymagania
PN-V-82042:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wytrzymao i sztywno samolotw
-Obcienia rne
PN-V-82047:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wasnoci lotne zaogowych statkw powietrznych pionowego oraz skrconego startu i ldowania
-Wymagania projektowe
PN-V-04044:2002 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Badanie stabilnoci olejw lotniczych podczas magazynowania
PN-V-04045:2002 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Badanie mieszalnoci turbinowych olejw smarowych
PN-V-04046:2002 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Badanie mieszalnoci smarw plastycznych
PN-V-04047:2002 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Badanie wydzielania oleju ze smaru w wysokich temperaturach
PN-V-04043:2002 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie temperatury zaponu w tyglu zamknitym TAG
PN-V-82050:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Systemy mocowania statku powietrznego do podoa
-Wymagania projektowe
PN-V-82054:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Zbiorniki paliwowe samouszczelniajce si
-Warunki techniczne
PN-V-84026:2002 - wersja polskaJednostki pywajce marynarki wojennej
-Kocwki kablowe przewodw do zasilania z sieci brzegowej
-Wymagania
PN-V-82027:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wytrzymao i sztywno samolotw
-Wytrzymao zmczeniowa
PN-V-82031:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wytrzymao i sztywno samolotw
-Obcienia naziemne
PN-V-82033:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Badania nieniszczce
-Wytyczne opracowania programu bada
PN-V-82034:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Amortyzatory olejowo-gazowe podwozia
-Wymagania i badania
PN-V-82030:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wytrzymao i sztywno samolotw
-Wymagania
PN-V-82029:2002 - wersja polskaUzbrojenie i wojskowy sprzt techniczny
-Oznaczenie typu wyposaenia
PN-V-82028:2002 - wersja polskaUzbrojenie i wojskowy sprzt techniczny
-Oznaczenie typu wyposaenia
-Wyposaenie elektroniczne
PN-V-82026:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wytrzymao i sztywno samolotw
-Obcienia w locie
PN-V-84010:2002 - wersja polskaOkrty nawodne
-Kompatybilno elektromagnetyczna urzdze okrtowych
-Wymagania i badania
PN-V-84009:2002 - wersja polskaUzupenianie zapasw okrtw na morzu
-Stanowiska przeadunkowe
-Wymagania oglne
PN-V-02000:2002 - wersja polskaKodyfikacja wyrobw obronnych
-Zasady oglne
PN-V-04033:2002 - wersja polskaCiecze robocze
-Oznaczanie zawartoci wybranych pierwiastkw w cieczy roboczej
-Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej
PN-V-86006:2001 - wersja polskaNaboje do broni strzeleckiej
-Sponki zapalajce
-Wymiary gabarytowe
PN-V-86007:2001 - wersja polskaZapalniki
-Sponki pobudzajce
-Wymiary gabarytowe
PN-V-86008:2001 - wersja polskaZapalniki
-Sponki zapalajce
-Wymiary gabarytowe

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu