zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Teksty ujednolicone - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20220001061

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

obowiązujący na dzień 2022-05-20 14:25:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001065

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów

obowiązujący na dzień 2022-05-20 14:25:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001066

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii

obowiązujący na dzień 2022-05-20 14:25:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001054

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-05-19 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001058

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programu "Kreatywna Europa" (2014-2020)

obowiązujący na dzień 2022-05-19 14:25:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001049

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

obowiązujący na dzień 2022-05-18 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001050

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

obowiązujący na dzień 2022-05-18 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001051

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

obowiązujący na dzień 2022-05-18 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001029

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

obowiązujący na dzień 2022-05-17 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001030

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty

obowiązujący na dzień 2022-05-17 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001031

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o orderach i odznaczeniach

obowiązujący na dzień 2022-05-17 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001032

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

obowiązujący na dzień 2022-05-17 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001009

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

obowiązujący na dzień 2022-05-16 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001015

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej

obowiązujący na dzień 2022-05-16 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001024

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej

obowiązujący na dzień 2022-05-16 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000997

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-05-13 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000998

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

obowiązujący na dzień 2022-05-13 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001001

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

obowiązujący na dzień 2022-05-13 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001003

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania COVID-19

obowiązujący na dzień 2022-05-13 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001006

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

obowiązujący na dzień 2022-05-13 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001007

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego

obowiązujący na dzień 2022-05-13 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000988

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

obowiązujący na dzień 2022-05-12 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000979

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący na dzień 2022-05-11 14:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000969

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

obowiązujący na dzień 2022-05-10 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000973

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej

obowiązujący na dzień 2022-05-10 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000959

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-05-09 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000963

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

obowiązujący na dzień 2022-05-09 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000964

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii

obowiązujący na dzień 2022-05-09 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000965

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

obowiązujący na dzień 2022-05-09 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000967

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

obowiązujący na dzień 2022-05-09 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000943

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

obowiązujący na dzień 2022-05-03 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000931

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług

obowiązujący na dzień 2022-05-02 14:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000933

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

obowiązujący na dzień 2022-05-02 14:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000936

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

obowiązujący na dzień 2022-05-02 14:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000916

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

obowiązujący na dzień 2022-04-29 14:25:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000923

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

obowiązujący na dzień 2022-04-29 14:25:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000924

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

obowiązujący na dzień 2022-04-29 14:25:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000901

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący na dzień 2022-04-28 14:25:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000902

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

obowiązujący na dzień 2022-04-28 14:25:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000905

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

obowiązujący na dzień 2022-04-28 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000909

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący na dzień 2022-04-28 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000912

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego

obowiązujący na dzień 2022-04-28 14:25:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000896

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe

obowiązujący na dzień 2022-04-27 14:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000882

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym

obowiązujący na dzień 2022-04-26 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000883

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym

obowiązujący na dzień 2022-04-26 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000884

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

obowiązujący na dzień 2022-04-26 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000887

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-04-26 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000888

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych

obowiązujący na dzień 2022-04-26 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000893

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

obowiązujący na dzień 2022-04-26 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000863

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

obowiązujący na dzień 2022-04-25 14:25:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000868

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

obowiązujący na dzień 2022-04-25 14:25:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000859

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy

obowiązujący na dzień 2022-04-22 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000861

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

obowiązujący na dzień 2022-04-22 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000851

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

obowiązujący na dzień 2022-04-21 14:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000854

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-04-21 14:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000837

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

obowiązujący na dzień 2022-04-20 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000840

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

obowiązujący na dzień 2022-04-20 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000846

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

obowiązujący na dzień 2022-04-20 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000822

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-04-15 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000824

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

obowiązujący na dzień 2022-04-15 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000813

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący na dzień 2022-04-14 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000817

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-04-14 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000819

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący na dzień 2022-04-14 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000802

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides"

obowiązujący na dzień 2022-04-13 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000803

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-04-13 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000804

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

obowiązujący na dzień 2022-04-13 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000810

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

obowiązujący na dzień 2022-04-13 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2022-04-23
WDU20220000793

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

obowiązujący na dzień 2022-04-12 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000787

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-04-11 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000781

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-04-11 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000782

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014?2020

obowiązujący na dzień 2022-04-11 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000786

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

obowiązujący na dzień 2022-04-11 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000759

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO

obowiązujący na dzień 2022-04-07 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000760

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie instytucji rozwoju

obowiązujący na dzień 2022-04-07 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000761

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

obowiązujący na dzień 2022-04-07 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000762

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu

obowiązujący na dzień 2022-04-07 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000765

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym

obowiązujący na dzień 2022-04-07 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000740

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

obowiązujący na dzień 2022-04-06 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000747

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

obowiązujący na dzień 2022-04-07 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000754

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

obowiązujący na dzień 2022-04-06 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000722

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych

obowiązujący na dzień 2022-04-05 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000730

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-04-05 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000700

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

obowiązujący na dzień 2022-03-31 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000707

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-03-31 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000690

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowiązujący na dzień 2022-03-30 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000692

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

obowiązujący na dzień 2022-03-30 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000693

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta

obowiązujący na dzień 2022-03-30 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000695

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

obowiązujący na dzień 2022-03-30 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000697

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

obowiązujący na dzień 2022-03-30 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000699

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

obowiązujący na dzień 2022-03-30 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000685

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

obowiązujący na dzień 2022-03-30 10:05:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000671

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych

obowiązujący na dzień 2022-03-30 09:10:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000672

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

obowiązujący na dzień 2022-03-30 09:10:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000673

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

obowiązujący na dzień 2022-03-30 09:10:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000674

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

obowiązujący na dzień 2022-03-30 09:10:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000675

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-03-30 09:10:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000659

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

obowiązujący na dzień 2022-03-29 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000660

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

obowiązujący na dzień 2022-03-29 14:25:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000661

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

obowiązujący na dzień 2022-03-30 09:10:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000647

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

obowiązujący na dzień 2022-03-29 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001061

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

obowiązujący na dzień 2022-05-20 14:25:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001065

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów

obowiązujący na dzień 2022-05-20 14:25:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001066

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii

obowiązujący na dzień 2022-05-20 14:25:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001054

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-05-19 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001058

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programu "Kreatywna Europa" (2014-2020)

obowiązujący na dzień 2022-05-19 14:25:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001049

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

obowiązujący na dzień 2022-05-18 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001050

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

obowiązujący na dzień 2022-05-18 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001051

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

obowiązujący na dzień 2022-05-18 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001029

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

obowiązujący na dzień 2022-05-17 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001030

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty

obowiązujący na dzień 2022-05-17 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001031

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o orderach i odznaczeniach

obowiązujący na dzień 2022-05-17 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001032

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

obowiązujący na dzień 2022-05-17 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001009

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

obowiązujący na dzień 2022-05-16 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001015

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej

obowiązujący na dzień 2022-05-16 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001024

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej

obowiązujący na dzień 2022-05-16 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000997

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-05-13 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000998

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

obowiązujący na dzień 2022-05-13 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001001

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

obowiązujący na dzień 2022-05-13 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001003

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania COVID-19

obowiązujący na dzień 2022-05-13 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001006

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

obowiązujący na dzień 2022-05-13 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001007

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego

obowiązujący na dzień 2022-05-13 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000988

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

obowiązujący na dzień 2022-05-12 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000979

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący na dzień 2022-05-11 14:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000969

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

obowiązujący na dzień 2022-05-10 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000973

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej

obowiązujący na dzień 2022-05-10 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000959

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-05-09 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000963

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

obowiązujący na dzień 2022-05-09 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000964

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii

obowiązujący na dzień 2022-05-09 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000965

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

obowiązujący na dzień 2022-05-09 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000967

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

obowiązujący na dzień 2022-05-09 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000943

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

obowiązujący na dzień 2022-05-03 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000931

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług

obowiązujący na dzień 2022-05-02 14:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000933

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

obowiązujący na dzień 2022-05-02 14:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000936

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

obowiązujący na dzień 2022-05-02 14:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000916

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

obowiązujący na dzień 2022-04-29 14:25:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000923

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

obowiązujący na dzień 2022-04-29 14:25:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000924

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

obowiązujący na dzień 2022-04-29 14:25:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000901

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący na dzień 2022-04-28 14:25:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000902

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

obowiązujący na dzień 2022-04-28 14:25:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000905

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

obowiązujący na dzień 2022-04-28 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000909

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący na dzień 2022-04-28 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000912

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego

obowiązujący na dzień 2022-04-28 14:25:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000896

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe

obowiązujący na dzień 2022-04-27 14:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000882

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym

obowiązujący na dzień 2022-04-26 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000883

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym

obowiązujący na dzień 2022-04-26 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000884

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

obowiązujący na dzień 2022-04-26 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000887

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-04-26 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000888

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych

obowiązujący na dzień 2022-04-26 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000893

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

obowiązujący na dzień 2022-04-26 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000863

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

obowiązujący na dzień 2022-04-25 14:25:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000868

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

obowiązujący na dzień 2022-04-25 14:25:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000859

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy

obowiązujący na dzień 2022-04-22 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000861

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

obowiązujący na dzień 2022-04-22 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000851

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

obowiązujący na dzień 2022-04-21 14:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000854

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-04-21 14:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000837

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

obowiązujący na dzień 2022-04-20 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000840

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

obowiązujący na dzień 2022-04-20 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000846

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

obowiązujący na dzień 2022-04-20 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000822

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-04-15 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000824

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

obowiązujący na dzień 2022-04-15 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000813

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący na dzień 2022-04-14 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000817

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-04-14 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000819

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący na dzień 2022-04-14 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000802

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides"

obowiązujący na dzień 2022-04-13 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000803

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-04-13 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000804

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

obowiązujący na dzień 2022-04-13 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000810

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

obowiązujący na dzień 2022-04-13 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2022-04-23
WDU20220000793

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

obowiązujący na dzień 2022-04-12 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000787

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2022-04-11 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000781

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-04-11 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000782

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014?2020

obowiązujący na dzień 2022-04-11 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000786

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

obowiązujący na dzień 2022-04-11 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000759

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO

obowiązujący na dzień 2022-04-07 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000760

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie instytucji rozwoju

obowiązujący na dzień 2022-04-07 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000761

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

obowiązujący na dzień 2022-04-07 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000762

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu

obowiązujący na dzień 2022-04-07 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000765

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym

obowiązujący na dzień 2022-04-07 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000740

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

obowiązujący na dzień 2022-04-06 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000747

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

obowiązujący na dzień 2022-04-07 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000754

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

obowiązujący na dzień 2022-04-06 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000722

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych

obowiązujący na dzień 2022-04-05 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000730

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-04-05 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000700

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

obowiązujący na dzień 2022-03-31 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000707

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-03-31 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000690

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowiązujący na dzień 2022-03-30 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000692

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

obowiązujący na dzień 2022-03-30 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000693

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta

obowiązujący na dzień 2022-03-30 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000695

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

obowiązujący na dzień 2022-03-30 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000697

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

obowiązujący na dzień 2022-03-30 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000699

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

obowiązujący na dzień 2022-03-30 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000685

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

obowiązujący na dzień 2022-03-30 10:05:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000671

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych

obowiązujący na dzień 2022-03-30 09:10:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000672

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

obowiązujący na dzień 2022-03-30 09:10:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000673

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

obowiązujący na dzień 2022-03-30 09:10:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000674

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

obowiązujący na dzień 2022-03-30 09:10:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000675

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-03-30 09:10:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000659

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

obowiązujący na dzień 2022-03-29 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000660

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

obowiązujący na dzień 2022-03-29 14:25:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000661

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

obowiązujący na dzień 2022-03-30 09:10:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000647

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

obowiązujący na dzień 2022-03-29 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu