zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Teksty ujednolicone - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20200001224

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący na dzień 2020-07-13 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001226

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania

obowiązujący na dzień 2020-07-13 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001228

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe

obowiązujący na dzień 2020-07-13 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001216

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

obowiązujący na dzień 2020-07-11 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001221

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzień 2020-07-11 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001212

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001213

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001205

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001206

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001208

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001198

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001200

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001184

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący na dzień 2020-07-06 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001189

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

obowiązujący na dzień 2020-07-06 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001190

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith)

obowiązujący na dzień 2020-07-06 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001191

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto

obowiązujący na dzień 2020-07-06 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001192

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie

obowiązujący na dzień 2020-07-06 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001173

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

obowiązujący na dzień 2020-07-04 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001166

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

obowiązujący na dzień 2020-07-03 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001169

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

obowiązujący na dzień 2020-07-03 17:33:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001148

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001123

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001124

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001126

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001129

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001224

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. o sprostowaniu błędu

obowiązujący na dzień 2020-07-13 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001226

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania

obowiązujący na dzień 2020-07-13 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001228

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe

obowiązujący na dzień 2020-07-13 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001216

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

obowiązujący na dzień 2020-07-11 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001221

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzień 2020-07-11 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001212

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001213

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001205

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001206

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001208

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001198

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001200

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001184

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący na dzień 2020-07-06 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001189

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

obowiązujący na dzień 2020-07-06 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001190

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith)

obowiązujący na dzień 2020-07-06 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001191

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto

obowiązujący na dzień 2020-07-06 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001192

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie

obowiązujący na dzień 2020-07-06 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001173

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

obowiązujący na dzień 2020-07-04 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001166

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

obowiązujący na dzień 2020-07-03 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001169

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

obowiązujący na dzień 2020-07-03 17:33:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001148

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001123

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001124

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001126

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001129

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu