zaloguj facebukiem
Szukaj
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Teksty ujednolicone - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20200000105

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

obowiązujący na dzień 2020-01-24 13:05:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000106

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług

obowiązujący na dzień 2020-01-24 13:05:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000103

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych

obowiązujący na dzień 2020-01-23 13:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000094

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

obowiązujący na dzień 2020-01-22 13:05:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000095

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

obowiązujący na dzień 2020-01-22 11:10:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000085

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

obowiązujący na dzień 2020-01-21 13:05:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000086

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

obowiązujący na dzień 2020-01-21 13:05:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000089

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

obowiązujący na dzień 2020-01-21 13:05:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000080

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2020-01-20 13:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000072

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

obowiązujący na dzień 2020-01-18 11:10:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000075

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych

obowiązujący na dzień 2020-01-18 11:10:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000065

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

obowiązujący na dzień 2020-01-16 11:10:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000067

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie

obowiązujący na dzień 2020-01-16 13:05:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000055

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

obowiązujący na dzień 2020-01-15 21:48:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000043

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2020-01-14 13:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000048

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący na dzień 2020-01-14 13:05:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000049

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości

obowiązujący na dzień 2020-01-14 13:05:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000051

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich

obowiązujący na dzień 2020-01-14 11:10:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000052

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych

obowiązujący na dzień 2020-01-14 11:10:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000053

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący na dzień 2020-01-14 13:05:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000035

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

obowiązujący na dzień 2020-01-13 11:10:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000036

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

obowiązujący na dzień 2020-01-13 13:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000027

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

obowiązujący na dzień 2020-01-10 13:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000030

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego

obowiązujący na dzień 2020-01-10 13:05:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy

obowiązujący na dzień 2020-01-09 13:05:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000105

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

obowiązujący na dzień 2020-01-24 13:05:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000106

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług

obowiązujący na dzień 2020-01-24 13:05:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000103

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych

obowiązujący na dzień 2020-01-23 13:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000094

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

obowiązujący na dzień 2020-01-22 13:05:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000095

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

obowiązujący na dzień 2020-01-22 11:10:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000085

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

obowiązujący na dzień 2020-01-21 13:05:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000086

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

obowiązujący na dzień 2020-01-21 13:05:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000089

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

obowiązujący na dzień 2020-01-21 13:05:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000080

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2020-01-20 13:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000072

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

obowiązujący na dzień 2020-01-18 11:10:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000075

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych

obowiązujący na dzień 2020-01-18 11:10:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000065

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

obowiązujący na dzień 2020-01-16 11:10:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000067

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie

obowiązujący na dzień 2020-01-16 13:05:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000055

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

obowiązujący na dzień 2020-01-15 21:48:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000043

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2020-01-14 13:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000048

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

obowiązujący na dzień 2020-01-14 13:05:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000049

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości

obowiązujący na dzień 2020-01-14 13:05:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000051

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich

obowiązujący na dzień 2020-01-14 11:10:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000052

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych

obowiązujący na dzień 2020-01-14 11:10:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000053

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący na dzień 2020-01-14 13:05:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000035

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

obowiązujący na dzień 2020-01-13 11:10:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000036

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

obowiązujący na dzień 2020-01-13 13:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000027

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

obowiązujący na dzień 2020-01-10 13:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000030

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego

obowiązujący na dzień 2020-01-10 13:05:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy

obowiązujący na dzień 2020-01-09 13:05:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

alert smogowy 1610

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu