zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj

±¶¦¹œŒ
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Teksty ujednolicone - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20210002148

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

obowiązujący na dzień 2021-11-29 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002149

Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący na dzień 2021-11-29 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002150

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

obowiązujący na dzień 2021-11-29 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002153

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

obowiązujący na dzień 2021-11-29 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002157

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

obowiązujący na dzień 2021-11-29 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002158

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

obowiązujący na dzień 2021-11-29 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002137

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2021-11-26 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002138

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

obowiązujący na dzień 2021-11-26 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002139

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

obowiązujący na dzień 2021-11-26 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002114

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

obowiązujący na dzień 2021-11-25 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002117

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym

obowiązujący na dzień 2021-11-25 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002124

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego

obowiązujący na dzień 2021-11-25 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002095

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

obowiązujący na dzień 2021-11-23 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002100

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

obowiązujący na dzień 2021-11-23 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002101

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2021-11-23 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002090

Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

obowiązujący na dzień 2021-11-22 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002092

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów

obowiązujący na dzień 2021-11-22 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002073

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

obowiązujący na dzień 2021-11-19 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002074

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców

obowiązujący na dzień 2021-11-19 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002081

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

obowiązujący na dzień 2021-11-19 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002083

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

obowiązujący na dzień 2021-11-19 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002068

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach

obowiązujący na dzień 2021-11-18 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002069

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

obowiązujący na dzień 2021-11-18 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002070

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

obowiązujący na dzień 2021-11-18 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002057

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

obowiązujący na dzień 2021-11-17 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002059

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

obowiązujący na dzień 2021-11-17 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002053

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

obowiązujący na dzień 2021-11-16 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002056

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

obowiązujący na dzień 2021-11-16 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002048

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

obowiązujący na dzień 2021-11-15 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002046

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący na dzień 2021-11-12 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002027

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

obowiązujący na dzień 2021-11-10 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002029

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

obowiązujący na dzień 2021-11-10 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002019

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

obowiązujący na dzień 2021-11-09 14:25:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych

obowiązujący na dzień 2021-11-09 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

obowiązujący na dzień 2021-11-09 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002006

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

obowiązujący na dzień 2021-11-08 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002008

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń

obowiązujący na dzień 2021-11-08 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001993

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

obowiązujący na dzień 2021-11-05 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001995

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia

obowiązujący na dzień 2021-11-05 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001996

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-11-05 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002000

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii

obowiązujący na dzień 2021-11-05 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001990

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

obowiązujący na dzień 2021-11-04 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001983

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

obowiązujący na dzień 2021-11-03 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001984

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym

obowiązujący na dzień 2021-11-03 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001985

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej członkom za udział w posiedzeniach

obowiązujący na dzień 2021-11-03 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001988

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska

obowiązujący na dzień 2021-11-04 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001972

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych

obowiązujący na dzień 2021-11-02 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001973

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska

obowiązujący na dzień 2021-11-02 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001977

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne

obowiązujący na dzień 2021-11-02 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001956

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym

obowiązujący na dzień 2021-10-29 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001961

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

obowiązujący na dzień 2021-10-29 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001940

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący na dzień 2021-10-28 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001941

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe

obowiązujący na dzień 2021-10-28 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001944

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

obowiązujący na dzień 2021-10-28 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001933

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

obowiązujący na dzień 2021-10-27 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001934

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej

obowiązujący na dzień 2021-10-27 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001921

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

obowiązujący na dzień 2021-10-27 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001923

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

obowiązujący na dzień 2021-10-26 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001930

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

obowiązujący na dzień 2021-10-26 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001915

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

obowiązujący na dzień 2021-10-25 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001916

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

obowiązujący na dzień 2021-10-25 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001899

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

obowiązujący na dzień 2021-10-22 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001902

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

obowiązujący na dzień 2021-10-22 14:25:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001904

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym

obowiązujący na dzień 2021-10-22 14:25:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001907

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący na dzień 2021-10-22 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001909

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

obowiązujący na dzień 2021-10-22 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001910

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

obowiązujący na dzień 2021-10-22 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001912

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

obowiązujący na dzień 2021-10-22 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001892

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2021-10-21 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001893

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

obowiązujący na dzień 2021-10-21 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001894

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji

obowiązujący na dzień 2021-10-21 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001895

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-21 14:25:02
2021-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001896

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

obowiązujący na dzień 2021-10-21 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001882

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji

obowiązujący na dzień 2021-10-19 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001885

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii

obowiązujący na dzień 2021-10-19 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001867

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

obowiązujący na dzień 2021-10-18 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001868

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący na dzień 2021-10-18 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001871

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 2

obowiązujący na dzień 2021-10-18 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001862

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu

obowiązujący na dzień 2021-10-15 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001853

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

obowiązujący na dzień 2021-10-14 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001854

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rynku mocy

obowiązujący na dzień 2021-10-14 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001856

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne

obowiązujący na dzień 2021-10-14 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001857

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

obowiązujący na dzień 2021-10-14 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001858

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

obowiązujący na dzień 2021-10-14 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001850

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

obowiązujący na dzień 2021-10-13 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001836

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

obowiązujący na dzień 2021-10-12 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001837

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19

obowiązujący na dzień 2021-10-12 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001840

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

obowiązujący na dzień 2021-10-12 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001841

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych

obowiązujący na dzień 2021-10-12 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001842

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

obowiązujący na dzień 2021-10-12 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001844

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

obowiązujący na dzień 2021-10-12 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001832

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

obowiązujący na dzień 2021-10-11 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001826

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzień 2021-10-07 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001810

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzień 2021-10-06 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001812

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

obowiązujący na dzień 2021-10-06 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001813

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzień 2021-10-06 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001815

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzień 2021-10-06 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001816

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

obowiązujący na dzień 2021-10-06 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001818

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

obowiązujący na dzień 2021-10-06 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001820

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

obowiązujący na dzień 2021-10-06 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002148

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

obowiązujący na dzień 2021-11-29 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002149

Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

obowiązujący na dzień 2021-11-29 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002150

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

obowiązujący na dzień 2021-11-29 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002153

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

obowiązujący na dzień 2021-11-29 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002157

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

obowiązujący na dzień 2021-11-29 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002158

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

obowiązujący na dzień 2021-11-29 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002137

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2021-11-26 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002138

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

obowiązujący na dzień 2021-11-26 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002139

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

obowiązujący na dzień 2021-11-26 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002114

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

obowiązujący na dzień 2021-11-25 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002117

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym

obowiązujący na dzień 2021-11-25 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002124

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego

obowiązujący na dzień 2021-11-25 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002095

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

obowiązujący na dzień 2021-11-23 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002100

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

obowiązujący na dzień 2021-11-23 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002101

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2021-11-23 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002090

Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

obowiązujący na dzień 2021-11-22 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002092

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów

obowiązujący na dzień 2021-11-22 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002073

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

obowiązujący na dzień 2021-11-19 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002074

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców

obowiązujący na dzień 2021-11-19 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002081

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

obowiązujący na dzień 2021-11-19 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002083

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

obowiązujący na dzień 2021-11-19 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002068

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach

obowiązujący na dzień 2021-11-18 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002069

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

obowiązujący na dzień 2021-11-18 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002070

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

obowiązujący na dzień 2021-11-18 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002057

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

obowiązujący na dzień 2021-11-17 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002059

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

obowiązujący na dzień 2021-11-17 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002053

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

obowiązujący na dzień 2021-11-16 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002056

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

obowiązujący na dzień 2021-11-16 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002048

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

obowiązujący na dzień 2021-11-15 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002046

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

obowiązujący na dzień 2021-11-12 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002027

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

obowiązujący na dzień 2021-11-10 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002029

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

obowiązujący na dzień 2021-11-10 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002019

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

obowiązujący na dzień 2021-11-09 14:25:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych

obowiązujący na dzień 2021-11-09 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

obowiązujący na dzień 2021-11-09 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002006

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

obowiązujący na dzień 2021-11-08 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002008

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń

obowiązujący na dzień 2021-11-08 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001993

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

obowiązujący na dzień 2021-11-05 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001995

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia

obowiązujący na dzień 2021-11-05 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001996

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-11-05 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002000

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii

obowiązujący na dzień 2021-11-05 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001990

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

obowiązujący na dzień 2021-11-04 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001983

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

obowiązujący na dzień 2021-11-03 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001984

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym

obowiązujący na dzień 2021-11-03 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001985

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej członkom za udział w posiedzeniach

obowiązujący na dzień 2021-11-03 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001988

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska

obowiązujący na dzień 2021-11-04 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001972

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych

obowiązujący na dzień 2021-11-02 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001973

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska

obowiązujący na dzień 2021-11-02 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001977

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne

obowiązujący na dzień 2021-11-02 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001956

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym

obowiązujący na dzień 2021-10-29 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001961

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

obowiązujący na dzień 2021-10-29 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001940

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący na dzień 2021-10-28 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001941

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe

obowiązujący na dzień 2021-10-28 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001944

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

obowiązujący na dzień 2021-10-28 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001933

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

obowiązujący na dzień 2021-10-27 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001934

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej

obowiązujący na dzień 2021-10-27 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001921

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

obowiązujący na dzień 2021-10-27 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001923

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

obowiązujący na dzień 2021-10-26 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001930

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

obowiązujący na dzień 2021-10-26 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001915

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

obowiązujący na dzień 2021-10-25 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001916

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

obowiązujący na dzień 2021-10-25 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001899

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

obowiązujący na dzień 2021-10-22 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001902

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

obowiązujący na dzień 2021-10-22 14:25:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001904

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym

obowiązujący na dzień 2021-10-22 14:25:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001907

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych

obowiązujący na dzień 2021-10-22 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001909

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

obowiązujący na dzień 2021-10-22 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001910

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

obowiązujący na dzień 2021-10-22 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001912

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

obowiązujący na dzień 2021-10-22 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001892

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2021-10-21 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001893

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

obowiązujący na dzień 2021-10-21 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001894

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji

obowiązujący na dzień 2021-10-21 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001895

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-21 14:25:02
2021-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001896

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

obowiązujący na dzień 2021-10-21 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001882

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji

obowiązujący na dzień 2021-10-19 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001885

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii

obowiązujący na dzień 2021-10-19 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001867

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

obowiązujący na dzień 2021-10-18 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001868

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

obowiązujący na dzień 2021-10-18 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001871

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 2

obowiązujący na dzień 2021-10-18 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001862

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu

obowiązujący na dzień 2021-10-15 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001853

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

obowiązujący na dzień 2021-10-14 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001854

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rynku mocy

obowiązujący na dzień 2021-10-14 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001856

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne

obowiązujący na dzień 2021-10-14 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001857

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

obowiązujący na dzień 2021-10-14 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001858

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

obowiązujący na dzień 2021-10-14 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001850

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

obowiązujący na dzień 2021-10-13 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001836

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

obowiązujący na dzień 2021-10-12 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001837

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19

obowiązujący na dzień 2021-10-12 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001840

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

obowiązujący na dzień 2021-10-12 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001841

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych

obowiązujący na dzień 2021-10-12 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001842

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

obowiązujący na dzień 2021-10-12 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001844

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

obowiązujący na dzień 2021-10-12 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001832

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

obowiązujący na dzień 2021-10-11 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001826

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzień 2021-10-07 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001810

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzień 2021-10-06 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001812

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

obowiązujący na dzień 2021-10-06 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001813

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzień 2021-10-06 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001815

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

obowiązujący na dzień 2021-10-06 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001816

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

obowiązujący na dzień 2021-10-06 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001818

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

obowiązujący na dzień 2021-10-06 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001820

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

obowiązujący na dzień 2021-10-06 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu