zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Teksty ujednolicone - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20220002008

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

obowiązujący na dzień 2022-09-29 14:25:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002009

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

obowiązujący na dzień 2022-09-29 14:25:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002013

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

obowiązujący na dzień 2022-09-29 14:25:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002000

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

obowiązujący na dzień 2022-09-28 14:25:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002001

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

obowiązujący na dzień 2022-09-28 14:25:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001988

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

obowiązujący na dzień 2022-09-26 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001981

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego

obowiązujący na dzień 2022-09-23 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001985

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

obowiązujący na dzień 2022-09-23 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001978

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości

obowiązujący na dzień 2022-09-22 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001979

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag

obowiązujący na dzień 2022-09-22 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001969

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący na dzień 2022-09-21 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001954

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej

obowiązujący na dzień 2022-09-19 14:25:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001957

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

obowiązujący na dzień 2022-09-19 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001959

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane

obowiązujący na dzień 2022-09-19 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001924

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący na dzień 2022-09-14 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001931

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-09-14 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001932

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych

obowiązujący na dzień 2022-09-14 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001900

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

obowiązujący na dzień 2022-09-12 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001902

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów

obowiązujący na dzień 2022-09-12 14:25:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001906

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

obowiązujący na dzień 2022-09-12 14:25:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001910

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

obowiązujący na dzień 2022-09-12 14:25:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001881

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

obowiązujący na dzień 2022-09-08 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001885

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

obowiązujący na dzień 2022-09-08 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001871

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

obowiązujący na dzień 2022-09-07 14:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001873

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie farmaceuty

obowiązujący na dzień 2022-09-07 14:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001876

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

obowiązujący na dzień 2022-09-07 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001863

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

obowiązujący na dzień 2022-09-06 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001867

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

obowiązujący na dzień 2022-09-06 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001854

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001856

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001836

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-09-01 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001823

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

obowiązujący na dzień 2022-08-31 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001828

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący na dzień 2022-08-31 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001815

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa

obowiązujący na dzień 2022-08-30 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001816

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

obowiązujący na dzień 2022-08-30 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001792

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

obowiązujący na dzień 2022-08-29 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001794

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej

obowiązujący na dzień 2022-08-29 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001799

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie

obowiązujący na dzień 2022-08-29 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001800

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze

obowiązujący na dzień 2022-08-29 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001779

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Komisji Heraldycznej

obowiązujący na dzień 2022-08-27 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001781

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

obowiązujący na dzień 2022-08-27 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001785

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

obowiązujący na dzień 2022-08-27 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001790

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

obowiązujący na dzień 2022-08-27 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001771

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący na dzień 2022-08-25 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001774

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

obowiązujący na dzień 2022-08-25 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001775

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

obowiązujący na dzień 2022-08-25 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001776

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

obowiązujący na dzień 2022-08-25 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001762

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001763

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001765

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001753

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001755

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001756

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001758

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001759

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001727

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Marszałkowskiej

obowiązujący na dzień 2022-08-19 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001728

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece

obowiązujący na dzień 2022-08-19 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001731

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

obowiązujący na dzień 2022-08-19 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001732

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

obowiązujący na dzień 2022-08-19 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001736

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)

obowiązujący na dzień 2022-08-19 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001737

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

obowiązujący na dzień 2022-08-19 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001738

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie

obowiązujący na dzień 2022-08-19 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001720

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

obowiązujący na dzień 2022-08-18 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001722

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji

obowiązujący na dzień 2022-08-18 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001706

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

obowiązujący na dzień 2022-08-17 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001708

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący na dzień 2022-08-17 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001709

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim

obowiązujący na dzień 2022-08-17 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001710

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych

obowiązujący na dzień 2022-08-17 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001693

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

obowiązujący na dzień 2022-08-16 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001694

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu

obowiązujący na dzień 2022-08-16 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001696

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

obowiązujący na dzień 2022-08-16 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001697

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia

obowiązujący na dzień 2022-08-16 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001703

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

obowiązujący na dzień 2022-08-16 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001686

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-08-12 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001687

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

obowiązujący na dzień 2022-08-12 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001688

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

obowiązujący na dzień 2022-08-12 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001689

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

obowiązujący na dzień 2022-08-12 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001691

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

obowiązujący na dzień 2022-08-12 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001679

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

obowiązujący na dzień 2022-08-11 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001680

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-08-11 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001681

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

obowiązujący na dzień 2022-08-11 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001683

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

obowiązujący na dzień 2022-08-11 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001685

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

obowiązujący na dzień 2022-08-11 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001670

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

obowiązujący na dzień 2022-08-10 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001657

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

obowiązujący na dzień 2022-08-09 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001665

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

obowiązujący na dzień 2022-08-09 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001666

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

obowiązujący na dzień 2022-08-09 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001668

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

obowiązujący na dzień 2022-08-09 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001648

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne

obowiązujący na dzień 2022-08-08 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001650

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący na dzień 2022-08-08 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001634

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2022-08-05 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001635

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

obowiązujący na dzień 2022-08-05 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001626

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

obowiązujący na dzień 2022-08-04 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001618

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego

obowiązujący na dzień 2022-08-03 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001621

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

obowiązujący na dzień 2022-08-03 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001622

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

obowiązujący na dzień 2022-08-03 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001623

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2022-08-03 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001624

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich

obowiązujący na dzień 2022-08-03 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001607

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne

obowiązujący na dzień 2022-08-02 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001608

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym

obowiązujący na dzień 2022-08-02 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002009

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

obowiązujący na dzień 2022-09-29 14:25:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001979

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag

obowiązujący na dzień 2022-09-22 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001957

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

obowiązujący na dzień 2022-09-19 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001910

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

obowiązujący na dzień 2022-09-12 14:25:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001856

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001763

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001759

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002008

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

obowiązujący na dzień 2022-09-29 14:25:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002009

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

obowiązujący na dzień 2022-09-29 14:25:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002013

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

obowiązujący na dzień 2022-09-29 14:25:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002000

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

obowiązujący na dzień 2022-09-28 14:25:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002001

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

obowiązujący na dzień 2022-09-28 14:25:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001988

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

obowiązujący na dzień 2022-09-26 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001981

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego

obowiązujący na dzień 2022-09-23 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001985

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

obowiązujący na dzień 2022-09-23 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001978

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości

obowiązujący na dzień 2022-09-22 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001979

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag

obowiązujący na dzień 2022-09-22 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001969

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący na dzień 2022-09-21 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001954

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej

obowiązujący na dzień 2022-09-19 14:25:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001957

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

obowiązujący na dzień 2022-09-19 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001959

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane

obowiązujący na dzień 2022-09-19 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001924

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący na dzień 2022-09-14 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001931

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-09-14 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001932

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych

obowiązujący na dzień 2022-09-14 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001900

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

obowiązujący na dzień 2022-09-12 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001902

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów

obowiązujący na dzień 2022-09-12 14:25:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001906

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

obowiązujący na dzień 2022-09-12 14:25:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001910

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

obowiązujący na dzień 2022-09-12 14:25:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001881

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

obowiązujący na dzień 2022-09-08 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001885

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

obowiązujący na dzień 2022-09-08 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001871

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

obowiązujący na dzień 2022-09-07 14:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001873

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie farmaceuty

obowiązujący na dzień 2022-09-07 14:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001876

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

obowiązujący na dzień 2022-09-07 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001863

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

obowiązujący na dzień 2022-09-06 14:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001867

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

obowiązujący na dzień 2022-09-06 14:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001854

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001856

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001836

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-09-01 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001823

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

obowiązujący na dzień 2022-08-31 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001828

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący na dzień 2022-08-31 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001815

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa

obowiązujący na dzień 2022-08-30 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001816

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

obowiązujący na dzień 2022-08-30 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001792

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

obowiązujący na dzień 2022-08-29 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001794

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej

obowiązujący na dzień 2022-08-29 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001799

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie

obowiązujący na dzień 2022-08-29 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001800

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze

obowiązujący na dzień 2022-08-29 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001779

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Komisji Heraldycznej

obowiązujący na dzień 2022-08-27 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001781

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

obowiązujący na dzień 2022-08-27 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001785

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

obowiązujący na dzień 2022-08-27 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001790

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

obowiązujący na dzień 2022-08-27 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001771

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący na dzień 2022-08-25 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001774

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

obowiązujący na dzień 2022-08-25 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001775

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

obowiązujący na dzień 2022-08-25 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001776

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

obowiązujący na dzień 2022-08-25 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001762

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001763

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001765

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001753

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001755

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001756

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001758

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001759

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

obowiązujący na dzień 2022-08-24 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001727

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Marszałkowskiej

obowiązujący na dzień 2022-08-19 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001728

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece

obowiązujący na dzień 2022-08-19 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001731

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

obowiązujący na dzień 2022-08-19 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001732

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

obowiązujący na dzień 2022-08-19 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001736

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)

obowiązujący na dzień 2022-08-19 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001737

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

obowiązujący na dzień 2022-08-19 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001738

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie

obowiązujący na dzień 2022-08-19 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001720

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

obowiązujący na dzień 2022-08-18 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001722

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji

obowiązujący na dzień 2022-08-18 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001706

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

obowiązujący na dzień 2022-08-17 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001708

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

obowiązujący na dzień 2022-08-17 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001709

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim

obowiązujący na dzień 2022-08-17 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001710

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych

obowiązujący na dzień 2022-08-17 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001693

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

obowiązujący na dzień 2022-08-16 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001694

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu

obowiązujący na dzień 2022-08-16 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001696

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

obowiązujący na dzień 2022-08-16 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001697

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia

obowiązujący na dzień 2022-08-16 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001703

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

obowiązujący na dzień 2022-08-16 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001686

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-08-12 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001687

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

obowiązujący na dzień 2022-08-12 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001688

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

obowiązujący na dzień 2022-08-12 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001689

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

obowiązujący na dzień 2022-08-12 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001691

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

obowiązujący na dzień 2022-08-12 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001679

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

obowiązujący na dzień 2022-08-11 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001680

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-08-11 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001681

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

obowiązujący na dzień 2022-08-11 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001683

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

obowiązujący na dzień 2022-08-11 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001685

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

obowiązujący na dzień 2022-08-11 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001670

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

obowiązujący na dzień 2022-08-10 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001657

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

obowiązujący na dzień 2022-08-09 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001665

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

obowiązujący na dzień 2022-08-09 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001666

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

obowiązujący na dzień 2022-08-09 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001668

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

obowiązujący na dzień 2022-08-09 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001648

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne

obowiązujący na dzień 2022-08-08 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001650

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

obowiązujący na dzień 2022-08-08 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001634

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2022-08-05 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001635

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

obowiązujący na dzień 2022-08-05 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001626

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

obowiązujący na dzień 2022-08-04 14:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001618

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego

obowiązujący na dzień 2022-08-03 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001621

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

obowiązujący na dzień 2022-08-03 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001622

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

obowiązujący na dzień 2022-08-03 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001623

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2022-08-03 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001624

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich

obowiązujący na dzień 2022-08-03 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001607

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne

obowiązujący na dzień 2022-08-02 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001608

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym

obowiązujący na dzień 2022-08-02 14:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu