zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie 0
Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 3
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach obowiązujący 9
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi TJ 35
Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r. obowiązujący 0
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych TJ 43
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami TJ 87
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym TJ 8
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych TJ 9
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców TJ 0
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych TJ 18
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym TJ 180
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. TJ 158
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. TJ 78
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. TJ 631
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym TJ 58
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego TJ 25
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. TJ 174
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. TJ 32
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. obowiązujący 19
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Transport - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20230000370

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

obowiązujący na dzień 2023-03-01 14:25:02
2023-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000290

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

obowiązujący na dzień 2023-02-15 14:25:05
2023-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000245

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

obowiązujący na dzień 2023-02-08 14:25:03
2023-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000247

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-08 14:25:03
2023-02-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000248

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący na dzień 2023-02-08 14:25:03
2023-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000230

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego kompetencje zawodowe zarządzającego transportem

obowiązujący na dzień 2023-02-03 14:25:01
2023-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000005

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-03 14:25:03
2023-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002823

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-30 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002803

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-29 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-29 14:25:08
2023-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002680

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie świadectwa maszynisty

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-21 14:25:10
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002656

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar grzywny

obowiązujący na dzień 2022-12-19 14:25:06
2022-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002638

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:06
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002592

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-14 14:25:10
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002593

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-14 14:25:10
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002572

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-13 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002574

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie licencji maszynisty

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-13 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002557

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-12 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002558

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

obowiązujący na dzień 2022-12-13 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002523

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-08 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002503

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

obowiązujący na dzień 2022-12-06 14:25:08
2022-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002494

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

obowiązujący na dzień 2022-12-05 14:25:07
2022-12-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002429

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-28 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002372

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-22 14:25:07
2022-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002377

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-22 14:25:07
2022-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002355

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-21 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002270

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-09 14:25:09
2022-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002166

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2022 r. w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-24 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002167

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

obowiązujący na dzień 2022-10-24 14:25:07
2022-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002066

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-11 14:25:11
2022-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001917

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-13 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001918

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-13 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001892

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-09 14:25:09
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001879

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-08 14:25:14
2022-10-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001847

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:12
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001848

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:12
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001849

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:12
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001851

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:11
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001857

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:11
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001806

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Łódzkiego Instytutu Technologicznego do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-30 14:25:07
2022-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001807

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 lipca 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-30 14:25:07
2022-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001789

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-27 14:25:08
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001778

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-25 14:25:07
2022-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001767

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:06
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001505

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-19 14:25:10
2022-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001227

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-10 14:25:09
2022-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000989

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-12 14:25:10
2022-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000948

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową

obowiązujący na dzień 2022-05-05 14:25:13
2022-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000918

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-29 14:25:21
2022-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000921

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-29 14:25:21
2022-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000898

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

obowiązujący na dzień 2022-04-27 14:25:16
2022-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000874

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący na dzień 2022-04-25 14:25:18
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000739

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

obowiązujący na dzień 2022-04-06 14:25:14
2022-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000742

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy

obowiązujący na dzień 2022-04-06 14:25:13
2022-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000738

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

obowiązujący na dzień 2022-04-05 14:25:07
2022-04-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000188

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-28 14:25:04
2022-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000178

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-27 14:25:01
2022-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000163

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-26 14:25:02
2022-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000167

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-26 14:25:02
2022-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000159

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-25 14:25:01
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000123

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-20 14:25:01
2022-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000129

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-20 14:25:01
2022-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000122

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-19 14:25:02
2022-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000061

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową

obowiązujący na dzień 2022-01-12 14:25:01
2022-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002455

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-30 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002416

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-28 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002322

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-17 14:25:04
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002265

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-09 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002242

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

obowiązujący na dzień 2021-12-07 13:23:18
2021-12-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002187

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zwrotu opłaty za przejazd autostradą oraz rozpatrywania sprzeciwu

obowiązujący na dzień 2021-12-01 14:25:01
2021-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002080

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-19 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002065

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-18 14:25:02
2021-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002066

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-18 14:25:02
2021-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001877

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-19 14:25:05
2021-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001780

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

obowiązujący na dzień 2021-10-01 14:25:02
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001714

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001715

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001634

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-07 14:25:01
2021-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001604

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-02 14:25:01
2021-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001521

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego

na dzień 2021-08-20 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001522

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu

na dzień 2021-08-20 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001512

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości prowizji za wykonywanie usług przez dostawcę kart flotowych

obowiązujący na dzień 2021-08-19 14:25:01
2021-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001497

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości prowizji za wydanie biletów autostradowych

obowiązujący na dzień 2021-08-18 14:25:01
2021-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001490

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-17 14:25:06
2021-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001463

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi z zakresu rozwoju i wsparcia elementów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS

obowiązujący na dzień 2021-08-13 12:41:34
2021-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001441

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-11 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001426

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-06 14:25:04
2021-09-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001358

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-27 14:25:02
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001320

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-21 14:25:04
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001259

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-12 14:25:02
2021-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001245

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-09 14:25:03
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001246

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań związanych z wnoszeniem opłaty dodatkowej

obowiązujący na dzień 2021-07-09 14:25:03
2021-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001239

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań poboru opłaty elektronicznej

obowiązujący na dzień 2021-07-08 14:25:01
2021-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001205

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie dokonywania zwrotu opłaty dodatkowej oraz rozpatrywania sprzeciwu

obowiązujący na dzień 2021-07-05 14:25:02
2021-07-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001168

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-30 13:43:23
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001156

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot opłaty paliwowej

obowiązujący na dzień 2021-06-29 14:25:01
2021-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001136

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru pokwitowania pobranej kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

obowiązujący na dzień 2021-06-25 14:25:01
2021-06-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001123

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-24 14:25:05
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000247

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-08 14:25:03
2023-02-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000248

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący na dzień 2023-02-08 14:25:03
2023-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002592

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-14 14:25:10
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002593

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-14 14:25:10
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002066

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-11 14:25:11
2022-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001847

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:12
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001849

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:12
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000167

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-26 14:25:02
2022-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000129

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-20 14:25:01
2022-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002322

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-17 14:25:04
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002080

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-19 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001604

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-02 14:25:01
2021-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001490

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-17 14:25:06
2021-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001441

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-11 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001426

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-06 14:25:04
2021-09-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001156

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot opłaty paliwowej

obowiązujący na dzień 2021-06-29 14:25:01
2021-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001136

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru pokwitowania pobranej kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

obowiązujący na dzień 2021-06-25 14:25:01
2021-06-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001123

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-24 14:25:05
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000432

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-03-08 14:25:01
2023-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000370

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

obowiązujący na dzień 2023-03-01 14:25:02
2023-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000290

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

obowiązujący na dzień 2023-02-15 14:25:05
2023-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000281

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-13 14:25:02
2023-05-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000245

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

obowiązujący na dzień 2023-02-08 14:25:03
2023-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000247

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-08 14:25:03
2023-02-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000248

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący na dzień 2023-02-08 14:25:03
2023-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000230

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego kompetencje zawodowe zarządzającego transportem

obowiązujący na dzień 2023-02-03 14:25:01
2023-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000005

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-03 14:25:03
2023-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002823

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-30 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002803

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-29 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-29 14:25:08
2023-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002680

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie świadectwa maszynisty

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-21 14:25:10
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002656

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar grzywny

obowiązujący na dzień 2022-12-19 14:25:06
2022-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002638

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:06
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002592

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-14 14:25:10
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002593

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-14 14:25:10
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002572

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-13 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002574

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie licencji maszynisty

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-13 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002557

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-12 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002558

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

obowiązujący na dzień 2022-12-13 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002523

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-08 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002503

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

obowiązujący na dzień 2022-12-06 14:25:08
2022-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002494

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

obowiązujący na dzień 2022-12-05 14:25:07
2022-12-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002429

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-28 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002372

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-22 14:25:07
2022-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002377

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-22 14:25:07
2022-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002355

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-21 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002270

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-09 14:25:09
2022-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002166

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2022 r. w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-24 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002167

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

obowiązujący na dzień 2022-10-24 14:25:07
2022-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002066

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-11 14:25:11
2022-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001917

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-13 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001918

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-13 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001892

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-09 14:25:09
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001879

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-08 14:25:14
2022-10-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001847

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:12
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001848

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:12
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001849

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:12
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001851

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:11
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001857

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:11
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001806

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Łódzkiego Instytutu Technologicznego do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-30 14:25:07
2022-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001807

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 lipca 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-30 14:25:07
2022-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001789

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-27 14:25:08
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001778

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-25 14:25:07
2022-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001767

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:06
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001505

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-19 14:25:10
2022-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001227

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-10 14:25:09
2022-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000989

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-12 14:25:10
2022-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000948

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową

obowiązujący na dzień 2022-05-05 14:25:13
2022-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000918

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-29 14:25:21
2022-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000921

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-29 14:25:21
2022-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000898

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

obowiązujący na dzień 2022-04-27 14:25:16
2022-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000874

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący na dzień 2022-04-25 14:25:18
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000739

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

obowiązujący na dzień 2022-04-06 14:25:14
2022-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000742

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy

obowiązujący na dzień 2022-04-06 14:25:13
2022-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000738

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

obowiązujący na dzień 2022-04-05 14:25:07
2022-04-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000188

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-28 14:25:04
2022-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000178

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-27 14:25:01
2022-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000163

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-26 14:25:02
2022-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000167

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-26 14:25:02
2022-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000159

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-25 14:25:01
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000123

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-20 14:25:01
2022-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000129

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-20 14:25:01
2022-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000122

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-19 14:25:02
2022-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000061

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową

obowiązujący na dzień 2022-01-12 14:25:01
2022-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002455

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-30 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002416

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-28 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002322

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-17 14:25:04
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002265

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-09 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002242

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

obowiązujący na dzień 2021-12-07 13:23:18
2021-12-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002187

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zwrotu opłaty za przejazd autostradą oraz rozpatrywania sprzeciwu

obowiązujący na dzień 2021-12-01 14:25:01
2021-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002080

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-19 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002065

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-18 14:25:02
2021-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002066

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-18 14:25:02
2021-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001877

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-19 14:25:05
2021-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001780

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

obowiązujący na dzień 2021-10-01 14:25:02
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001714

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001715

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001634

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-07 14:25:01
2021-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001604

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-02 14:25:01
2021-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001521

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego

na dzień 2021-08-20 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001522

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu

na dzień 2021-08-20 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001512

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości prowizji za wykonywanie usług przez dostawcę kart flotowych

obowiązujący na dzień 2021-08-19 14:25:01
2021-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001497

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości prowizji za wydanie biletów autostradowych

obowiązujący na dzień 2021-08-18 14:25:01
2021-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001490

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-17 14:25:06
2021-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001463

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi z zakresu rozwoju i wsparcia elementów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS

obowiązujący na dzień 2021-08-13 12:41:34
2021-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001441

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-11 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001426

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-06 14:25:04
2021-09-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001358

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-27 14:25:02
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001320

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-21 14:25:04
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001259

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-12 14:25:02
2021-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001245

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-09 14:25:03
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001246

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań związanych z wnoszeniem opłaty dodatkowej

obowiązujący na dzień 2021-07-09 14:25:03
2021-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001239

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań poboru opłaty elektronicznej

obowiązujący na dzień 2021-07-08 14:25:01
2021-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001205

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie dokonywania zwrotu opłaty dodatkowej oraz rozpatrywania sprzeciwu

obowiązujący na dzień 2021-07-05 14:25:02
2021-07-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001168

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-30 13:43:23
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001156

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot opłaty paliwowej

obowiązujący na dzień 2021-06-29 14:25:01
2021-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001136

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru pokwitowania pobranej kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

obowiązujący na dzień 2021-06-25 14:25:01
2021-06-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001123

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-24 14:25:05
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32007D0230

2007-04-12
32006R0561

2006-03-15
32006L0022

2006-03-15
32002L0015

2002-03-11
31985R3821

1985-12-20
31985R3820

1985-12-20
32009R0765

2009-08-20
32009D0750

2009-10-06
32004L0052

2004-04-29
32006L0126

2006-12-20
32003L0059

2003-07-15
31991L0439

1991-07-29
31985R3820

1985-12-20
31976L0914

1976-12-16
32010L0061

2010-09-02
32010L0035

2010-06-16
32008L0068

2008-09-24
31995L0050

1995-10-06
31984L0527

1984-09-17
31984L0526

1984-09-17
31984L0525

1984-09-17
31976L0767

1976-07-27
32011R0181

2011-02-16
32009R1073

2009-10-21
32007R1371

2007-10-23
32007R1370

2007-10-23
31998R0012

1997-12-11
31992R3577

1992-12-07
31992R0684

1992-03-16
31991R3921

1991-12-16
32002R1360

2002-06-13
31998R2135

1998-09-24
31988L0599

1988-11-23
31985R3821

1985-12-20
32009R1072

2009-10-21
32009R1073

2009-10-21
32010R1213

2010-12-16
32011R0181

2011-02-16
32016R0403

2016-03-18
32009R1071

2009-10-21
32009R1071R(01)

2009-10-21
32006R1013

2006-06-14
32009D0992

2009-12-17
32006R0561

2006-03-15
32005R0001

2004-12-22
32003R2327

2003-12-22
32002R0484

2002-03-01
32000L0030

2000-06-06
31999L0062

1999-06-17
31999L0052

1999-05-26
31998R2135

1998-09-24
31998L0076

1998-10-01
31997R1255

1997-06-25
31996L0096

1996-12-20
31996L0026

1996-04-29
31993R3118

1993-10-25
31993L0119

1993-12-22
31992R0881

1992-03-26
31990L0398

1990-07-24
31988L0599

1988-11-23
31985R3821

1985-12-20
31985R3820

1985-12-20
31984L0647

1984-12-19
31976L0914

1976-12-16
31964L0432

1964-06-26
32000L0026

2000-05-16
31992L0049

1992-06-18
31988L0357

1988-06-22
31973L0239

1973-07-24
32002L0024

2002-03-18
32000L0030

2000-06-06
31999L0062

1999-06-17
31999L0037

1999-04-29
31997L0027

1997-07-22
31996L0096

1996-12-20
31996L0053

1996-07-25
31992L0006

1992-02-10
31991L0671

1991-12-16
31991L0439

1991-07-29
31974L0150

1974-03-04
31970L0156

1970-02-06
32010R1177

2010-11-24
31996L0075

1996-11-19
31991L0671

1991-12-16
31992L0006

1992-02-10
31996L0053

1996-07-25
31997L0027

1997-07-22
31999L0037

1999-04-29
32000L0030

2000-06-06
32002L0024

2002-03-18
32003L0037

2003-05-26
31985R3821

1985-12-20
32014R0165

2014-02-04
32016R0799

2016-03-18
32006L0126

2006-12-20
32010R0581

2010-07-01
32007D0230

2007-04-12
32012D0535

2012-09-26
32000L0018

2000-04-17
31996L0050

1996-07-23
PN-EN 17347:2021-08 - wersja angielskaPojazdy drogowe
-Urzdzenia do montau i demontau opon przeznaczonych do pojazdw
-Wymagania bezpieczestwa
PN-EN ISO 20566:2021-07 - wersja angielskaFarby i lakiery
-Oznaczanie odpornoci systemu powokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PN-EN 13423:2021-03 - wersja angielskaPojazdy zasilane gazem ziemnym
-Wymagania dotyczce warsztatw NGV i zarzdzanie pojazdami na sprony gaz ziemny (CNG)
PN-EN ISO 10326-1:2017-02 - wersja polskaDrgania mechaniczne
-Laboratoryjna metoda oceny drga siedziska w pojedzie
-Cz 1: Wymagania podstawowe
PN-EN ISO 10326-1:2017-02 - wersja polskaDrgania mechaniczne
-Laboratoryjna metoda oceny drga siedziska w pojedzie
-Cz 1: Wymagania podstawowe
PN-ISO 8855:2018-04 - wersja angielskaPojazdy drogowe
-Dynamika i zachowanie si podczas jazdy
-Terminologia
PN-EN ISO 10326-1:2017-02 - wersja angielskaDrgania mechaniczne
-Laboratoryjna metoda oceny drga siedziska w pojedzie
-Cz 1: Wymagania podstawowe
PN-EN ISO 20566:2013-06 - wersja angielskaFarby i lakiery
-Oznaczanie odpornoci systemu powokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PN-EN ISO 20566:2007 - wersja polskaFarby i lakiery
-Oznaczanie odpornoci systemu powokowego na porysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PN-EN ISO 14505-2:2007 - wersja angielskaErgonomia rodowiska termicznego
-Ocena rodowiska termicznego w pojazdach
-Cz 2: Wyznaczanie temperatury rwnowanej
PN-EN ISO 20566:2006 - wersja angielskaFarby i lakiery
-Oznaczanie odpornoci systemu powokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PN-ISO 612:2006 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Wymiary pojazdw samochodowych i pojazdw cignitych
-Terminy i definicje
PN-ISO 6813:2006 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Klasyfikacja zderze
-Terminologia
PN-EN ISO 14505-3:2006 - wersja angielskaErgonomia rodowiska termicznego
-Ocena rodowiska termicznego w pojazdach
-Cz 3: Ocena komfortu termicznego z udziaem czowieka
PN-ISO 6487:2005 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Techniki pomiarowe w testach zderzeniowych
-Oprzyrzdowanie
PN-ISO 3560:2005 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Procedura testw zderzeniowych czoowych z barier lub supem
PN-ISO 362:2003 - wersja polskaAkustyka
-Pomiar haasu wytwarzanego przez przyspieszajce pojazdy drogowe
-Metoda techniczna
PN-EN 13423:2002 - wersja polskaUytkowanie pojazdw zasilanych spronym gazem ziemnym
PN-EN 13423:2002 - wersja polskaUytkowanie pojazdw zasilanych spronym gazem ziemnym
PN-V-80004:2000 - wersja polskaWojskowy sprzt samochodowy
-Parametry zdolnoci pokonywania przeszkd terenowych przez samochody
-Metody pomiaru
PN-ISO 8855:1999 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Dynamika i zachowanie si podczas jazdy
-Terminologia
PN-ISO 10392:1997 - wersja polskaPojazdy drogowe dwuosiowe
-Okrelenie pooenia rodka masy
PN-ISO 3795:1996 - wersja polskaPojazdy drogowe oraz cigniki, maszyny rolnicze i lene
-Okrelanie palnoci materiaw stosowanych wewntrz pojazdw
PN-S-16000:1996 - wersja polskaWytoczki dla przemysu motoryzacyjnego
-Wymagania i badania
PN-S-73200:1996 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Tablice rejestracyjne
-Wymagania i badania
PN-S-02014:1994 - wersja polskaPojazdy samochodowe i przyczepy
-Masy i obcienia
-Nazwy, okrelenia i oznaczenia kodowe
PN-S-73102:1994 - wersja polskaTablice wyrniajce pojazdy wolno poruszajce si
-Wymagania i badania
PN-S-73101:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Tylne tablice wyrniajce cikie i dugie pojazdy
-Wymagania i badania
PN-S-02011:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe i przyczepy
-Wymiary
-Terminy i definicje
PN-S-73103:1993 - wersja polskaCigniki rolnicze, pojazdy wolnobiene i przyczepy
-Wspornik i uchwyt do mocowania tablicy wyrniajcej pojazdw wolno poruszajcych si
PN-S-02051:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe i przyczepy
-Tabliczki znamionowe i homologacyjne
-Wymagania
PN-S-04000:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Kontrolne zuycie paliwa
-Metody pomiaru
PN-S-47405:1993 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Aparatura do pomiaru zadymienia spalin silnikw o zaponie samoczynnym w warunkach ustalonych
PN-S-47406:1993 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Pomiary zadymienia spalin silnikw o zaponie samoczynnym
-Prba przy hamowaniu pojazdu (prba hamowania silnika w pojedzie)
PN-S-47407:1993 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Pomiary zadymienia spalin silnikw o zaponie samoczynnym
-Prba przy ustalonej prdkoci obrotowej silnika
PN-S-02060:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
-Czci skadowe i budowa
PN-S-02061:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
-Miejsce i sposb znakowania
PN-S-02062:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-wiatowy kod identyfikujcy producenta (WMI)
PN-S-02063:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-wiatowy kod identyfikujcy producentw czci (WPMI)
PN-S-04051:1992 - wersja polskaPojazdy samochodowe i motorowery
-Dopuszczalny poziom haasu zewntrznego
-Wymagania i badania
PN-S-77500:1992 - wersja polskaBadania samochodw
-Pomiary prdkoci i intensywnoci rozpdzania
PN-S-02030:1991 - wersja polskaPojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy
-Trjwymiarowy ukad odniesienia i punkty bazowe
-Nazwy i okrelenia
PN-S-73104:1991 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Trjkt ostrzegawczy
-Wymagania i badania
PN-S-04100:1991 - wersja polskaDrgania
-Metody bada i oceny drga mechanicznych na stanowiskach pracy w pojazdach
PN-S-04052:1990 - wersja polskaSamochody
-Dopuszczalny poziom haasu wewntrz pojazdu
-Wymagania i badania
PN-S-02007:1989 - wersja polskaPojazdy samochodowe, przyczepy, naczepy i zespoy pojazdw
-Klasyfikacja i terminologia
PN-S-02006:1989 - wersja polskaPojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy
-Kategorie
-Symbole i okrelenia
PN-S-47350:1987 - wersja polskaSamochody osobowe
-Metoda bada w ustalonych stanach ruchu na torze koowym
PN-S-76005:1987 - wersja polskaPrzemysowe zakcenia radioelektryczne
-Pojazdy samochodowe z silnikami spalinowymi i urzdzenia zawierajce takie silniki
-Dopuszczalne poziomy
-Wymagania i badania
PN-S-04003:1984 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Kontrolne zuycie paliwa samochodw o masie powyej 3500 kg
-Metody pomiarw
PN-S-04051:1983 - wersja polskaPojazdy samochodowe i motorowery
-Dopuszczalny poziom haasu zewntrznego
-Wymagania i badania
PN-S-02015:1982 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Prdkoci
-Nazwy i okrelenia
PN-S-02051:1981 - wersja polskaSamochody i przyczepy samochodowe
-Znakowanie identyfikacyjne
-Tabliczki znamionowe i homologacyjne
PN-S-04052:1977 - wersja polskaSamochody
-Dopuszczalny poziom haasu wewntrz pojazdu
-Wymagania i badania
PN-S-02050:1964 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Znakowanie silnikw i podwozi
PN-S-02020:1963 - wersja polskaOznaczenia pojazdw samochodowych charakteryzujce ich ukady jezdne

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu