zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj

Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 3
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach obowiązujący 8
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi TJ 29
Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r. obowiązujący 0
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych TJ 38
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami TJ 80
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym TJ 8
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych TJ 9
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców TJ 0
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych TJ 17
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym TJ 172
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. TJ 153
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. TJ 78
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. TJ 593
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym TJ 56
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego TJ 25
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. TJ 171
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. TJ 32
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. obowiązujący 19
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Transport - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20210001780

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

obowiązujący na dzień 2021-10-01 14:25:02
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001634

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-07 14:25:01
2021-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001604

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-02 14:25:01
2021-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001521

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego

na dzień 2021-08-20 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001522

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu

na dzień 2021-08-20 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001512

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości prowizji za wykonywanie usług przez dostawcę kart flotowych

obowiązujący na dzień 2021-08-19 14:25:01
2021-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001497

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości prowizji za wydanie biletów autostradowych

obowiązujący na dzień 2021-08-18 14:25:01
2021-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001490

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-17 14:25:06
2021-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001463

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi z zakresu rozwoju i wsparcia elementów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS

obowiązujący na dzień 2021-08-13 12:41:34
2021-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001426

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-06 14:25:04
2021-09-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001358

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-27 14:25:02
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001320

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-21 14:25:04
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001259

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-12 14:25:02
2021-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001245

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-09 14:25:03
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001246

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań związanych z wnoszeniem opłaty dodatkowej

obowiązujący na dzień 2021-07-09 14:25:03
2021-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001239

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań poboru opłaty elektronicznej

obowiązujący na dzień 2021-07-08 14:25:01
2021-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001205

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie dokonywania zwrotu opłaty dodatkowej oraz rozpatrywania sprzeciwu

obowiązujący na dzień 2021-07-05 14:25:02
2021-07-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001168

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-30 13:43:23
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001156

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot opłaty paliwowej

obowiązujący na dzień 2021-06-29 14:25:01
2021-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001136

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru pokwitowania pobranej kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

obowiązujący na dzień 2021-06-25 14:25:01
2021-06-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001123

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-24 14:25:05
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001091

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-21 14:25:03
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001075

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

obowiązujący na dzień 2021-06-17 14:25:01
2021-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001058

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar pieniężnych

obowiązujący na dzień 2021-06-15 14:25:05
2021-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001042

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-10 14:25:05
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001029

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-08 14:14:42
2021-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001012

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

obowiązujący na dzień 2021-06-07 14:25:03
2021-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001002

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

obowiązujący na dzień 2021-06-04 14:25:05
2021-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001007

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2021-06-04 14:25:03
2021-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000980

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-31 14:25:02
2021-06-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000901

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-17 14:25:02
2021-05-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000886

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-12 14:25:01
2021-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000887

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 kwietnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-12 14:25:01
2021-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000825

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów ramowych kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

obowiązujący na dzień 2021-05-05 14:25:02
2021-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000782

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-29 14:25:02
2021-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000723

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-21 14:25:01
2021-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000588

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący na dzień 2021-04-01 14:25:01
2021-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000517

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, pilotowania pojazdów oraz kierowania ruchem drogowym przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych

obowiązujący na dzień 2021-03-23 14:25:01
2021-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000438

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-12 13:11:00
2021-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000433

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-11 14:25:02
2021-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000315

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-19 14:25:01
2021-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000212

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-02 14:25:01
2021-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000163

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-27 14:25:01
2021-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000101

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

obowiązujący na dzień 2021-01-18 14:25:02
2021-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000086

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący na dzień 2021-01-15 14:25:01
2021-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000044

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-11 14:25:01
2021-01-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000015

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

obowiązujący na dzień 2021-01-07 14:25:02
2021-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002328

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym

obowiązujący na dzień 2020-12-23 14:25:01
2020-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002205

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-11 14:25:01
2020-12-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002168

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2020-12-07 14:25:01
2020-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002169

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

obowiązujący na dzień 2020-12-07 14:25:01
2020-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002152

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

obowiązujący na dzień 2020-12-04 14:25:01
2020-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001894

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-29 13:44:16
2020-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001898

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-29 13:44:16
2020-11-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001886

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-28 14:25:04
2020-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001726

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-08 14:25:03
2020-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001653

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-28 14:25:03
2020-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001632

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-24 14:25:02
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001615

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2020 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-24 14:25:04
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001616

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-24 14:25:04
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001533

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 września 2020 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców i wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz o ich zwrocie

na dzień 2020-09-13 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001477

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

obowiązujący na dzień 2020-08-31 14:25:01
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001479

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2020-08-29 07:09:59
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001155

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2020-07-03 14:25:02
2020-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001121

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:05
2020-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001021

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

obowiązujący na dzień 2020-06-10 14:25:01
2020-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000954

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób

obowiązujący na dzień 2020-06-01 14:25:01
2020-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000959

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie programów ramowych kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

obowiązujący na dzień 2020-06-01 14:25:01
2020-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000948

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi w zakresie projektowania systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej i kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty oraz określenia zakresu usług realizowanych przez ten podmiot

obowiązujący na dzień 2020-05-28 14:25:01
2020-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000899

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

obowiązujący na dzień 2020-05-22 14:25:01
2020-05-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000778

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

obowiązujący na dzień 2020-04-30 14:25:01
2020-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000655

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

obowiązujący na dzień 2020-04-14 14:25:05
2020-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000626

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

obowiązujący na dzień 2020-04-09 11:10:05
2020-04-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000541

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący na dzień 2020-03-30 11:10:05
2020-03-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000484

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

obowiązujący na dzień 2020-03-23 14:25:03
2020-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000241

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2020-02-17 14:25:05
2020-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000125

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów

obowiązujący na dzień 2020-01-28 13:05:05
2020-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000062

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

obowiązujący na dzień 2020-01-16 13:05:09
2020-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002525

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2019-12-31 13:00:14
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002541

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

obowiązujący na dzień 2019-12-31 13:00:02
2019-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002543

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

obowiązujący na dzień 2019-12-31 13:00:01
2019-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002504

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

obowiązujący na dzień 2019-12-30 13:00:54
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002519

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia

obowiązujący na dzień 2019-12-30 13:00:41
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002482

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

obowiązujący na dzień 2019-12-24 11:10:06
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002483

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

obowiązujący na dzień 2019-12-24 11:10:05
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002463

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

obowiązujący na dzień 2019-12-23 13:00:12
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002466

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący na dzień 2019-12-23 13:00:10
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002383

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

obowiązujący na dzień 2019-12-12 13:00:10
2020-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002390

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

obowiązujący na dzień 2019-12-12 13:00:05
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002377

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

obowiązujący na dzień 2019-12-11 11:10:06
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002352

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

obowiązujący na dzień 2019-12-05 11:10:06
2020-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002302

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli

obowiązujący na dzień 2019-11-26 13:00:09
2019-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002209

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2019 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych

obowiązujący na dzień 2019-11-17 10:32:14
2019-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002141

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 09:05:00
2019-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002142

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2019 r. w sprawie programów szkolenia i warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne oraz wzorów zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie

obowiązujący na dzień 2019-11-07 12:05:01
2019-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002143

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych w nich stosowanych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 12:05:01
2019-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002145

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 12:05:01
2019-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001604

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-02 14:25:01
2021-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001490

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-17 14:25:06
2021-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001426

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-06 14:25:04
2021-09-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001156

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot opłaty paliwowej

obowiązujący na dzień 2021-06-29 14:25:01
2021-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001136

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru pokwitowania pobranej kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

obowiązujący na dzień 2021-06-25 14:25:01
2021-06-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001123

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-24 14:25:05
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001007

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2021-06-04 14:25:03
2021-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002168

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2020-12-07 14:25:01
2020-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001894

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-29 13:44:16
2020-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000899

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

obowiązujący na dzień 2020-05-22 14:25:01
2020-05-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002541

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

obowiązujący na dzień 2019-12-31 13:00:02
2019-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002482

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

obowiązujący na dzień 2019-12-24 11:10:06
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002466

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący na dzień 2019-12-23 13:00:10
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002377

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

obowiązujący na dzień 2019-12-11 11:10:06
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002142

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2019 r. w sprawie programów szkolenia i warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne oraz wzorów zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie

obowiązujący na dzień 2019-11-07 12:05:01
2019-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001714

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001715

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001441

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-11 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001780

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

obowiązujący na dzień 2021-10-01 14:25:02
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001714

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001715

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-20 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001634

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-07 14:25:01
2021-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001604

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-02 14:25:01
2021-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001521

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego

na dzień 2021-08-20 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001522

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu

na dzień 2021-08-20 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001512

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości prowizji za wykonywanie usług przez dostawcę kart flotowych

obowiązujący na dzień 2021-08-19 14:25:01
2021-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001497

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości prowizji za wydanie biletów autostradowych

obowiązujący na dzień 2021-08-18 14:25:01
2021-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001490

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-17 14:25:06
2021-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001463

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi z zakresu rozwoju i wsparcia elementów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS

obowiązujący na dzień 2021-08-13 12:41:34
2021-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001441

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-11 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001426

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-06 14:25:04
2021-09-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001358

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-27 14:25:02
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001320

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-21 14:25:04
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001259

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-12 14:25:02
2021-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001245

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-09 14:25:03
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001246

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań związanych z wnoszeniem opłaty dodatkowej

obowiązujący na dzień 2021-07-09 14:25:03
2021-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001239

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań poboru opłaty elektronicznej

obowiązujący na dzień 2021-07-08 14:25:01
2021-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001205

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie dokonywania zwrotu opłaty dodatkowej oraz rozpatrywania sprzeciwu

obowiązujący na dzień 2021-07-05 14:25:02
2021-07-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001168

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-30 13:43:23
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001156

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot opłaty paliwowej

obowiązujący na dzień 2021-06-29 14:25:01
2021-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001136

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru pokwitowania pobranej kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

obowiązujący na dzień 2021-06-25 14:25:01
2021-06-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001123

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-24 14:25:05
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001091

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-21 14:25:03
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001075

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

obowiązujący na dzień 2021-06-17 14:25:01
2021-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001058

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar pieniężnych

obowiązujący na dzień 2021-06-15 14:25:05
2021-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001042

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-10 14:25:05
2021-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001029

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-08 14:14:42
2021-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001012

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

obowiązujący na dzień 2021-06-07 14:25:03
2021-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001002

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

obowiązujący na dzień 2021-06-04 14:25:05
2021-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001007

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2021-06-04 14:25:03
2021-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000980

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-31 14:25:02
2021-06-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000901

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-17 14:25:02
2021-05-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000886

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-12 14:25:01
2021-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000887

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 kwietnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-12 14:25:01
2021-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000825

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów ramowych kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

obowiązujący na dzień 2021-05-05 14:25:02
2021-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000782

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-29 14:25:02
2021-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000723

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-21 14:25:01
2021-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000588

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący na dzień 2021-04-01 14:25:01
2021-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000517

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, pilotowania pojazdów oraz kierowania ruchem drogowym przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych

obowiązujący na dzień 2021-03-23 14:25:01
2021-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000438

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-12 13:11:00
2021-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000433

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-11 14:25:02
2021-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000315

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-19 14:25:01
2021-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000212

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-02 14:25:01
2021-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000163

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-27 14:25:01
2021-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000101

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

obowiązujący na dzień 2021-01-18 14:25:02
2021-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000086

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący na dzień 2021-01-15 14:25:01
2021-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000044

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-11 14:25:01
2021-01-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000015

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

obowiązujący na dzień 2021-01-07 14:25:02
2021-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002328

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym

obowiązujący na dzień 2020-12-23 14:25:01
2020-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002205

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-11 14:25:01
2020-12-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002168

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2020-12-07 14:25:01
2020-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002169

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

obowiązujący na dzień 2020-12-07 14:25:01
2020-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002152

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

obowiązujący na dzień 2020-12-04 14:25:01
2020-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001894

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-29 13:44:16
2020-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001898

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-29 13:44:16
2020-11-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001886

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-28 14:25:04
2020-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001726

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-08 14:25:03
2020-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001653

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-28 14:25:03
2020-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001632

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-24 14:25:02
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001615

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2020 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-24 14:25:04
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001616

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-24 14:25:04
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001533

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 września 2020 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców i wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz o ich zwrocie

na dzień 2020-09-13 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001477

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

obowiązujący na dzień 2020-08-31 14:25:01
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001479

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2020-08-29 07:09:59
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001155

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2020-07-03 14:25:02
2020-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001121

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:05
2020-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001021

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

obowiązujący na dzień 2020-06-10 14:25:01
2020-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000954

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób

obowiązujący na dzień 2020-06-01 14:25:01
2020-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000959

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie programów ramowych kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

obowiązujący na dzień 2020-06-01 14:25:01
2020-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000948

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi w zakresie projektowania systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej i kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty oraz określenia zakresu usług realizowanych przez ten podmiot

obowiązujący na dzień 2020-05-28 14:25:01
2020-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000899

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

obowiązujący na dzień 2020-05-22 14:25:01
2020-05-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000778

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

obowiązujący na dzień 2020-04-30 14:25:01
2020-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000655

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

obowiązujący na dzień 2020-04-14 14:25:05
2020-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000626

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

obowiązujący na dzień 2020-04-09 11:10:05
2020-04-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000541

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący na dzień 2020-03-30 11:10:05
2020-03-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000484

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

obowiązujący na dzień 2020-03-23 14:25:03
2020-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000241

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2020-02-17 14:25:05
2020-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000125

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów

obowiązujący na dzień 2020-01-28 13:05:05
2020-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000062

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

obowiązujący na dzień 2020-01-16 13:05:09
2020-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002525

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2019-12-31 13:00:14
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002541

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

obowiązujący na dzień 2019-12-31 13:00:02
2019-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002543

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

obowiązujący na dzień 2019-12-31 13:00:01
2019-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002504

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

obowiązujący na dzień 2019-12-30 13:00:54
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002519

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia

obowiązujący na dzień 2019-12-30 13:00:41
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002482

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

obowiązujący na dzień 2019-12-24 11:10:06
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002483

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

obowiązujący na dzień 2019-12-24 11:10:05
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002463

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

obowiązujący na dzień 2019-12-23 13:00:12
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002466

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący na dzień 2019-12-23 13:00:10
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002383

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

obowiązujący na dzień 2019-12-12 13:00:10
2020-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002390

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

obowiązujący na dzień 2019-12-12 13:00:05
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002377

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

obowiązujący na dzień 2019-12-11 11:10:06
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002352

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

obowiązujący na dzień 2019-12-05 11:10:06
2020-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002302

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli

obowiązujący na dzień 2019-11-26 13:00:09
2019-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002209

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2019 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych

obowiązujący na dzień 2019-11-17 10:32:14
2019-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002141

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 09:05:00
2019-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002142

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2019 r. w sprawie programów szkolenia i warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne oraz wzorów zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie

obowiązujący na dzień 2019-11-07 12:05:01
2019-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002143

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych w nich stosowanych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 12:05:01
2019-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002145

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 12:05:01
2019-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32007D0230

2007-04-12
32006R0561

2006-03-15
32006L0022

2006-03-15
32002L0015

2002-03-11
31985R3821

1985-12-20
31985R3820

1985-12-20
32009R0765

2009-08-20
32009D0750

2009-10-06
32004L0052

2004-04-29
32006L0126

2006-12-20
32003L0059

2003-07-15
31991L0439

1991-07-29
31985R3820

1985-12-20
31976L0914

1976-12-16
32010L0061

2010-09-02
32010L0035

2010-06-16
32008L0068

2008-09-24
31995L0050

1995-10-06
31984L0527

1984-09-17
31984L0526

1984-09-17
31984L0525

1984-09-17
31976L0767

1976-07-27
32011R0181

2011-02-16
32009R1073

2009-10-21
32007R1371

2007-10-23
32007R1370

2007-10-23
31998R0012

1997-12-11
31992R3577

1992-12-07
31992R0684

1992-03-16
31991R3921

1991-12-16
32002R1360

2002-06-13
31998R2135

1998-09-24
31988L0599

1988-11-23
31985R3821

1985-12-20
32009R1072

2009-10-21
32009R1073

2009-10-21
32010R1213

2010-12-16
32011R0181

2011-02-16
32016R0403

2016-03-18
32009R1071

2009-10-21
32009R1071R(01)

2009-10-21
32006R1013

2006-06-14
32009D0992

2009-12-17
32006R0561

2006-03-15
32005R0001

2004-12-22
32003R2327

2003-12-22
32002R0484

2002-03-01
32000L0030

2000-06-06
31999L0062

1999-06-17
31999L0052

1999-05-26
31998R2135

1998-09-24
31998L0076

1998-10-01
31997R1255

1997-06-25
31996L0096

1996-12-20
31996L0026

1996-04-29
31993R3118

1993-10-25
31993L0119

1993-12-22
31992R0881

1992-03-26
31990L0398

1990-07-24
31988L0599

1988-11-23
31985R3821

1985-12-20
31985R3820

1985-12-20
31984L0647

1984-12-19
31976L0914

1976-12-16
31964L0432

1964-06-26
32000L0026

2000-05-16
31992L0049

1992-06-18
31988L0357

1988-06-22
31973L0239

1973-07-24
32002L0024

2002-03-18
32000L0030

2000-06-06
31999L0062

1999-06-17
31999L0037

1999-04-29
31997L0027

1997-07-22
31996L0096

1996-12-20
31996L0053

1996-07-25
31992L0006

1992-02-10
31991L0671

1991-12-16
31991L0439

1991-07-29
31974L0150

1974-03-04
31970L0156

1970-02-06
32010R1177

2010-11-24
31996L0075

1996-11-19
31991L0671

1991-12-16
31992L0006

1992-02-10
31996L0053

1996-07-25
31997L0027

1997-07-22
31999L0037

1999-04-29
32000L0030

2000-06-06
32002L0024

2002-03-18
32003L0037

2003-05-26
31985R3821

1985-12-20
32014R0165

2014-02-04
32016R0799

2016-03-18
32006L0126

2006-12-20
32010R0581

2010-07-01
32007D0230

2007-04-12
32012D0535

2012-09-26
32000L0018

2000-04-17
31996L0050

1996-07-23
PN-EN 17347:2021-08 - wersja angielskaPojazdy drogowe
-Urzdzenia do montau i demontau opon przeznaczonych do pojazdw
-Wymagania bezpieczestwa
PN-EN ISO 20566:2021-07 - wersja angielskaFarby i lakiery
-Oznaczanie odpornoci systemu powokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PN-EN 13423:2021-03 - wersja angielskaPojazdy zasilane gazem ziemnym
-Wymagania dotyczce warsztatw NGV i zarzdzanie pojazdami na sprony gaz ziemny (CNG)
PN-EN ISO 10326-1:2017-02 - wersja polskaDrgania mechaniczne
-Laboratoryjna metoda oceny drga siedziska w pojedzie
-Cz 1: Wymagania podstawowe
PN-EN ISO 10326-1:2017-02 - wersja polskaDrgania mechaniczne
-Laboratoryjna metoda oceny drga siedziska w pojedzie
-Cz 1: Wymagania podstawowe
PN-ISO 8855:2018-04 - wersja angielskaPojazdy drogowe
-Dynamika i zachowanie si podczas jazdy
-Terminologia
PN-EN ISO 10326-1:2017-02 - wersja angielskaDrgania mechaniczne
-Laboratoryjna metoda oceny drga siedziska w pojedzie
-Cz 1: Wymagania podstawowe
PN-EN ISO 20566:2013-06 - wersja angielskaFarby i lakiery
-Oznaczanie odpornoci systemu powokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PN-EN ISO 20566:2007 - wersja polskaFarby i lakiery
-Oznaczanie odpornoci systemu powokowego na porysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PN-EN ISO 14505-2:2007 - wersja angielskaErgonomia rodowiska termicznego
-Ocena rodowiska termicznego w pojazdach
-Cz 2: Wyznaczanie temperatury rwnowanej
PN-EN ISO 20566:2006 - wersja angielskaFarby i lakiery
-Oznaczanie odpornoci systemu powokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PN-ISO 612:2006 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Wymiary pojazdw samochodowych i pojazdw cignitych
-Terminy i definicje
PN-ISO 6813:2006 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Klasyfikacja zderze
-Terminologia
PN-EN ISO 14505-3:2006 - wersja angielskaErgonomia rodowiska termicznego
-Ocena rodowiska termicznego w pojazdach
-Cz 3: Ocena komfortu termicznego z udziaem czowieka
PN-ISO 6487:2005 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Techniki pomiarowe w testach zderzeniowych
-Oprzyrzdowanie
PN-ISO 3560:2005 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Procedura testw zderzeniowych czoowych z barier lub supem
PN-ISO 362:2003 - wersja polskaAkustyka
-Pomiar haasu wytwarzanego przez przyspieszajce pojazdy drogowe
-Metoda techniczna
PN-EN 13423:2002 - wersja polskaUytkowanie pojazdw zasilanych spronym gazem ziemnym
PN-EN 13423:2002 - wersja polskaUytkowanie pojazdw zasilanych spronym gazem ziemnym
PN-V-80004:2000 - wersja polskaWojskowy sprzt samochodowy
-Parametry zdolnoci pokonywania przeszkd terenowych przez samochody
-Metody pomiaru
PN-ISO 8855:1999 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Dynamika i zachowanie si podczas jazdy
-Terminologia
PN-ISO 10392:1997 - wersja polskaPojazdy drogowe dwuosiowe
-Okrelenie pooenia rodka masy
PN-ISO 3795:1996 - wersja polskaPojazdy drogowe oraz cigniki, maszyny rolnicze i lene
-Okrelanie palnoci materiaw stosowanych wewntrz pojazdw
PN-S-16000:1996 - wersja polskaWytoczki dla przemysu motoryzacyjnego
-Wymagania i badania
PN-S-73200:1996 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Tablice rejestracyjne
-Wymagania i badania
PN-S-02014:1994 - wersja polskaPojazdy samochodowe i przyczepy
-Masy i obcienia
-Nazwy, okrelenia i oznaczenia kodowe
PN-S-73102:1994 - wersja polskaTablice wyrniajce pojazdy wolno poruszajce si
-Wymagania i badania
PN-S-73101:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Tylne tablice wyrniajce cikie i dugie pojazdy
-Wymagania i badania
PN-S-02011:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe i przyczepy
-Wymiary
-Terminy i definicje
PN-S-73103:1993 - wersja polskaCigniki rolnicze, pojazdy wolnobiene i przyczepy
-Wspornik i uchwyt do mocowania tablicy wyrniajcej pojazdw wolno poruszajcych si
PN-S-02051:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe i przyczepy
-Tabliczki znamionowe i homologacyjne
-Wymagania
PN-S-04000:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Kontrolne zuycie paliwa
-Metody pomiaru
PN-S-47405:1993 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Aparatura do pomiaru zadymienia spalin silnikw o zaponie samoczynnym w warunkach ustalonych
PN-S-47406:1993 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Pomiary zadymienia spalin silnikw o zaponie samoczynnym
-Prba przy hamowaniu pojazdu (prba hamowania silnika w pojedzie)
PN-S-47407:1993 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Pomiary zadymienia spalin silnikw o zaponie samoczynnym
-Prba przy ustalonej prdkoci obrotowej silnika
PN-S-02060:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
-Czci skadowe i budowa
PN-S-02061:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
-Miejsce i sposb znakowania
PN-S-02062:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-wiatowy kod identyfikujcy producenta (WMI)
PN-S-02063:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-wiatowy kod identyfikujcy producentw czci (WPMI)
PN-S-04051:1992 - wersja polskaPojazdy samochodowe i motorowery
-Dopuszczalny poziom haasu zewntrznego
-Wymagania i badania
PN-S-77500:1992 - wersja polskaBadania samochodw
-Pomiary prdkoci i intensywnoci rozpdzania
PN-S-02030:1991 - wersja polskaPojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy
-Trjwymiarowy ukad odniesienia i punkty bazowe
-Nazwy i okrelenia
PN-S-73104:1991 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Trjkt ostrzegawczy
-Wymagania i badania
PN-S-04100:1991 - wersja polskaDrgania
-Metody bada i oceny drga mechanicznych na stanowiskach pracy w pojazdach
PN-S-04052:1990 - wersja polskaSamochody
-Dopuszczalny poziom haasu wewntrz pojazdu
-Wymagania i badania
PN-S-02007:1989 - wersja polskaPojazdy samochodowe, przyczepy, naczepy i zespoy pojazdw
-Klasyfikacja i terminologia
PN-S-02006:1989 - wersja polskaPojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy
-Kategorie
-Symbole i okrelenia
PN-S-47350:1987 - wersja polskaSamochody osobowe
-Metoda bada w ustalonych stanach ruchu na torze koowym
PN-S-76005:1987 - wersja polskaPrzemysowe zakcenia radioelektryczne
-Pojazdy samochodowe z silnikami spalinowymi i urzdzenia zawierajce takie silniki
-Dopuszczalne poziomy
-Wymagania i badania
PN-S-04003:1984 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Kontrolne zuycie paliwa samochodw o masie powyej 3500 kg
-Metody pomiarw
PN-S-04051:1983 - wersja polskaPojazdy samochodowe i motorowery
-Dopuszczalny poziom haasu zewntrznego
-Wymagania i badania
PN-S-02015:1982 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Prdkoci
-Nazwy i okrelenia
PN-S-02051:1981 - wersja polskaSamochody i przyczepy samochodowe
-Znakowanie identyfikacyjne
-Tabliczki znamionowe i homologacyjne
PN-S-04052:1977 - wersja polskaSamochody
-Dopuszczalny poziom haasu wewntrz pojazdu
-Wymagania i badania
PN-S-02050:1964 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Znakowanie silnikw i podwozi
PN-S-02020:1963 - wersja polskaOznaczenia pojazdw samochodowych charakteryzujce ich ukady jezdne

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu