zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne obowiązujący 0
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący 0
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący 0
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym TJ 12
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami TJ 4
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej TJ 162
Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych TJ 3
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych TJ 1
Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin TJ 12
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym TJ 286
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej TJ 2
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym TJ 4
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne TJ 258
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług TJ 319
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. TJ 12
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. TJ 45
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. TJ 475
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. TJ 27
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników TJ 23
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. TJ 115
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych TJ 102
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. TJ 188
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. TJ 51
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. TJ 37
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Rachunkowosc - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20220002465

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

obowiązujący na dzień 2022-12-01 14:25:07
2022-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002333

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

obowiązujący na dzień 2022-11-17 14:25:08
2022-11-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002307

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu do wykonywania niektórych zadań w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-15 14:25:07
2022-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002310

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-15 14:25:07
2022-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002272

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

obowiązujący na dzień 2022-11-10 14:25:08
2022-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002242

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

obowiązujący na dzień 2022-11-04 14:25:08
2022-11-03
2022-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20220002222

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący na dzień 2022-11-02 14:25:10
2022-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002084

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek

obowiązujący na dzień 2022-10-13 14:25:09
2022-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002029

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

obowiązujący na dzień 2022-10-03 14:25:08
2022-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001983

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

obowiązujący na dzień 2022-09-23 14:25:10
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001984

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

obowiązujący na dzień 2022-09-23 14:25:09
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001986

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-23 14:25:09
2022-10-07
0000-00-00
2022-12-31
---- -- --
WDU20220001980

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

obowiązujący na dzień 2022-09-22 14:25:07
2022-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001923

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-14 14:25:11
2022-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001934

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-14 14:25:09
2022-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001887

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

obowiązujący na dzień 2022-09-08 14:25:13
2022-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001844

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2022 r. w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową

obowiązujący na dzień 2022-09-02 14:25:11
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001833

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-01 14:25:19
2022-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001829

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego

obowiązujący na dzień 2022-08-31 14:25:10
2022-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001784

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

obowiązujący na dzień 2022-08-27 14:25:08
2022-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001682

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący na dzień 2022-08-11 14:25:08
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001580

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-29 14:25:08
2022-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001565

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-28 14:25:10
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001507

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

obowiązujący na dzień 2022-07-20 14:25:12
2022-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001508

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

obowiązujący na dzień 2022-07-20 14:25:12
2022-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001496

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący na dzień 2022-07-18 14:25:09
2022-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001451

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

obowiązujący na dzień 2022-07-11 14:25:12
2022-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001453

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

obowiązujący na dzień 2022-07-11 14:25:12
2022-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001434

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie uwierzytelniania użytkowników na PUESC

obowiązujący na dzień 2022-07-08 14:25:12
2022-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001437

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-08 14:25:12
2022-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001426

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

obowiązujący na dzień 2022-07-07 14:25:11
2022-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001377

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa

obowiązujący na dzień 2022-07-01 14:25:10
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001379

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący na dzień 2022-07-01 14:25:10
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001380

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych

obowiązujący na dzień 2022-07-01 14:25:09
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001381

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

obowiązujący na dzień 2022-07-01 14:25:09
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001382

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

obowiązujący na dzień 2022-07-01 14:25:09
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001357

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-30 14:25:08
2022-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

akt jednorazowy na dzień 2022-06-30 14:25:08
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001368

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

obowiązujący na dzień 2022-06-30 14:25:07
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001369

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący na dzień 2022-06-30 14:25:07
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001356

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu wykonania niektórych obowiązków przez podatników minimalnego podatku dochodowego

obowiązujący na dzień 2022-06-29 14:25:09
2022-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001310

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-23 14:25:10
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001252

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-15 14:25:08
2022-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001239

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) osiągniętych przez uczelnie medyczne

obowiązujący na dzień 2022-06-14 14:25:09
2022-06-14
0000-00-00
2023-12-31
---- -- --
WDU20220001154

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

obowiązujący na dzień 2022-06-01 14:25:12
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001059

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-19 14:25:17
2022-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000986

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-12 14:25:11
2022-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000987

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

obowiązujący na dzień 2022-05-12 14:25:11
2022-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000991

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-12 14:25:10
2022-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000983

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący na dzień 2022-05-11 14:25:14
2022-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000971

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

obowiązujący na dzień 2022-05-10 14:25:07
2022-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000860

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-22 14:25:11
2022-05-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000814

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-14 14:25:08
2022-04-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000815

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący na dzień 2022-04-14 14:25:08
2022-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000806

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący na dzień 2022-04-13 14:25:13
2022-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000777

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący na dzień 2022-04-08 14:25:10
2022-04-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000778

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący na dzień 2022-04-08 14:25:10
2022-04-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000724

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

obowiązujący na dzień 2022-04-05 14:25:08
2022-04-04
2022-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20220000713

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

obowiązujący na dzień 2022-04-01 14:25:20
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000709

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych

obowiązujący na dzień 2022-03-31 14:25:03
2022-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000635

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych z programu "Erasmus+" oraz wsparcia finansowego otrzymanego z programu "Europejski Korpus Solidarności"

obowiązujący na dzień 2022-03-29 11:37:28
2022-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000639

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

akt jednorazowy na dzień 2022-03-29 11:37:27
2022-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000641

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

akt jednorazowy na dzień 2022-03-29 14:25:04
2022-03-19
0000-00-00
2022-12-31
---- -- --
WDU20220000619

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 11:37:31
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000592

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe

obowiązujący na dzień 2022-03-15 14:25:01
2022-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000554

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

obowiązujący na dzień 2022-03-09 14:25:03
2022-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000556

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego

obowiązujący na dzień 2022-03-09 14:25:03
2022-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000521

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący na dzień 2022-03-07 14:25:01
2022-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000522

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący na dzień 2022-03-07 14:25:01
2022-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000529

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

obowiązujący na dzień 2022-03-07 14:25:01
2022-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000531

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

akt jednorazowy na dzień 2022-03-08 14:25:05
2022-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000343

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-02-11 14:25:04
2022-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000221

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu

obowiązujący na dzień 2022-02-01 14:25:03
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000224

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący na dzień 2022-02-01 14:25:03
2022-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000028

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

akt jednorazowy na dzień 2022-01-10 14:25:01
2022-01-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002485

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący na dzień 2022-01-03 14:25:05
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002471

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

obowiązujący na dzień 2021-12-31 14:25:03
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002475

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-31 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002481

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-31 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002436

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-29 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002464

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-30 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002442

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-29 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002443

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie rodzajów wydatków uprawniających do skorzystania z prawa do opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby przenoszące miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-29 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002414

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-28 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002409

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków

akt jednorazowy na dzień 2021-12-27 14:25:03
2021-12-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002382

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-23 14:25:06
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002392

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-23 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002350

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-20 14:25:00
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002340

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-20 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002258

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-08 14:25:04
2021-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002214

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002183

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-01 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002115

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-25 14:25:01
2021-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002042

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku

obowiązujący na dzień 2021-11-12 14:25:04
2021-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002013

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący na dzień 2021-11-08 14:25:01
2021-11-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001999

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju lub jego części, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-05 14:25:01
2021-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002478

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-02 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002465

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

obowiązujący na dzień 2022-12-01 14:25:07
2022-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002333

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

obowiązujący na dzień 2022-11-17 14:25:08
2022-11-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002307

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu do wykonywania niektórych zadań w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-15 14:25:07
2022-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002310

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-15 14:25:07
2022-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002272

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

obowiązujący na dzień 2022-11-10 14:25:08
2022-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002281

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-10 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002246

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-07 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002242

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

obowiązujący na dzień 2022-11-04 14:25:08
2022-11-03
2022-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20220002222

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący na dzień 2022-11-02 14:25:10
2022-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002084

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek

obowiązujący na dzień 2022-10-13 14:25:09
2022-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002029

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

obowiązujący na dzień 2022-10-03 14:25:08
2022-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001983

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

obowiązujący na dzień 2022-09-23 14:25:10
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001984

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

obowiązujący na dzień 2022-09-23 14:25:09
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001986

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-23 14:25:09
2022-10-07
0000-00-00
2022-12-31
---- -- --
WDU20220001980

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

obowiązujący na dzień 2022-09-22 14:25:07
2022-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001923

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-14 14:25:11
2022-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001934

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-14 14:25:09
2022-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001887

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

obowiązujący na dzień 2022-09-08 14:25:13
2022-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001844

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2022 r. w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową

obowiązujący na dzień 2022-09-02 14:25:11
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001833

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-01 14:25:19
2022-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001829

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego

obowiązujący na dzień 2022-08-31 14:25:10
2022-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001784

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

obowiązujący na dzień 2022-08-27 14:25:08
2022-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001764

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:06
2023-02-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001682

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący na dzień 2022-08-11 14:25:08
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001580

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-29 14:25:08
2022-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001565

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-28 14:25:10
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001507

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

obowiązujący na dzień 2022-07-20 14:25:12
2022-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001508

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

obowiązujący na dzień 2022-07-20 14:25:12
2022-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001496

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący na dzień 2022-07-18 14:25:09
2022-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001451

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

obowiązujący na dzień 2022-07-11 14:25:12
2022-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001453

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

obowiązujący na dzień 2022-07-11 14:25:12
2022-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001434

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie uwierzytelniania użytkowników na PUESC

obowiązujący na dzień 2022-07-08 14:25:12
2022-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001437

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-08 14:25:12
2022-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001426

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

obowiązujący na dzień 2022-07-07 14:25:11
2022-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001377

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa

obowiązujący na dzień 2022-07-01 14:25:10
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001379

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący na dzień 2022-07-01 14:25:10
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001380

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych

obowiązujący na dzień 2022-07-01 14:25:09
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001381

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

obowiązujący na dzień 2022-07-01 14:25:09
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001382

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

obowiązujący na dzień 2022-07-01 14:25:09
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001357

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-30 14:25:08
2022-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

akt jednorazowy na dzień 2022-06-30 14:25:08
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001368

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

obowiązujący na dzień 2022-06-30 14:25:07
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001369

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący na dzień 2022-06-30 14:25:07
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001356

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu wykonania niektórych obowiązków przez podatników minimalnego podatku dochodowego

obowiązujący na dzień 2022-06-29 14:25:09
2022-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001310

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-23 14:25:10
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001252

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-15 14:25:08
2022-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001239

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) osiągniętych przez uczelnie medyczne

obowiązujący na dzień 2022-06-14 14:25:09
2022-06-14
0000-00-00
2023-12-31
---- -- --
WDU20220001154

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

obowiązujący na dzień 2022-06-01 14:25:12
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001059

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-19 14:25:17
2022-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000986

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-12 14:25:11
2022-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000987

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

obowiązujący na dzień 2022-05-12 14:25:11
2022-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000991

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-12 14:25:10
2022-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000983

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

obowiązujący na dzień 2022-05-11 14:25:14
2022-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000971

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

obowiązujący na dzień 2022-05-10 14:25:07
2022-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000860

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-22 14:25:11
2022-05-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000814

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-14 14:25:08
2022-04-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000815

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący na dzień 2022-04-14 14:25:08
2022-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000806

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący na dzień 2022-04-13 14:25:13
2022-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000777

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący na dzień 2022-04-08 14:25:10
2022-04-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000778

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący na dzień 2022-04-08 14:25:10
2022-04-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000724

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

obowiązujący na dzień 2022-04-05 14:25:08
2022-04-04
2022-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20220000713

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

obowiązujący na dzień 2022-04-01 14:25:20
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000709

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych

obowiązujący na dzień 2022-03-31 14:25:03
2022-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000635

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych z programu "Erasmus+" oraz wsparcia finansowego otrzymanego z programu "Europejski Korpus Solidarności"

obowiązujący na dzień 2022-03-29 11:37:28
2022-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000639

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

akt jednorazowy na dzień 2022-03-29 11:37:27
2022-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000641

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

akt jednorazowy na dzień 2022-03-29 14:25:04
2022-03-19
0000-00-00
2022-12-31
---- -- --
WDU20220000619

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 11:37:31
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000592

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe

obowiązujący na dzień 2022-03-15 14:25:01
2022-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000554

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

obowiązujący na dzień 2022-03-09 14:25:03
2022-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000556

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego

obowiązujący na dzień 2022-03-09 14:25:03
2022-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000521

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący na dzień 2022-03-07 14:25:01
2022-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000522

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący na dzień 2022-03-07 14:25:01
2022-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000529

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

obowiązujący na dzień 2022-03-07 14:25:01
2022-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000531

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

akt jednorazowy na dzień 2022-03-08 14:25:05
2022-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000343

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-02-11 14:25:04
2022-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000221

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu

obowiązujący na dzień 2022-02-01 14:25:03
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000224

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący na dzień 2022-02-01 14:25:03
2022-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000028

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

akt jednorazowy na dzień 2022-01-10 14:25:01
2022-01-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002485

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący na dzień 2022-01-03 14:25:05
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002471

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

obowiązujący na dzień 2021-12-31 14:25:03
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002475

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-31 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002481

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-31 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002436

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-29 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002464

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-30 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002442

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-29 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002443

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie rodzajów wydatków uprawniających do skorzystania z prawa do opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby przenoszące miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-29 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002414

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-28 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002409

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków

akt jednorazowy na dzień 2021-12-27 14:25:03
2021-12-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002382

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-23 14:25:06
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002392

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-23 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002350

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-20 14:25:00
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002340

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-20 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002258

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-08 14:25:04
2021-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002214

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002183

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-01 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002115

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-25 14:25:01
2021-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002042

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku

obowiązujący na dzień 2021-11-12 14:25:04
2021-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002013

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

obowiązujący na dzień 2021-11-08 14:25:01
2021-11-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001999

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju lub jego części, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-05 14:25:01
2021-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32006R1998

2006-12-15
31999L0062

1999-06-17
32009R0684

2009-07-24
31990R3037

1990-10-09
32008L0118

2008-12-16
32007L0074

2007-12-20
32015R2447

2015-11-24
32015R2447R(01)

2016-04-02
32006L0079

2006-10-05
32004R2073

2004-11-16
32013R0952

2013-10-09
32013R0952R(01)

2013-10-09
32017R1185

2017-04-20
31992R3649

1992-12-17
32015R2446

2015-07-28
32015R2446R(01)

2016-04-02
32004L0074

2004-04-29
32003L0096

2003-10-27
32001R0884

2001-04-24
31996R0031

1996-01-10
31995L0060

1995-11-27
31995L0059

1995-11-27
31993R3199

1993-11-22
31993R2454

1993-07-02
31992R2913

1992-10-12
31992L0084

1992-10-19
31992L0083

1992-10-19
31992L0080

1992-10-19
31992L0079

1992-10-19
31992L0012

1992-02-25
31987R2658

1987-07-23
31983L0183

1983-03-28
31983L0182

1983-03-28
32007L0074

2007-12-20
32006L0079

2006-10-05
32006L0066

2006-09-06
32004L0106

2004-11-16
32004L0074

2004-04-29
32004L0072

2004-04-29
32004L0056

2004-04-21
32003L0125

2003-12-22
32003L0124

2003-12-22
32003L0096

2003-10-27
32003L0049

2003-03-06
32003L0048

2003-03-06
32003L0006

2003-01-28
32002L0096

2003-01-27
32002L0087

2002-12-16
32001L0034

2001-05-28
32000L0053

2000-07-25
31998Y0310(01)

2009-01-10
31997L0009

1997-03-03
31995L0060

1995-11-27
31995L0059

1995-11-27
31993L0096

1993-10-29
31993L0006

1993-03-15
31993L0002

1993-01-28
31992L0084

1992-10-19
31992L0083

1992-10-19
31992L0080

1992-10-19
31992L0079

1992-10-19
31992L0012

1992-02-25
31990L0434

1990-07-23
31990L0365

1990-06-28
31990L0364

1990-06-28
31983L0183

1983-03-28
31983L0182

1983-03-28
31980L0723

1980-06-25
31968R0260

1968-02-29
31968L0360

1968-10-15
32013L0013

2013-05-13
32011L0096

2011-11-30
32006L0098

2006-11-20
32005L0019

2005-02-17
32004L0076

2004-04-29
32004L0066

2004-04-26
32006L0098

2006-11-20
32013R1408

2013-12-18
32011R0282

2011-03-15
32006L0112

2006-11-28
32003R1798

2003-10-07
31993R2454

1993-07-02
31992R2913

1992-10-12
32003L0051

2003-06-18
32003L0038

2003-05-13
32002R1606

2002-07-19
32001L0065

2001-09-27
31986L0635

1986-08-12
31983L0349

1983-06-13
31978L0660

1978-07-25
31968L0151

1968-09-03
32002R0178

2002-01-28
32008R0800

2008-08-06
32001R0070

2001-01-12
32007L0074

2007-12-20
32006L0079

2006-10-05
32004L0074

2004-04-29
32003L0096

2003-10-27
32003L0049

2003-03-06
32003L0048

2003-03-06
PN-EN ISO 50005:2022-10 - wersja angielskaSystemy zarzdzania energi
-Wytyczne dotyczce etapowego wdraania
PN-EN 17748-1:2022-09 - wersja angielskaPodstawowy zasb wiedzy dla zawodw ICT (ICT BoK)
-Cz 1: Zasb wiedzy
PN-EN ISO 9712:2022-09 - wersja angielskaBadania nieniszczce
-Kwalifikacja i certyfikacja personelu bada nieniszczcych
PN-EN ISO 22301:2020-04 - wersja niemieckaBezpieczestwo i odporno
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wymagania
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja niemieckaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN 9131:2020-12 - wersja polskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Definicja danych i dokumentacja niezgodnoci
PN-ISO 37301:2022-07 - wersja angielskaSystemy zarzdzania zgodnoci
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-ISO 37002:2022-06 - wersja angielskaSystemy zarzdzania zgaszaniem nieprawidowoci
-Wytyczne
PN-EN 4179:2022-05 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Kwalifikacja i zatwierdzanie personelu bada nieniszczcych
PN-EN ISO 56005:2022-04 - wersja angielskaZarzdzanie innowacjami
-Narzdzia i metody zarzdzania wasnoci intelektualn
-Wytyczne
PN-EN 17463:2022-03 - wersja angielskaWycena Inwestycji Zwizanych z Energi (VALERI)
PN-EN ISO 13485:2016-04/A11:2022-01 - wersja angielskaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych
PN-EN 9110:2018-08 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce lotniczych organizacji obsugowych
PN-EN 9115:2018-09 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
-Dostarczane oprogramowanie (Uzupenienie EN 9100)
PN-EN 17485:2021-11 - wersja angielskaObsugiwanie
-Obsugiwanie w zarzdzaniu rodkami trwaymi
-Zasady dotyczce podwyszania wartoci rodkw trwaych przez cay ich cykl ycia
PN-ISO/IEC 27006:2016-12/A1:2021-11 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO 22300:2021-08 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Terminologia
PN-EN 17371-1:2021-08 - wersja angielskawiadczenie usug
-Cz 1: Zamawianie usug
-Wytyczne oceny zdolnoci usugodawcw do wiadczenia usug oraz ocena oferty usugi
PN-EN ISO/IEC 27017:2021-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usug w chmurze
PN-EN ISO 56000:2021-07 - wersja angielskaZarzdzanie innowacjami
-Podstawy i terminologia
PN-EN ISO 56003:2021-07 - wersja angielskaZarzdzanie innowacjami
-Narzdzia i metody dla partnerstwa innowacyjnego
-Wytyczne
PN-EN ISO 56002:2021-07 - wersja angielskaZarzdzanie innowacjami
-System zarzdzania innowacjami
-Wytyczne
PN-EN ISO/IEC 27006:2021-05 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO 26000:2021-04 - wersja angielskaWytyczne dotyczce spoecznej odpowiedzialnoci
PN-EN 15399:2019-02 - wersja polskaInfrastruktura gazowa
-System zarzdzania bezpieczestwem dla sieci gazowych o maksymalnym cinieniu roboczym do 16 bar wcznie
PN-EN ISO 22301:2020-04 - wersja polskaBezpieczestwo i odporno
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wymagania
PN-EN ISO 14002-1:2021-03 - wersja angielskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Wytyczne dotyczce stosowania ISO 14001 w celu uwzgldnienia aspektw i warunkw rodowiskowych w obszarze tematycznym dotyczcym rodowiska
-Cz 1: Postanowienia oglne
PN-EN ISO 41001:2018-08 - wersja polskaFacility Management
-Systemy zarzdzania
-Wymagania i wskazwki dotyczce stosowania
PN-EN 13067:2021-02 - wersja angielskaPersonel spawajcy i zgrzewajcy tworzywa sztuczne
-Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy
-Spawane i zgrzewane poczenia z tworzyw termoplastycznych
PN-EN 9100:2018-08 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
PN-EN ISO/ASTM 52942:2021-02 - wersja angielskaWytwarzanie przyrostowe
-Zasady kwalifikacji
-Kwalifikacja operatorw maszyn i urzdze do stapiania laserowego proszkw metali, wykorzystywanych w zastosowaniach lotniczych
PN-EN 9131:2020-12 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Definicja danych i dokumentacja niezgodnoci
PN-EN ISO 34101-1:2020-12 - wersja angielskaZrwnowaone pozyskiwanie i identyfikowalno kakao
-Cz 1: Wymagania dotyczce systemw zarzdzania zrwnowaonym pozyskiwaniem kakao
PN-EN ISO/IEC 27011:2020-11 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kodeks postpowania w zakresie kontroli bezpieczestwa informacji oparty na ISO/IEC 27002 dla organizacji telekomunikacyjnych
PN-EN ISO 29001:2020-11 - wersja angielskaPrzemys naftowy, petrochemiczny i gazowniczy
-Systemy zarzdzania jakoci waciwe dla sektora
-Wymagania dla wyrobu i organizacji wykonujcych usugi
PN-EN ISO/IEC 27019:2020-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie bezpieczestwem informacji w brany energetycznej
PN-ISO 10015:2020-08 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne dotyczce zarzdzania kompetencjami i rozwoju ludzi
PN-EN ISO 22313:2020-08 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wytyczne dotyczce stosowania ISO 22301
PN-EN ISO 14006:2020-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Wytyczne do wdraania ekoprojektowania
PN-EN ISO 22000:2018-08 - wersja polskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla kadej organizacji nalecej do acucha ywnociowego
PN-EN ISO/IEC 27000:2020-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN 12973:2020-06 - wersja angielskaZarzdzanie wartoci
PN-ISO 10005:2020-06 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne dotyczce planw jakoci
PN-EN IEC 62668-1:2020-06 - wersja angielskaProces zarzdzania dla awioniki
-Zapobieganie podrbkom
-Cz 1: Unikanie stosowania podzespow elektronicznych podrobionych, nieprawdziwych i pochodzcych z recyklingu
PN-EN ISO 22301:2020-04 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wymagania
PN-EN IEC 62668-2:2020-03 - wersja angielskaProces zarzdzania dla awioniki
-Zapobieganie podrbkom
-Cz 2: Zarzdzanie podzespoami elektronicznymi pochodzcymi ze rde innych ni franczyzowe
PN-EN IEC 31010:2020-01 - wersja angielskaZarzdzanie ryzykiem
-Techniki oceny ryzyka
PN-EN ISO 50001:2018-09 - wersja polskaSystemy zarzdzania energi
-Wymagania i wytyczne dotyczce stosowania
Obsugiwanie
-Kluczowe wskaniki efektywnoci obsugiwania
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja polskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja polskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja polskaWytyczne dotyczce auditowania systemw zarzdzania
PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja polskaWytyczne dotyczce auditowania systemw zarzdzania
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja niemieckaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja niemieckaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-ISO 19600:2019-03 - wersja angielskaSystemy zarzdzania zgodnoci
-Wytyczne
PN-ISO 19600:2019-03 - wersja angielskaSystemy zarzdzania zgodnoci
-Wytyczne
PN-EN 15399:2019-02 - wersja angielskaInfrastruktura gazowa
-System zarzdzania bezpieczestwem dla sieci gazowych o maksymalnym cinieniu roboczym do 16 bar wcznie
PN-EN 15399:2019-02 - wersja angielskaInfrastruktura gazowa
-System zarzdzania bezpieczestwem dla sieci gazowych o maksymalnym cinieniu roboczym do 16 bar wcznie
PN-EN ISO 22315:2019-01 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Ewakuacje masowe
-Wytyczne dotyczce planowania
PN-EN ISO 22397:2019-01 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Wytyczne dotyczce ustanawiania porozumie partnerskich
PN-EN ISO 22315:2019-01 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Ewakuacje masowe
-Wytyczne dotyczce planowania
PN-EN ISO 22397:2019-01 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Wytyczne dotyczce ustanawiania porozumie partnerskich
PN-ISO 20400:2018-12 - wersja polskaZrwnowaone zakupy
-Wytyczne
PN-ISO 20400:2018-12 - wersja polskaZrwnowaone zakupy
-Wytyczne
PN-ISO 20400:2018-12 - wersja polskaZrwnowaone zakupy
-Wytyczne
PN-EN ISO 14004:2016-04 - wersja polskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
PN-EN ISO 20700:2018-11 - wersja angielskaWytyczne dotyczce usug konsultingowych w zakresie zarzdzania
PN-EN ISO 50001:2018-09 - wersja angielskaSystemy zarzdzania energi
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9115:2018-09 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
-Dostarczane oprogramowanie (Uzupenienie EN 9100)
PN-EN 9133:2018-09 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Procedura kwalifikacji dla znormalizowanych wyrobw lotniczych i kosmonautycznych
PN-ISO 37001:2017-05 - wersja polskaSystemy zarzdzania dziaaniami antykorupcyjnymi
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9100:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
PN-EN 9110:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce lotniczych organizacji obsugowych
PN-EN 9120:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce dystrybutorw sprztu lotniczego, kosmicznego i obronnego
PN-ISO 31000:2018-08 - wersja angielskaZarzdzanie ryzykiem
-Wytyczne
PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja angielskaWytyczne dotyczce auditowania systemw zarzdzania
PN-EN ISO 22000:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla kadej organizacji nalecej do acucha ywnociowego
PN-EN ISO 41001:2018-08 - wersja angielskaFacility Management
-Systemy zarzdzania
-Wymagania i wskazwki dotyczce stosowania
PN-EN 9101:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce auditu dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
PN-EN ISO 22300:2018-07 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Terminologia
PN-EN ISO 9004:2018-06 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Jako organizacji
-Wytyczne osignicia trwaego sukcesu
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN 16991:2018-06 - wersja angielskaKontrola w oparciu o ryzyko
PN-ISO 10007:2018-05 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne zarzdzania konfiguracj
PN-ISO 10006:2018-05 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne zarzdzania jakoci w projektach
PN-EN ISO 15378:2018-02 - wersja angielskaBezporednie materiay opakowaniowe produktw leczniczych
-Wymagania szczeglne dotyczce zastosowania ISO 9001:2015 z uwzgldnieniem dobrej praktyki wytwarzania (GMP)
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN ISO 13585:2012 - wersja francuskaLutowanie twarde
-Kwalifikowanie lutowaczy i operatorw lutowania twardego
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-ISO 55002:2017-10 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Systemy zarzdzania
-Wytyczne dotyczce stosowania ISO 55001
PN-EN ISO 13485:2016-04 - wersja polskaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych
PN-ISO 55000:2017-09 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Informacje oglne, zasady i terminologia
PN-ISO 55001:2017-08 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Systemy zarzdzania
-Wymagania
PN-ISO/IEC 27004:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie bezpieczestwem informacji
-Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
PN-ISO/IEC 27017:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usug w chmurze
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu