zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku obowiązujący 2
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw obowiązujący 9
Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu obowiązujący 0
Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie 0
Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie 0
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji obowiązujący 18
Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych TJ 9
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy obowiązujący 9
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej TJ 5
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych TJ 0
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw akt objęty tekstem jednolitym 0
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych TJ 3
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii TJ 40
Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią TJ 0
Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych TJ 3
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym TJ 30
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych TJ 28
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw TJ 57
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. TJ 150
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Paliwa i energia - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20220002432

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

obowiązujący na dzień 2022-11-28 14:25:07
2022-11-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002437

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

obowiązujący na dzień 2022-11-28 14:25:07
2022-11-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002299

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego

obowiązujący na dzień 2022-11-14 14:25:08
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002284

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny

obowiązujący na dzień 2022-11-10 14:25:07
2022-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002247

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje

obowiązujący na dzień 2022-11-07 14:25:08
2022-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002228

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2022 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2023

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-02 14:25:09
2022-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002213

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-31 14:25:08
2022-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002208

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2023

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-28 14:25:08
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002186

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

akt jednorazowy na dzień 2022-10-27 14:25:09
2022-10-27
0000-00-00
2023-04-30
---- -- --
WDU20220002191

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

obowiązujący na dzień 2022-10-27 14:25:08
2022-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002194

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

obowiązujący na dzień 2022-10-27 14:25:07
2022-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002158

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-24 14:25:08
2022-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002085

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 r. w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027

obowiązujący na dzień 2022-10-13 14:25:09
2022-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002006

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 27 września 2022 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 55 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

na dzień 2022-09-28 14:25:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002007

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-28 14:25:20
2022-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001991

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 23 września 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 55 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

na dzień 2022-09-26 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001974

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

obowiązujący na dzień 2022-09-21 14:25:10
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001975

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

obowiązujący na dzień 2022-09-21 14:25:10
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001976

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

obowiązujący na dzień 2022-09-21 14:25:10
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001977

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę i wzoru wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą

obowiązujący na dzień 2022-09-21 14:25:10
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001899

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-09 14:25:09
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001877

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-07 14:25:14
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001786

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-27 14:25:08
2022-08-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001690

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024

akt jednorazowy na dzień 2022-08-12 14:25:09
2022-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001566

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-28 14:25:10
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001511

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wzorów zgłoszeń do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-20 14:25:12
2022-08-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001494

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-18 14:25:09
2022-07-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001411

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie określenia metod analizy ekonomicznej kosztów i korzyści oraz danych lub źródeł danych do celów tej analizy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-06 14:25:09
2022-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001392

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

obowiązujący na dzień 2022-07-04 14:25:13
2022-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001351

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

akt jednorazowy na dzień 2022-06-29 14:25:10
2022-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000956

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-06 14:25:10
2022-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000845

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-20 14:25:08
2022-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000788

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-11 14:25:12
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000758

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2022

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-07 14:25:13
2022-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000703

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-31 14:25:04
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000597

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-16 14:25:03
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000234

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie procesów rynku energii

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-02-02 14:25:06
2022-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000212

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu

obowiązujący na dzień 2022-01-31 14:25:01
2022-01-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000037

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-11 14:25:01
2022-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000027

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

obowiązujący na dzień 2022-01-10 14:25:01
2022-01-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002452

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu średniorocznych oszczędności energii oraz szczegółowych czynników uwzględnianych przy ich ocenie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-30 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002362

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu niektórych informacji gromadzonych w centralnym rejestrze oszczędności energii finalnej oraz sposobu uwierzytelniania osób upoważnionych wpisanych do wykazu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-22 14:25:05
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002343

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-20 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002348

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2022 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-20 14:25:00
2021-12-31
0000-00-00
2022-12-31
---- -- --
WDU20210002281

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

obowiązujący na dzień 2021-12-13 14:25:01
2021-12-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002273

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-10 14:25:04
2021-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002209

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła

obowiązujący na dzień 2021-12-02 14:25:03
2021-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002185

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-01 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002172

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-30 14:25:02
2021-12-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002010

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 października 2021 r. w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-08 14:25:01
2021-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001965

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2022

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-29 14:25:01
2021-11-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001966

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2021 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2022

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-29 14:25:01
2021-11-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001938

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2021 r. w sprawie opłaty koncesyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-27 14:25:02
2021-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001823

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

obowiązujący na dzień 2021-10-07 14:25:04
2021-10-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001738

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-24 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001707

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-17 14:25:03
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001593

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2021-08-31 14:25:03
2021-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001480

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023

akt jednorazowy na dzień 2021-08-16 14:25:03
2021-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001467

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-13 12:41:33
2021-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001293

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-16 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000892

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-17 14:25:03
2021-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000793

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-30 14:25:03
2021-05-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000788

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

obowiązujący na dzień 2021-04-29 14:25:01
2021-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000722

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.

obowiązujący na dzień 2021-04-20 14:25:01
2021-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000549

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-29 14:25:01
2021-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000421

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-09 14:25:01
2021-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000158

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-26 14:25:02
2021-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002363

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-30 01:49:15
2021-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002370

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

obowiązujący na dzień 2020-12-30 01:49:14
2020-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002067

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-24 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002053

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-20 14:25:01
2020-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002026

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-17 14:04:05
2020-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002009

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

obowiązujący na dzień 2020-11-16 14:25:03
2020-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001914

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-02 14:25:03
2020-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001882

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-27 14:25:01
2020-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001693

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2020-10-02 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001560

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem

obowiązujący na dzień 2020-09-14 14:25:01
2020-12-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001481

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.

obowiązujący na dzień 2020-08-29 07:09:59
2020-08-31
0000-00-00
2021-12-31
---- -- --
WDU20200001485

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego

obowiązujący na dzień 2020-08-31 14:25:01
2020-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001431

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

obowiązujący na dzień 2020-08-25 14:25:02
2020-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001373

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej

obowiązujący na dzień 2020-08-14 14:25:03
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001355

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022

obowiązujący na dzień 2020-08-10 14:25:01
2020-08-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001278

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2020-07-26 14:25:02
2020-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001141

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zawartości biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:02
2020-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001142

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:02
2020-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000832

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020

obowiązujący na dzień 2020-05-12 14:25:01
2020-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000798

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r.

obowiązujący na dzień 2020-05-05 14:25:01
2020-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000718

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

obowiązujący na dzień 2020-04-24 14:25:05
2020-05-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000727

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2020-04-24 14:25:03
2020-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000348

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu

obowiązujący na dzień 2020-03-05 14:25:05
2020-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000101

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r.

akt jednorazowy na dzień 2020-01-23 13:05:12
2020-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002526

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

obowiązujący na dzień 2019-12-31 13:00:13
2019-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002538

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

obowiązujący na dzień 2019-12-31 13:00:05
2019-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002495

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2020

akt jednorazowy na dzień 2019-12-27 11:10:05
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002332

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

obowiązujący na dzień 2019-11-29 13:00:12
2019-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002237

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2020

obowiązujący na dzień 2019-11-19 13:00:11
2019-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002189

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia

obowiązujący na dzień 2019-11-14 13:55:24
2019-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001904

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:10:11
2019-10-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001851

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:15:05
2019-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002432

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

obowiązujący na dzień 2022-11-28 14:25:07
2022-11-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002299

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego

obowiązujący na dzień 2022-11-14 14:25:08
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002191

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

obowiązujący na dzień 2022-10-27 14:25:08
2022-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002194

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

obowiązujący na dzień 2022-10-27 14:25:07
2022-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001974

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

obowiązujący na dzień 2022-09-21 14:25:10
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001975

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

obowiązujący na dzień 2022-09-21 14:25:10
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001976

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

obowiązujący na dzień 2022-09-21 14:25:10
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001977

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę i wzoru wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą

obowiązujący na dzień 2022-09-21 14:25:10
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001511

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wzorów zgłoszeń do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-20 14:25:12
2022-08-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000845

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-20 14:25:08
2022-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000212

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu

obowiązujący na dzień 2022-01-31 14:25:01
2022-01-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002281

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

obowiązujący na dzień 2021-12-13 14:25:01
2021-12-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001593

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2021-08-31 14:25:03
2021-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001693

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2020-10-02 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002420

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2023

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-25 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002432

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

obowiązujący na dzień 2022-11-28 14:25:07
2022-11-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002437

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

obowiązujący na dzień 2022-11-28 14:25:07
2022-11-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002420

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2023

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-25 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002299

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego

obowiązujący na dzień 2022-11-14 14:25:08
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002284

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny

obowiązujący na dzień 2022-11-10 14:25:07
2022-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002247

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje

obowiązujący na dzień 2022-11-07 14:25:08
2022-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002228

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2022 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2023

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-02 14:25:09
2022-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002213

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-31 14:25:08
2022-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002208

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2023

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-28 14:25:08
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002186

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

akt jednorazowy na dzień 2022-10-27 14:25:09
2022-10-27
0000-00-00
2023-04-30
---- -- --
WDU20220002191

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

obowiązujący na dzień 2022-10-27 14:25:08
2022-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002194

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

obowiązujący na dzień 2022-10-27 14:25:07
2022-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002158

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-24 14:25:08
2022-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002085

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 r. w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027

obowiązujący na dzień 2022-10-13 14:25:09
2022-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002006

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 27 września 2022 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 55 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

na dzień 2022-09-28 14:25:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002007

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-28 14:25:20
2022-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001991

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 23 września 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 55 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

na dzień 2022-09-26 14:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001974

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

obowiązujący na dzień 2022-09-21 14:25:10
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001975

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

obowiązujący na dzień 2022-09-21 14:25:10
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001976

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

obowiązujący na dzień 2022-09-21 14:25:10
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001977

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę i wzoru wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą

obowiązujący na dzień 2022-09-21 14:25:10
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001899

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-09 14:25:09
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001877

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-07 14:25:14
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001786

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-27 14:25:08
2022-08-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001690

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024

akt jednorazowy na dzień 2022-08-12 14:25:09
2022-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001566

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-28 14:25:10
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001511

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wzorów zgłoszeń do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-20 14:25:12
2022-08-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001494

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-18 14:25:09
2022-07-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001411

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie określenia metod analizy ekonomicznej kosztów i korzyści oraz danych lub źródeł danych do celów tej analizy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-06 14:25:09
2022-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001392

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

obowiązujący na dzień 2022-07-04 14:25:13
2022-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001351

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

akt jednorazowy na dzień 2022-06-29 14:25:10
2022-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000956

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-06 14:25:10
2022-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000845

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-20 14:25:08
2022-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000788

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-11 14:25:12
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000758

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2022

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-07 14:25:13
2022-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000703

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-31 14:25:04
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000597

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-16 14:25:03
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000234

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie procesów rynku energii

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-02-02 14:25:06
2022-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000212

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu

obowiązujący na dzień 2022-01-31 14:25:01
2022-01-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000037

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-11 14:25:01
2022-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000027

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

obowiązujący na dzień 2022-01-10 14:25:01
2022-01-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002452

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu średniorocznych oszczędności energii oraz szczegółowych czynników uwzględnianych przy ich ocenie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-30 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002362

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu niektórych informacji gromadzonych w centralnym rejestrze oszczędności energii finalnej oraz sposobu uwierzytelniania osób upoważnionych wpisanych do wykazu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-22 14:25:05
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002343

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-20 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002348

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2022 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-20 14:25:00
2021-12-31
0000-00-00
2022-12-31
---- -- --
WDU20210002281

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

obowiązujący na dzień 2021-12-13 14:25:01
2021-12-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002273

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-10 14:25:04
2021-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002209

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła

obowiązujący na dzień 2021-12-02 14:25:03
2021-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002185

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-01 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002172

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-30 14:25:02
2021-12-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002010

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 października 2021 r. w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-08 14:25:01
2021-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001965

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2022

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-29 14:25:01
2021-11-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001966

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2021 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2022

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-29 14:25:01
2021-11-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001938

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2021 r. w sprawie opłaty koncesyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-27 14:25:02
2021-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001823

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

obowiązujący na dzień 2021-10-07 14:25:04
2021-10-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001738

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-24 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001707

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-17 14:25:03
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001593

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2021-08-31 14:25:03
2021-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001480

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023

akt jednorazowy na dzień 2021-08-16 14:25:03
2021-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001467

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-13 12:41:33
2021-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001293

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-16 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000892

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-17 14:25:03
2021-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000793

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-30 14:25:03
2021-05-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000788

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

obowiązujący na dzień 2021-04-29 14:25:01
2021-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000722

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.

obowiązujący na dzień 2021-04-20 14:25:01
2021-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000549

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-29 14:25:01
2021-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000421

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-09 14:25:01
2021-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000158

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-26 14:25:02
2021-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002363

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-30 01:49:15
2021-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002370

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

obowiązujący na dzień 2020-12-30 01:49:14
2020-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002067

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-24 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002053

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-20 14:25:01
2020-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002026

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-17 14:04:05
2020-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002009

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

obowiązujący na dzień 2020-11-16 14:25:03
2020-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001914

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-02 14:25:03
2020-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001882

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-27 14:25:01
2020-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001693

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2020-10-02 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001560

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem

obowiązujący na dzień 2020-09-14 14:25:01
2020-12-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001481

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.

obowiązujący na dzień 2020-08-29 07:09:59
2020-08-31
0000-00-00
2021-12-31
---- -- --
WDU20200001485

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego

obowiązujący na dzień 2020-08-31 14:25:01
2020-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001431

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

obowiązujący na dzień 2020-08-25 14:25:02
2020-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001373

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej

obowiązujący na dzień 2020-08-14 14:25:03
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001355

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022

obowiązujący na dzień 2020-08-10 14:25:01
2020-08-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001278

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2020-07-26 14:25:02
2020-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001141

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zawartości biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:02
2020-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001142

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:02
2020-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000832

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020

obowiązujący na dzień 2020-05-12 14:25:01
2020-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000798

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r.

obowiązujący na dzień 2020-05-05 14:25:01
2020-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000718

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

obowiązujący na dzień 2020-04-24 14:25:05
2020-05-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000727

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2020-04-24 14:25:03
2020-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000348

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu

obowiązujący na dzień 2020-03-05 14:25:05
2020-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000101

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r.

akt jednorazowy na dzień 2020-01-23 13:05:12
2020-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002526

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

obowiązujący na dzień 2019-12-31 13:00:13
2019-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002538

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

obowiązujący na dzień 2019-12-31 13:00:05
2019-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002495

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2020

akt jednorazowy na dzień 2019-12-27 11:10:05
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002332

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

obowiązujący na dzień 2019-11-29 13:00:12
2019-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002237

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2020

obowiązujący na dzień 2019-11-19 13:00:11
2019-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002189

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia

obowiązujący na dzień 2019-11-14 13:55:24
2019-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001904

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:10:11
2019-10-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001851

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:15:05
2019-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32009R0073

2009-01-19
32009L0028

2009-04-23
32014R0256

2014-02-26
32013L0018

2013-05-13
32012L0027

2012-10-25
32012L0027R(01)

2012-10-25
32010R0617

2010-06-24
32009R1272

2009-12-11
32009R1272R(03)

2009-12-11
32009R1272R(04)

2009-12-11
32009R0714

2009-07-13
32009L0028

2009-04-23
32008R1099

2008-10-22
32007R1234

2007-10-22
32013R1123

2013-11-08
31995R2494

1995-10-23
32003L0087

2003-10-13
32004R0794

2004-04-21
32006D0780

2006-11-13
32008R1008

2008-09-24
32009D0406

2009-04-23
32009D0450

2009-06-08
32009R0748

2009-08-05
32013R0389

2013-05-02
32013D0448

2013-09-05
32013D0447

2013-09-05
32013D0377

2013-04-24
32013D0162

2013-03-26
32005L0033

2005-07-06
32012L0033

2012-11-21
32015L0652

2015-04-20
32003L0017

2003-03-03
31999L0032

1999-04-26
31998L0070

1998-10-13
31993L0012

1993-03-23
32010R0617

2010-06-24
32009L0119

2009-09-14
32008R1099

2008-10-22
32006L0067

2006-07-24
32004L0064

2004-04-26
32003L0055

2003-06-26
31998L0030

1998-06-22
31987R2658

1987-07-23
31973L0238

1973-07-24
32009L0031

2009-04-23
32009R0714

2009-07-13
32009R0715

2009-07-13
32010R0714

2010-08-09
32011R1227

2011-10-25
32014R0256

2014-02-26
31987R2658

1987-07-23
32008L0001

2008-01-15
32006R1013

2006-06-14
32006L0012

2006-04-05
32004R0139

2004-01-20
32004L0035

2004-04-21
32003R1228

2003-06-26
32001L0080

2001-10-23
32001L0077

2001-09-27
32000L0060

2000-10-23
31998L0030

1998-06-22
31996L0092

1996-12-19
31991L0296

1991-05-31
31990L0547

1990-10-29
31985L0337

1985-06-27
32016L2284

2016-12-14
32014R0256

2014-02-26
32015L1513

2015-09-09
32003L0087

2003-10-13
32014L0094

2014-10-22
32013R0347

2013-04-17
32009R0714

2009-07-13
32010L0075

2010-11-24
32010L0075R(03)

2010-11-24
32011R0626

2011-05-04
32010R1062

2010-09-28
32010R1061

2010-09-28
32010R1060

2010-09-28
32010R1059

2010-09-28
32010L0030

2010-05-19
32012L0027R(01)

2012-10-25
32009R1005

2009-09-16
32010D0634

2010-10-22
32010R1031

2010-11-12
32011D0278

2011-04-27
32011D0389

2011-06-30
32011R0550

2011-06-07
32012R0600

2012-06-21
32012R0601

2012-06-21
32012L0033

2012-11-21
32005L0033

2005-07-06
32003L0017

2003-03-03
31999L0032

1999-04-26
31998L0070

1998-10-13
32012L0027R(01)

2012-10-25
32012L0027

2012-10-25
32010L0030

2010-05-19
32009R1222

2009-11-25
32009R1221

2009-11-25
32009L0125

2009-10-21
PN-EN ISO 21646:2022-11 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Przygotowanie prbki
PN-EN 590:2022-08 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Oleje napdowe
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16734:2022-08 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy B10 do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 22854:2021-10 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci grup wglowodorw i zwizkw tlenowych w benzynie do silnikw samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdw samochodowych
-Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej
PN-EN 17124:2022-08 - wersja angielskaPaliwo wodorowe
-Specyfikacja produktu i zapewnienie jakoci punktw dozowania wodoru
-Zastosowania polimerowych ogniw paliwowych (PEM) dla pojazdw
PN-EN 589+A1:2022-07 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-LPG
-Wymagania i metody bada
PN-EN 15984:2022-07 - wersja angielskaPrzemys naftowy i przetwory naftowe
-Oznaczanie skadu rafineryjnego gazu opaowego i obliczanie zawartoci wgla i wartoci opaowej
-Metoda chromatografii gazowej
PN-EN ISO 5165:2021-02 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie waciwoci zaponowych olejw napdowych
-Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej
PN-EN ISO 16559:2022-06 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Terminologia
PN-EN 15692:2021-09 - wersja polskaEtanol jako komponent benzyny silnikowej
-Oznaczanie zawartoci wody
-Metoda miareczkowania potencjometrycznego Karla Fischera
PN-ISO 9120:2009/A1:2022-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe i produkty podobne
-Oznaczanie zdolnoci wydzielania powietrza olejw do turbin parowych i innych olejw
-Metoda wydzielania
PN-EN 15491:2022-04 - wersja angielskaEtanol jako komponent benzyny silnikowej
-Oznaczanie cakowitej kwasowoci
-Metoda miareczkowania w obecnoci wskanikw
PN-EN ISO 20884:2020-03/A1:2022-03 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci siarki w paliwach do pojazdw samochodowych
-Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersj fali
PN-EN ISO 22940:2022-03 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Oznaczanie skadu pierwiastkowego metod fluorescencji rentgenowskiej
PN-ISO 13909-5:2022-02 - wersja angielskaWgiel kamienny i koks
-Mechaniczne pobieranie prbek
-Cz 5: Koks
-Pobieranie prbek ze strugi materiau
PN-ISO 13909-6:2022-02 - wersja angielskaWgiel kamienny i koks
-Mechaniczne pobieranie prbek
-Cz 6: Koks
-Przygotowanie prbek do bada
PN-EN ISO 21654:2021-12 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Oznaczanie wartoci opaowej
PN-EN ISO 17225-9:2021-12 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Specyfikacje paliw i klasy
-Cz 9: Klasy paliwa z rozdrobnionych odpadw drzewnych i zrbkw drzewnych do stosowania w przemyle
PN-EN ISO 17225-6:2021-12 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Specyfikacje paliw i klasy
-Cz 6: Klasy peletw niedrzewnych
PN-EN ISO 17225-7:2021-12 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Specyfikacje paliw i klasy
-Cz 7: Klasy brykietw niedrzewnych
PN-EN ISO 17225-5:2021-12 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Specyfikacje paliw i klasy
-Cz 5: Klasy drewna kominkowego
PN-EN ISO 17225-1:2021-11 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Specyfikacje paliw i klasy
-Cz 1: Wymagania oglne
PN-EN ISO 23343-1:2021-10 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie sorpcji wody i jej wpywu na wytrzymao paliw biomasowych poddanych obrbce termicznej
-Cz 1: Pelety
PN-EN ISO 22854:2021-10 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci grup wglowodorw i zwizkw tlenowych w benzynie do silnikw samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdw samochodowych
-Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej
PN-EN ISO 21640:2021-10 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Specyfikacje i klasy
PN-EN ISO 17225-2:2021-10 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Specyfikacje paliw i klasy
-Cz 2: Klasy peletw drzewnych
PN-EN 15293:2018-09 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Paliwo etanolowe (E85) do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN 15692:2021-09 - wersja angielskaEtanol jako komponent benzyny silnikowej
-Oznaczanie zawartoci wody
-Metoda miareczkowania potencjometrycznego Karla Fischera
PN-EN ISO 21645:2021-09 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Metody pobierania prbek
PN-EN ISO 20884:2020-03 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci siarki w paliwach do pojazdw samochodowych
-Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersj fali
PN-EN ISO 22167:2021-08 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Oznaczanie zawartoci czci lotnych
PN-EN ISO 21656:2021-08 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Oznaczanie zawartoci popiou
PN-EN ISO 21660-3:2021-08 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Oznaczanie zawartoci wilgoci metod suszarkow
-Cz 3: Wilgo w prbce do analizy oglnej
PN-EN ISO 21912:2021-08 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Bezpieczne obchodzenie si i przechowywanie staych paliw wtrnych
PN-EN ISO 17225-4:2021-08 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Specyfikacje paliw i klasy
-Cz 4: Klasy zrbkw drzewnych
PN-EN ISO 17225-3:2021-08 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Specyfikacje paliw i klasy
-Cz 3: Klasy brykietw drzewnych
PN-EN 16942+A1:2021-08 - wersja angielskaPaliwa
-Identyfikacja zgodnoci pojazdu
-Graficzna forma informacji dla konsumenta
PN-EN ISO 20846:2020-03 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci siarki w paliwach do pojazdw samochodowych
-Metoda fluorescencji w nadfiolecie
PN-EN ISO 21644:2021-07 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Metody oznaczania zawartoci biomasy
PN-EN ISO 21663:2021-06 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Metody instrumentalne oznaczania zawartoci wgla (C), wodoru (H), azotu (N) i siarki (S)
PN-EN ISO 21637:2021-06 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Terminologia
PN-EN 16900:2017-04 - wersja polskaBiooleje z procesu szybkiej pirolizy do przemysowych kotw grzewczych
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 23306:2021-05 - wersja angielskaSpecyfikacja skroplonego gazu ziemnego jako paliwa do zastosowa morskich
PN-EN 17178:2020-01 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie cakowitej zawartoci lotnej siarki w skroplonych gazach wglowodorowych metod spektroskopii fluorescencyjnej w nadfiolecie
PN-EN 13016-3:2018-05 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Prno par
-Cz 3: Oznaczanie prnoci par i obliczanie rwnowanika prnoci par suchych (DVPE) (Metoda trzykrotnego rozprania)
PN-EN ISO 5165:2021-02 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie waciwoci zaponowych olejw napdowych
-Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej
PN-EN ISO 18125:2017-07 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie wartoci opaowej
PN-C-96024:2020-12 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oleje opaowe
PN-EN ISO 3015:2019-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
-Oznaczanie temperatury mtnienia
PN-EN ISO 20049-1:2020-11 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie samonagrzewania biopaliw w postaci peletw
-Cz 1: Kalorymetria izotermiczna
PN-EN ISO 4264:2018-08 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Obliczanie indeksu cetanowego paliw ze rednich destylatw metod rwnania czterech zmiennych
PN-EN ISO 12156-1:2018-12 - wersja polskaOleje napdowe
-Ocena smarnoci z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej czstotliwoci (HFRR)
-Cz 1: Metoda badania
PN-EN ISO 18135:2017-06 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Pobieranie prbek
PN-EN ISO 8973:2000/A1:2020-10 - wersja angielskaSkroplone gazy wglowodorowe
-Oznaczanie gstoci i prnoci par metod obliczeniow
Paliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy B10 do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 21945:2020-09 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Uproszczona metoda pobierania prbek do zastosowa na ma skal
PN-EN ISO 20024:2020-09 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Bezpieczny przewz i przechowywanie peletw z biopaliwa staego do zastosowa komercyjnych i przemysowych
PN-EN 15940+A1+AC:2019-04 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Parafinowy olej napdowy z procesw syntezy lub uwodornienia
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 21404:2020-08 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zachowania podczas topienia popiou (ISO 21404:2020)
PN-EN ISO 13758:1999/A1:2020-08 - wersja angielskaSkroplone gazy wglowodorowe
-Ocena suchoci propanu
-Metoda zamraania zaworu
PN-EN 16709+A1:2018-12 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy o wysokiej zawartoci FAME (B20 i B30)
-Wymagania i metody bada
PN-EN 17155:2018-08 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie wskazanej liczby cetanowej (WLC) paliw ze rednich destylatw
-Podstawowa metoda kalibracji pierwotnymi paliwami odniesienia przy zastosowaniu komory spalania o staej objtoci
PN-G-04611:2020-06 - wersja polskaWgiel kamienny, koks i pkoks z wgla kamiennego oraz karbonizat
-Oznaczanie zawartoci wilgoci
-Metody uproszczone
PN-EN 14214+A2:2019-05 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Estry metylowe kwasw tuszczowych (FAME) do uytku w silnikach samochodowych o zaponie samoczynnym (Diesla) i zastosowa grzewczych
-Wymagania i metody bada
PN-ISO 1928:2020-05 - wersja angielskaPaliwa stae
-Oznaczanie ciepa spalania metod spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartoci opaowej
PN-EN 16934:2017-10 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych oraz produkty przetwarzania olejw i tuszczw
-Oznaczanie glukozydw steroli w estrach metylowych kwasw tuszczowych (FAME)
-Metoda GC-MS ze wstpnym oczyszczaniem technik SPE
PN-EN 16214-1+A1:2020-04 - wersja angielskaKryteria zrwnowaonego wykorzystania biopaliw i biopynw do produkcji energii
-Zasady, kryteria, wskaniki i weryfikatory
-Cz 1: Terminologia
PN-EN 16214-4+A1:2020-04 - wersja angielskaKryteria zrwnowaonego wykorzystania biopaliw i biopynw do produkcji energii
-Zasady, kryteria, wskaniki i weryfikatory
-Cz 4: Metody obliczeniowe bilansu emisji gazw cieplarnianych za pomoc analizy cyklu ycia
PN-EN ISO 14780:2017-07/A1:2020-03 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Przygotowanie prbek
PN-EN ISO 20884:2020-03 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci siarki w paliwach do pojazdw samochodowych
-Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersj fali
PN-EN ISO 20846:2020-03 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci siarki w paliwach do pojazdw samochodowych
-Metoda fluorescencji w nadfiolecie
PN-EN ISO 6246:2017-05/A1:2020-03 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Zawarto ywic w paliwach
-Metoda odparowania w strumieniu
Paliwa do pojazdw samochodowych
-LPG
-Wymagania i metody bada
PN-EN 17178:2020-01 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie cakowitej zawartoci lotnej siarki w skroplonych gazach wglowodorowych metod spektroskopii fluorescencyjnej w nadfiolecie
PN-EN 17306:2020-01 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie skadu frakcyjnego pod cinieniem atmosferycznym
PN-EN 16723-2:2017-10 - wersja polskaGaz ziemny i biometan uywany w transporcie oraz biometan zataczany do sieci gazu ziemnego
-Cz 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdw
PN-EN 16723-2:2017-10 - wersja polskaGaz ziemny i biometan uywany w transporcie oraz biometan zataczany do sieci gazu ziemnego
-Cz 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdw
PN-EN ISO 16993:2016-09 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przeliczanie wynikw oznacza na rne stany
PN-EN ISO 16993:2016-09 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przeliczanie wynikw oznacza na rne stany
PN-EN ISO 16993:2016-09 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przeliczanie wynikw oznacza na rne stany
PN-EN 15471:2017-08 - wersja polskaSkroplone gazy wglowodorowe
-Oznaczanie rozpuszczalnej pozostaoci
-Wysokotemperaturowa metoda grawimetryczna
PN-EN 1601:2017-09 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie tlenowych zwizkw organicznych i cakowitej zawartoci organicznie zwizanego tlenu w benzynie bezoowiowej
-Metoda chromatografii gazowej (O-FID)
PN-EN 1601:2017-09 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie tlenowych zwizkw organicznych i cakowitej zawartoci organicznie zwizanego tlenu w benzynie bezoowiowej
-Metoda chromatografii gazowej (O-FID)
PN-EN 15471:2017-08 - wersja polskaSkroplone gazy wglowodorowe
-Oznaczanie rozpuszczalnej pozostaoci
-Wysokotemperaturowa metoda grawimetryczna
PN-EN ISO 14780:2017-07 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przygotowanie prbek
PN-EN ISO 14780:2017-07 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przygotowanie prbek
PN-EN ISO 3015:2019-06 - wersja angielskaPrzetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia syntetycznego i biologicznego
-Oznaczanie temperatury mtnienia
PN-EN ISO 3015:2019-06 - wersja angielskaPrzetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
-Oznaczanie temperatury mtnienia
PN-ISO 8217:2019-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Paliwa (klasa F)
-Specyfikacje paliw eglugowych
PN-ISO 8217:2019-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Paliwa (klasa F)
-Specyfikacje paliw eglugowych
PN-ISO 8216-1:2019-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Klasyfikacja paliw (klasa F)
-Cz 1: Rodzaje paliw eglugowych
PN-ISO 8216-1:2019-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Klasyfikacja paliw (klasa F)
-Cz 1: Rodzaje paliw eglugowych
PN-EN 14214+A2:2019-05 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Estry metylowe kwasw tuszczowych (FAME) do uytku w silnikach samochodowych o zaponie samoczynnym (Diesla) i zastosowa grzewczych
-Wymagania i metody bada
PN-EN 14214+A2:2019-05 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Estry metylowe kwasw tuszczowych (FAME) do uytku w silnikach samochodowych o zaponie samoczynnym (Diesla) i zastosowa grzewczych
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 6246:2017-05 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Zawarto ywic w paliwach
-Metoda odparowania w strumieniu
PN-EN ISO 6246:2017-05 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Zawarto ywic w paliwach
-Metoda odparowania w strumieniu
PN-EN 589:2019-04 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-LPG
-Wymagania i metody bada
Paliwa do pojazdw samochodowych
-LPG
-Wymagania i metody bada
PN-EN 15940+A1+AC:2019-04 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Parafinowy olej napdowy z procesw syntezy lub uwodornienia
-Wymagania i metody bada
PN-EN 13016-1:2018-05 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Prno par
-Cz 1: Oznaczanie prnoci par nasyconych powietrzem (ASVP) i obliczanie rwnowanika prnoci par suchych (DVPE)

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu