zaloguj facebukiem
Szukaj
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji obowiązujący 6
Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych TJ 3
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy obowiązujący 4
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej TJ 1
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych TJ 0
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw akt objęty tekstem jednolitym 0
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych TJ 3
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii TJ 27
Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym TJ 1
Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią TJ 0
Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych TJ 2
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym TJ 24
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych TJ 21
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw TJ 48
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. TJ 126
Ustawystatus RozpUE
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Paliwa i energia - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20190001851

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:05:03
2019-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001858

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. w sprawie zakresu danych do wyliczenia premii gwarantowanej indywidualnej i premii kogeneracyjnej indywidualnej oraz sposobu ich wyliczania, w tym sposobu uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:05:03
2019-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001757

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:04
2019-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001764

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie metodyki rozstrzygania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników uwzględnianych przy naborze

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:03
2019-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001669

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2019

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:15:05
2019-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001670

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:15:05
2019-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001671

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:15:05
2019-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001551

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:20:04
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001512

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:20:07
2019-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001457

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2024 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2021

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:25:07
2019-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001316

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:30:08
2019-07-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001283

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:05
2019-07-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001286

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:04
2019-07-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001258

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw stałych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:06
2019-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001113

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:45:00
2019-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001001

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2019 r.

akt jednorazowy na dzień 2019-10-22 00:50:01
2019-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000982

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:03
2019-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000971

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:04
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000973

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:03
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000974

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:03
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
2021-07-01
WDU20190000956

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:05
2019-05-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000503

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

obowiązujący na dzień 2019-10-22 01:15:07
2019-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002514

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz operatora stacji gazu ziemnego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 01:40:06
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002277

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 01:55:02
2018-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001512

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:20:07
2019-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001286

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:04
2019-07-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001113

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:45:00
2019-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000982

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:03
2019-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000971

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:04
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000973

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:03
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000974

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:03
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
2021-07-01
WDU20180002514

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz operatora stacji gazu ziemnego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 01:40:06
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001904

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:00:08
2019-10-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001851

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:05:03
2019-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001858

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. w sprawie zakresu danych do wyliczenia premii gwarantowanej indywidualnej i premii kogeneracyjnej indywidualnej oraz sposobu ich wyliczania, w tym sposobu uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:05:03
2019-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001757

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:04
2019-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001764

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie metodyki rozstrzygania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników uwzględnianych przy naborze

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:10:03
2019-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001669

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2019

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:15:05
2019-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001670

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:15:05
2019-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001671

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:15:05
2019-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001551

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:20:04
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001512

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:20:07
2019-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001457

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2024 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2021

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:25:07
2019-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001316

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:30:08
2019-07-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001283

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:05
2019-07-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001286

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:04
2019-07-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001258

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw stałych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:06
2019-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001113

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:45:00
2019-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001001

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2019 r.

akt jednorazowy na dzień 2019-10-22 00:50:01
2019-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000982

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:03
2019-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000971

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:04
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000973

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:03
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000974

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:03
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
2021-07-01
WDU20190000956

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:05
2019-05-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000503

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

obowiązujący na dzień 2019-10-22 01:15:07
2019-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002514

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz operatora stacji gazu ziemnego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 01:40:06
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002277

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 01:55:02
2018-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32009R0073

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

2009-01-19
32009L0028

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-04-23
32014R0256

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej, zastępujące rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96

2014-02-26
32013L0018

DYREKTYWA RADY 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

2013-05-13
32012L0027

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012-10-25
32012L0027R(01)

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315 z dnia 14 listopada 2012 r.)

2012-10-25
32010R0617

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 736/96

2010-06-24
32009R1272

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

2009-12-11
32009R1272R(03)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej ( Dz.U. L 349 z 29.12.2009 )

2009-12-11
32009R1272R(04)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej ( Dz.U. L 349 z 29.12.2009 )

2009-12-11
32009R0714

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-07-13
32009L0028

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-04-23
32008R1099

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-10-22
32007R1234

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ( rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku )

2007-10-22
32013R1123

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1123/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określania uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Tekst mający znaczenie dla EOG

2013-11-08
31995R2494

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych

1995-10-23
32003L0087

DYREKTYWA 2003/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE

2003-10-13
32004R0794

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

2004-04-21
32006D0780

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów realizowanych w ramach protokołu z Kioto (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5362) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2006/780/WE)

2006-11-13
32008R1008

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-09-24
32009D0406

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych

2009-04-23
32009D0450

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowej interpretacji rodzajów działalności lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4293) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2009/450/WE)

2009-06-08
32009R0748

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 748/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-08-05
32013R0389

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2013-05-02
32013D0448

2013/448/UE: Decyzja Komisji z dnia 5 września 2013 r. dotycząca krajowych środków wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5666) Tekst mający znaczenie dla EOG

2013-09-05
PN-EN 16723-2:2017-10 - wersja polskaGaz ziemny i biometan uywany w transporcie oraz biometan zataczany do sieci gazu ziemnego
-Cz 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdw
PN-EN ISO 16993:2016-09 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przeliczanie wynikw oznacza na rne stany
PN-EN ISO 16993:2016-09 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przeliczanie wynikw oznacza na rne stany
PN-EN 15471:2017-08 - wersja polskaSkroplone gazy wglowodorowe
-Oznaczanie rozpuszczalnej pozostaoci
-Wysokotemperaturowa metoda grawimetryczna
PN-EN 1601:2017-09 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie tlenowych zwizkw organicznych i cakowitej zawartoci organicznie zwizanego tlenu w benzynie bezoowiowej
-Metoda chromatografii gazowej (O-FID)
PN-EN ISO 14780:2017-07 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przygotowanie prbek
PN-EN ISO 3015:2019-06 - wersja angielskaPrzetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia syntetycznego i biologicznego
-Oznaczanie temperatury mtnienia
PN-ISO 8217:2019-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Paliwa (klasa F)
-Specyfikacje paliw eglugowych
PN-ISO 8216-1:2019-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Klasyfikacja paliw (klasa F)
-Cz 1: Rodzaje paliw eglugowych
PN-EN 14214+A2:2019-05 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Estry metylowe kwasw tuszczowych (FAME) do uytku w silnikach samochodowych o zaponie samoczynnym (Diesla) i zastosowa grzewczych
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 6246:2017-05 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Zawarto ywic w paliwach
-Metoda odparowania w strumieniu
PN-EN 589:2019-04 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-LPG
-Wymagania i metody bada
PN-EN 15940+A1+AC:2019-04 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Parafinowy olej napdowy z procesw syntezy lub uwodornienia
-Wymagania i metody bada
PN-EN 13016-1:2018-05 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Prno par
-Cz 1: Oznaczanie prnoci par nasyconych powietrzem (ASVP) i obliczanie rwnowanika prnoci par suchych (DVPE)
PN-EN ISO 5165:2018-03 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie waciwoci zaponowych olejw napdowych
-Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej
PN-EN ISO 20023:2019-01 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Bezpieczestwo peletw z biopaliw staych
-Bezpieczny przewz i przechowywanie peletw drzewnych do zastosowa mieszkalnych i innych na ma skal
PN-EN 16906:2017-10 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie zdolnoci zaponowych olejw napdowych
-Silnikowa metoda BASF
PN-EN ISO 12156-1:2018-12 - wersja angielskaOleje napdowe
-Ocena smarnoci z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej czstotliwoci (HFRR)
-Cz 1: Metoda badania
PN-EN 16734+A1:2018-12 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy B10 do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16709+A1:2018-12 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy o wysokiej zawartoci FAME (B20 i B30)
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16709+A1:2018-12 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy o wysokiej zawartoci FAME (B20 i B30)
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16734+A1:2018-12 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy B10 do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 22854:2016-05 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci grup wglowodorw i zwizkw tlenowych w benzynie do silnikw samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdw samochodowych
-Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej
PN-EN 16136:2015-03 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Oznaczanie zawartoci manganu oraz elaza w benzynie bezoowiowej
-Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzonej (ICP OES)
PN-EN ISO 18123:2016-01 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zawartoci czci lotnych
PN-EN 15293:2018-09 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Paliwo etanolowe (E85) do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 4264:2018-08 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Obliczanie indeksu cetanowego paliw ze rednich destylatw metod rwnania czterech zmiennych
PN-EN 17155:2018-08 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie pochodnej liczby cetanowej (PLC) paliw ze rednich destylatw
-Podstawowa metoda wzorcowania paliwami odniesienia przy zastosowaniu komory spalania o staej objtoci
PN-EN 15940+A1:2018-07 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Parafinowy olej napdowy z procesw syntezy lub uwodornienia
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 18134-2:2017-03 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zawartoci wilgoci
-Metoda suszarkowa
-Cz 2: Wilgo cakowita
-Metoda uproszczona
PN-EN ISO 18122:2016-01 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zawartoci popiou
PN-EN 16896:2016-12 - wersja polskaPrzetwory naftowe i produkty podobne
-Oznaczanie lepkoci kinematycznej
-Metoda z lepkociomierzem Stabingera
PN-C-04062:2018-05 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie ciepa spalania paliw ciekych w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartoci opaowej z zastosowaniem wzorw empirycznych
PN-EN 15940:2016-07 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Parafinowy olej napdowy z procesw syntezy lub uwodornienia
-Wymagania i metody bada
PN-EN 13016-1:2018-05 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Prno par
-Cz 1: Oznaczanie prnoci par nasyconych powietrzem (ASVP) i obliczanie rwnowanika prnoci par suchych (DVPE)
PN-EN 13016-3:2018-05 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Prno par
-Cz 3: Oznaczanie prnoci par i obliczanie rwnowanika prnoci par suchych (DVPE) (Metoda trzykrotnego rozprania)
PN-EN 13016-3:2018-05 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Prno par
-Cz 3: Oznaczanie prnoci par i obliczanie rwnowanika prnoci par suchych (DVPE) (Metoda trzykrotnego rozprania)
PN-EN 13016-1:2018-05 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Prno par
-Cz 1: Oznaczanie prnoci par nasyconych powietrzem (ASVP) i obliczanie rwnowanika prnoci par suchych (DVPE)
PN-EN 228+A1:2017-06 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Benzyna bezoowiowa
-Wymagania i metody bada
PN-EN 590+A1:2017-06 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Oleje napdowe
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 5165:2018-03 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie waciwoci zaponowych olejw napdowych
-Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej
PN-EN ISO 5165:2018-03 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie waciwoci zaponowych olejw napdowych
-Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej
PN-EN 16942:2016-11 - wersja polskaPaliwa
-Identyfikacja zgodnoci pojazdu
-Graficzna forma informacji dla konsumenta
PN-EN 17057:2018-02 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych oraz produkty przetwarzania olejw i tuszczw
-Oznaczanie zawartoci nasyconych monoacylogliceroli w estrach metylowych kwasw tuszczowych (FAME)
-Metoda GC-FID
PN-EN 16576:2014-12 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Oznaczanie manganu i elaza w oleju napdowym
-Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzonej (ICP OES)
PN-EN 16734:2016-09 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy B10 do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16934:2017-10 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych oraz produkty przetwarzania olejw i tuszczw
-Oznaczanie glukozydw steroli w estrach metylowych kwasw tuszczowych (FAME)
-Metoda GC-MS ze wstpnym oczyszczaniem technik SPE
PN-EN ISO 18134-3:2015-11 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zawartoci wilgoci
-Metoda suszarkowa
-Cz 3: Wilgo w prbce do analizy oglnej
PN-EN 16723-2:2017-10 - wersja angielskaGaz ziemny i biometan uywany w transporcie oraz biometan zataczany do sieci gazu ziemnego
-Cz 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdw samochodowych
PN-EN ISO 12156-1:2016-04 - wersja polskaOleje napdowe
-Ocena smarnoci z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej czstotliwoci (HFRR)
-Cz 1: Metoda badania
PN-EN 16906:2017-10 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie zdolnoci zaponowych olejw napdowych
-Silnikowa metoda BASF
PN-EN 15984:2017-09 - wersja angielskaPrzemys naftowy i przetwory naftowe
-Oznaczanie skadu gazu rafineryjnego opaowego i obliczanie zawartoci wgla i wartoci opaowej
-Metoda chromatografii gazowej
PN-EN 1601:2017-09 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie tlenowych zwizkw organicznych i cakowitej zawartoci organicznie zwizanego tlenu w benzynie bezoowiowej
-Metoda chromatografii gazowej (O-FID)
PN-EN 16997:2017-09 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci siarki w paliwie etanolowym (E85) do pojazdw samochodowych
-Metoda rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersj fali
PN-EN 15470:2017-08 - wersja angielskaSkroplone gazy wglowodorowe
-Oznaczanie rozpuszczalnej pozostaoci
-Metoda wysokotemperaturowej chromatografii gazowej
PN-EN 15471:2017-08 - wersja angielskaSkroplone gazy wglowodorowe
-Oznaczanie rozpuszczalnej pozostaoci
-Wysokotemperaturowa metoda grawimetryczna
PN-EN 16715:2015-09 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie opnienia zaponu i pochodnej liczby cetanowej (DCN) paliw ze rednich destylatw
-Oznaczanie opnienia zaponu i opnienia spalania z zastosowaniem komory spalania o staej objtoci z bezporednim wtryskiem paliwa
PN-EN 1860-1+A1:2017-08 - wersja angielskaUrzdzenia, paliwa stae i podpaki do grilli
-Cz 1: Grille opalane paliwami staymi
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 18134-1:2015-11 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zawartoci wilgoci
-Metoda suszarkowa
-Cz 1: Wilgo cakowita
-Metoda referencyjna
PN-EN ISO 19743:2017-07 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zawartoci cikich materiaw obcych o wielkoci wikszej ni 3,15 mm
PN-EN ISO 18125:2017-07 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie wartoci opaowej
PN-EN ISO 18125:2017-07 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie wartoci opaowej
PN-EN ISO 14780:2017-07 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Przygotowanie prbek
PN-EN 228+A1:2017-06 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Benzyna bezoowiowa
-Wymagania i metody bada
PN-EN 590+A1:2017-06 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Oleje napdowe
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 18135:2017-06 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Pobieranie prbek
PN-EN ISO 6246:2017-05 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Zawarto ywic w paliwach
-Metoda odparowania w strumieniu
PN-EN 16900:2017-04 - wersja angielskaBiooleje z procesu szybkiej pirolizy do przemysowych kotw grzewczych
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 18134-2:2017-03 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zawartoci wilgoci
-Metoda suszarkowa
-Cz 2: Wilgo cakowita
-Metoda uproszczona
PN-ISO 3012:2017-03 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie siarki tiolowej (merkaptanowej) w lekkich i rednich destylatach paliwowych
-Metoda potencjometryczna
PN-ISO 8216-2:2017-03 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Paliwa (klasa F)
-Klasyfikacja
-Cz 2: Rodzaje paliw do turbin spalinowych stosowanych w przemyle i egludze
PN-EN 16896:2016-12 - wersja angielskaPrzetwory naftowe i produkty podobne
-Oznaczanie lepkoci kinematycznej
-Metoda z lepkociomierzem typu Stabingera
PN-EN ISO 18847:2016-11 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie gstoci ziarna peletw i brykietw
PN-EN 16942:2016-11 - wersja angielskaPaliwa
-Identyfikacja zgodnoci pojazdu
-Graficzne wyraenie informacji dla konsumenta
PN-EN ISO 18846:2016-11 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zawartoci podziarna w partii peletw
PN-EN 16709:2015-11 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy o wysokiej zawartoci FAME (B20 i B30)
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 16559:2014-09 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Terminologia, definicje i okrelenia
PN-EN ISO 16994:2016-10 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie cakowitej zawartoci siarki i chloru
PN-EN 116:2015-09 - wersja polskaOleje napdowe i oleje opaowe lekkie
-Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtru
-Metoda stopniowego schadzania
PN-EN 15195:2014-12 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie opnienia zaponu i pochodnej liczby cetanowej (DCN) paliw ze rednich destylatw przez ich spalanie w komorze o staej objtoci
PN-EN ISO 16993:2016-09 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Przeliczanie wynikw oznacza na rne stany
PN-EN 16734:2016-09 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy B10 do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN 15940:2016-07 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Parafinowy olej napdowy z procesu syntezy lub uwodornienia
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 17827-2:2016-07 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie skadu ziarnowego paliw niesprasowanych
-Cz 2: Metoda przesiewania wibracyjnego przy uyciu sit o wymiarach oczka 3,15 mm lub poniej
PN-EN ISO 17827-1:2016-07 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie skadu ziarnowego paliw niesprasowanych
-Cz 1: Metoda przesiewania oscylacyjnego przy uyciu sit o wymiarach oczka 3,15 mm lub wikszych
PN-EN ISO 17830:2016-07 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Skad ziarnowy peletw rozdrobnionych
PN-EN 16270:2015-07 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Oznaczanie wysokowrzcych skadnikw, w tym estrw metylowych kwasw tuszczowych w benzynie i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdw samochodowych
-Metoda chromatografii gazowej
PN-EN ISO 5163:2014-08 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie odpornoci benzyny samochodowej i benzyny lotniczej na spalanie stukowe
-Metoda motorowa
PN-EN ISO 5164:2014-08 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie odpornoci benzyny samochodowej na spalanie stukowe
-Metoda badawcza
PN-EN ISO 22854:2016-05 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci grup wglowodorw i zwizkw tlenowych w benzynie do silnikw samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdw samochodowych
-Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej
PN-EN 16568:2015-02 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Mieszaniny estrw metylowych kwasw tuszczowych (FAME) z olejem napdowym
-Oznaczanie stabilnoci oksydacyjnej metod przyspieszonego utleniania w temperaturze 120
PN-EN 15376:2014-11 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Etanol jako komponent benzyny silnikowej
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 12156-1:2016-04 - wersja angielskaOleje napdowe
-Ocena smarnoci z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej czstotliwoci (HFRR)
-Cz 1: Metoda badania
PKN-CEN/TR 15367-1:2016-04 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Poradnik prawidowego postpowania
-Cz 1: Oleje napdowe do pojazdw samochodowych
PKN-CEN/TR 15367-1:2016-04 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Poradnik prawidowego postpowania
-Cz 1: Oleje napdowe do pojazdw samochodowych
PN-EN ISO 17831-2:2016-02 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie wytrzymaoci mechanicznej peletw i brykietw
-Cz 2: Brykiety
PN-EN ISO 17828:2016-02 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Okrelanie gstoci nasypowej
PN-EN ISO 17831-1:2016-02 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie wytrzymaoci mechanicznej peletw i brykietw
-Cz 1: Pelety
PN-EN ISO 17829:2016-02 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Okrelanie dugoci i rednicy peletw
PN-EN ISO 18122:2016-01 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zawartoci popiou

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu