zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


Twój wykaz nadzorowanych wymagań prawnych

zaloguj facebukiem

Auditor nadzorowanych aktów prawnych System Zarządzania środowiskowego wg ISO 14001

Auditor jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.
System nadzoruje statusy nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika.
Posiadacz konta w serwisie otrzymuje email informację o zmianach i ma mozliwosc w dowolnym momencie modyfikacji listy aktów.
System generuje odpowiednie zestawienia i wydruki.

Administracja

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej uchylony
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. uchylony

BHP i ppoz

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. akt posiada tekst jednolity
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy obowiązujący

Budownictwo

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów akt posiada tekst jednolity

Edukacja

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe obowiązujący
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej obowiązujący
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujący
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązujący
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązujący
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 27 maja 1919 roku o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych. przedwojenne nieobowiązujące
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym uchylony
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki uchylony
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty wygaśnięcie aktu

Finanse

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami obowiązujący
Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej obowiązujący
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego obowiązujący

Gospodarka

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce obowiązujący
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji obowiązujący
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej obowiązujący
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. uchylony

Gospodarka leśna

Gospodarka morska

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków. obowiązujący
Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego. obowiązujący
Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 1983 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r. obowiązujący
Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o postępowaniu ze statkami handlowemi nieprzyjaciela na początku wojny, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. obowiązujący
Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o przerabianiu statków handlowych na okręty wojenne, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. obowiązujący
Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o bombardowaniu przez morskie siły zbrojne w czasie wojny, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. obowiązujący
Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy podczas wojny morskiej, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. obowiązujący
Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o ochronie kabli podmorskich, podpisanej w Paryżu wraz z artykułem dodatkowym i protokółem podpisania dnia 14 marca 1884 r., do deklaracji, podpisanej w Paryżu dnia 1 grudnia 1886 r. i dnia 23 marca 1887 r. za Niemcy, oraz do protokółu zamknięcia, podpisanego w Paryżu dnia 7 lipca 1887 r. obowiązujący
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej obowiązujący
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m obowiązujący
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym obowiązujący
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim uchylony
Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony

Handel

Informatyka

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. obowiązujący
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej obowiązujący
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa obowiązujący
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. uchylony

Kodeksy

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. akt posiada tekst jednolity

Kultura

Obronność

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. obowiązujący
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oczekujący na wejście w życie

Paliwa i energia

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw akt objęty tekstem jednolitym
Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy obowiązujący
Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji obowiązujący
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu obowiązujący
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw obowiązujący
Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku obowiązujący
Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym uchylony

Prawo pracy

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych akt objęty tekstem jednolitym
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji obowiązujący
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych obowiązujący

Rachunkowosc

Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązujący
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne obowiązujący
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. uchylony
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej uchylony
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym uchylony

Recykling

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. uchylony
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym uchylony

Rolnictwo

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich akt objęty tekstem jednolitym
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego akt posiada tekst jednolity
Ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników obowiązujący
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów obowiązujący
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami obowiązujący
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa obowiązujący
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. uchylony
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym uchylony

Samorzad

Sport

Srodowisko

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody akt objęty tekstem jednolitym
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu obowiązujący
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) obowiązujący
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach obowiązujący
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody. uchylony
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach. uchylony
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. uchylony
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. uchylony
Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne. uchylony
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. uchylony

Technika

Teksty ujednolicone

Transport

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi akt posiada tekst jednolity
Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r. obowiązujący
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. obowiązujący
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach obowiązujący
Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. uchylony
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym wygaśnięcie aktu

Turystyka

Unia Europejska

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania akt posiada tekst jednolity

Wymiar sprawiedliwości

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący

Zdrowie

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej oczekujący na wejście w życie

Zywnosc (HACCP)

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu