zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 04:50:15) Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
124
WDU19600300168
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

e
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2019 r. sygn. akt P 1/18
Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt P 46/13
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów
Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r. sygn. akt P 57/07
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 2005 r. sygn. akt P 18/04
Ustawa z dnia 11 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 września 2003 r. sygn. akt K 20/02
Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o administracji rządowej w województwie.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Ustawa z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.
Ustawa z dnia 19 września 1991 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Ustawa z dnia 19 grudnia 1986 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.
Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych.
Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych

uznany za uchylony
2007-06-12
2007-06-12
---- -- --
2010-06-17

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1997-04-26
1997-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-03-08
1996-03-08
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1996-01-13
1996-01-13
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1995-02-15
1995-02-15
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1995-10-28

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1994-02-15
1994-02-15
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1993-08-16
1993-08-16
---- -- --
1995-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1992-02-20
1992-02-20
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1992-02-20
1992-02-20
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1992-02-22
1992-02-22
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1991-01-07
1991-01-07
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1990-10-05
1990-10-05
---- -- --
1992-02-20

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1989-12-15
1989-12-15
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1987-05-11
1987-05-11
---- -- --
1992-02-20

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu do skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1987-02-13
1987-02-13
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1984-10-04
1984-10-04
---- -- --
1987-05-11

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1983-02-01
1983-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1983-01-28
1983-01-01
---- -- --
1987-05-11

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1982 r. w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

uznany za uchylony
1982-10-05
1982-10-05
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1981 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1981-08-25
1981-08-25
---- -- --
1987-05-11

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie książek skarg i wniosków w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1980-09-01
1980-09-01
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1980-09-17
1980-09-01
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony

obowiązujący
2019-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym

obowiązujący
2017-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony

obowiązujący
2012-03-13
2012-03-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy

obowiązujący
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych

uznany za uchylony
2007-06-12
2007-06-12
---- -- --
2010-06-17

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

obowiązujący
2002-02-06
2002-02-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1997-04-26
1997-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-03-08
1996-03-08
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1996-01-13
1996-01-13
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1995-02-15
1995-02-15
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1995-10-28

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1994-02-15
1994-02-15
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1993-08-16
1993-08-16
---- -- --
1995-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1992-02-20
1992-02-20
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1992-02-20
1992-02-20
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1992-02-22
1992-02-22
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1991-01-07
1991-01-07
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1990-10-05
1990-10-05
---- -- --
1992-02-20

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1989-12-15
1989-12-15
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1987-05-11
1987-05-11
---- -- --
1992-02-20

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu do skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1987-02-13
1987-02-13
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1984-10-04
1984-10-04
---- -- --
1987-05-11

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1983-02-01
1983-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1983-01-28
1983-01-01
---- -- --
1987-05-11

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1982 r. w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

uznany za uchylony
1982-10-05
1982-10-05
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1981 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1981-08-25
1981-08-25
---- -- --
1987-05-11

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie książek skarg i wniosków w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1980-09-01
1980-09-01
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1980-09-17
1980-09-01
---- -- --
1993-08-16

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu