zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 04:01:16) Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207
130
WDU19830450207
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa

obowiązujący
2018-11-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

obowiązujący
2000-02-29
2000-02-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

obowiązujący
1997-04-11
1997-04-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

obowiązujący
1995-03-23
1995-03-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem.

obowiązujący
1990-01-01
1990-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem.

obowiązujący
1989-03-22
1989-03-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem.

obowiązujący
1988-08-31
1988-08-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1987 r. w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem.

obowiązujący
1987-11-20
1987-11-20
---- -- --
---- -- --
1
WMP20190001025

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2019 r.

na dzie? 2019-11-25 05:27:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000688

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2019 r.

na dzie? 2019-11-25 05:28:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000062

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2018 r.

na dzie? 2019-11-25 05:36:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000030

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2011 r.

na dzie? 2020-01-08 14:05:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000242

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2012 r.

na dzie? 2020-01-08 14:08:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000517

Komunikat Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2012 r.

na dzie? 2020-01-08 14:35:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2013 r. sygn. akt P 43/11
Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. sygn. akt P 36/10
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1990 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1985 r. w sprawie podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

uchylony
2014-10-25
2014-10-25
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

uchylony
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

uznany za uchylony
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

uchylony
2011-10-23
2011-10-23
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

uchylony
2011-10-23
2011-10-23
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2008 r, zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

uchylony
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

uchylony
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

uznany za uchylony
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn

uznany za uchylony
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-10-23

Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania przez notariuszy podatku od spadków i darowizn oraz wzoru deklaracji o wysokości podatku pobranego i wypłaconego przez notariuszy

uznany za uchylony
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2007-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn

uznany za uchylony
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2011-10-23

Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku

uznany za uchylony
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2006-08-16

Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.

uznany za uchylony
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2006-08-16

Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.

uchylony
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1995-03-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

uchylony
1994-04-29
1994-04-29
---- -- --
1995-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

uchylony
1993-07-03
1993-07-03
---- -- --
1994-04-29

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

uchylony
1992-10-01
1992-10-01
---- -- --
1993-07-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

uchylony
1991-09-14
1991-09-14
---- -- --
1992-10-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

uchylony
1991-03-30
1991-03-30
---- -- --
1991-09-14

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1990 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

uchylony
1990-09-29
1990-09-29
---- -- --
1991-03-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

uchylony
1990-06-21
1990-06-21
---- -- --
1990-09-29

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie zasad ustalania wartości niektórych rzeczy i praw majątkowych, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1987-04-28
1987-04-28
---- -- --
1995-08-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1985 r. w sprawie podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

uchylony
1985-02-28
1985-02-28
---- -- --
1987-11-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa

obowiązujący
2018-11-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

uchylony
2014-10-25
2014-10-25
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

uchylony
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

uznany za uchylony
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

uchylony
2011-10-23
2011-10-23
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

uchylony
2011-10-23
2011-10-23
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2008 r, zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

uchylony
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

uchylony
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

uznany za uchylony
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn

uznany za uchylony
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-10-23

Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania przez notariuszy podatku od spadków i darowizn oraz wzoru deklaracji o wysokości podatku pobranego i wypłaconego przez notariuszy

uznany za uchylony
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2007-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn

uznany za uchylony
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2011-10-23

Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku

uznany za uchylony
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2006-08-16

Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.

uznany za uchylony
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2006-08-16

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

obowiązujący
2000-02-29
2000-02-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.

uchylony
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

obowiązujący
1997-04-11
1997-04-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

obowiązujący
1995-03-23
1995-03-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1995-03-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

uchylony
1994-04-29
1994-04-29
---- -- --
1995-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

uchylony
1993-07-03
1993-07-03
---- -- --
1994-04-29

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

uchylony
1992-10-01
1992-10-01
---- -- --
1993-07-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

uchylony
1991-09-14
1991-09-14
---- -- --
1992-10-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

uchylony
1991-03-30
1991-03-30
---- -- --
1991-09-14

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1990 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

uchylony
1990-09-29
1990-09-29
---- -- --
1991-03-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

uchylony
1990-06-21
1990-06-21
---- -- --
1990-09-29

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem.

obowiązujący
1990-01-01
1990-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem.

obowiązujący
1989-03-22
1989-03-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem.

obowiązujący
1988-08-31
1988-08-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1987 r. w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem.

obowiązujący
1987-11-20
1987-11-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie zasad ustalania wartości niektórych rzeczy i praw majątkowych, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1987-04-28
1987-04-28
---- -- --
1995-08-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1985 r. w sprawie podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

uchylony
1985-02-28
1985-02-28
---- -- --
1987-11-20
32013R1408

2013-12-18

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu