zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:46:52) Dz.U. 1991 nr 8 poz. 27
109
WDU19910080027
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2022 r. w sprawie określenia obszarów weterynarii, w których lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty

obowiązujący
2022-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii

oczekujący na wejście w życie
2021-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii

oczekujący na wejście w życie
2020-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

obowiązujący
2011-02-13
2011-02-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii

obowiązujący
2008-03-21
2008-03-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

obowiązujący
2005-10-22
2005-10-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii

obowiązujący
2004-09-25
2004-09-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz wysokości opłaty za ten egzamin

obowiązujący
2004-09-25
2004-09-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

obowiązujący
2003-06-14
2003-06-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.

obowiązujący
1994-12-29
1994-12-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.

obowiązujący
1993-09-10
1993-09-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz orzekania o niezdolności do jego wykonywania.

obowiązujący
1992-07-23
1992-07-23
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2013 r. sygn. akt SK 10/13
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. sygn. akt K 1/09
Ustawa z dnia stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt
Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza.
Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.
Ustawa z dnia 25 sierpnia 1995 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

uchylony
2004-09-25
2004-09-25
---- -- --
2005-10-22

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz szczegółowych zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu.

uznany za uchylony
2003-01-05
2003-01-05
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie czynności z zakresu zadań lekarza weterynarii wykonywanych przez osoby nieposiadajace tytułu lekarza weterynarii oraz kwalifikacji tych osób.

uznany za uchylony
2002-06-06
2002-06-06
---- -- --
2004-03-18

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie kwalifikacji i zakresu uprawnień zawodowych osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii.

uznany za uchylony
1999-01-30
1999-01-30
---- -- --
2002-06-06

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wystawiania recept przez lekarzy weterynarii.

uznany za uchylony
1995-04-14
1995-04-14
---- -- --
2002-10-01

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania czynności weterynaryjnych przez osoby nie posiadające tytułu lekarza weterynarii.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1994-04-07
1994-04-07
---- -- --
1998-12-15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1992 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu.

uznany za uchylony
1992-04-08
1992-04-08
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 września 1991 r. w sprawie wykonywania czynności weterynaryjnych przez osoby nie posiadające tytułu lekarza weterynarii.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1991-10-13
1991-10-13
---- -- --
1998-12-15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru dyplomu lekarza weterynarii z tytułem specjalisty

oczekujący na wejście w życie
2023-03-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

oczekujący na wejście w życie
2023-03-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2022 r. w sprawie określenia obszarów weterynarii, w których lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty

obowiązujący
2022-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii

oczekujący na wejście w życie
2021-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii

oczekujący na wejście w życie
2020-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

obowiązujący
2011-02-13
2011-02-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii

obowiązujący
2008-03-21
2008-03-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

obowiązujący
2005-10-22
2005-10-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii

obowiązujący
2004-09-25
2004-09-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz wysokości opłaty za ten egzamin

obowiązujący
2004-09-25
2004-09-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

uchylony
2004-09-25
2004-09-25
---- -- --
2005-10-22

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

obowiązujący
2003-06-14
2003-06-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz szczegółowych zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu.

uznany za uchylony
2003-01-05
2003-01-05
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie czynności z zakresu zadań lekarza weterynarii wykonywanych przez osoby nieposiadajace tytułu lekarza weterynarii oraz kwalifikacji tych osób.

uznany za uchylony
2002-06-06
2002-06-06
---- -- --
2004-03-18

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie kwalifikacji i zakresu uprawnień zawodowych osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii.

uznany za uchylony
1999-01-30
1999-01-30
---- -- --
2002-06-06

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wystawiania recept przez lekarzy weterynarii.

uznany za uchylony
1995-04-14
1995-04-14
---- -- --
2002-10-01

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.

obowiązujący
1994-12-29
1994-12-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania czynności weterynaryjnych przez osoby nie posiadające tytułu lekarza weterynarii.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1994-04-07
1994-04-07
---- -- --
1998-12-15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.

obowiązujący
1993-09-10
1993-09-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz orzekania o niezdolności do jego wykonywania.

obowiązujący
1992-07-23
1992-07-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1992 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu.

uznany za uchylony
1992-04-08
1992-04-08
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 września 1991 r. w sprawie wykonywania czynności weterynaryjnych przez osoby nie posiadające tytułu lekarza weterynarii.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1991-10-13
1991-10-13
---- -- --
1998-12-15
32012R1024

2012-10-25
32005L0036

2005-09-07
32005L0036R(02)

2005-09-07
32005L0036R(03)

2005-09-07

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu