zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:46:46) Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75
54
WDU19910170075
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości

oczekujący na wejście w życie
2021-10-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wzoru karty kombatanta i wniosku o jej wydanie oraz trybu jej wydawania i zwrotu

obowiązujący
2019-07-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i trybu pracy wojewódzkich rad kombatanckich

obowiązujący
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2017-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości

obowiązujący
2014-11-19
2014-11-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, sposobu wykonywania zadań i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

obowiązujący
2014-08-15
2014-08-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznawania dodatku kombatanckiego oraz emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku

obowiązujący
2014-08-13
2014-08-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznawania kombatantom i innym osobom uprawnionym świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego

obowiązujący
2014-08-13
2014-08-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

obowiązujący
2014-07-22
2014-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2014-05-18
2014-05-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej

obowiązujący
2005-10-14
2005-10-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej

obowiązujący
2003-04-25
2003-04-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1995 r. w sprawie wypłaty w 1995 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego uczestnikom wojny w latach 1918-1921.

obowiązujący
1995-09-01
1995-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie wypłaty w 1994 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego uczestnikom Powstań Śląskich i Powstania Wielkopolskiego.

obowiązujący
1994-08-31
1994-08-31
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r. sygn. akt P 19/10
Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych
Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2004 r. sygn. akt K 12/02
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2003 r. sygn. akt SK 4/02
Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego, ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
Ustawa z dnia 6 lutego 1998 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Ustawa z dnia 24 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 21 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Ustawa z dnia 3 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zaopatrzenia emerytalnego.
Ustawa z dnia 16 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej

uznany za uchylony
2014-08-08
2014-08-08
---- -- --
2019-05-10

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

uznany za uchylony
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
2014-08-15

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości

uznany za uchylony
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
2014-11-19

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub innych narodowości

uznany za uchylony
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2014-11-19

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

uznany za uchylony
2004-07-06
2004-07-06
---- -- --
2014-08-15

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

uznany za uchylony
2003-08-15
2003-08-15
---- -- --
2014-07-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym.

uznany za uchylony
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2014-08-13

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

uchylony
2002-01-31
2002-01-31
---- -- --
2003-08-15

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

uznany za uchylony
2001-10-30
2001-10-30
---- -- --
2014-08-15

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości.

uznany za uchylony
2001-10-14
2001-10-14
---- -- --
2014-11-19

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2001-10-30

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów.

uznany za uchylony
1998-04-28
1998-04-28
---- -- --
2014-08-08

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia i przywrócenia uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień.

uznany za uchylony
1997-10-01
1997-10-01
---- -- --
2014-05-18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym.

uznany za uchylony
1997-03-05
1997-03-05
---- -- --
2014-08-13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

uznany za uchylony
1996-08-07
1996-08-07
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

uznany za uchylony
1995-03-06
1995-03-06
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dotyczących pozbawiania uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień.

uchylony
1992-03-06
1992-03-06
---- -- --
1997-10-01

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1991 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu dodatku kombatanckiego oraz emerytur i rent, w drodze wyjątku, kombatantom i innym osobom uprawnionym.

uznany za uchylony
1991-07-25
1991-01-01
---- -- --
2014-08-13

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów działalności kombatanckiej i okresów działalności równorzędnej z działalnością kombatancką do okresów zatrudnienia.

uznany za uchylony
1991-07-10
1991-01-01
---- -- --
2014-05-18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

uznany za uchylony
1991-07-02
1991-07-02
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości

oczekujący na wejście w życie
2021-10-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wzoru karty kombatanta i wniosku o jej wydanie oraz trybu jej wydawania i zwrotu

obowiązujący
2019-07-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i trybu pracy wojewódzkich rad kombatanckich

obowiązujący
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2017-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości

obowiązujący
2014-11-19
2014-11-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, sposobu wykonywania zadań i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

obowiązujący
2014-08-15
2014-08-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznawania dodatku kombatanckiego oraz emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku

obowiązujący
2014-08-13
2014-08-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznawania kombatantom i innym osobom uprawnionym świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego

obowiązujący
2014-08-13
2014-08-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej

uznany za uchylony
2014-08-08
2014-08-08
---- -- --
2019-05-10

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

obowiązujący
2014-07-22
2014-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2014-05-18
2014-05-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

uznany za uchylony
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
2014-08-15

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości

uznany za uchylony
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
2014-11-19

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub innych narodowości

uznany za uchylony
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2014-11-19

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej

obowiązujący
2005-10-14
2005-10-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

uznany za uchylony
2004-07-06
2004-07-06
---- -- --
2014-08-15

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

uznany za uchylony
2003-08-15
2003-08-15
---- -- --
2014-07-22

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej

obowiązujący
2003-04-25
2003-04-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym.

uznany za uchylony
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2014-08-13

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

uchylony
2002-01-31
2002-01-31
---- -- --
2003-08-15

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

uznany za uchylony
2001-10-30
2001-10-30
---- -- --
2014-08-15

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości.

uznany za uchylony
2001-10-14
2001-10-14
---- -- --
2014-11-19

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2001-10-30

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów.

uznany za uchylony
1998-04-28
1998-04-28
---- -- --
2014-08-08

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia i przywrócenia uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień.

uznany za uchylony
1997-10-01
1997-10-01
---- -- --
2014-05-18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym.

uznany za uchylony
1997-03-05
1997-03-05
---- -- --
2014-08-13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

uznany za uchylony
1996-08-07
1996-08-07
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1995 r. w sprawie wypłaty w 1995 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego uczestnikom wojny w latach 1918-1921.

obowiązujący
1995-09-01
1995-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

uznany za uchylony
1995-03-06
1995-03-06
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie wypłaty w 1994 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego uczestnikom Powstań Śląskich i Powstania Wielkopolskiego.

obowiązujący
1994-08-31
1994-08-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dotyczących pozbawiania uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień.

uchylony
1992-03-06
1992-03-06
---- -- --
1997-10-01

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1991 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu dodatku kombatanckiego oraz emerytur i rent, w drodze wyjątku, kombatantom i innym osobom uprawnionym.

uznany za uchylony
1991-07-25
1991-01-01
---- -- --
2014-08-13

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów działalności kombatanckiej i okresów działalności równorzędnej z działalnością kombatancką do okresów zatrudnienia.

uznany za uchylony
1991-07-10
1991-01-01
---- -- --
2014-05-18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

uznany za uchylony
1991-07-02
1991-07-02
---- -- --
1999-01-01

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu