zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:46:35) Dz.U. 1991 nr 41 poz. 179
43
WDU19910410179
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego

obowiązujący
2019-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego

obowiązujący
2016-07-19
2016-07-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru wniosku o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty przedstawianego przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej

obowiązujący
2010-05-20
2010-05-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty

obowiązujący
2009-12-21
2009-12-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece

obowiązujący
2009-03-13
2009-03-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"

obowiązujący
2005-07-16
2005-07-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"

obowiązujący
2004-06-24
2004-06-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich

obowiązujący
2003-06-10
2003-06-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów

obowiązujący
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia

obowiązujący
2003-03-04
2003-03-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów.

obowiązujący
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1992 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu aptekarza oraz prowadzenia rejestrów aptekarzy i aptek.

obowiązujący
1992-01-21
1992-01-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawiania i zawieszania prawa wykonywania zawodu aptekarza z powodu niezdolności do wykonywania zawodu.

obowiązujący
1992-12-30
1992-12-30
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty
Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych
Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
Ustawa z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego

uznany za uchylony
2011-04-23
2011-04-23
---- -- --
2016-07-19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu odbywania rocznej praktyki w aptece

uznany za uchylony
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".

uznany za uchylony
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu z języka polskiego.

uznany za uchylony
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
2011-04-23

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie czynności fachowych, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza.

uznany za uchylony
1994-09-23
1994-09-23
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.

uznany za uchylony
1993-10-18
1993-07-31
---- -- --
2002-10-02

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie zasad odbywania rocznej praktyki w aptekach.

uznany za uchylony
1993-08-22
1993-08-22
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1993 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.

uznany za uchylony
1993-07-29
1993-07-29
---- -- --
2002-10-02

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 kwietnia 1993 r. w sprawie czynności fachowych, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza.

uchylony
1993-05-26
1993-05-26
---- -- --
1994-09-23

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego

obowiązujący
2019-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego

obowiązujący
2016-07-19
2016-07-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego

uznany za uchylony
2011-04-23
2011-04-23
---- -- --
2016-07-19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru wniosku o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty przedstawianego przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej

obowiązujący
2010-05-20
2010-05-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty

obowiązujący
2009-12-21
2009-12-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece

obowiązujący
2009-03-13
2009-03-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"

obowiązujący
2005-07-16
2005-07-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"

obowiązujący
2004-06-24
2004-06-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich

obowiązujący
2003-06-10
2003-06-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów

obowiązujący
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia

obowiązujący
2003-03-04
2003-03-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu odbywania rocznej praktyki w aptece

uznany za uchylony
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".

uznany za uchylony
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów.

obowiązujący
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu z języka polskiego.

uznany za uchylony
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
2011-04-23

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie czynności fachowych, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza.

uznany za uchylony
1994-09-23
1994-09-23
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.

uznany za uchylony
1993-10-18
1993-07-31
---- -- --
2002-10-02

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie zasad odbywania rocznej praktyki w aptekach.

uznany za uchylony
1993-08-22
1993-08-22
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1993 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.

uznany za uchylony
1993-07-29
1993-07-29
---- -- --
2002-10-02

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 kwietnia 1993 r. w sprawie czynności fachowych, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza.

uchylony
1993-05-26
1993-05-26
---- -- --
1994-09-23

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1992 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu aptekarza oraz prowadzenia rejestrów aptekarzy i aptek.

obowiązujący
1992-01-21
1992-01-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawiania i zawieszania prawa wykonywania zawodu aptekarza z powodu niezdolności do wykonywania zawodu.

obowiązujący
1992-12-30
1992-12-30
---- -- --
---- -- --
32005L0036

2005-09-07
32001L0019

2001-05-14
31992L0051

1992-06-18
31989L0048

1988-12-21
31985L0433

1985-09-16
31985L0432

1985-09-16
31985L0384

1985-06-10
31980L0155

1980-01-21
31980L0154

1980-01-21
31978L1027

1978-12-18
31978L1026

1978-12-18
31978L0687

1978-07-25
31978L0686

1978-07-25
31977L0453

1977-06-27
31977L0452

1977-06-27

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu