zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:35:21) Dz.U. 1995 nr 47 poz. 243
165
WDU19950470243
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozwiązań równoważnych z wymaganiami Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r., dla statków wskazanych w prawidle A-5 załącznika do tej konwencji

obowiązujący
2021-01-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie statkowi podróżującemu pomiędzy określonymi portami lub miejscami lub statkowi eksploatowanemu wyłącznie pomiędzy określonymi portami lub miejscami zwolnienia, o którym mowa w prawidle A-4 załącznika do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r.

obowiązujący
2021-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przekazywania informacji na temat aktualnej ilości wód balastowych oraz przeprowadzonych operacji balastowych na statku

oczekujący na wejście w życie
2021-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu

obowiązujący
2020-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania

obowiązujący
2019-03-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu

obowiązujący
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

obowiązujący
2016-12-01
2016-12-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki

obowiązujący
2015-11-20
2015-11-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania

obowiązujący
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie deklaracji o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających

obowiązujący
2012-04-06
2012-04-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu

obowiązujący
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające

obowiązujący
2008-10-31
2008-10-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji

obowiązujący
2006-02-25
2006-02-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające

obowiązujący
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki na jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji oraz okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego

obowiązujący
2003-11-07
2003-11-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające

obowiązujący
2003-06-25
2003-06-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2000 r. w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów.

akt posiada tekst jednolity
2000-02-05
2000-02-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie organów inspekcyjnych dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz trybu przeprowadzania

obowiązujący
1999-07-10
1999-07-10
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki na jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym

uchylony
2014-11-25
2014-11-25
---- -- --
2015-11-06

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu

uznany za uchylony
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2017-08-31

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

uchylony
2013-04-18
2013-04-18
---- -- --
2016-12-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym

uchylony
2011-01-27
2011-01-27
---- -- --
2014-11-25

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

uchylony
2009-06-19
2009-06-19
---- -- --
2013-04-18

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym

uchylony
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
2014-11-25

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania przeglądów i inspekcji, sposobu wydawania, potwierdzania oraz wzorów międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

uznany za uchylony
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
2015-11-20

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie dostarczanym na statek

uznany za uchylony
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2009-04-25

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania przeglądów i inspekcji, sposobu potwierdzania oraz wzorów międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

uznany za uchylony
2006-04-11
2006-04-11
---- -- --
2009-01-06

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

uchylony
2006-02-09
2006-02-09
---- -- --
2013-04-18

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu

uznany za uchylony
2006-02-09
2006-02-09
---- -- --
2009-01-31

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-04-06

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

uchylony
2003-06-25
2003-06-25
---- -- --
2013-04-18

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu

uznany za uchylony
2003-06-25
2003-06-25
---- -- --
2009-01-31

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.

uznany za uchylony
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2017-08-31

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki na jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji.

uchylony
1999-05-28
1999-05-28
---- -- --
2003-11-07

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji.

uznany za uchylony
1998-02-15
1998-02-15
---- -- --
2006-02-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zanieczyszczeń na morzu.

uznany za uchylony
1997-09-01
1997-09-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie przepisów technicznych w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki, trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, wzorów międzynarodowych świadectw, wysokości opłat z tym związanych oraz powierzenia niektórych zadań organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej.

uchylony
1997-04-10
1997-04-10
---- -- --
2006-04-11

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozwiązań równoważnych z wymaganiami Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r., dla statków wskazanych w prawidle A-5 załącznika do tej konwencji

obowiązujący
2021-01-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie statkowi podróżującemu pomiędzy określonymi portami lub miejscami lub statkowi eksploatowanemu wyłącznie pomiędzy określonymi portami lub miejscami zwolnienia, o którym mowa w prawidle A-4 załącznika do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r.

obowiązujący
2021-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przekazywania informacji na temat aktualnej ilości wód balastowych oraz przeprowadzonych operacji balastowych na statku

oczekujący na wejście w życie
2021-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu

obowiązujący
2020-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania

obowiązujący
2019-03-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu

obowiązujący
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

obowiązujący
2016-12-01
2016-12-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki

obowiązujący
2015-11-20
2015-11-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania

obowiązujący
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym

uchylony
2014-11-25
2014-11-25
---- -- --
2015-11-06

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu

uznany za uchylony
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2017-08-31

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

uchylony
2013-04-18
2013-04-18
---- -- --
2016-12-01

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie deklaracji o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających

obowiązujący
2012-04-06
2012-04-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym

uchylony
2011-01-27
2011-01-27
---- -- --
2014-11-25

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

uchylony
2009-06-19
2009-06-19
---- -- --
2013-04-18

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym

uchylony
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
2014-11-25

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu

obowiązujący
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania przeglądów i inspekcji, sposobu wydawania, potwierdzania oraz wzorów międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

uznany za uchylony
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
2015-11-20

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające

obowiązujący
2008-10-31
2008-10-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie dostarczanym na statek

uznany za uchylony
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2009-04-25

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania przeglądów i inspekcji, sposobu potwierdzania oraz wzorów międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

uznany za uchylony
2006-04-11
2006-04-11
---- -- --
2009-01-06

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji

obowiązujący
2006-02-25
2006-02-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

uchylony
2006-02-09
2006-02-09
---- -- --
2013-04-18

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu

uznany za uchylony
2006-02-09
2006-02-09
---- -- --
2009-01-31

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające

obowiązujący
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-04-06

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki na jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji oraz okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego

obowiązujący
2003-11-07
2003-11-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

uchylony
2003-06-25
2003-06-25
---- -- --
2013-04-18

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu

uznany za uchylony
2003-06-25
2003-06-25
---- -- --
2009-01-31

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające

obowiązujący
2003-06-25
2003-06-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.

uznany za uchylony
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2017-08-31

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2000 r. w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów.

akt posiada tekst jednolity
2000-02-05
2000-02-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie organów inspekcyjnych dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz trybu przeprowadzania

obowiązujący
1999-07-10
1999-07-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki na jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji.

uchylony
1999-05-28
1999-05-28
---- -- --
2003-11-07

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji.

uznany za uchylony
1998-02-15
1998-02-15
---- -- --
2006-02-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zanieczyszczeń na morzu.

uznany za uchylony
1997-09-01
1997-09-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie przepisów technicznych w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki, trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, wzorów międzynarodowych świadectw, wysokości opłat z tym związanych oraz powierzenia niektórych zadań organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej.

uchylony
1997-04-10
1997-04-10
---- -- --
2006-04-11
32003R0782

2003-04-14
32002L0059

2002-06-27
32000R2037

2000-06-29
31995L0021

1995-06-19

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu