zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:21:32) Dz.U. 1997 nr 141 poz. 943
130
WDU19971410943
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych

obowiązujący
2019-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych

obowiązujący
2019-09-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu sprawy wewnętrzne

obowiązujący
2017-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

obowiązujący
2017-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i żegluga śródlądowa

obowiązujący
2017-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

obowiązujący
2017-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

obowiązujący
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika

obowiązujący
2017-01-06
2017-01-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2016 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

obowiązujący
2016-10-28
2016-10-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

obowiązujący
2016-10-13
2016-10-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

akt jednorazowy
2016-04-20
2016-04-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w zawodzie regulowanym bibliotekarza, pracownika dokumentacji i informacji naukowej

obowiązujący
2004-03-13
2004-03-13
---- -- --
---- -- --
Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych.
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa.
Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.
Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Ustawa z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody.
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa z dnia 12 maja 1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych.
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
e
Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie
Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej
Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej
Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w województwie
Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego
Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw.
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności.
Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działaniach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne.
Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i transport

uznany za uchylony
2015-03-13
2015-03-13
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony
2013-04-04
2013-04-04
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uznany za uchylony
2012-10-17
2012-10-17
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji zawodów regulowanych

uznany za uchylony
2011-06-18
0000-00-00
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

uznany za uchylony
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
2016-10-18

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

uznany za uchylony
2009-05-21
2009-05-21
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uchylony
2009-02-26
2009-02-26
---- -- --
2012-10-17

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich

uznany za uchylony
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uchylony
2008-12-18
2008-12-18
---- -- --
2016-04-20

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji

uznany za uchylony
2008-11-12
2008-11-12
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony
2008-01-24
2008-01-24
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

uznany za uchylony
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

uchylony
2007-10-31
2007-10-31
---- -- --
2009-05-21

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uchylony
2007-07-21
2007-07-21
---- -- --
2011-06-18

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uchylony
2006-10-12
2006-10-12
---- -- --
2008-01-24

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

uchylony
2006-06-28
2006-06-28
---- -- --
2007-12-05

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uchylony
2005-05-14
2005-05-14
---- -- --
2009-01-06

Rozporządzenie ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

uchylony
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2007-10-31

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uchylony
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
2008-12-18

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-06-28

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-10-13

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

uchylony
2004-03-06
2004-03-06
---- -- --
2005-03-31

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu gospodarka

uznany za uchylony
2003-07-12
2003-07-12
---- -- --
2004-03-06

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2009-02-26

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-10-12

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej i Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.

uchylony
2003-01-30
2003-01-30
---- -- --
2011-06-18

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

uchylony
2002-09-14
2002-09-14
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych

obowiązujący
2019-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych

obowiązujący
2019-09-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu sprawy wewnętrzne

obowiązujący
2017-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

obowiązujący
2017-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i żegluga śródlądowa

obowiązujący
2017-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

obowiązujący
2017-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

obowiązujący
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika

obowiązujący
2017-01-06
2017-01-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2016 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

obowiązujący
2016-10-28
2016-10-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

obowiązujący
2016-10-13
2016-10-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

akt jednorazowy
2016-04-20
2016-04-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i transport

uznany za uchylony
2015-03-13
2015-03-13
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony
2013-04-04
2013-04-04
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uznany za uchylony
2012-10-17
2012-10-17
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji zawodów regulowanych

uznany za uchylony
2011-06-18
0000-00-00
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

uznany za uchylony
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
2016-10-18

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

uznany za uchylony
2009-05-21
2009-05-21
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uchylony
2009-02-26
2009-02-26
---- -- --
2012-10-17

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich

uznany za uchylony
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uchylony
2008-12-18
2008-12-18
---- -- --
2016-04-20

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji

uznany za uchylony
2008-11-12
2008-11-12
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony
2008-01-24
2008-01-24
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

uznany za uchylony
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

uchylony
2007-10-31
2007-10-31
---- -- --
2009-05-21

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uchylony
2007-07-21
2007-07-21
---- -- --
2011-06-18

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uchylony
2006-10-12
2006-10-12
---- -- --
2008-01-24

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

uchylony
2006-06-28
2006-06-28
---- -- --
2007-12-05

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uchylony
2005-05-14
2005-05-14
---- -- --
2009-01-06

Rozporządzenie ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

uchylony
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2007-10-31

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uchylony
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
2008-12-18

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-06-28

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-10-13

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w zawodzie regulowanym bibliotekarza, pracownika dokumentacji i informacji naukowej

obowiązujący
2004-03-13
2004-03-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

uchylony
2004-03-06
2004-03-06
---- -- --
2005-03-31

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu gospodarka

uznany za uchylony
2003-07-12
2003-07-12
---- -- --
2004-03-06

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2009-02-26

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-10-12

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej i Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.

uchylony
2003-01-30
2003-01-30
---- -- --
2011-06-18

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

uchylony
2002-09-14
2002-09-14
---- -- --
2004-05-01

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu