zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"


Art. 69 pkt 10 wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2000 r., art. 69 pkt 9 i pkt 21 oraz art. 74 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. Rozdział 7 oraz zmiany w następujących przepisach: Dz. U. z 1934 r. Nr 93 (art. 65), poz. 834, Dz. U. 1981 r. Nr 24 , poz. 122 (art. 66), Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 (art. 67), Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769 (art. 70) wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu wydania postanowienia o wpisie PKP SA do rejestru handlowego. Ta data dotyczy również wejścia w życie art. 71, jednak nie wcześniej niż dnia 2 stycznia 2001 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. tytuł ustawy otrzymuje brzmienie "o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"" - Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:05:11) Dz.U. 2000 nr 84 poz. 948
44
WDU20000840948
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji

obowiązujący
2011-01-15
2011-01-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych

obowiązujący
2009-10-06
2009-10-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania przez "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" na rachunek bankowy Funduszu Pracy środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych

obowiązujący
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

obowiązujący
2008-12-17
2008-12-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy ze względu na okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe" i w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" i ustalenia liczby jednostek uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej przypadających na każdą z tych grup.

obowiązujący
2001-02-10
2001-02-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.

obowiązujący
2001-02-07
2001-02-07
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19
Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o Funduszu Kolejowym
Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskiego Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt P 2/08
Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budo
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji

uznany za uchylony
2009-02-27
2009-02-27
---- -- --
2011-01-04

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie trybu przekazywania przez "Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych

uznany za uchylony
2006-02-07
2006-02-07
---- -- --
2009-07-03

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie trybu przekazywania przez spółkę akcyjną "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", na konto Funduszu Pracy, środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych

uznany za uchylony
2003-12-01
2003-12-01
---- -- --
2004-08-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji.

uchylony
2002-06-26
2002-06-26
---- -- --
2009-02-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

uznany za uchylony
2002-06-06
2002-06-06
---- -- --
2003-05-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

uchylony
2001-12-15
2001-12-15
---- -- --
2003-05-25

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji.

uchylony
2001-11-24
2001-11-24
---- -- --
2008-02-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

uznany za uchylony
2001-06-24
2001-06-24
---- -- --
2003-05-25

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie trybu przekazywania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe", a następnie przez spółkę akcyjną "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", na konto Funduszu Pracy środków na finansowanie świadczeń przedemerytalnych.

uznany za uchylony
2001-02-13
2001-02-13
---- -- --
2003-05-25

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji

obowiązujący
2011-01-15
2011-01-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych

obowiązujący
2009-10-06
2009-10-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania przez "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" na rachunek bankowy Funduszu Pracy środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych

obowiązujący
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji

uznany za uchylony
2009-02-27
2009-02-27
---- -- --
2011-01-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

obowiązujący
2008-12-17
2008-12-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie trybu przekazywania przez "Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych

uznany za uchylony
2006-02-07
2006-02-07
---- -- --
2009-07-03

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie trybu przekazywania przez spółkę akcyjną "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", na konto Funduszu Pracy, środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych

uznany za uchylony
2003-12-01
2003-12-01
---- -- --
2004-08-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji.

uchylony
2002-06-26
2002-06-26
---- -- --
2009-02-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

uznany za uchylony
2002-06-06
2002-06-06
---- -- --
2003-05-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

uchylony
2001-12-15
2001-12-15
---- -- --
2003-05-25

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji.

uchylony
2001-11-24
2001-11-24
---- -- --
2008-02-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

uznany za uchylony
2001-06-24
2001-06-24
---- -- --
2003-05-25

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie trybu przekazywania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe", a następnie przez spółkę akcyjną "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", na konto Funduszu Pracy środków na finansowanie świadczeń przedemerytalnych.

uznany za uchylony
2001-02-13
2001-02-13
---- -- --
2003-05-25

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy ze względu na okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe" i w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" i ustalenia liczby jednostek uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej przypadających na każdą z tych grup.

obowiązujący
2001-02-10
2001-02-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.

obowiązujący
2001-02-07
2001-02-07
---- -- --
---- -- --
32004L0051

2004-04-29
32003L0124

2003-12-22
32003L0071

2003-11-04
32003L0006

2003-01-28
32001L0034

2001-05-28
32001L0014

2001-02-26
32001L0013

2001-02-26
32001L0012

2001-02-26
31991L0440

1991-08-24

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu