zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:01:14) Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43
69
WDU20010050043
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów

obowiązujący
2020-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu

obowiązujący
2019-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2019-09-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej

obowiązujący
2019-08-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania

obowiązujący
2019-05-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

obowiązujący
2019-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

obowiązujący
2019-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich

obowiązujący
2019-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru świadectwa sprzętu nawigacyjnego

obowiązujący
2019-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru rejestru unijnych świadectw zdolności żeglugowej

obowiązujący
2019-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

obowiązujący
2019-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2019-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów

obowiązujący
2018-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2018-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2014-12-02
2014-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej (RIS)

obowiązujący
2014-02-15
2014-02-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej

obowiązujący
2013-11-30
2013-11-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków są uznawane przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2013-11-12
2013-11-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową

obowiązujący
2013-09-19
2013-09-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

obowiązujący
2013-06-29
2013-06-29
---- -- --
2020-08-01

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu

obowiązujący
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie

obowiązujący
2013-06-07
2013-06-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

obowiązujący
2013-05-01
2013-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych, na których wprowadza się usługi informacji rzecznej (RIS)

obowiązujący
2013-01-18
2013-01-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego miejscowo do zarządzania usługami informacji rzecznej (RIS)

obowiązujący
2012-02-01
2012-02-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków

obowiązujący
2010-12-02
2010-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej

obowiązujący
2010-12-02
2010-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2010-07-15
2010-07-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku

obowiązujący
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych

obowiązujący
2010-05-25
2010-05-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu pomiaru statku

obowiązujący
2010-05-25
2010-05-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności inspekcyjnych statków

obowiązujący
2010-05-25
2010-05-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2004-05-06
2004-05-06
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2003-12-09
2003-12-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie warunków gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych

obowiązujący
2003-12-30
2003-12-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w żegludze śródlądowej

obowiązujący
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2003-05-08
2003-05-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych

obowiązujący
2003-02-17
2003-02-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych.

obowiązujący
2002-09-25
2002-09-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej.

obowiązujący
2002-07-09
2002-07-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.

obowiązujący
2002-07-19
2002-07-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej.

obowiązujący
2002-04-19
2002-04-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych.

obowiązujący
2002-04-01
2002-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej.

obowiązujący
2002-05-01
2002-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

obowiązujący
2001-08-12
2001-08-12
---- -- --
2018-10-01
e
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe oraz ustawy o żegludze śródlądowej
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej

uznany za uchylony
2013-12-24
2013-12-24
---- -- --
2019-04-20

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania

uchylony
2013-12-24
2913-12-24
---- -- --
2019-05-08

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej

uznany za uchylony
2010-07-03
2010-07-03
---- -- --
2019-04-20

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

uznany za uchylony
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
2019-04-20

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania

uchylony
2010-07-03
2010-07-03
---- -- --
2019-05-08

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej

uznany za uchylony
2010-06-15
2010-06-15
---- -- --
2019-04-20

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich Unii Europejskiej

uchylony
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
2019-04-20

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2009-07-14
2009-07-14
---- -- --
2014-02-24

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji

uznany za uchylony
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
2012-10-17

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykazu państw, w których wydane świadectwa zdolności żeglugowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
2010-07-11

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

uchylony
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
2013-11-12

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2007-09-25
2007-09-25
---- -- --
2014-02-24

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2006-09-25
2006-09-25
---- -- --
2014-02-24

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji

uznany za uchylony
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2007-07-24

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji

uznany za uchylony
2006-08-13
2006-08-13
---- -- --
2007-10-24

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2005-09-25
2005-09-25
---- -- --
2014-02-24

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2004-10-28
2004-10-28
---- -- --
2012-07-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

uchylony
2004-09-11
2004-09-11
---- -- --
2007-11-29

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane świadectwa zdolności żeglugowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

uchylony
2004-09-11
2004-09-11
---- -- --
2007-11-29

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
2007-11-29

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2003-06-26
2003-06-26
---- -- --
2010-07-11

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2010-07-11

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2003-09-26
2003-09-26
---- -- --
2014-02-24

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi przez obce statki na polskich śródlądowych drogach wodnych

uznany za uchylony
2003-01-31
2003-01-31
---- -- --
2010-05-25

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej.

uznany za uchylony
2003-02-15
2003-02-15
---- -- --
2010-07-11

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-08-31

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty w zakresie żeglugi śródlądowej uznawane są na zasadzie wzajemności przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

uchylony
2002-09-25
2002-09-25
---- -- --
2004-09-11

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.

uznany za uchylony
2002-09-30
2002-09-30
---- -- --
2010-07-11

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów

obowiązujący
2020-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu

obowiązujący
2019-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2019-09-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej

obowiązujący
2019-08-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania

obowiązujący
2019-05-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

obowiązujący
2019-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

obowiązujący
2019-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich

obowiązujący
2019-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru świadectwa sprzętu nawigacyjnego

obowiązujący
2019-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru rejestru unijnych świadectw zdolności żeglugowej

obowiązujący
2019-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

obowiązujący
2019-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2019-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów

obowiązujący
2018-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2018-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2014-12-02
2014-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej (RIS)

obowiązujący
2014-02-15
2014-02-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej

uznany za uchylony
2013-12-24
2013-12-24
---- -- --
2019-04-20

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania

uchylony
2013-12-24
2913-12-24
---- -- --
2019-05-08

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej

obowiązujący
2013-11-30
2013-11-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków są uznawane przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2013-11-12
2013-11-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową

obowiązujący
2013-09-19
2013-09-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

obowiązujący
2013-06-29
2013-06-29
---- -- --
2020-08-01

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu

obowiązujący
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie

obowiązujący
2013-06-07
2013-06-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

obowiązujący
2013-05-01
2013-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych, na których wprowadza się usługi informacji rzecznej (RIS)

obowiązujący
2013-01-18
2013-01-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego miejscowo do zarządzania usługami informacji rzecznej (RIS)

obowiązujący
2012-02-01
2012-02-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków

obowiązujący
2010-12-02
2010-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej

obowiązujący
2010-12-02
2010-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2010-07-15
2010-07-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej

uznany za uchylony
2010-07-03
2010-07-03
---- -- --
2019-04-20

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku

obowiązujący
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

uznany za uchylony
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
2019-04-20

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania

uchylony
2010-07-03
2010-07-03
---- -- --
2019-05-08

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej

uznany za uchylony
2010-06-15
2010-06-15
---- -- --
2019-04-20

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych

obowiązujący
2010-05-25
2010-05-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu pomiaru statku

obowiązujący
2010-05-25
2010-05-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności inspekcyjnych statków

obowiązujący
2010-05-25
2010-05-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich Unii Europejskiej

uchylony
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
2019-04-20

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2009-07-14
2009-07-14
---- -- --
2014-02-24

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji

uznany za uchylony
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
2012-10-17

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykazu państw, w których wydane świadectwa zdolności żeglugowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
2010-07-11

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

uchylony
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
2013-11-12

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2007-09-25
2007-09-25
---- -- --
2014-02-24

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2006-09-25
2006-09-25
---- -- --
2014-02-24

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji

uznany za uchylony
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2007-07-24

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji

uznany za uchylony
2006-08-13
2006-08-13
---- -- --
2007-10-24

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2005-09-25
2005-09-25
---- -- --
2014-02-24

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2004-10-28
2004-10-28
---- -- --
2012-07-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

uchylony
2004-09-11
2004-09-11
---- -- --
2007-11-29

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane świadectwa zdolności żeglugowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

uchylony
2004-09-11
2004-09-11
---- -- --
2007-11-29

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
2007-11-29

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2004-05-06
2004-05-06
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2003-12-09
2003-12-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2003-06-26
2003-06-26
---- -- --
2010-07-11

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie warunków gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych

obowiązujący
2003-12-30
2003-12-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2010-07-11

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w żegludze śródlądowej

obowiązujący
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

obowiązujący
2003-05-08
2003-05-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

uznany za uchylony
2003-09-26
2003-09-26
---- -- --
2014-02-24

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych

obowiązujący
2003-02-17
2003-02-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi przez obce statki na polskich śródlądowych drogach wodnych

uznany za uchylony
2003-01-31
2003-01-31
---- -- --
2010-05-25

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej.

uznany za uchylony
2003-02-15
2003-02-15
---- -- --
2010-07-11

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-08-31

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych.

obowiązujący
2002-09-25
2002-09-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty w zakresie żeglugi śródlądowej uznawane są na zasadzie wzajemności przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

uchylony
2002-09-25
2002-09-25
---- -- --
2004-09-11

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.

uznany za uchylony
2002-09-30
2002-09-30
---- -- --
2010-07-11

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej.

obowiązujący
2002-07-09
2002-07-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.

obowiązujący
2002-07-19
2002-07-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej.

obowiązujący
2002-04-19
2002-04-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych.

obowiązujący
2002-04-01
2002-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej.

obowiązujący
2002-05-01
2002-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

obowiązujący
2001-08-12
2001-08-12
---- -- --
2018-10-01
32000L0018

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie minimalnych wymogów egzaminacyjnych dla doradców do spraw bezpieczeństwa w drogowym, kolejowym i śródlądowym transporcie towarów niebezpiecznych

2000-04-17
31996L0050

Dyrektywa Rady 96/50/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie harmonizacji warunków uzyskiwania krajowych patentów kapitanów łodzi do celów przewozu towarów i pasażerów śródlądowymi wodnymi drogami we Wspólnocie

1996-07-23
31996L0035

Dyrektywa Rady 96/35/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym towarów niebezpiecznych

1996-06-03
31991L0672

Dyrektywa Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śródlądową

1991-12-16
31987L0540

Dyrektywa Rady z dnia 9 listopada 1987 w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika towarów drogą wodną w transporcie krajowym i międzynarodowym i wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji dla tego zawodu

1987-11-09
31982L0714

Dyrektywa Rady z dnia 4 października 1982 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej

1982-04-10
31980L1119

Dyrektywa Rady z dnia 17 listopada 1980 r. w sprawie sprawozdań statystycznych dotyczących przewozu rzeczy po wodnych drogach śródlądowych

1980-11-17
31976L0135

Dyrektywa Rady z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej

1976-01-20

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu