zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:00:23) Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509
93
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-07-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

akt posiada tekst jednolity
2017-05-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych

obowiązujący
2016-11-05
2016-11-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego

obowiązujący
2016-09-23
2016-09-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego

obowiązujący
2016-08-25
2016-08-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego

obowiązujący
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską

obowiązujący
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne

obowiązujący
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów

obowiązujący
2011-08-16
2011-08-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów.

obowiązujący
2002-06-20
2002-06-20
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. sygn. akt K 1/09
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską

uznany za uchylony
2011-10-04
2011-10-04
---- -- --
2015-11-30

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin konkursowy

uznany za uchylony
2011-10-04
2011-10-04
---- -- --
2015-11-30

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego

uznany za uchylony
2011-10-04
2011-10-04
---- -- --
2015-11-30

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego

uznany za uchylony
2011-09-27
2011-09-27
---- -- --
2015-11-30

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

uznany za uchylony
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
2017-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych

uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-08-26

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

uznany za uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2017-05-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.

uznany za uchylony
2002-09-11
2002-09-11
---- -- --
2004-01-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na listę, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich.

uznany za uchylony
2002-05-30
2002-05-30
---- -- --
2011-07-27

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych.

uznany za uchylony
2002-05-29
2002-05-29
---- -- --
2015-11-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych.

uchylony
2001-10-04
2001-10-04
---- -- --
2004-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-07-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

akt posiada tekst jednolity
2017-05-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych

obowiązujący
2016-11-05
2016-11-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego

obowiązujący
2016-09-23
2016-09-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego

obowiązujący
2016-08-25
2016-08-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego

obowiązujący
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską

obowiązujący
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską

uznany za uchylony
2011-10-04
2011-10-04
---- -- --
2015-11-30

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin konkursowy

uznany za uchylony
2011-10-04
2011-10-04
---- -- --
2015-11-30

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego

uznany za uchylony
2011-10-04
2011-10-04
---- -- --
2015-11-30

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego

uznany za uchylony
2011-09-27
2011-09-27
---- -- --
2015-11-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne

obowiązujący
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów

obowiązujący
2011-08-16
2011-08-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

uznany za uchylony
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
2017-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych

uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-08-26

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

uznany za uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2017-05-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.

uznany za uchylony
2002-09-11
2002-09-11
---- -- --
2004-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów.

obowiązujący
2002-06-20
2002-06-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na listę, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich.

uznany za uchylony
2002-05-30
2002-05-30
---- -- --
2011-07-27

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych.

uznany za uchylony
2002-05-29
2002-05-29
---- -- --
2015-11-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych.

uchylony
2001-10-04
2001-10-04
---- -- --
2004-01-01

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu