zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 02:56:11) Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1071
195
WDU20010981071
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

oczekujący na wejście w życie
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

oczekujący na wejście w życie
2020-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

obowiązujący
2019-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

obowiązujący
2018-12-14
2018-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

obowiązujący
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

akt objęty tekstem jednolitym
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

akt objęty tekstem jednolitym
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-03-23
2013-03-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

akt objęty tekstem jednolitym
2009-03-19
2009-03-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych

akt posiada tekst jednolity
2003-07-31
2003-07-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego

obowiązujący
2003-07-19
2003-07-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

akt posiada tekst jednolity
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę o kuratorach sądowych.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością kuratorów sądowych

oczekujący na wejście w życie
2023-04-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

oczekujący na wejście w życie
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

oczekujący na wejście w życie
2020-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

obowiązujący
2019-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

obowiązujący
2018-12-14
2018-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

obowiązujący
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

akt objęty tekstem jednolitym
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

akt objęty tekstem jednolitym
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-03-23
2013-03-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

akt objęty tekstem jednolitym
2009-03-19
2009-03-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych

akt posiada tekst jednolity
2003-07-31
2003-07-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego

obowiązujący
2003-07-19
2003-07-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

akt posiada tekst jednolity
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu