zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj



_

Pobierz:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.


przepisy art. 1 pkt 4 i 5 lit. f) i lit. j), art. 4-15, art. 22-23 oraz zmiana do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754) wchodzą w życie z dniem uzyskania przez RP członkostwa w UE akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 02:55:40) Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1351
117
WDU20011231351
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

e
Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw
Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o giełdach towarowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności

obowiązujący
2019-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności

uznany za uchylony
2017-06-15
0000-00-00
---- -- --
2019-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe

obowiązujący
2016-06-21
2016-06-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych

obowiązujący
2014-10-22
2014-10-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe

uznany za uchylony
2005-04-15
2005-04-15
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe

uznany za uchylony
2004-11-19
2004-11-19
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie określenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych

uznany za uchylony
2003-10-01
2003-10-01
---- -- --
2014-04-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe

uznany za uchylony
2003-10-01
2003-10-01
---- -- --
2016-01-01
32014R0909

2014-07-23
32012R0648

2012-07-04
31998L0026

1998-05-19

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu