zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego


art. 14 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 02:40:22) Dz.U. 2003 nr 65 poz. 594
37
WDU20030650594
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

e
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz niektórych ustaw
32013R1303

2013-12-17
32013R0575

2013-06-26

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu