zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi


Art. 32 ust. 2, art. 33, art. 34, art. 54 ust. 5, art. 61 ust. 2 i 3, art. 71 pkt 2, art. 89 ust. 6 i 7, art. 226 ust. 1 pkt 6, art. 228 ust. 7, art. 236 ust. 2 oraz dział XII wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2004 r. Zmiana tytułu ustawy "o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnym funduszami inwestycyjnymi" - Dz. U. z 2016 r. poz. 615 akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 06:56:21) Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546
149
WDU20041461546
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2022-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

obowiązujący
2020-05-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

obowiązujący
2019-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2019-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej zarządzających ASI dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący
2018-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między firmami audytorskimi funduszu podstawowego i funduszu powiązanego

obowiązujący
2017-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy

akt objęty tekstem jednolitym
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

akt objęty tekstem jednolitym
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnego limitu ekspozycji AFI

obowiązujący
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

akt objęty tekstem jednolitym
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

obowiązujący
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym

obowiązujący
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

obowiązujący
2016-12-25
2016-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających ASI

obowiązujący
2016-12-07
2016-12-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI

obowiązujący
2016-09-30
2016-09-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI

obowiązujący
2016-07-27
2016-07-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy

akt posiada tekst jednolity
2013-06-27
2013-06-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

akt posiada tekst jednolity
2013-05-23
2013-05-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

akt posiada tekst jednolity
2013-05-23
2013-05-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między funduszem podstawowym a funduszem powiązanym oraz wewnętrznych zasad prowadzenia działalności w zakresie zarządzania funduszem podstawowym i funduszem powiązanym

obowiązujący
2013-05-03
2013-05-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w dokumencie informacyjnym funduszu inwestycyjnego

obowiązujący
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między depozytariuszami funduszu podstawowego i funduszu powiązanego oraz rodzajów nieprawidłowości, które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz powiązany

obowiązujący
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

obowiązujący
2006-07-20
2006-07-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych

obowiązujący
2006-07-21
2006-07-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2006-07-21
2006-07-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych

obowiązujący
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

obowiązujący
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego

obowiązujący
2004-09-11
2004-09-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów, które muszą spełniać koszty dystrybucji przy wyliczaniu kapitału własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
e
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spólkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2011 r. sygn. akt P 1/10
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
2019-04-22

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

uznany za uchylony
2017-04-27
0000-00-00
---- -- --
2019-04-22

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

uznany za uchylony
2013-08-01
2013-08-01
---- -- --
2017-04-27

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony
2013-05-23
2013-05-23
---- -- --
2017-06-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego i funduszu powiązanego

uznany za uchylony
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
2017-12-22

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

uznany za uchylony
2012-02-24
2012-02-24
---- -- --
2013-05-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym

uchylony
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
2017-06-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego

uznany za uchylony
2009-12-23
2009-12-23
---- -- --
2013-05-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

uznany za uchylony
2009-10-08
2009-10-08
---- -- --
2017-06-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa

uznany za uchylony
2009-05-06
2009-05-06
---- -- --
2013-08-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony
2009-04-04
2009-04-04
---- -- --
2013-05-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

uznany za uchylony
2009-02-02
2009-02-02
---- -- --
2013-05-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego projektu

uznany za uchylony
2009-02-02
2009-02-02
---- -- --
2013-06-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu

uznany za uchylony
2007-11-30
2007-11-30
---- -- --
2009-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

uznany za uchylony
2006-07-25
2006-07-25
---- -- --
2009-10-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu

uchylony
2006-05-04
2006-05-04
---- -- --
2007-11-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego

uznany za uchylony
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2012-01-26

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie podlegają wprowadzeniu do publicznego obrotu

uznany za uchylony
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2005-10-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

uznany za uchylony
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2009-10-08

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy

uchylony
2004-11-02
2004-11-02
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wymogów kapitałowych towarzystw funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony
2004-10-09
2004-10-09
---- -- --
2005-06-13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu

uchylony
2004-10-06
2004-10-06
---- -- --
2007-11-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

uznany za uchylony
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
2009-01-13

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz za dokonanie wpisów do rejestrów prowadzonych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd

uznany za uchylony
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
2005-10-24

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających wprowadzeniu do publicznego obrotu

uznany za uchylony
2004-09-11
2004-09-11
---- -- --
2005-10-24

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

oczekujący na wejście w życie
2022-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2022-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2020-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

obowiązujący
2020-05-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

obowiązujący
2019-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2019-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej zarządzających ASI dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący
2018-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między firmami audytorskimi funduszu podstawowego i funduszu powiązanego

obowiązujący
2017-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy

akt objęty tekstem jednolitym
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

akt objęty tekstem jednolitym
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnego limitu ekspozycji AFI

obowiązujący
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
2019-04-22

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

akt objęty tekstem jednolitym
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

obowiązujący
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

obowiązujący
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym

obowiązujący
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

uznany za uchylony
2017-04-27
0000-00-00
---- -- --
2019-04-22

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

obowiązujący
2016-12-25
2016-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających ASI

obowiązujący
2016-12-07
2016-12-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI

obowiązujący
2016-09-30
2016-09-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI

obowiązujący
2016-07-27
2016-07-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

uznany za uchylony
2013-08-01
2013-08-01
---- -- --
2017-04-27

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy

akt posiada tekst jednolity
2013-06-27
2013-06-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

akt posiada tekst jednolity
2013-05-23
2013-05-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

akt posiada tekst jednolity
2013-05-23
2013-05-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony
2013-05-23
2013-05-23
---- -- --
2017-06-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między funduszem podstawowym a funduszem powiązanym oraz wewnętrznych zasad prowadzenia działalności w zakresie zarządzania funduszem podstawowym i funduszem powiązanym

obowiązujący
2013-05-03
2013-05-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w dokumencie informacyjnym funduszu inwestycyjnego

obowiązujący
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między depozytariuszami funduszu podstawowego i funduszu powiązanego oraz rodzajów nieprawidłowości, które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz powiązany

obowiązujący
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego i funduszu powiązanego

uznany za uchylony
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
2017-12-22

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

uznany za uchylony
2012-02-24
2012-02-24
---- -- --
2013-05-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym

uchylony
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
2017-06-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego

uznany za uchylony
2009-12-23
2009-12-23
---- -- --
2013-05-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

uznany za uchylony
2009-10-08
2009-10-08
---- -- --
2017-06-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa

uznany za uchylony
2009-05-06
2009-05-06
---- -- --
2013-08-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony
2009-04-04
2009-04-04
---- -- --
2013-05-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

uznany za uchylony
2009-02-02
2009-02-02
---- -- --
2013-05-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego projektu

uznany za uchylony
2009-02-02
2009-02-02
---- -- --
2013-06-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu

uznany za uchylony
2007-11-30
2007-11-30
---- -- --
2009-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

uznany za uchylony
2006-07-25
2006-07-25
---- -- --
2009-10-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

obowiązujący
2006-07-20
2006-07-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych

obowiązujący
2006-07-21
2006-07-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2006-07-21
2006-07-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu

uchylony
2006-05-04
2006-05-04
---- -- --
2007-11-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego

uznany za uchylony
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
2012-01-26

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie podlegają wprowadzeniu do publicznego obrotu

uznany za uchylony
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2005-10-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych

obowiązujący
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

obowiązujący
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

uznany za uchylony
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2009-10-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy

uchylony
2004-11-02
2004-11-02
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wymogów kapitałowych towarzystw funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony
2004-10-09
2004-10-09
---- -- --
2005-06-13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu

uchylony
2004-10-06
2004-10-06
---- -- --
2007-11-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

uznany za uchylony
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
2009-01-13

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz za dokonanie wpisów do rejestrów prowadzonych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd

uznany za uchylony
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
2005-10-24

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego

obowiązujący
2004-09-11
2004-09-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających wprowadzeniu do publicznego obrotu

uznany za uchylony
2004-09-11
2004-09-11
---- -- --
2005-10-24

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów, które muszą spełniać koszty dystrybucji przy wyliczaniu kapitału własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowiązujący
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
32016R0679

2016-04-27
32017R0565

2016-04-25
32014L0092

2014-07-23
32013R0345

2013-04-17
32013R0346

2013-04-17
32013R0231

2012-12-19
32012R0648

2012-07-04
32012R0236

2012-03-14
32010R0584

2010-07-01
32009R1060R(02)

2009-11-17
32009R1060

2009-09-16
32005L0068

2005-11-16
32004L0072

2004-04-29
32003L0125

2003-12-22
32003L0124

2003-12-22
32003L0071

2003-11-04
32003L0006

2003-01-28
32002L0087

2002-12-16
32001L0034

2001-05-28
31997L0009

1997-03-03
31993L0006

1993-03-15
31993L0002

1993-01-28

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu