zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka


akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-11-06 21:50:06) Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1280
35
WDU20071801280
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

oczekujący na wejście w życie
2021-10-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestrów Kart Polaka

obowiązujący
2020-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju

obowiązujący
2019-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka

obowiązujący
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

obowiązujący
2017-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka

obowiązujący
2016-09-02
2016-09-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

oczekujący na wejście w życie
2021-10-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestrów Kart Polaka

obowiązujący
2020-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju

obowiązujący
2019-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka

obowiązujący
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

obowiązujący
2017-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków na Wschodzie

uchylony
2016-09-19
2016-09-19
---- -- --
2019-07-14

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka

obowiązujący
2016-09-02
2016-09-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej i zasad funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na Wschodzie

uznany za uchylony
2009-03-01
2009-03-01
---- -- --
2016-09-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka

uznany za uchylony
2008-03-29
2008-03-29
---- -- --
2017-12-30

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i zasad funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na Wschodzie

uznany za uchylony
2008-03-29
2008-03-29
---- -- --
2016-09-02

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych wykonywania obsługi Rady do Spraw Polaków na Wschodzie

uznany za uchylony
2008-03-29
2008-03-29
---- -- --
2016-09-03

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka

uchylony
2008-03-29
2008-03-29
---- -- --
2016-09-02

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu