zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych


art. 90 ust. 3-5 wchodzi w życie z dniem 19 września 2011 r., art. 48 ust. 2, art. 64 ust. 2 i art. 83 ust. 1 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2011 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-11-06 17:35:09) Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679
128
WDU20101070679
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów

oczekujący na wejście w życie
2020-12-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

akt objęty tekstem jednolitym
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji oraz wysokości opłat za złożenie tych wniosków

obowiązujący
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów

obowiązujący
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych

obowiązujący
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów

obowiązujący
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży

obowiązujący
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie udzielania autoryzacji jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobów, wysokości opłat za złożenie wniosków w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację i jednostek notyfikowanych

obowiązujący
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego

obowiązujący
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

akt objęty tekstem jednolitym
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

obowiązujący
2011-03-24
2011-03-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

akt posiada tekst jednolity
2011-01-24
2011-01-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

akt posiada tekst jednolity
2011-01-24
2011-01-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych

obowiązujący
2010-11-16
2010-11-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej

obowiązujący
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów

obowiązujący
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE

obowiązujący
2010-10-06
2010-10-06
---- -- --
---- -- --
Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo probiercze.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.
Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.
Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów

uznany za uchylony
2014-10-23
2014-10-23
---- -- --
2016-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży

uznany za uchylony
2011-11-03
2011-11-03
---- -- --
2016-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w zakresie wyrobów, oraz sposobu sprawowania nadzoru i kontroli jednostek notyfikowanych

uznany za uchylony
2011-04-11
2011-04-11
---- -- --
2016-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie wymagań dotyczących postępowania z podstawową dokumentacją badania klinicznego

uznany za uchylony
2011-03-11
2011-03-11
---- -- --
2016-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów

uznany za uchylony
2011-02-16
2011-02-16
---- -- --
2016-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych

uznany za uchylony
2011-01-24
2011-01-24
---- -- --
2016-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego

uznany za uchylony
2010-11-25
2010-11-25
---- -- --
2016-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów

uznany za uchylony
2010-10-29
2010-10-29
---- -- --
2016-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży

uznany za uchylony
2010-10-06
2010-10-06
---- -- --
2016-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów

oczekujący na wejście w życie
2020-12-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

akt objęty tekstem jednolitym
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji oraz wysokości opłat za złożenie tych wniosków

obowiązujący
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów

obowiązujący
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych

obowiązujący
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów

obowiązujący
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży

obowiązujący
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie udzielania autoryzacji jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobów, wysokości opłat za złożenie wniosków w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację i jednostek notyfikowanych

obowiązujący
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego

obowiązujący
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów

uznany za uchylony
2014-10-23
2014-10-23
---- -- --
2016-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

akt objęty tekstem jednolitym
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży

uznany za uchylony
2011-11-03
2011-11-03
---- -- --
2016-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w zakresie wyrobów, oraz sposobu sprawowania nadzoru i kontroli jednostek notyfikowanych

uznany za uchylony
2011-04-11
2011-04-11
---- -- --
2016-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

obowiązujący
2011-03-24
2011-03-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie wymagań dotyczących postępowania z podstawową dokumentacją badania klinicznego

uznany za uchylony
2011-03-11
2011-03-11
---- -- --
2016-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów

uznany za uchylony
2011-02-16
2011-02-16
---- -- --
2016-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych

uznany za uchylony
2011-01-24
2011-01-24
---- -- --
2016-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

akt posiada tekst jednolity
2011-01-24
2011-01-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

akt posiada tekst jednolity
2011-01-24
2011-01-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego

uznany za uchylony
2010-11-25
2010-11-25
---- -- --
2016-02-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych

obowiązujący
2010-11-16
2010-11-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów

uznany za uchylony
2010-10-29
2010-10-29
---- -- --
2016-02-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej

obowiązujący
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów

obowiązujący
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE

obowiązujący
2010-10-06
2010-10-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży

uznany za uchylony
2010-10-06
2010-10-06
---- -- --
2016-02-20
32013R0920

2013-09-24
32012R0722

2012-08-08
32010D0227

2010-04-19
32009R1223

2009-11-30
32008R0765

2008-07-09
32007L0047

2007-09-05
32005L0050

2005-08-11
32003L0032

2003-04-23
32003L0012

2003-02-03
32001L0104

2001-12-07
32000L0070

2000-11-16
31998L0079

1998-10-27
31993L0042

1993-06-14
31990L0385

1990-06-20

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu