zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie


akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-11-06 17:25:11) Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857
74
WDU20101270857
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych

oczekujący na wejście w życie
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych

oczekujący na wejście w życie
2022-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

obowiązujący
2021-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

obowiązujący
2020-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

obowiązujący
2020-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

obowiązujący
2020-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

obowiązujący
2019-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

obowiązujący
2018-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

obowiązujący
2018-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych

obowiązujący
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

obowiązujący
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

obowiązujący
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

obowiązujący
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

obowiązujący
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

obowiązujący
2011-11-30
2011-10-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r.,będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz wykazu zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych

obowiązujący
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
---- -- --
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
e
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o sporcie
Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o sporcie
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie
Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

uznany za uchylony
2017-02-04
0000-00-00
---- -- --
2017-11-28

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony
2016-09-28
2016-09-28
---- -- --
2017-11-28

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony
2016-08-23
2016-08-23
---- -- --
2017-11-28

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

uznany za uchylony
2012-10-16
2012-10-16
---- -- --
2017-11-28

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

uznany za uchylony
2012-10-15
2012-10-15
---- -- --
2017-11-28

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony
2012-10-15
2012-10-15
---- -- --
2016-08-23

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych

uznany za uchylony
2011-08-06
2011-08-06
---- -- --
2017-11-29

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich

uznany za uchylony
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego

uznany za uchylony
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
2016-09-08

Rozporządzenie Ministra Sportu i turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

uznany za uchylony
2011-03-01
2011-03-01
---- -- --
2013-08-23

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wzoru wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu

uznany za uchylony
2010-12-08
2010-12-08
---- -- --
2013-08-23

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych

oczekujący na wejście w życie
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych

oczekujący na wejście w życie
2022-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

obowiązujący
2021-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

obowiązujący
2020-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

obowiązujący
2020-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

obowiązujący
2020-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

obowiązujący
2019-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

obowiązujący
2018-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

obowiązujący
2018-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych

obowiązujący
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

obowiązujący
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

obowiązujący
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

obowiązujący
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

uznany za uchylony
2017-02-04
0000-00-00
---- -- --
2017-11-28

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony
2016-09-28
2016-09-28
---- -- --
2017-11-28

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony
2016-08-23
2016-08-23
---- -- --
2017-11-28

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

obowiązujący
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

uznany za uchylony
2012-10-16
2012-10-16
---- -- --
2017-11-28

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

uznany za uchylony
2012-10-15
2012-10-15
---- -- --
2017-11-28

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony
2012-10-15
2012-10-15
---- -- --
2016-08-23

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

obowiązujący
2011-11-30
2011-10-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych

uznany za uchylony
2011-08-06
2011-08-06
---- -- --
2017-11-29

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich

uznany za uchylony
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego

uznany za uchylony
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
2016-09-08

Rozporządzenie Ministra Sportu i turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

uznany za uchylony
2011-03-01
2011-03-01
---- -- --
2013-08-23

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r.,będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz wykazu zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych

obowiązujący
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wzoru wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu

uznany za uchylony
2010-12-08
2010-12-08
---- -- --
2013-08-23

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu