zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe


akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-11-07 13:50:09) Dz.U. 2012 poz. 1529
163
WDU20120001529
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

oczekujący na wejście w życie
2022-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie planów działania operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia

obowiązujący
2021-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

oczekujący na wejście w życie
2021-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

obowiązujący
2020-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego

obowiązujący
2019-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej

akt objęty tekstem jednolitym
2018-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

obowiązujący
2018-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonej usługi pocztowej zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej

obowiązujący
2017-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

obowiązujący
2017-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej

akt objęty tekstem jednolitym
2017-01-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-09-11
2014-09-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie planów działań operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia

obowiązujący
2014-05-31
2014-05-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

obowiązujący
2014-05-07
2014-05-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych

obowiązujący
2014-04-09
2014-04-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie danych niezbędnych do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

obowiązujący
2014-04-05
2014-04-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej

akt posiada tekst jednolity
2013-12-21
2013-12-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej

obowiązujący
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie planu współdziałania operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową

obowiązujący
2013-12-30
2013-12-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych

obowiązujący
2013-12-21
2013-12-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

akt posiada tekst jednolity
2013-10-08
2013-10-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych oraz wzoru zgłoszenia dotyczącego prowadzenia działalności pocztowej

obowiązujący
2013-09-20
2013-09-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych

obowiązujący
2013-05-24
2013-05-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 6 maja 2013 r. w sprawie metodologii ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne

obowiązujący
2013-05-24
2013-05-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych

akt posiada tekst jednolity
2013-05-24
2013-05-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego

obowiązujący
2013-05-24
2013-05-24
---- -- --
---- -- --
Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
e
Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe oraz ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

oczekujący na wejście w życie
2022-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie planów działania operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia

obowiązujący
2021-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

oczekujący na wejście w życie
2021-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

obowiązujący
2020-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego

obowiązujący
2019-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej

akt objęty tekstem jednolitym
2018-09-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

obowiązujący
2018-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

uchylony
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
2018-07-31

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonej usługi pocztowej zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej

obowiązujący
2017-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

obowiązujący
2017-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej

akt objęty tekstem jednolitym
2017-01-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-09-11
2014-09-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie planów działań operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia

obowiązujący
2014-05-31
2014-05-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

obowiązujący
2014-05-07
2014-05-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych

obowiązujący
2014-04-09
2014-04-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie danych niezbędnych do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

obowiązujący
2014-04-05
2014-04-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

uchylony
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2017-10-10

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej

akt posiada tekst jednolity
2013-12-21
2013-12-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej

obowiązujący
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie planu współdziałania operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową

obowiązujący
2013-12-30
2013-12-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych

obowiązujący
2013-12-21
2013-12-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

akt posiada tekst jednolity
2013-10-08
2013-10-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych oraz wzoru zgłoszenia dotyczącego prowadzenia działalności pocztowej

obowiązujący
2013-09-20
2013-09-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych

obowiązujący
2013-05-24
2013-05-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 6 maja 2013 r. w sprawie metodologii ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne

obowiązujący
2013-05-24
2013-05-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych

akt posiada tekst jednolity
2013-05-24
2013-05-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego

obowiązujący
2013-05-24
2013-05-24
---- -- --
---- -- --
32009R0206

2009-03-05
32004R0136

2004-01-22
31997L0067

1997-12-15

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu