zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


Art. 46-51 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-11-07 13:05:01) Dz.U. 2013 poz. 888
255
WDU20130000888
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
2030-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru raportu

obowiązujący
2020-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej

obowiązujący
2019-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

obowiązujący
2018-10-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru raportu

obowiązujący
2015-03-07
2015-03-07
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

obowiązujący
2015-01-28
2015-01-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

obowiązujący
2015-01-31
2015-01-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań

obowiązujący
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań

obowiązujący
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie

obowiązujący
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
2030-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru raportu

obowiązujący
2020-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej

obowiązujący
2019-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

obowiązujący
2018-10-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej

uznany za uchylony
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
2019-09-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru raportu

obowiązujący
2015-03-07
2015-03-07
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

obowiązujący
2015-01-28
2015-01-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

obowiązujący
2015-01-31
2015-01-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań

obowiązujący
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

uchylony
2015-01-02
2015-01-02
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR

uchylony
2014-10-31
2014-10-31
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań

obowiązujący
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

uchylony
2014-05-30
2014-05-30
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

uznany za uchylony
2014-04-15
2014-04-15
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie

obowiązujący
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
32009R1221

2009-11-25
32009L0128

2009-10-21
32008R1272

2008-12-16
32008R0765

2008-07-09
32006R1013

2006-06-14
31999L0045

1999-05-31
31998L0034

1998-06-22
31994L0062

1994-12-20

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu