20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 2024
543 OPKW z dnia 9 kwietnia 2024 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. bez statusu
542 OPKW z dnia 9 kwietnia 2024 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. bez statusu
541 RMS z dnia 5 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury obowiązujący
540 RMS z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia jednego sądu rejonowego i jednego sądu okręgowego właściwych do rozpoznawania spraw w europejskim postępowaniu nakazowym oraz w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń wszczętych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego te postępowania obowiązujący
539 RMS z dnia 5 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw obowiązujący
538 RMS z dnia 5 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
537 OPRM z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych obowiązujący
536 RMZ z dnia 8 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych obowiązujący
535 OMRPiPS z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązujący
534 OMSRP z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych obowiązujący
533 RMRiRW z dnia 5 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
532 OMS z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
531 OMSRP z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 % obowiązujący
530 OMSRP z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach obowiązujący
529 OMZ z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego obowiązujący
528 OMSWiA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
527 OMSRP z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa obowiązujący
526 RMFiPR z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego obowiązujący
525 RMN z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności obowiązujący
524 RMRPiPS z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia obowiązujący
523 RMRPiPS z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości obowiązujący
522 OMSWiA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów obowiązujący
521 OMKi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Myśliborskie (PLH320014) obowiązujący
520 OMF z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej obowiązujący
519 OMSWiA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów obowiązujący
518 OMSWiA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin obowiązujący
517 RMKi z dnia 28 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego obowiązujący
516 OMSWiA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję obowiązujący
515 OMSWiA z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie legitymacji służbowych policjantów obowiązujący
514 OMON z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne obowiązujący
513 RMZ z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku obowiązujący
512 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych obowiązujący
511 RMF z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków podziału obciążeń przez akcjonariuszy, udziałowców i wierzycieli podporządkowanych przed udzieleniem instytucji gwarancji ostrożnościowej lub pokryciem niedoborów kapitałowych instytucji obowiązujący
510 RMN z dnia 3 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obowiązujący
509 OMKi z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obowiązujący
508 RMN z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie akt jednorazowy
507 OMSRP z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego obowiązujący
506 OMSRP z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania obowiązujący
505 OMSRP z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej obowiązujący
504 RMF z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia obowiązujący
503 RMSWiA z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji oraz posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
502 OMI z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia obowiązujący
501 RMSZ z dnia 28 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych obowiązujący
500 OMZ z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie obowiązujący
499 OMSRP z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych obowiązujący
498 RMF z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
497 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujący
496 OMSWiA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe obowiązujący
495 OMZ z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami obowiązujący
494 OMSWiA z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju obowiązujący
493 OMSWiA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania obowiązujący
492 U z dnia 7 marca 2024 r. o zmianie zakresu obowiązywania Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, podpisanego w Paryżu dnia 19 listopada 1990 r. akt jednorazowy
491 OMSWiA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
490 RMRiRW z dnia 29 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych obowiązujący
489 RMF z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych obowiązujący
488 RMKi z dnia 19 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań obowiązujący
487 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji obowiązujący
486 OMSWiA z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów obowiązujący
485 OMSRP z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji obowiązujący
484 OMSWiA z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
483 Or z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r. bez statusu
482 PdTPwsaKSpwBd5l2r z dnia obowiązujący
481 RPRM z dnia 29 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Legislacyjnej obowiązujący
480 RRM z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa obowiązujący
479 RMS z dnia 28 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych obowiązujący
478 RMS z dnia 28 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym obowiązujący
477 RMON z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przeznaczania i kierowania osób podlegających obowiązkowi odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej do służby w formacjach uzbrojonych obowiązujący
476 RMON z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe obowiązujący
475 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązujący
474 RMRiT z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujący
473 RMRiT z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego obowiązujący
472 RMF z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych informacji przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych obowiązujący
471 RPRP z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych obowiązujący
470 RMON z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem obowiązujący
469 RMSWiA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
468 RMI z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu obowiązujący
467 U z dnia 20 marca 2024 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe obowiązujący
466 RMON z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach obowiązujący
465 RMSWiA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
464 RMZ z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" obowiązujący
463 OMSRP z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Akademii Kopernikańskiej obowiązujący
462 RMAP z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych obowiązujący
461 RMON z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy obowiązujący
460 RMKiDN z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2024 r. obowiązujący
459 OMSRP z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji obowiązujący
458 RMON z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej obowiązujący
457 RRM z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2024 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych akt jednorazowy
456 RMZ z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego obowiązujący
455 OPRM z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
454 OMF z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej obowiązujący
453 OMN z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela obowiązujący
452 OMSWiA z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich obowiązujący
451 RMRPiPS z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków obowiązujący
450 RMSWiA z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Centrum Dzieł Diecezji Opolskiej "DRACHMA" akt indywidualny
449 OMSRP z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni obowiązujący
448 RMRPiPS z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych obowiązujący
447 RMSWiA z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
446 RMSWiA z dnia 24 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
445 RMSWiA z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
444 RMSWiA z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
443 OMSWiA z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kart daktyloskopijnych obowiązujący
442 OMSRP z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego obowiązujący
441 OMSRP z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego obowiązujący
440 RMRiRW z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 2024 r. obowiązujący
439 OMON z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni palnej innej niż strzelecka broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
438 RME z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych obowiązujący
437 RRM z dnia 15 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa obowiązujący
436 OMF z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach obowiązujący
435 RMKi z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej, ciepła i chłodu wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii obowiązujący
434 RMRiRW z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny na rok 2024 akt jednorazowy
433 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej obowiązujący
432 RMF z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego obowiązujący
431 RMF z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej obowiązujący
430 RMF z dnia 20 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązujący
429 RMZ z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
428 RMRPiPS z dnia 20 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji obowiązujący
427 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych obowiązujący
426 RMF z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych obowiązujący
425 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska obowiązujący
424 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej obowiązujący
423 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujący
422 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej obowiązujący
421 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obowiązujący
420 RMZ z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności obowiązujący
419 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości obowiązujący
418 OMSZ z dnia 12 marca 2024 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
417 RMRPiPS z dnia 18 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego obowiązujący
416 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujący
415 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego obowiązujący
414 U z dnia 22 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej obowiązujący
413 RME z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. akt jednorazowy
412 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących obowiązujący
411 OMSWiA z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego obowiązujący
410 RPRP z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kamieniec Ząbkowicki - zespół architektoniczno-krajobrazowy" akt jednorazowy
409 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej obowiązujący
408 OMF z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego obowiązujący
407 RPRP z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Żórawina - kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej wraz z dziełem budownictwa obronnego" akt jednorazowy
406 RMS z dnia 7 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli operacyjnej prowadzonej przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej obowiązujący
405 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym obowiązujący
404 RMON z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń dyskwalifikujących z wykonywania zadań służbowych lub ograniczających ich wykonywanie obowiązujący
403 RMRiRW z dnia 15 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie obowiązujący
402 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej obowiązujący
401 OMSWiA z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasu służby policjantów obowiązujący
400 RMKi z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie weryfikacji dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji z uwzględnieniem niepewności pomiarowej obowiązujący
399 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązujący
398 OPRM z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
397 OMSWiA z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej obowiązujący
396 RMON z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych obowiązujący
395 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej obowiązujący
394 RMRPiPS z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący
393 RMRiRW z dnia 14 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
392 RMSWiA z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Radomskiej obowiązujący
391 RMSWiA z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Stowarzyszenie "Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej" obowiązujący
390 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o prokuraturze obowiązujący
389 OMSWiA z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej obowiązujący
388 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej obowiązujący
387 RMF z dnia 14 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług obowiązujący
386 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów obowiązujący
385 RMKi z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych, jakie muszą spełniać punkty zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu, oraz badań i opłat z nimi związanych obowiązujący
384 RMSWiA z dnia 12 marca 2024 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Emmanuel" akt jednorazowy
383 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej obowiązujący
382 RMKi z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę świadczenia wyrównawczego obowiązujący
381 RMRiRW z dnia 12 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
380 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego obowiązujący
379 RMRiT z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych obowiązujący
378 RMRiRW z dnia 12 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
377 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach komorniczych obowiązujący
376 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych obowiązujący
375 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników obowiązujący
374 OMF z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytu lub innego zobowiązania obowiązujący
373 OMZ z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje obowiązujący
372 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach rolników obowiązujący
371 RMON z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie sposobu odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej obowiązujący
370 RMFiPR z dnia 5 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości obowiązujący
369 RMRiRW z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania obowiązujący
368 RMS z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego w postępowaniu cywilnym obowiązujący
367 RMS z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie doręczeń pism w postaci elektronicznej w postępowaniu karnym obowiązujący
366 RMS z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie portalu informacyjnego obowiązujący
365 RMRiRW z dnia 8 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
364 Or z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Republiki Albanii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Brukseli dnia 16 czerwca 2022 r. bez statusu
363 UmRRPaRMRAowwdopwBd1c2r z dnia obowiązujący
362 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej obowiązujący
361 OMSRP z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
360 RMON z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych obowiązujący
359 RMRiRW z dnia 8 marca 2024 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith) akt jednorazowy
358 RMON z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości obowiązujący
357 RMS z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie rodzajów urządzeń i środków technicznych wykorzystywanych w budynku sądu do przeprowadzenia dowodu w ramach posiedzenia zdalnego w postępowaniu cywilnym, sposobu korzystania z tego rodzaju urządzeń i środków, jak również sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas jego przeprowadzenia obowiązujący
356 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
355 RMRiRW z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach narzędzi zarządzania ryzykiem w formie wkładów finansowych na rzecz składek w ramach systemów ubezpieczeń w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
354 RMRiRW z dnia 8 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
353 RMN z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie dotacji celowych przyznawanych instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz obowiązujący
352 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających obowiązujący
351 RMRiT z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy obowiązujący
350 RRM z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury obowiązujący
349 RRM z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego obowiązujący
348 RRM z dnia 5 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego obowiązujący
347 RRM z dnia 5 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego obowiązujący
346 RMRiRW z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
345 OMSRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej obowiązujący
344 PPRP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego akt jednorazowy
343 RMRiRW z dnia 8 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
342 OPRM z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych obowiązujący
341 RMZ z dnia 7 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego obowiązujący
340 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obowiązujący
339 RMZ z dnia 7 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
338 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 obowiązujący
337 OMF z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy obowiązujący
336 OMZ z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego obowiązujący
335 OMZ z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala obowiązujący
334 OMSRP z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązujący
333 OME z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy obowiązujący
332 OMZ z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii obowiązujący
331 OMS z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora obowiązujący
330 RMRiRW z dnia 6 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
329 OMKiDN z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru obowiązujący
328 RMS z dnia 7 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
327 RMRiRW z dnia 6 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
326 OMI z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania obowiązujący
325 OMSRP z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Ochrony Państwa obowiązujący
324 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju obowiązujący
323 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązujący
322 RRM z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania obowiązujący
321 OMSRP z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym obowiązujący
320 OMSRP z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych obowiązujący
319 RPRM z dnia 5 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych obowiązujący
318 RMON z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie urlopów żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi w służbie wojskowej obowiązujący
317 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych obowiązujący
316 RMF z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych obowiązujący
315 RMF z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia obowiązujący
314 OMSWiA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązujący
313 RMON z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz wojskowych centrów rekrutacji obowiązujący
312 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej obowiązujący
311 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych obowiązujący
310 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych obowiązujący
309 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązujący
308 OMRiRW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
307 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne obowiązujący
306 OMI z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego obowiązujący
305 OMRPiPS z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu obowiązujący
304 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych obowiązujący
303 OMSRP z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu obowiązujący
302 OME z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego obowiązujący
301 RRM z dnia 1 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa obowiązujący
300 WTK z dnia 27 lutego 2024 r. sygn. akt SK 90/22 obowiązujący
299 RMRiRW z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
298 OMRiRW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
297 RMSWiA z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi obowiązujący
296 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Solidarnościowym obowiązujący
295 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązujący
294 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych obowiązujący
293 Or z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemności w zamówieniach obronnych, podpisanej w Waszyngtonie dnia 5 maja 2023 r. bez statusu
292 UmRRPaRSZAowwzopwWd5m2r z dnia obowiązujący
291 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne obowiązujący
290 RRM z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach obowiązujący
289 RPRM z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu obowiązujący
288 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący
287 RMF z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia doradztwa w zakresie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego obowiązujący
286 RMKi z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego środkami transportu innymi niż sieci gazowe obowiązujący
285 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską obowiązujący
284 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa obowiązujący
283 RMSWiA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej obowiązujący
282 RMZ z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania obowiązujący
281 OMSRP z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi obowiązujący
280 RMF z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz opatrywania podpisem elektronicznym wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego obowiązujący
279 RMS z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie obowiązujący
278 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji obowiązujący
277 RMRiRW z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu obowiązujący
276 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym obowiązujący
275 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej obowiązujący
274 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych obowiązujący
273 OMSRP z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów obowiązujący
272 OMZ z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek obowiązujący
271 OMKi z dnia 4 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem obowiązujący
270 RMRiRW z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie punktacji kryteriów oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz sposobu podziału środków przeznaczonych na realizację tych strategii w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 obowiązujący
269 OMZ z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności obowiązujący
268 OMZ z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych obowiązujący
267 OMZ z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych obowiązujący
266 OMSRP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne obowiązujący
265 RMRiRW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska za 2023 r. akt jednorazowy
264 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego obowiązujący
263 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników obowiązujący
262 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych obowiązujący
261 OMSRP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
260 RRM z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu obowiązujący
259 RMAP z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie świadczeń socjalnych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego obowiązujący
258 OMON z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
257 OMZ z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów obowiązujący
256 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji obowiązujący
255 OMKi z dnia 4 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania obowiązujący
254 OMRiRW z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań obowiązujący
253 OMZ z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej obowiązujący
252 RMZ z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania obowiązujący
251 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka obowiązujący
250 RMF z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania obowiązujący
249 OPRM z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu obowiązujący
248 OMSRP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obronie Ojczyzny obowiązujący
247 OMSWiA z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
246 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów obowiązujący
245 OMSRP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych obowiązujący
244 RMRiRW z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego obowiązujący
243 OMSRP z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie morskim obowiązujący
242 OMSRP z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin obowiązujący
241 RMSWiA z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. akt jednorazowy
240 RPRP z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ziębice - kościół parafialny pod wezwaniem św. Jerzego" akt jednorazowy
239 RMZ z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami lub odpadami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 obowiązujący
238 Or z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2024 r. bez statusu
237 ZZn1dMkozdwsswPd1p2rood1s2r z dnia obowiązujący
236 OMSRP z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przedsiębiorców obowiązujący
235 RMN z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej obowiązujący
234 RME z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy obowiązujący
233 OMSRP z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych obowiązujący
232 U z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
231 RMKi z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników parków narodowych i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą obowiązujący
230 Or z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Malezją Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r. bez statusu
229 RMKi z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych obowiązujący
228 RMRiRW z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie obowiązujący
227 U z dnia 26 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązujący
226 OMSRP z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
225 OPRM z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
224 RMZ z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
223 RMF z dnia 16 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy obowiązujący
222 RMON z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych obowiązujący
221 OPRM z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska obowiązujący
220 OMSRP z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców obowiązujący
219 OMRiT z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków obowiązujący
218 OPRM z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
217 RMRiRW z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych obowiązujący
216 OMSWiA z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Katolickie Centrum Edukacji KANA obowiązujący
215 RRM z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
214 RMF z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia obowiązujący
213 RMKi z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska obowiązujący
212 OPRM z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich obowiązujący
211 RMKi z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje w efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy obowiązujący
210 OPRM z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
209 RMON z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wzoru protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w związku z wydaniem nakazu i zakazu obowiązujący
208 OMZ z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową obowiązujący
207 RMKi z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje w wysokosprawną kogenerację obowiązujący
206 RMF z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone obowiązujący
205 RMKi z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje w infrastrukturę ładowania lub infrastrukturę tankowania obowiązujący
204 OPRM z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej obowiązujący
203 RMZ z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych obowiązujący
202 RMON z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wydawania przez żołnierza Żandarmerii Wojskowej wobec osoby stosującej przemoc domową nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu obowiązujący
201 OPRM z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
200 RMON z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierza oraz związku jego śmierci ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby obowiązujący
199 RMKi z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje w propagowanie energii ze źródeł odnawialnych i propagowanie wodoru odnawialnego obowiązujący
198 RMKi z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji zanieczyszczeń, inwestycje w ekologiczne pojazdy, inwestycje wspierające efektywność energetyczną, inwestycje dotyczące naprawy szkód wyrządzonych środowisku, ochrony przyrody oraz łagodzenia zmian klimatu, inwestycje w efektywne gospodarowanie zasobami, inwestycje w infrastrukturę energetyczną oraz na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych obowiązujący
197 RMF z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane obowiązujący
196 OPRM z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika obowiązujący
195 OMSRP z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących obowiązujący
194 OMN z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie Medalu "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" obowiązujący
193 OMSWiA z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej obowiązujący
192 OPRM z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
191 OPRM z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
190 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku obowiązujący
189 RMON z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie mianowania żołnierzy zawodowych na stopnie wojskowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny obowiązujący
188 RMKi z dnia 9 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania obowiązujący
187 OMKi z dnia 4 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072) obowiązujący
186 OPRM z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych 2 obowiązujący
185 RPRM z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji obowiązujący
184 OMSRP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym obowiązujący
183 RMON z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania i rozliczania dotacji dla instytucji gospodarki budżetowej powołanej w celu realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa obowiązujący
182 OMSRP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych obowiązujący
181 Or z dnia 12 grudnia 2023 r. uzupełniające oświadczenie rządowe obowiązujący
180 RMRiRW z dnia 7 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin obowiązujący
179 RMF z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu portfelowego obowiązujący
178 RMS z dnia 5 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi obowiązujący
177 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązujący
176 RMS z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej obowiązujący
175 OMON z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
174 OMS z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego obowiązujący
173 RMZ z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych obowiązujący
172 RMON z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wydaniu nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania lub zakazu wstępu, umieszczanego na drzwiach mieszkania w razie niemożności doręczenia ich odpisów osobie stosującej przemoc domową obowiązujący
171 RMF z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności obowiązujący
170 OPRM z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji obowiązujący
169 RMRPiPS z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży obowiązujący
168 OMRiRW z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
167 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obowiązujący
166 RMON z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc domową, wobec której został wydany nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu, pozostawionego w razie niemożności doręczenia jej korespondencji obowiązujący
165 RMRiRW z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2024 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot akt jednorazowy
164 RMS z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania przedmiotów przestępstwa i obrotu nimi obowiązujący
163 Or z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r., sporządzonego w Seulu dnia 12 listopada 2012 r. bez statusu
162 PwswnowtdRKOZoOUTswGd2m2rswSd1l2r z dnia obowiązujący
161 OPRM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych obowiązujący
160 OMZ z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów obowiązujący
159 RMRiRW z dnia 7 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
158 OPRM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" obowiązujący
157 OMI z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego obowiązujący
156 OMZ z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy obowiązujący
155 OMSRP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych obowiązujący
154 OMZ z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki obowiązujący
153 OMS z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
152 OMSRP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej obowiązujący
151 RME z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów obowiązujący
150 OMF z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji obowiązujący
149 RMS z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych obowiązujący
148 RMON z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi albo jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych niebędących podmiotami leczniczymi obowiązujący
147 OMZ z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin obowiązujący
146 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązujący
145 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji obowiązujący
144 RME z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym obowiązujący
143 RME z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 obowiązujący
142 Or z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tunezyjską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Tunisie dnia 29 marca 1993 r. bez statusu
141 OMI z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach obowiązujący
140 RMON z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze obowiązujący
139 RMON z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
138 OMZ z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania obowiązujący
137 RMON z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji obowiązujący
136 RMON z dnia 12 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyżywienia oraz innych należności wydawanych żołnierzom niebędącym żołnierzami zawodowymi obowiązujący
135 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym obowiązujący
134 OMS z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych obowiązujący
133 OMSRP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych obowiązujący
132 OMS z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą oraz wykazu tytułów aktów prawnych obowiązujący
131 RMS z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów obowiązujący
130 OMSWiA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach obowiązujący
129 RMON z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
128 Or z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r. bez statusu
127 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
126 OMI z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych obowiązujący
125 OMSRP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym obowiązujący
124 U z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązujący
123 U z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 obowiązujący
122 Ubnr2 z dnia 18 stycznia 2024 r. obowiązujący
121 RMZ z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty obowiązujący
120 RRM z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich obowiązujący
119 RRM z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej obowiązujący
118 RMF z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa obowiązujący
117 RMRiT z dnia 29 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązujący
116 RMON z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej obowiązujący
115 OMZ z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych obowiązujący
114 OMSRP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych obowiązujący
113 OMSRP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekonomii społecznej obowiązujący
112 RMZ z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych obowiązujący
111 RMSWiA z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną wygaśnięcie aktu
110 OME z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego obowiązujący
109 RPRM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast akt jednorazowy
108 RMZ z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań Klinicznych obowiązujący
107 OMSRP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym obowiązujący
106 RMRiRW z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązujący
105 OMSRP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu obowiązujący
104 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych obowiązujący
103 OMZ z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej obowiązujący
102 OMF z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe obowiązujący
101 OMSRP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków obowiązujący
100 OMSRP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku obowiązujący
99 OMKi z dnia 21 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 obowiązujący
98 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego obowiązujący
97 OMSRP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy obowiązujący
96 WTK z dnia 18 stycznia 2024 r. sygn. akt K 29/23 obowiązujący
95 WTK z dnia 11 stycznia 2024 r. sygn. akt K 23/23 obowiązujący
94 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 obowiązujący
93 RMF z dnia 22 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach obowiązujący
92 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych obowiązujący
91 RRM z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków obowiązujący
90 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników obowiązujący
89 RMFiPR z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę ładowania lub tankowania, zakup pojazdów ekologicznie czystych lub bezemisyjnych oraz na doposażenie pojazdów w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
88 OMI z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL dotyczącej ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej ECAC (EUROAT) obowiązujący
87 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej obowiązujący
86 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw obowiązujący
85 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej obowiązujący
84 OMSWiA z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej obowiązujący
83 OME z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej obowiązujący
82 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych obowiązujący
81 RME z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych obowiązujący
80 OME z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół obowiązujący
79 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m obowiązujący
78 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej obowiązujący
77 RMZ z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji obowiązujący
76 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego obowiązujący
75 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku obowiązujący
74 RMZ z dnia 19 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami akt objęty tekstem jednolitym
73 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług obowiązujący
72 OME z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obowiązujący
71 RMS z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny za udział w posiedzeniu albo rozprawie obowiązujący
70 OMZ z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
69 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia obowiązujący
68 OMSWiA z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej obowiązujący
67 OMRiRW z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty obowiązujący
66 RMRiRW z dnia 17 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
65 RMS z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania obowiązujący
64 RMON z dnia 8 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy obowiązujący
63 RMON z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze obowiązujący
62 RMON z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze obowiązujący
61 OMSRP z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników obowiązujący
60 RMON z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych obowiązujący
59 RMKi z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego obowiązujący
58 RMON z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
57 RMRiT z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego zezwolenia generalnego obowiązujący
56 RMI z dnia 12 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach obowiązujący
55 RMSWiA z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców obowiązujący
54 OMSRP z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący
53 RMON z dnia 8 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne obowiązujący
52 USN z dnia 11 stycznia 2024 r. akt jednorazowy
51 OMON z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy obowiązujący
50 OME z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji obowiązujący
49 OME z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu obowiązujący
48 RME z dnia 10 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy akt objęty tekstem jednolitym
47 RMP z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym obowiązujący
46 RRM z dnia 9 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
45 OMC z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych obowiązujący
44 OMSRP z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obowiązujący
43 OMZ z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji obowiązujący
42 Or z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami do Załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętymi przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej dnia 13 maja 2022 r. bez statusu
41 PdZdKoumomswLd9k1rppKUMOMd1m2r z dnia obowiązujący
40 OPRM z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis obowiązujący
39 RMRiT z dnia 4 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej obowiązujący
38 RMRiT z dnia 4 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości obowiązujący
37 OMSRP z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego obowiązujący
36 RMON z dnia 8 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
35 OMEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji obowiązujący
34 OMSRP z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne obowiązujący
33 RMRiRW z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
32 RMRiRW z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
31 OME z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej obowiązujący
30 OMSRP z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych obowiązujący
29 RMRiT z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wzorów formularzy, na których Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat obowiązujący
28 OMRiRW z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi obowiązujący
27 RMRiRW z dnia 5 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przekazywania informacji przez grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw obowiązujący
26 OME z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązujący
25 OMKi z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu (PLH060032) obowiązujący
24 RME z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego obowiązujący
23 OMZ z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej obowiązujący
22 RMZ z dnia 4 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych akt objęty tekstem jednolitym
21 OMRPiPS z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny obowiązujący
20 OMSRP z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych obowiązujący
19 OMS z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym obowiązujący
18 OMSRP z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks spółek handlowych obowiązujący
17 OMSRP z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny obowiązujący
16 RMZ z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej, Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej obowiązujący
15 OME z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego obowiązujący
14 OMRiRW z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
13 RMF z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujący
12 OMSRP z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej obowiązujący
11 Or z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisaną w Londynie dnia 8 października 2013 r., podpisanego w Londynie dnia 19 maja 2022 r. bez statusu
10 PzUmRPaBGwsuponkdofpwLd8p2rpwLd1m2r z dnia obowiązujący
9 OMEiN z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania obowiązujący
8 RME z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego akt objęty tekstem jednolitym
7 RMF z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa obowiązujący
6 RMI z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2024 r. obowiązujący
5 OMF z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe obowiązujący
4 RMFiPR z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności, w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
3 RMFiPR z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
2 OMF z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych obowiązujący
1 RMON z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa obowiązujący