zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw


obowiązujący (spr: 2019-11-07 11:15:18) Dz.U. 2014 poz. 1101
88
WDU20140001101
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

32010L0075

2010-11-24
32009L0147

2009-11-30
32008R1272

2008-12-16
32008L0098

2008-11-19
32008L0056

2008-06-17
32008L0050

2008-05-21
32006R1907

2006-12-18
32006R0166

2006-01-18
32004L0107

2004-12-15
32002L0049

2002-06-25
32000L0053

2000-07-25
31999L0094

1999-12-13
31999L0045

1999-05-31
31996L0061

1996-09-24
31996L0059

1996-09-16
31996L0082

1996-09-12
31992L0043

1992-05-21
31991L0692

1991-12-23
31991L0689

1991-12-12
31987L0217

1987-03-19
31967L0548

1967-06-27

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu