zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


Art. 6, art. 8-11, art. 17, art. 18, art. 20, art. 25, art. 26, art. 27 i art. 28 wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2015 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-11-07 09:15:23) Dz.U. 2015 poz. 1255
58
WDU20150001255
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r.

obowiązujący
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

obowiązujący
2020-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r.

akt jednorazowy
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
2019-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

wygaśnięcie aktu
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
2019-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

wygaśnięcie aktu
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r.

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r.

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r.

obowiązujący
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

obowiązujący
2020-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r.

akt jednorazowy
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
2019-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

wygaśnięcie aktu
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
2019-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej

uznany za uchylony
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

wygaśnięcie aktu
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej

uznany za uchylony
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2019-01-01

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu