zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"


obowiązujący (spr: 2019-11-07 07:05:06) Dz.U. 2016 poz. 1437
122
podstawa: Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
WDU20160001437
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

32014R0508

2014-05-15
32013R1303

2013-12-17
32011R1255

2011-11-30
32009R1224R(01)

2009-11-20
32009R1224

2009-11-20
32008R1342

2008-12-18
32008R1300

2008-12-18
32007R1098R(01)

2007-09-18
32007R1098

2007-09-18
32007R0676

2007-06-11
32007R0791

2007-05-21
32007R0509

2007-05-07
32006R1198

2006-07-27
32006R1083R(01)

2006-07-11
32006R1083

2006-07-11
32006R0861

2006-05-22
32006R0388

2006-02-23
32005R2166

2005-12-20
32005R2115

2005-12-20
32005R0768

2005-04-26
32004R0811

2004-04-21
32003R2328

2003-12-22
32002R2371

2002-12-20
32002R2371R(06)

2002-12-20
31996R0847

1996-05-06
31994R1627

1994-06-27
31993R2847

1993-10-12

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu