zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach


1) art. 10-24, art. 27-34, art. 40, art. 41, art. 51 pkt 2, art. 53-55, art. 59, art. 64 ust. 1 pkt 4-6 i ust. 2 oraz art. 65-69 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; 2) art. 62 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r. obowiązujący (spr: 2019-11-07 02:45:17) Dz.U. 2018 poz. 1480
32
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2019 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych

obowiązujący
2019-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych

obowiązujący
2019-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych

obowiązujący
2019-04-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami

obowiązujący
2019-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów

obowiązujący
2019-03-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wzoru certyfikatu technika warsztatu

obowiązujący
2019-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania

obowiązujący
2018-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szkoleń dla techników warsztatu

obowiązujący
2018-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2019 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych

obowiązujący
2019-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych

obowiązujący
2019-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych

obowiązujący
2019-04-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami

obowiązujący
2019-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów

obowiązujący
2019-03-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wzoru certyfikatu technika warsztatu

obowiązujący
2019-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania

obowiązujący
2018-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szkoleń dla techników warsztatu

obowiązujący
2018-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32016R0799

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2016-03-18
32014R0165

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego Tekst mający znaczenie dla EOG

2014-02-04
32010R0581

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców (Tekst mający znaczenie dla EOG )

2010-07-01
32007D0230

2007/230/WE: Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1470)

2007-04-12
32006L0126

Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2006-12-20
31985R3821

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

1985-12-20

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu