zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


1) art. 1 pkt 1, art. 42 pkt 2 lit. b oraz art. 334 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2018 r.; 2) art. 19 pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego w art. 21 w ust. 1 pkt 39c, art. 120 pkt 1, art. 127 pkt 33?36 i 39 oraz art. 167 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązujący (spr: 2019-11-07 02:35:18) Dz.U. 2018 poz. 1669
32
WDU20180001669
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.
Ustawa z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego".
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym.
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.
Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku - Białej.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
Ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019"
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa
Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu